Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  феврал 2016

Јеһованын достларындан өрнәк алын

Јеһованын достларындан өрнәк алын

«Јеһовадан горханларын пајы Онун достлуғудур» (ЗӘБ. 25:14).

НӘҒМӘ: 106, 118

1—3. а) Нәјә ҝөрә Аллаһын досту олмаг мүмкүндүр? б) Бу мәгаләдә кимләрдән данышаҹағыг?

МҮГӘДДӘС КИТАБДА Ибраһим үч дәфә Аллаһын досту адланыр (2 Салн. 20:7; Әшј. 41:8; Јаг. 2:23). О, Мүгәддәс Китабда бу ҹүр адланан јеҝанә инсандыр. Анҹаг бу, о демәк дејил ки, бәшәр аиләсиндән тәкҹә Ибраһим Јеһованын досту олуб. Мүгәддәс Китабда ҝөстәрилир ки, һәр биримиз Аллаһын досту ола биләрик.

2 Аллаһын Кәламында Јеһовадан горхан, Она иман едән вә Онунла дост олан чохлу садиг киши вә гадынларын әһвалаты гәләмә алыныб. (Зәбур 25:14 ајәсини охујун.) Һәвари Булус «бөјүк шаһидләр булуду» һаггында јазмышды. Сөзсүз ки, онларын һамысы Аллаһын досту иди (Ибр. 12:1). Онларын арасында мүхтәлиф инсанлар вар иди.

3 Ҝәлин инди Јеһованын досту олан үч нәфәрин нүмунәсинә нәзәр салаг: 1) Муабдан олан ҹаван дул гадын Рут, 2) Јәһуданын әмәлисалеһ падшаһы Һизгијјә, 3) Исанын тәвазөкар анасы Мәрјәм. Ҝөрәк онларын Аллаһла достлашмасындан биз нә өјрәнә биләрик.

 О, МӘҺӘББӘТ ҜӨСТӘРДИ

4, 5. Рут һансы сечим гаршысында галмышды вә нәјә ҝөрә гәрар вермәк асан дејилди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

4 Күләкли һавада Муаб чөллүјү бојунҹа узанан јолла үч дул гадын ҝедир. Бу, Наимә вә онун ики ҝәлини Рутла Орпадыр. Орпа дала гајыдыр. О, вәтәни Муаба гајытмаг гәрарына ҝәлиб. Наимә исә өз вәтәнинә, Исраилә ҝетмәјә гәрарлыдыр. Инди сечим Рутундур. Бәлкә дә, о, һәјатында ән бөјүк гәрары вермәлидир. Онун гаршысында ики сечим вар: ја Муаба, өз халгынын јанына гајытсын, ја да гајынанасы Наимә илә бирликдә Бејтләһмә ҝетсин (Рут 1:1—8, 14).

5 Рут фикирләшә биләрди ки, Муабда анасы, гоһум-әгрәбасы вар. Ҝедиб онларын јанында галар, она бахарлар. Муаб онун вәтәни иди. Орада һәр шеј, һәм инсанлар, һәм дил, һәм мәдәнијјәт она доғма иди. Бејтләһмдә исә ону бүтүн бунларын там әкси ҝөзләјирди. Буна ҝөрә дә Наимә Рута деди ки, өз вәтәни Муабда галсын. Наимә һәм дә горхурду ки, ҝәлинини әрә вериб онун үчүн ев-ешик гура билмәз. Бәс Рут нә етди? Рутла Орпа арасындакы фәргә фикир верин. Орпа «өз халгынын, өз аллаһларынын јанына гајытды» (Рут 1:9—15). Рут исә халгынын ситајиш етдији јалан аллаһларын јанына гајытмаг истәмәди.

6. а) Рут һансы мүдрик гәрары верди? б) Нәјә ҝөрә Буәз Рутун Јеһованын ганадлары алтына сығындығыны демишди?

6 Ҝөрүнүр, Рут артыг Јеһованы таныјырды. Јәгин ки, Онун һаггында ја мәрһум әриндән, ја да Наимәдән өјрәнмишди. Јеһова Муаб аллаһларына бәнзәмирди. Рут билирди ки, Јеһова севилмәјә, ибадәт олунмаға лајиг Аллаһдыр. Анҹаг бунлары билмәк аз иди. Гәрар вермәк лазым иди. Ҝөрәсән, Рут Јеһованы сечиб Она ибадәт едәҹәк? О, мүдрик гәрар верди. Наимәјә деди: «Халгын халгым олаҹаг, сәнин Аллаһын мәним Аллаһым олаҹаг» (Рут 1:16). Рутун Наимәјә мәһәббәти тәрифәлајигдир. Анҹаг ән тәсирлиси онун Јеһоваја олан мәһәббәти иди. Бу, Буәзә дә хош тәсир бағышламышды. О, Руту Јеһованын ганадлары алтына сығындығына ҝөрә тәрифләмишди. (Рут 2:12 ајәсини оху.) Буәзин сөзләрини охујанда адамын јадына анасынын ҝүҹлү ганадлары алтына сығынан бала гуш дүшүр (Зәб. 36:7; 91:1—4). Јеһова да Өз нөвбәсиндә Руту Өз баласы кими ганадлары алтына алыб горуду, иманына ҝөрә мүкафатландырды. Рут һеч вахт гәрарына ҝөрә пешман олмады.

7. Јеһоваја һәср олунмаға тәрәддүд едән кәсләрә нә көмәк едә биләр?

7 Чох адам Јеһова һаггында өјрәнсә дә, Она сығынмыр, өзүнү Јеһоваја һәср етмир, вәфтиз олунмур. Әҝәр сиз дә өзүнүзү Јеһоваја һәср етмәјә тәрәддүд едирсинизсә, һеч өзүнүздән бунун нијәсини сорушмусунуз? Әслиндә, һәр кәс һансыса аллаһа, ја да башга шејә хидмәт едир (Јуш. 24:15). Она ҝөрә дә јахшы олмаздымы ки, ибадәтә лајиг олан тәк Аллаһа сығынасыныз? Јеһоваја иман етдијинизи ҝөстәрмәјин ән јахшы јолу Она һәср олунмагдыр. О, сизә бу гәрара ујғун јашамаға вә һәр бир чәтинлијә синә ҝәрмәјә көмәк едәҹәк. Рут буна бариз нүмунәдир.

«О, ЈЕҺОВАЈА БАҒЛЫ ГАЛДЫ»

8. Һизгијјәнин ушаглығыны тәсвир един.

8 Рутдан фәргли олараг, Һизгијјә Јеһоваја һәср олунмуш халгын арасында доғулмушду. Анҹаг исраиллиләрин һамысы Аллаһа садиг дејилди. Елә Һизгијјәнин атасы Әһәз падшаһ да беләләриндән иди. О, Јәһуда падшаһлығыны бүтпәрәстлијә  сүрүкләмишди, һәтта Јеһованын Јерусәлимдәки мәбәдини мурдарламышды. Һизгијјәнин ушаглығы чох пис кечмишди. Онун гардашларындан бәзиләри гәддарҹасына өлдүрүлмүш, дири-дири јалан аллаһлара гурбан ҝәтирилмишди (2 Пад. 16:2—4, 10—17; 2 Салн. 28:1—3).

9, 10. а) Нәјә ҝөрә Һизгијјә пис адам ола биләрди? б) Нә үчүн биз Аллаһа гәзәбләнмәмәлијик? ҹ) Нәјә ҝөрә киминсә неҹә адам олаҹағы онун бөјүдүјү аиләдән асылы дејил?

9 Һизгијјә дә атасы кими пис адам ола биләрди, Аллаһа гәзәбләнә биләрди. Елә адамлар вар ки, һеч онун гәдәр чәтинликлә үзләшмәјибләр, амма Јеһоваја гәзәбләнир, Онун тәшкилатындан аҹыг едирләр (Мәс. 19:3). Бәзиләри исә елә дүшүнүр ки, әҝәр пис аиләдә бөјүјүбләрсә, демәли, мүтләг аиләләринин јолу илә ҝедәҹәк, валидејнләринин сәһвләрини тәкрарлајаҹаглар (Һизг. 18:2, 3). Бәс бу, доғру фикирдир?

10 Һизгијјәнин һәјаты ҝөстәрир ки, бу, һеч дә белә дејил. Һеч кимин Јеһоваја гәзәбләнмәк үчүн әсасы ола билмәз. Бу шәр дүнјада олан писликләрин сәбәбкары О дејил (Әјј. 34:10). Дүздүр, валидејнләрин пис-јахшы ушагларына тәсири олур (Мәс. 22:6; Кол. 3:21). Анҹаг бу, о демәк дејил ки, инсанын һансы јолу тутаҹағы онун бөјүдүјү аиләдән асылыдыр. Әксинә, Јеһова бизим һәр биримизә гијмәтли әнам вериб. Биз нә едәҹәјимизи, неҹә инсан олаҹағымызы өзүмүз мүәјјән едә биләрик (Ган. 30:19). Ҝөрәк Һизгијјә һансы сечими етди.

Бөјүдүкләри аиләдән асылы олмајараг, бир чох ҝәнҹләр һәгигәти гәбул едирләр (9 вә 10-ҹу абзаса бахын)

11. Һизгијјә нәјин сајәсиндә Јәһуданын ән јахшы падшаһларындан бири олду?

11 Һизгијјәнин атасы Јәһуданын ән пис падшаһларындан бири олса да, онун өзү ән јахшы падшаһлардан бири олду. (2 Падшаһлар 18:5, 6 ајәләрини охујун.) Һизгијјә атасынын тәсири алтына дүшә биләрди. Анҹаг о, башга јолу сечди. Онун дөврүндә Әшија, Микә вә Һушә пејғәмбәрлик едирди. Ҝөрүнүр, Һизгијјә падшаһ Јеһованын бу пејғәмбәрләрә назил етдији сөзләри үрәјинә һәкк едир, Онун өјүд-нәсиһәтини гәбул едирди. Бу, ону атасынын төрәтдији мурдар әмәлләри арадан галдырмаға тәшвиг етди. О, мәбәди тәмизләди,  халгын ҝүнаһлары үчүн кәффарә верди вә бүтүн өлкәдә бүтләри мәһв етди (2 Салн. 29:1—11, 18—24; 31:1). Тәһлүкә илә үзләшәндә, Ашшур падшаһы Синахериб Јерусәлимә һүҹум етмәјә һазырлашанда Һизгијјә бөјүк ҹәсарәт вә иман нүмајиш етдирди. О, Јеһоваја архаланды, сөзләрилә, нүмунәсилә халгы мөһкәмләндирди (2 Салн. 32:7, 8). Сонралар бир ара Һизгијјә гүрурланды, анҹаг Јеһова ону мәзәммәт едәндә о, гүруруну сындырыб төвбә етди (2 Салн. 32:24—26). Бәли, Һизгијјә бизим үчүн чох ҝөзәл нүмунәдир. О јол вермәди ки, кечмиши һәјатыны мәһв етсин, ҝәләҹәјини әлиндән алсын. Әксинә, Һизгијјә Јеһованын досту олдуғуну сүбут етди.

12. Һизгијјә кими, бир чохлары нәји сүбут етмишләр?

12 Биз залым, севҝидән касад дүнјада јашајырыг. Тәәҹҹүблү дејил ки, бир чох ушаглар ата-ана мәһәббәти, гајғысы ҝөрмүр (2 Тим. 3:1—5). Бир чох мәсиһи бөјүдүјү аиләдә ҝүн ҝөрмәсә дә, Јеһова илә дост ола билиб. Бунунла, онлар да, Һизгијјә кими, ҝөстәрирләр ки, инсанын ҝәләҹәји онун кечмишиндән асылы дејил. Аллаһ бизә ирадә азадлығы вериб. Һизгијјә кими, биз дә бу азадлығымыздан Јеһованын јолуну тутмаг, Ону шәрәфләндирмәк, уҹалтмаг үчүн истифадә етмәлијик.

«МӘН ЈЕҺОВАНЫН ГУЛУЈАМ!»

13, 14. Мәрјәмин тапшырығы нәјә ҝөрә чәтин иди, бәс о, мәләјә һансы ҹавабы верди?

13 Һизгијјәдән әсрләр сонра Насирәдән олан бир тәвазөкар јәһуди гыз да Јеһова илә дост иди. Бу гызын Аллаһла хүсуси мүнасибәтләри вар иди. Аллаһ она һеч кәсә тапшырмадығы бир иши тапшырмышды. О, һамилә галмалы, Аллаһын јеҝанә Оғлуну дүнјаја ҝәтирмәли вә ону бөјүтмәли иди! Ҝөрүн, Јеһова бу тапшырығы вердији Мәрјәмдән неҹә архајын иди, она нә гәдәр етибар едирди. Бәс Мәрјәм белә бир тапшырығы аланда нә етди?

«Мән Јеһованын гулујам!» (13 вә 14-ҹү абзаса бахын)

14 Адәтән адам Мәрјәмә верилән тапшырығын нә гәдәр шәрәфли олдуғу барәдә фикирләшир. Амма јәгин ки, бу тапшырығын Мәрјәми горхудан, нараһат едән мәгамлары да вар иди. Ҹәбрајыл мәләк Мәрјәмә киши илә һеч бир јахынлыг етмәдән, мөҹүзәви шәкилдә һамилә галаҹағыны деди. Анҹаг о, Мәрјәми архајын етмәди ки, ҝедиб аиләсинә, гоһумларына онун неҹә һамилә галаҹағыны сөјләјәҹәк. Онлар нә фикирләшәҹәкди? Мәрјәм һәм дә нишанлысы Јусифә ҝөрә нараһат иди. О, Јусифә һамилә галдығыны неҹә дејәҹәкди, ејни заманда хәјанәт етмәдијинә ону неҹә инандыраҹагды? Бундан әлавә, Һагг-Тааланын јеҝанә Оғлуну бөјүдүб боја-баша чатдырмаг, тәрбијә етмәк бөјүк мәсулијјәт иди. Биз билмирик, Ҹәбрајыл мәләк данышаркән  Мәрјәмин фикриндән нәләр кечирди. Бир шеј мәлумдур ки, о, мәләјә демишди: «Мән Јеһованын гулујам! Гој сән дејән кими олсун» (Лука 1:26—38).

15. Нәјә ҝөрә Мәрјәмин иманы тәгдирәлајигдир?

15 Мәрјәмин иманы тәгдирәлајигдир. Гул, адәтән, ағасынын ихтијарында олур. Беләҹә, Мәрјәм дә өзүнү Ағасы Јеһованын ихтијарына верди вә бүтүн нараһатчылыгларыны Онун өһдәсинә бурахды. Мәрјәм Јеһоваја Онун дедији кими хидмәт етмәк истәјирди. О, бу ҹүр имана неҹә саһиб олмушду? Иман анаданҝәлмә олмур. Бунун үчүн инсан зәһмәт чәкир, Аллаһ исә онун зәһмәтинә бәрәкәт верир (Гал. 5:22; Ефес. 2:8). Мәрјәм мөһкәм имана саһиб олмаг үчүн әлиндән ҝәләни едирди. Буна сүбут олараг, ҝәлин онун неҹә гулаг асдығына вә дедији сөзләрә нәзәр салаг.

16. Мәрјәмин дејилән сөзләрә диггәтлә гулаг асдығыны нә ҝөстәрир?

16 Мәрјәм неҹә гулаг асырды? Мүгәддәс Китаб бизә мәсләһәт ҝөрүр ки, ешитмәјә һазыр олаг, данышмаға тәләсмәјәк (Јаг. 1:19). Сөзсүз ки, Мәрјәм дејилән сөзләрә диггәтлә гулаг асырды. Луканын мүждәсиндә ики дәфә јазылыб ки, Мәрјәм дәрин руһани мәна дашыјан сөзләрә диггәтлә гулаг асмыш, сонра исә онларын үзәриндә дүшүнмүшдү. Иса доғулан вахт чобанлар Мәрјәмә мәләјин сөзүнү чатдырмышдылар. Тәхминән он ики ил сонра, балаҹа Иса дәрин руһани мәна кәсб едән сөзләр демишди. Һәр ики һалда Мәрјәм гулаг асмыш, ешитдикләрини јадда сахламыш вә үзәриндә дәриндән дүшүнмүшдү. (Лука 2:16—19, 49, 51 ајәләрини охујун.)

17. Мәрјәмин сөзләри онун һаггында нә дејир?

17 Мәрјәмин дедији сөзләр. Мүгәддәс Китабда Мәрјәмин елә дә чох сөзү јазылмајыб. Онун ән чох данышдығы јер Лука 1:46—55 ајәләриндәдир. Бу сөзләрдән ҝөрүнүр ки, Мәрјәм Мүгәддәс Јазылара јахшы бәләд иди. Онун сөзләри Ишмуил пејғәмбәрин анасы Һәннәнин дуада дедији бәзи сөзләрлә үст-үстә дүшүр (1 Ишм. 2:1—10). Бир һесабламаја әсасән, Мәрјәм бу дуасында тәхминән 20 дәфә Мүгәддәс Јазылара истинад етмишди. Ҝөрүнүр, о, руһани шејләр барәдә данышмағы хошлајырды. Мәрјәм јахын Досту Јеһова Аллаһдан өјрәндији дәјәрли һәгигәтләри үрәјиндәки хәзинәдән севә-севә чыхарыб бөлүшүрдү.

18. Мәрјәм кими иманымыз олсун дејә биз нә етмәлијик?

18 Мәрјәм кими, бәзән бизә дә Јеһовадан алдығымыз тапшырыглар чәтин ҝөрүнә биләр. Онун кими, ҝәлин биз дә һәлимликлә өзүмүзү Јеһованын әлләринә тәслим едәк вә әмин олаг ки, О, нә едирсә бизим јахшылығымыз үчүн едир. Мәрјәм кими иманымыз олсун дејә биз Јеһоваја диггәтлә гулаг асмалы, Онун һаггында вә нијјәтләри барәдә өјрәндикләримиз үзәриндә дүшүнмәли вә өјрәндикләримизи севинҹлә башга инсанларла бөлүшмәлијик (Зәб. 77:11, 12; Лука 8:18; Ром. 10:15).

19. Мүгәддәс Китабда јазылан иман нүмунәләриндән өрнәк алсаг, нәјә әмин ола биләрик?

19 Шүбһәсиз, Рут, Һизгијјә вә Мәрјәм дә онлардан өнҹә јашамыш Ибраһим кими, Јеһованын досту иди. Онлар, «шаһидләр булуду»на дахил олан мөмин бәндәләр, тарих бојунҹа Аллаһа садиг галан диҝәр инсанлар Аллаһла дост олмаг кими мөһтәшәм шәрәфә лајиг ҝөрүлүбләр. Ҝәлин һәмишә бу ҝөзәл иман нүмунәләриндән өрнәк алаг (Ибр. 6:11, 12). Әҝәр белә етсәк, әмин ола биләрик ки, бөјүк мүкафат алаҹағыг — әбәдијјән Јеһованын досту олаҹағыг!