Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  феврал 2016

Јеһоваја садиг галын

Јеһоваја садиг галын

«Гој Јеһова сәнинлә мәним, сәнин нәслинлә мәним нәслим арасында һәмишә шаһид олсун» (1 ИШМ. 20:42).

НӘҒМӘ: 125, 62

1, 2. Нәјә ҝөрә Јонатанын Давудла достлуғу ҝөзәл сәдагәт нүмунәсидир?

ЈОНАТАН һејрәт ичиндәдир. Давуд ҝәнҹ ола-ола о бојда Ҹалутун гаршысына чыхыб. Инди исә әлиндә һәмин о филиштлинин башы Јонатанын атасы Талут падшаһын гаршысында дуруб (1 Ишм. 17:57). Јонатан Давудун ҹәсарәтинә валеһ олуб. О, ајдын ҝөрүр ки, Аллаһ Давудладыр. Буна ҝөрә дә Јонатанын гәлби Давуда бағланыр. Онлар әһд-пејман бағлајырлар, чүнки Јонатан ону өз ҹаны кими севир (1 Ишм. 18:1—3). О, өмрүнүн сонуна гәдәр Давуда садиг галыр.

2 Аллаһын Јонатаны јох, Давуду Исраилин нөвбәти падшаһы сечмәсинә бахмајараг, Јонатан Давуда садиг иди. Талут Давуду өлдүрмәк истәјәндә Јонатан онун үчүн нараһат олмушду. Һәмин вахт Давуд Хорешдә, Јәһудијјә чөллүјүндә ҝизләнирди. Јонатан ора ҝедиб достуна үрәк-дирәк верди. О, Давудун «Јеһоваја инамыны мөһкәмләндирди». Она деди: «Горхма... Исраилин падшаһы сән олаҹагсан, мән дә сәндән сонра икинҹи адам олаҹағам» (1 Ишм. 23:16, 17).

3. Јонатан үчүн Давуда садиг галмагдан ваҹиб нә иди вә буну һарадан билирик? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

 3 Демәк олар ки, һамы сәдагәтә јүксәк дәјәр верир. Анҹаг биз садәҹә Јонатанын Давуда олан сәдагәтинә валеһ олуб онун Аллаһа сәдагәтинә фикир вермәсәк, ваҹиб мәгамы нәзәрдән гачырарыг. Јонатанын Давуда рәгиб кими јох, дост кими бахмасы сәбәбсиз дејилди. Онун үчүн һәјатда јүксәк пилләјә галхмагдан даһа ваҹиб шеј вар иди. Хатырлајырсынызса, о, Давудун Јеһоваја инамыны мөһкәмләндирмишди. Бундан ајдын олур ки, Аллаһа сәдагәт Јонатанын үрәјиндә биринҹи јердә иди. Онун Давуда сәдагәтинин дә әсасында мәһз Јеһоваја сәдагәт дурурду. Онларын һәр икиси: «Гој Јеһова сәнинлә мәним, сәнин нәслинлә мәним нәслим арасында һәмишә шаһид олсун», — дејә ичдикләри анда садиг галдылар (1 Ишм. 20:42).

4. а) Бизә әсил мәмнунлуғу вә севинҹи нә ҝәтирир? б) Бу мәгаләдә нәји нәзәрдән кечирәҹәјик?

4 Биз мәсиһиләр садәҹә башгаларынын садиглијинә валеһ олмуруг, биз өзүмүз дә аилә үзвләримизә, достларымыза вә һәмиманлыларымыза садигик (1 Салон. 2:10, 11). Анҹаг бизә һәјат верән Кәсә сәдагәт үрәјимиздә биринҹи јердә олмалыдыр (Вәһј 4:11). Бәли, Аллаһа сәдагәт бизә һәгиги севинҹ вә мәмнунлуг бәхш едир. Аллаһа садиг галмаг үчүн һәтта чәтин сынаглар заманы белә Ондан үз дөндәрмәмәлијик. Бу мәгаләдә нәзәрдән кечирәҹәјик ки, Јонатанын нүмунәси дөрд вәзијјәтдә Аллаһа садиг галмаға бизә неҹә көмәк едә биләр: 1) сәлаһијјәтли шәхс һөрмәтә лајиг олмајанда, 2) ики од арасында галанда, 3) бизи сәһв баша дүшәндә вә ја һагсызлыгла гаршылашанда, 4) сәдагәтлә шәхси истәкләримиз тоггушанда.

СӘЛАҺИЈЈӘТЛИ ШӘХС ҺӨРМӘТӘ ЛАЈИГ ОЛМАЈАНДА

5. Нәјә ҝөрә Талутун һакимијјәти дөврүндә Исраил халгы үчүн Аллаһа садиг галмаг чәтин иди?

5 Аллаһ Јонатанын атасы Талуту падшаһ олмаг үчүн мәсһ етсә дә, сонралар итаәтсизлик ҝөстәрәндә ону рәдд етди (1 Ишм. 15:17—23). Лакин Аллаһ Талуту дәрһал тахтдан салмады. Онун пис әмәлләри һәм тәбәәләринин, һәм дә јахын адамларынын һәјатыны ағырлашдырды. «Јеһованын тахтында» отуран падшаһ өзбашыналыг етдијиндән онлар үчүн Аллаһа садиг галмаг чәтин иди (1 Салн. 29:23).

6. Јонатанын Јеһоваја садиг галдығы нәдән ҝөрүнүр?

6 Јонатан Јеһоваја садиг галды. Атасы Талут илк дәфә итаәтсизлик едәндә ҝөрүн Јонатан нә етди (1 Ишм. 13:13, 14). Ондан әввәл Ишмуил пејғәмбәр демишди: «Јеһова Өз бөјүк ады наминә халгыны атмајаҹаг» (1 Ишм. 12:22). Јонатан бу вәдә инандығыны ҝөстәрди. Һәмин вахт филиштлиләрин 30 000 ҹәнҝ арабасы Исраилин үстүнә ҝәлмишди. Талутун ҹәми 600 дөјүшчүсү вар иди. Ән бетәри исә о иди ки, тәкҹә онун вә Јонатанын силаһы вар иди! Јонатан силаһдары илә бирҝә филиштлиләрин кешикчи дәстәси тәрәфә ҝетди. О деди: «Јеһова истәсә, аз адамла да, чох адамла да гуртулуш верәр, Она һеч нә мане ола билмәз». Бу ики нәфәр кешикчи дәстәсиндән ијирмијә гәдәр адам гырды. Сонра «јер титрәди. Аллаһ һамынын ҹанына вәлвәлә салды». Чахнашмаја дүшән филиштлиләр бир-бирини гылынҹдан кечирмәјә башладылар. Беләликлә, Јонатанын Аллаһа иманы сајәсиндә исраиллиләр гәләбә газанды (1 Ишм. 13:5, 15, 22; 14:1, 2, 6, 14, 15, 20).

7. Јонатан атасы илә неҹә давранырды?

7 Талутун Јеһова илә мүнасибәтләри писләшсә дә, Јонатан мүмкүн олдуғу гәдәр  атасына табе олурду. Мәсәлән, онлар Аллаһын халгыны мүдафиә етмәк үчүн бирҝә дөјүшмүшдүләр (1 Ишм. 31:1, 2).

8, 9. Сәлаһијјәт саһибләринә һөрмәт етдикдә Аллаһа садиг олдуғумузу неҹә ҝөстәририк?

8 Биз дә мүмкүн олдуғу гәдәр, һәтта һөрмәтә лајиг олмајанда белә, һөкумәтә табе олмагла Јонатан кими, Јеһоваја садиг гала биләрик. Мәсәлән, ола билсин, дөвләт мәмуру рүшвәтхордур, анҹаг биз онун мөвгејинә һөрмәт етмәлијик, чүнки Јеһова биздән һөкумәтә табе олмағы тәләб едир. (Ромалылара 13:1, 2 ајәләрини охујун.) Үмумијјәтлә, биз Јеһованын сәлаһијјәт вердији кәсләрә табе олмалыјыг. Белә етмәклә Јеһоваја садиг галырыг (1 Кор. 11:3; Ибр. 13:17).

Јеһоваја садиг галмағын бир јолу иманда олмајан һәјат јолдашына һөрмәт етмәкдир (9-ҹу абзаса бахын)

9 Ҹәнуби Америкада Олга [1] адлы бир баҹы Јеһоваја сәдагәтини әринә һөрмәт етмәклә ҝөстәрирди. Баҹы Јеһованын Шаһиди олдуғу үчүн әри узун илләр онун ҝүнүнү гара етмишди. О, баҹыны тәһгир едир, алчалдыр, данышдырмырды, ону һәдәләјирди ки, ушаглары да ҝөтүрүб чыхыб ҝедәҹәк. Анҹаг Олга баҹы пислијә писликлә ҹаваб вермирди. Әринин јемәјинә-ичмәјинә, әјин-башына фикир верир, аиләсинин гејдинә галырды (Ром. 12:17). Имкан дахилиндә әринин гоһум-әгрәбасынын вә иш јолдашларынын мәҹлисләринә онунла бирҝә ҝедирди. Мәсәлән, јолдашы башга шәһәрә атасынын дәфн мәрасиминә ҝетмәк истәјәндә баҹы тез ушаглары ҝејиндирмиш вә јола чыхмаг үчүн һазырлыг ҝөрмүшдү. Јас мәрасими гуртарана гәдәр килсәнин гапысы ағзында әрини ҝөзләмишди. Олганын сәбри вә һөрмәтҹил мүнасибәти сајәсиндә илләр сонра әри јумшалды. Инди о, өзү баҹыны јығынҹаға ҝетмәјә тәшвиг едир, ону ибадәт евинә апарыр, һәрдән өзү дә јығынҹагда отурур (1 Бут. 3:1, 2).

ИКИ ОД АРАСЫНДА ГАЛАНДА

10. Јонатан һарадан билирди ки, кимә садиг галмалыдыр?

10 Талут Давуду өлдүрмәји гәт едәндә Јонатан ики од арасында галмышды. Бир тәрәфдән о, Давудла әһд кәсмишди, она садиг галмалы иди, диҝәр тәрәфдән Талут атасы иди, она итаәт етмәк истәјирди.  Анҹаг Јонатан билирди ки, Јеһова Талутун јох, Давудун тәрәфиндәдир. Буна ҝөрә дә Давуда садиг галмағы үстүн тутду. Давуду хәбәрдар етди ки, ҝизләнсин, сонра исә ҝедиб ону Талута тәрифләди. (1 Ишмуил 19:1—6 ајәләрини охујун.)

11, 12. Аллаһа мәһәббәт бизә сәдагәт мәсәләсиндә дүзҝүн гәрар вермәјә неҹә көмәк едир?

11 Австралијадан олан Алис адлы бир баҹы кимә садиг галаҹағына гәрар вермәли олмушду. О, Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајанда өјрәндији јахшы шејләри аиләсинә дә данышырды. Сонра Алис онлара Милад бајрамыны гејд етмәјәҹәјини деди вә сәбәбини изаһ етди. Онлар әввәл-әввәл мүлајим шәкилдә мәјус олдугларыны билдирсәләр дә, тәдриҹән үзләри дөндү. Онлара елә ҝәлирди ки, Алис аиләсинә арха чевирир. Алис дејир: «Ахырда анам мәни өвладлыгдан чыхартдығыны деди. Бу, мәни сарсытды, гәлбимә дәрин јара вурду. Мән аиләми чох севирдим, амма гәрар вердим ки, Јеһова вә Онун Оғлу үрәјимдә биринҹи јердә дурмалыдыр. Нөвбәти топлантыда вәфтиз олундум» (Мәт. 10:37).

12 Әҝәр еһтијатлы олмасаг, халга, мәктәбә, идман командасына олан сәдагәт Јеһоваја сәдагәти боға биләр. Мисал үчүн, Һенри шаһмат ојнамағы хошлајыр. Онун охудуғу мәктәб, адәтән, јарышда галиб ҝәлирди. О да буна өз төһфәсини вермәк үчүн әлиндән ҝәләни етмәк истәјирди. Анҹаг о, дејир: «Тәдриҹән мәктәбә сәдагәтим Јеһоваја сәдагәтими үстәләди. Һәр һәфтәнин ахыры јарышлар олдуғу үчүн хидмәтә вә јығынҹаға вахтым галмырды. Буна ҝөрә дә командадан ајрылмаг гәрарына ҝәлдим» (Мәт. 6:33).

13. Аллаһа сәдагәт аилә проблемләринин өһдәсиндән ҝәлмәјә неҹә көмәк едә биләр?

13 Бәзән ејни вахтда аиләнин һәр бир үзвүнә садиг галмаг чәтин олур. Мәсәлән, Кен дејир: «Мән тез-тез јашлы анама баш чәкмәк истәјирдим. Истәјирдим ки, о, арадабир биздә галсын. Анҹаг анамла арвадым бир-бири илә јола ҝетмирди. Әввәлҹә чыхылмаз вәзијјәтдә галмышдым, бирини разы саланда о бири инҹијирди. Сонра баша дүшдүм ки, белә вәзијјәтдә илк өнҹә арвадыма садиг галмалыјам. Она ҝөрә дә елә бир тәдбир төкдүм ки, һәм јолдашым разы галсын, һәм дә мәсәлә јолуна дүшсүн». Кен Аллаһа садиг иди, Онун Кәламына һөрмәт едирди. Бундан ирәли ҝәләрәк, арвадыны баша салды ки, анасы илә меһрибан рәфтар етмәлидир, анасыны да баша салды ки, арвадына һөрмәт етмәлидир. (Јарадылыш 2:24; 1 Коринфлиләрә 13:4, 5 ајәләрини охујун.)

БИЗИ СӘҺВ БАША ДҮШӘНДӘ ВӘ ЈА ҺАГСЫЗЛЫГЛА ГАРШЫЛАШАНДА

14. Талут Јонатана гаршы һансы һагсызлығы етди?

14 Сәлаһијјәтли шәхсләрдән кимсә бизә гаршы һагсызлыг едәндә Аллаһа сәдагәтимиз сынана биләр. Јонатан белә бир вәзијјәтлә үзләшмишди. Аллаһын мәсһ етдији Талут падшаһ оғлунун Давудла достлуғундан аҝаһ иди. Анҹаг бунун сәбәбини баша дүшә билмирди. Бир дәфә онун гәзәби күкрәди вә Јонатаны тәһгир едиб алчалтды. Лакин Јонатан әвәз чыхмады. Ејни заманда Јеһоваја вә Исраилин ҝәләҹәк падшаһы Давуда сәдагәтиндән дә дөнмәди (1 Ишм. 20:30—41).

15. Гардаш бизә гаршы һагсызлыг едәндә нә етмәлијик?

15 Бу ҝүн Јеһованын халгынын јығынҹагларында чәтин ки, кимәсә гаршы һагсызлыг олунсун. Лакин мәсул гардашлар гејри-камилдирләр вә бизим һәрәкәтләримизи сәһв јоза биләрләр (1 Ишм. 1:13—17). Буна ҝөрә дә нә вахтса бизә гаршы һагсызлыг олунса, јахуд бизи сәһв баша дүшсәләр, ҝәлин Јеһоваја садиг галаг.

 СӘДАГӘТЛӘ ШӘХСИ ИСТӘКЛӘР ТОГГУШАНДА

16. Һансы вәзијјәтләрдә Аллаһа садиг галмалы, худбин олмамалыјыг?

16 Талут Јонатаны өз мәнфәәтини ҝүдмәјә тәһрик едирди (1 Ишм. 20:31). Анҹаг Аллаһа сәдагәтдән ирәли ҝәләрәк Јонатан Давудла достлашды, онунла һакимијјәт давасы дөјмәди. Әҝәр јадда сахласаг ки, Јеһова зәрәринә олса белә, әһдиндән дөнмәјән инсандан разы галыр, онда биз дә Јонатан кими фәдакар олаҹағыг (Зәб. 15:4). Јонатан Давудла кәсдији әһддән дөнмәди. Биз дә вердијимиз сөзүн ағасы олмалыјыг. Мәсәлән, ишлә әлагәдар бағладығымыз мүгавилә ҝөзләдијимиздән чәтин оларса, Аллаһа сәдагәтдән вә Мүгәддәс Китаба һөрмәтдән ирәли ҝәләрәк вердијимиз сөзү тутмалыјыг. Бәс әҝәр никаһда чәтинликләр јашајырыгса, онда неҹә? Аллаһа мәһәббәт бизи һәјат јолдашымыза садиг галмаға тәшвиг едәҹәк. (Мәлаки 2:13—16 ајәләрини охујун.)

Ишлә бағлы мүгавиләләр бизим Аллаһа сәдагәтимизи вә Мүгәддәс Китаба һөрмәтимизи сынаға чәкә биләр (16-ҹы абзаса бахын)

17. Бу мәгалә сизә неҹә көмәк етди?

17 Јонатан барәдә дүшүнәндә мәҝәр биз дә онун кими Аллаһа садиг галмаг истәмирик? Ҝәлин һеч вахт худбин арзуларын далынҹа дүшмәјәк. Һәтта баҹы-гардашларымыздан кимсә бизи мәјус етсә белә, Аллаһын халгына садиг галаг. Биз чәтин вәзијјәтләрдә дә Јеһова Аллаһа садиг галанда Онун гәлбини севиндиририк. Бундан исә бөјүк хошбәхтлик ола билмәз (Мәс. 27:11). Јеһоваја садиг галсаг, бир шејин шаһиди олаҹағыг: Јеһова һәмишә елә едир ки, һәр шеј әввәл-ахыр Ону севәнләрин хејринә олур. Бу мәгаләдә Јонатанын нүмунәсини арашдырдыг. Лакин Давудун дөврүндә башга садиг инсанлар, о ҹүмләдән хаин инсанлар јашајырды. Онларын һәр бириндән нә исә өјрәнә биләрик. Нөвбәти мәгаләдә бу барәдә данышаҹағыг.

^ [1] (9-ҹу абзас) Бәзи адлар дәјишдирилиб.