«Сиздән кимсә бир гүллә тикмәк фикринә дүшсә, мәҝәр тикинтини гуртармаға ҝүҹүнүн чатыб-чатмајаҹағыны билмәк үчүн әввәлҹә отуруб мәсрәфләри һесабламаз?» (ЛУКА 14:28).

НӘҒМӘ: 120, 64

Нөвбәти ики мәгаләдә вәфтиз олунмаг барәдә дүшүнән ҝәнҹләрә мүраҹиәт олунур

1, 2. а) Аллаһын халгынын севинҹинә сәбәб олан амилләрдән бири һансыдыр? б) Мәсиһи валидејнләр вә ағсаггаллар вәфтизлә бағлы ҝәнҹләрә нәји баша салмалыдырлар?

АҒСАГГАЛ 12 јашлы Кристоферә демишди: «Мән сәни көрпәлијиндән таныјырам. Чох шадам ки, вәфтиз олунмаг гәрарына ҝәлмисән. Анҹаг бир сөз сорушмаг истәјирәм. Сән нијә вәфтиз олунмаг истәјирсән?» Ағсаггалын суалы јериндә иди. Сөзсүз ки, бүтүн дүнјада һәр ил минләрлә ҝәнҹин вәфтиз олундуғуну ҝөрмәк бизи чох севиндирир (Ваиз 12:1). Бунунла белә, валидејнләр вә јығынҹағын ағсаггаллары әмин олмаг истәјирләр ки, ҝәнҹләр бу гәрары өз хошлары илә вермәклә јанашы, һәм дә дүшүнүлмүш шәкилдә верибләр.

2 Аллаһын Кәламы ҝөстәрир ки, һәср олунма вә вәфтиз  мәсиһи јолунун башланғыҹыдыр. Бу јолда инсан һәм Јеһовадан хејир-дуалар алыр, һәм дә Шејтанын һүҹумларына мәруз галыр (Мәс. 10:22; 1 Бут. 5:8). Буна ҝөрә дә валидејнләр өвладларына Мәсиһин шаҝирди олмағын нә демәк олдуғуну баша салмалыдырлар. Әҝәр ҝәнҹин валидејнләри һәгигәтдә дејилсә, онда јығынҹағын ағсаггаллары она Аллаһа һәср олунмағын вә вәфтиз олунмағын мәнасыны изаһ етмәлидир. (Лука 14:27—30 ајәләрини охујун.) Тикинтини мүвәффәгијјәтлә баша чатдырмаг үчүн иши планлашдырмаг ваҹиб олдуғу кими, Јеһоваја «ахыра кими» садиг галмаг үчүн дә һазырлашмаг лазымдыр (Мәт. 24:13). Бәс өмүр боју Јеһоваја хидмәт етмәјә әзмли олмаг үчүн ҝәнҹләр өзләри нә едә биләрләр? Ҝәлин бахаг.

3. а) Иса Мәсиһлә һәвари Бутрусун сөзләриндән вәфтизин ваҹиблији барәдә нә өјрәнирик? (Мәт. 28:19, 20; 1 Бут. 3:21). б) Бу мәгаләдә һансы суаллары арашдыраҹағыг вә нә үчүн?

3 Ола билсин, сиз дә ҝәнҹсиниз вә вәфтиз олунмаг барәдә дүшүнүрсүнүз. Бу, чох тәрифәлајигдир. Јеһованын Шаһиди кими вәфтиз олунмаг бөјүк шәрәфдир. Үстәлик, мәсиһи олмаг үчүн вәфтиз олунмаг тәләбдир. Һәмчинин бу, хиласа апаран јолда ваҹиб бир аддымдыр (Мәт. 28:19, 20; 1 Бут. 3:21). Сиз вәфтиз олунанда Јеһоваја әбәдијјән хидмәт етмәји вәд етдијинизи ҝөстәрәҹәксиниз. Јәгин ки, вердијиниз вәдә садиг галмаг истәјәрсиниз. Буна ҝөрә дә бу ваҹиб аддымы атмаздан әввәл јахшы һазырлашмаг лазымдыр. Нөвбәти суаллар вәфтиз олунмаға һазыр олуб-олмадығынызы ҝөрмәјә көмәк едәҹәк: 1) Бу гәрары вермәк үчүн кифајәт гәдәр јеткинәм? 2) Вәфтиз олунмағы үрәкдән арзулајырам? 3) Јеһоваја һәср олунмағын нә демәк олдуғуну баша дүшүрәм? Ҝәлин бу суаллары арашдыраг.

ЈЕТКИНЛИК НӘ ДЕМӘКДИР?

4, 5. а) Нәјә ҝөрә вәфтиз олунмаг үчүн јашҹа бөјүк олмаг тәләб дејил? б) Мәсиһинин јеткин олмасы нә демәкдир?

4 Мүгәддәс Китабда дејилмир ки, јалныз  јашы чох олан адамлар, јахуд һәдди-бүлуға чатанлар вәфтиз олунмалыдыр. Мәсәлләр 20:11 ајәсиндә јазылыб: «Һәтта ушаг да әмәлләриндән таныныр, отурушу-дурушу тәмизми, дүрүстмү бәлли олур». Јашы аз оланлар да дүзүн давранмағын, Јарадана һәср олунмағын нә демәк олдуғуну баша дүшә биләр. Беләликлә, јеткин олдуғуну ҝөстәрән вә өзүнү Јеһоваја һәср едән ҝәнҹ вәфтиз олуна биләр. Бу, һәтта онун үчүн ваҹибдир (Мәс. 20:7).

5 Бәс јеткинлик нә демәкдир? Бу, садәҹә инсанын физики ҹәһәтдән бөјүмәси демәк дејил. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, јеткин инсан «ағлыны даима ишләтмәклә ону јахшыны писдән ајырмаға өјрәшдириб» (Ибр. 5:14). Беләликлә, јеткин инсан Јеһованын ҝөзүндә нәјин дүзҝүн олдуғуну билир вә бу ҹүр давранмаға гәрарлыдыр. Буна ҝөрә дә белә адамлар тез алданыб јолларыны азмырлар, нә дә онлары дүзҝүн давранмаг үчүн һәр дәфә бизләмәк лазым ҝәлмир. Мәнтигәујғундур ки, вәфтиз олунан ҝәнҹдән јанында валидејнләри, јахуд бөјүкләрдән кимсә олмајанда белә Аллаһын ганунларына ујғун һәрәкәт етмәси ҝөзләнилир. (Филиппилиләрә 2:12 ајәси илә мүгајисә един.)

6, 7. а) Бабилдә оларкән Дәнјалын үзләшдији чәтинликләри данышын. б) Дәнјал јеткин олдуғуну неҹә ҝөстәрди?

6 Бәс ҝәнҹләр јеткин ола биләрләр? Ҝәлин Мүгәддәс Китабдан Дәнјал пејғәмбәрин нүмунәсинә бахаг. Ону јенијетмә оланда зорла валидејнләриндән ајырыб Бабилә сүрҝүн етмишдиләр. Дәнјал бирдән-бирә тамамилә башга әхлаг дәјәрләри олан инсанларын арасына дүшмүшдү. Онун вәзијјәтини бир шеј дә чәтинләшдирирди: Бабилдә онунла хүсуси бир шәхс кими рәфтар едирдиләр. О, падшаһын һүзурунда дурмаг үчүн сечилән ҝәнҹләрдән бири иди (Дән. 1:3—5, 13). Бабилдә Дәнјалын гаршысында Исраилдә һеч вахт ачылмајан имканлар ачылмышды.

7 Ҝәнҹ Дәнјал бүтүн бунлара неҹә јанашды? Бабилин әзәмәти, дәбдәбәси онун ҝөзләрини гамашдырды? Јени мүһитин ону дәјишмәсинә, иманыны мәһв етмәсинә јол верди? Хејр. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Бабилдә оланда Дәнјал үрәјиндә гәт етди ки, јалан ибадәтлә бағлы һеч бир шејлә өзүнү мурдарламасын (Дән. 1:8). Дәнјал сөзүн әсил мәнасында јеткин иди!

Јеткин ҝәнҹ өзүнү ибадәт евиндә Аллаһын досту, мәктәбдә исә дүнјанын досту кими апармыр (8-ҹи абзаса бахын)

8. Дәнјалын нүмунәсиндән нә өјрәнирик?

8 Дәнјалын нүмунәсиндән нә өјрәнирик? Әввәла, јеткин ҝәнҹ өз әгидәсиндә мөһкәмдир. О, әтраф мүһитә ујғунлашмаг үчүн бугәләмун кими рәнҝдән-рәнҝә дүшмүр. Ибадәт евиндә өзүнү Аллаһын досту кими, мәктәбдә исә дүнјанын досту кими апармыр. О, һәрдәмхәјал дејил, һәтта иман сынағы заманы да мәсләкиндән дөнмүр. (Ефеслиләрә 4:14, 15 ајәләрини охујун.)

9, 10. а) Сонунҹу дәфә иманы сынаға чәкиләндә неҹә даврандығы барәдә дүшүнмәјин ҝәнҹә һансы фајдасы вар? б) Вәфтиз нә демәкдир?

9 Камил инсан јохдур. Ҝәнҹләр дә бөјүкләр кими вахташыры сәһвләрә јол верирләр (Ваиз 7:20). Бунунла белә, вәфтиз барәдә дүшүнәркән јахшы олар ки, өзүнүзү тәһлил едәсиниз: нә дәрәҹәдә Јеһованын ганунларына бағлы галмаг әзминдәсиниз? Өзүнүздән сорушун: «Мән артыг нечә мүддәтдир Аллаһын ганунларына риајәт едирәм?» Сонунҹу дәфә иманыныз сынаға чәкиләндә неҹә даврандығыныз барәдә дүшүнүн. Ағлынызы ишләдәрәк јахшыны писдән ајыра билмишдиниз? Бәс әҝәр Шејтанын дүнјасында, Дәнјал  кими, сизинлә дә хүсуси инсан кими рәфтар едирләрсә, онда неҹә? Истәкләриниз Јеһованын ирадәсинә зидд ҝедәндә белә Онун ирадәсини гавраја билирсиниз? (Ефес. 5:17).

10 Бу суаллар шәхси суаллар олса да, сизә көмәк едәҹәк ки, вәфтизә дүзҝүн нөгтеји-нәзәрдән јанашасыныз. Јухарыда гејд етдијимиз кими, вәфтиз сизин Јеһоваја ваҹиб бир вәд вердијинизи символизә едир. Бу вәд Ону әбәдијјән бүтүн гәлбинизлә севәҹәјиниз вә хидмәт едәҹәјиниз вәдидир (Марк 12:30). Вәфтиз олунан һәр кәс вердији вәдә садиг галмаға гәрарлы олмалыдыр. (Ваиз 5:4, 5 ајәләрини охујун.)

ВӘФТИЗ ОЛУНМАҒЫ ҮРӘКДӘН АРЗУЛАЈЫРСЫНЫЗ?

11, 12. а) Вәфтиз барәдә дүшүнән кәс нәјә әмин олмалыдыр? б) Вәфтизә Јеһова кими јанашмаға сизә нә көмәк едә биләр?

11 Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Јеһованын халгы, ҝәнҹләр дә дахил олмагла, хидмәт етмәјә һазыр олаҹаг (Зәб. 110:3). Әҝәр вәфтиз олунмаг барәдә дүшүнүрсүнүзсә, әмин олмалысыныз ки, буну үрәкдән арзулајырсыныз. Бунун үчүн өзүнүзү јохламалысыныз. Әҝәр һәгигәтдә бөјүмүсүнүзсә, бу, хүсусилә ваҹибдир.

12 Илләр әрзиндә јәгин ки, чохларынын вәфтиз олундуғуну ҝөрмүсүнүз. Ола билсин, онларын арасында һәмјашыдларыныз, баҹы-гардашыныз олуб. Белә олан һалда еһтијатлы олмаг лазымдыр. Чүнки сиздә јанлыш олараг белә тәсәввүр јарана биләр ки, һамы һәдди-бүлуға чатанда вәфтиз олунмалыдыр. Вәфтизә Јеһова кими јанашдығыныза неҹә әмин ола биләрсиниз? Вәфтиз олунмағын нәјә ҝөрә ваҹиб олдуғу барәдә тез-тез дүшүнүн. Бу вә нөвбәти мәгаләдә бунун бир нечә сәбәбини ҝөрәҹәксиниз.

13. Вәфтиз олунмағы үрәкдән арзуладығынызы неҹә мүәјјән едә биләрсиниз?

13 Вәфтиз олунмағы үрәкдән арзуладығынызы бир нечә јолла мүәјјән едә биләрсиниз. Мәсәлән, әҝәр Јеһоваја хидмәт етмәји үрәкдән арзулајырсынызса, бу, өзүнү дуаларынызда бүрузә верәҹәк. Ҝүн әрзиндә нечә дәфә Јеһоваја дуа едирсиниз? Бәс дуаларыныз нә дәрәҹәдә конкретдир? Бундан Јеһова илә мүнасибәтләринизин нә гәдәр јахын олдуғу бәлли олур (Зәб. 25:4). Јеһова чох вахт дуаларымыза диггәтимизи Мүгәддәс Китаба јөнәлдәрәк ҹаваб верир. Буна ҝөрә дә Мүгәддәс Китабы неҹә мүталиә етдијинизә фикир верин. Чүнки бу ҝөстәрир ки, сиз һәгигәтән дә Јеһоваја јахынлашмаг вә сидги-үрәкдән Она хидмәт етмәк истәјирсиниз, ја јох (Јуш. 1:8). Өзүнүздән сорушун: «Дуаларым нә дәрәҹәдә конкретдир? Мүгәддәс Китабы мүнтәзәм олараг мүталиә едирәм?» Әҝәр аиләниздә аиләви ибадәт кечирилирсә, дүшүнүн: аиләви ибадәтдә һәвәслә иштирак едирсиниз? Бу суаллара вердијиниз ҹавабдан вәфтиз олунмағы үрәкдән истәјиб-истәмәдијиниз ајдын олаҹаг.

ҺӘСР ОЛУНМАГ НӘ ДЕМӘКДИР?

14. Һәср олунма илә вәфтиз арасындакы фәрги изаһ един.

14 Бәзи ҝәнҹләр һәср олунма илә вәфтизин фәргини баша дүшмүр. Мәсәлән, бәзиләри дејир ки, Јеһоваја һәср олунублар, амма вәфтиз олунмаға һәлә һазыр дејилләр. Анҹаг бу, неҹә мүмкүндүр? Инсан Јеһоваја һәср олунанда дуа едиб дејир ки, әбәдијјән Она хидмәт едәҹәк. Вәфтиз олунанда исә Јеһоваја һәср олундуғуну инсанлара ҝөстәрир. Беләликлә,  вәфтиз тәкликдә дуа едиб өзүнү Јеһоваја һәср етдијини ҹамаат гаршысында бәјан етмәкдир. Вәфтиз олунмаздан әввәл Аллаһа һәср олунмағын нә демәк олдуғуну баша дүшмәк лазымдыр.

15. Һәср олунма нә демәкдир?

15 Садә диллә десәк, өзүнүзү Јеһоваја һәср едәндә артыг һәјатыныз өз әлиниздә олмур. Сиз Јеһоваја вәд едирсиниз ки, Онун ирадәсини јеринә јетирмәји һәјатынызда һәр шејдән үстүн тутаҹагсыныз. (Мәтта 16:24 ајәсини охујун.) Әслиндә, һәр бир вәдә ҹидди јанашмаг лазымдыр, о ки галмышды Јеһова Аллаһа верилән вәдә! (Мәт. 5:33). Бәс өзүнүзү инкар етдијинизи, Јеһоваја мәхсус олдуғунузу неҹә ҝөстәрә биләрсиниз? (Ром. 14:8).

16, 17. а) Өзүнү инкар етмәк нә демәкдир? б) Инсан өзүнү Јеһоваја һәср едәндә маһијјәт етибарилә нә дејир?

16 Тутаг ки, достунуз сизә автомобил һәдијјә едир. Машынын сәнәдләрини сизә вериб дејир: «Машын сәниндир». Анҹаг сонра әлавә едир: «Ачарлар мәндә галаҹаг. Машыны да өзүм сүрәҹәјәм». Белә «һәдијјә»јә нә дејәрдиниз? Бәс достунуз барәдә нә фикирләшәрдиниз?

17 Инсан һәјатыны Јеһоваја һәср едәндә Она дејир: «Һәјатымы Сәнә верирәм, мән артыг Сәнә мәхсусам». Јеһова һаглы олараг һәмин адамдан вердији вәдә садиг галмағы ҝөзләјир. Бәс әҝәр бу адам иманына шәрик олмајан кәслә ҝөрүшәрәк икили һәјат сүрмәјә башласа, јахуд ҹанла-башла хидмәт етмәјә, јығынҹаглара ҝәлмәјә мане олан ишә дүзәлсә, онда неҹә? Белә адам автомобили вериб, ачарлары өзүндә сахлајан адама бәнзәмәз? Өзүнү Јеһоваја һәср едән адам маһијјәт етибары илә Она дејир: «Һәјатым артыг мәнә јох, Сәнә мәхсусдур. Әҝәр Сәнин истәјинлә мәним истәјим үст-үстә дүшмәсә, һәмишә Сәнин дедијин олаҹаг». Иса да мәһз бу ҹүр дүшүнүрдү. О, јер үзүндә оланда демишди: «Мән өзүмүн јох, мәни ҝөндәрәнин ирадәсини јеринә јетирмәк үчүн ҝөјдән ҝәлмишәм» (Јәһ. 6:38).

18, 19. а) Роза вә Кристоферин сөзләриндән вәфтиз олунмағын инсана хејир-дуа ҝәтирдији неҹә ҝөрүнүр? б) Вәфтиз олунмаг барәдә нә дүшүнүрсүнүз?

18 Вәфтиз чох ҹидди аддымдыр. Һеч кәс буна башдансовду јанашмамалыдыр. Ејни заманда өзүнү Јеһоваја һәср етмәк, вәфтиз олунмаг бөјүк шәрәфдир. Јеһованы севән, һәср олунмағын мәнасыны баша дүшән ҝәнҹләр вәфтиз олунмаға тәрәддүд етмирләр. Вәфтиз олунанлар исә һеч вахт бу гәрарларына ҝөрә пешманчылыг чәкмирләр. Роза адлы вәфтиз олунмуш јенијетмә дејир: «Мән Јеһованы севирәм. Һеч нә мәни Она хидмәт етмәк гәдәр хошбәхт едә билмәз. Һәлә һеч бир гәрарымын дүзҝүнлүјүнә вәфтиз олунмаг гәрары гәдәр архајын олмамышам».

19 Бәс мәгаләнин әввәлиндә ады чәкилән Кристофер барәдә нә демәк олар? О, 12 јашында оланда вәфтиз олунмаг гәрарына ҝәлмишди. Инди дејир ки, бу гәрарына ҝөрә чох севинир. Кристофер 17 јашында өнҹүл хидмәтинә башламышды, 18 јашында јығынҹаг хидмәтчиси тәјин олунмушду, бу ҝүн исә Бејтелдә хидмәт едир. О дејир: «Вәфтиз олунмаг гәрары дүзҝүн гәрар иди. Һәјатым Јеһова үчүн, Онун тәшкилаты үчүн чалышмагдан ибарәтдир вә бу, мәнә бөјүк севинҹ бәхш едир». Әҝәр сиз дә вәфтиз олунмаг барәдә дүшүнүрсүнүзсә, буна неҹә һазырлаша биләрсиниз? Бу суала нөвбәти мәгаләдә ҹаваб вериләҹәк.