Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  март 2016

Ҝәнҹләр, вәфтиз олунмаға неҹә һазырлаша биләрсиниз?

Ҝәнҹләр, вәфтиз олунмаға неҹә һазырлаша биләрсиниз?

«Еј Аллаһым, истәјини јеринә јетирмәкдән һәзз алырам» (ЗӘБ. 40:8).

НӘҒМӘ: 51, 58

1, 2. а) Нәјә ҝөрә вәфтиз ҹидди аддымдыр? б) Инсан вәфтиз олунмамышдан габаг нәјә әмин олмалыдыр вә нәјә ҝөрә?

ҜӘНҸЛӘР, әҝәр сиз вәфтиз олунмаг барәдә дүшүнүрсүнүзсә, афәрин сизә! Вәфтиз олунмаг инсан үчүн дүнјада ән бөјүк шәрәфдир. Лакин өтән мәгаләдә гејд олундуғу кими, вәфтиз чох ҹидди аддымдыр. Белә ки, сиз әввәлҹә өзүнүзү Јеһоваја һәср едирсиниз, јәни Јеһоваја сөз верирсиниз ки, әбәдијјән Она хидмәт едәҹәксиниз, Онун ирадәсини һәјатынызда һәр шејдән үстүн тутаҹагсыныз. Вәфтиз олунмагла исә өзүнүзү Јеһоваја һәср етдијинизи һамыја бәјан едирсиниз. Ајдындыр ки, сиз һәср олунмаг гәрарыны вермәк үчүн кифајәт гәдәр јеткин оланда, јәни вәфтиз олунмағы үрәкдән арзулајанда вә һәср олунмағын мәнасыны баша дүшәндә вәфтиз олунмалысыныз.

2 Анҹаг елә ола биләр ки, сиз өзүнүзү вәфтиз олунмаға һазыр һисс етмирсиниз. Јахуд сиз вәфтиз олунмаг истәјирсиниз, анҹаг валидејнләриниз фикирләшир ки, һәлә тездир, бир аз бөјүјүб јеткинләшмәлисиниз. Һәр неҹә олса да, руһдан дүшмәјин. Бу вахтдан ағылла истифадә едиб инкишаф един ки, тезликлә вәфтиз  олунмаға јарарлы оласыныз. Буну јадда сахлајараг, гаршыныза иман, әмәлләр вә миннәтдарлыгла бағлы мәгсәдләр гоја биләрсиниз.

ИМАН

3, 4. Ҝәнҹләр Тимутинин нүмунәсиндән нә өјрәнә биләр?

3 Бу суаллара неҹә ҹаваб верәрдиниз: нәјә ҝөрә Аллаһын варлығына инанырам? Мүгәддәс Китабын Аллаһдан олдуғуна мәни нә әмин едиб? Нәјә ҝөрә бу дүнјанын әхлаг нормалары илә јох, Аллаһын ганунлары илә јашамағын дүзҝүн олдуғуну дүшүнүрәм? Бу суалларын мәгсәди үрәјинизә шүбһә тохуму сәпмәк дејил. Бунлар сизә һәвари Булусун мәсләһәтинә әмәл етмәјә көмәк едәҹәк. О, Аллаһын јахшы, хош вә камил ирадәсини дәрк етмәји мәсләһәт ҝөрмүшдү (Ром. 12:2). Бу, нәјә ҝөрә ваҹибдир?

4 Ҝәлин Мүгәддәс Китабдан Тимутинин нүмунәсинә бахаг. О, Мүгәддәс Јазылара јахшы бәләд иди. Анасы илә нәнәси көрпәликдән она һәгигәти өјрәтмишди. Буна бахмајараг, һәвари Булус Тимутини тәшвиг едирди: «Өјрәндијин вә доғрулуғуна әмин олдуғун шејләрә бағлы гал» (2 Тим. 3:14, 15). Тимути һәгигәти мәнимсәмишди. О, анасынын, нәнәсинин сөзүнә ҝөрә јох, өјрәндикләринин үзәриндә дүшүнүб доғрулуғуна әмин олдуғуна ҝөрә һәгигәти гәбул етмишди. (Ромалылара 12:1 ајәсини охујун.)

5, 6. Нәјә ҝөрә ағлынызы ишләтмәји тез өјрәнмәк ваҹибдир?

5 Бәс сизин барәниздә нә демәк олар? Ола билсин, Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини артыг узун мүддәтдир билирсиниз. Әҝәр беләдирсә, етигадынызы әсасландырмаг үчүн арашдырыб дәлилләр тапмағы гаршыныза мәгсәд гоја биләрсиниз. Бу, сизин иманынызы мөһкәмләндирәҹәк, сиз һәмјашыдларынызын, дүнјанын пропогандасынын, һәтта өз һиссләринизин әлиндә ојунҹаға чеврилмәјәҹәксиниз.

6 Ағлынызы ишләтмәји нә гәдәр тез өјрәнсәниз, јашыдларынызын суалларына тутарлы ҹаваб вермәјә һазыр олаҹагсыныз. Онлар белә суаллар верә биләрләр: «Һарадан билирсән ки, Аллаһ вар? Нәјә ҝөрә Аллаһ зүлмә ҝөз јумур? Неҹә ола биләр ки, Аллаһ һәмишә мөвҹуд олсун?» Һазырлыглы олсаныз, бу кими суаллар иманынызы сарсытмајаҹаг, әксинә, сизи даһа дәриндән мүталиә етмәјә тәшвиг едәҹәк.

7—9. «Мүгәддәс Китаб нә өјрәдир?» рубрикасы иманынызы артырмаға неҹә көмәк едә биләр?

7 Дәриндән мүталиә етсәниз, суаллара ҹаваб тапаҹагсыныз, үрәјиниздәки шүбһәләри арадан галдыраҹагсыныз вә иманыныз мөһкәмләнәҹәк (Һәв. 17:11). Биз сизә бунун үчүн чохлу вәсаит тәгдим етмишик. Чох ҝәнҹләр Улу Јараданымыз вә Онун јаратдыгларындан бәһс едән нәшрләрдән чох фајдаланырлар. Бундан башга, «Мүгәддәс Китаб нә өјрәдир?» рубрикасынын бир чох јенијетмәләрә бөјүк көмәји дәјиб. Бу чалышма вәрәгәләри jw.org сајтында МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРЫН ТӘЛИМЛӘРИ бөлмәсиндә јерләшир. Бу рубрикадакы чалышма вәрәгәләринин һәр бири елә тәртиб олунуб ки, онларла мәшғул олдугда сизин Мүгәддәс Китаб мөвзулары илә бағлы әминлијиниз артаҹаг.

8 Сиз артыг Мүгәддәс Китабла танышсыныз, она ҝөрә дә чалышма вәрәгәләриндәки суаллардан бәзиләринә дәрһал ҹаваб верә биләрсиниз. Бәс вердијиниз ҹавабларын доғрулуғуна нәјә ҝөрә әминсиниз? Чалышма вәрәгәләриндәки суаллары охујуб ајәләрин үзәриндә дүшүнүн, сонра исә фикринизи ораја јазын. Бу суаллар сизә көмәк едәҹәк ки, Мүгәддәс Китаба әсасланан  етигадынызы башгаларына изаһ етмәјә һазыр оласыныз. «Мүгәддәс Китаб нә өјрәдир?» рубрикасы бир чох ҝәнҹләрә иманыны мөһкәмләндирмәјә көмәк едир. Әҝәр сајта дахил олмаг имканыныз варса, шәхси мүталиә заманы бу рубрикадан истифадә едә биләрсиниз.

9 Иманынызы мөһкәмләндирмәклә сиз вәфтизә доғру ваҹиб аддым атырсыныз. Бир јенијетмә баҹы демишди: «Вәфтиз олунмағы гәрарлашдырмаздан әввәл Мүгәддәс Китабы арашдырдым, бунун һәгиги дин олдуғуну ҝөрдүм. О вахтдан һәр ҝүн буна даһа чох әмин олурам».

ӘМӘЛЛӘР

10. Вәфтиз олунмуш мәсиһи нәјә ҝөрә иманыны әмәлләрдә ҝөстәрмәлидир?

10 Мүгәддәс Китабда дејилир: «Иман да әмәлсиз өлүдүр» (Јаг. 2:17). Әҝәр иманыныз мөһкәмдирсә, бу, әмәлләриниздән ҝөрүнмәлидир. Сөһбәт һансы әмәлләрдән ҝедир? Мүгәддәс Китабын дили илә десәк, мүгәддәс јашајышдан вә мөминликдән. (2 Бутрус 3:11 ајәсини охујун.)

11. «Мүгәддәс јашајыш» ифадәсини изаһ един.

11 «Мүгәддәс јашајыш» әхлаги ҹәһәтдән тәмиз јашамаг демәкдир. Сон алты аја нәзәр салын. Бу мүддәт әрзиндә сечим гаршысында галанда ағлынызы јахшыны писдән ајырмаға өјрәшдирдијинизи ҝөстәрмисиниз? (Ибр. 5:14). Елә олубму ки, јашыдларыныз нә гәдәр чалышсалар да, онларын тәсири алтына дүшмәјәсиниз, јахуд өзүнүзә һаким олуб хошаҝәлмәз әмәлдән узаг дурасыныз? Мәктәбдәки давранышынызла башгаларына јахшы нүмунә гојурсунуз? Јеһоваја садиг галырсыныз, јохса сизи әлә салмасынлар дејә, синиф јолдашларыныз кими олмаға чалышырсыныз? (1 Бут. 4:3, 4). Дүздүр, һеч ким камил дејил. Һәтта узун мүддәт Јеһоваја хидмәт едән адам да һәрдән ҹамаатын ичиндә иманы барәдә данышмаға чәкинә биләр. Лакин өзүнү Јеһоваја һәср едән инсан Онун адыны дашымагдан гүрур дујаҹаг вә буну әмәлләри илә ҝөстәрәҹәк.

12. Мөминлик өзүнү һансы ишләрдә бүрузә верир вә бу ишләрә неҹә јанашмалысыныз?

12 Бәс мөминлик нә демәкдир? Бу, өзүнә сизин руһани фәалијјәтинизи, мәсәлән, јығынҹаға ҝәлмәји, тәблиғ етмәји, һәмчинин башгаларынын ҝөрмәдији ишләри — дуаны, мүталиәни дахил едир. Һәјатыны Јеһоваја һәср едән кәс бу ишләрә јүк кими бахмыр. О да Давуд падшаһ кими дејир: «Еј Аллаһым, истәјини јеринә јетирмәкдән һәзз алырам, ганунун гәлбимдәдир» (Зәб. 40:8).

13, 14. Мөминликлә бағлы ишләр ҝөрмәјә сизә нә көмәк едә биләр вә бәзи ҝәнҹләр бундан неҹә фајдаланмышлар?

13 Бу саһәдә гаршыныза мәгсәдләр гојмаг үчүн нөвбәти суалларын сизә көмәји дәјә биләр: дуаларыныз нә дәрәҹәдә конкретдир? Дуаларыныз Јеһоваја олан мүнасибәтиниз барәдә нә дејир? Шәхси мүталиә заманы нәләри арашдырырсыныз? Валидејнләриниз хидмәт етмәсәләр дә, сиз тәблиғ едирсиниз? [1] Бу суалларын ҹавабыны вәрәгә јазын. Бу, сизә дуаларынызы, мүталиәнизи вә хидмәтинизи јахшылашдырмаг үчүн мәгсәдләр гојмаға көмәк едәҹәк.

14 Вәфтиз барәдә дүшүнән бир чох ҝәнҹләр өз тәҹрүбәләриндән ҝөрмүшләр ки, бу кими суалларын ҹавабыны јазмаг адама чох көмәк едир. Тилда адлы ҝәнҹ баҹы дејир ки, бу суалларын ҹавабыны јазмаг она гаршысына мәгсәдләр гојмаға көмәк етмишди. О, бир-бир һәмин мәгсәдләрә наил олмушду. Тәхминән бир илә вәфтизә һазыр олмушду. Патрик адлы ҝәнҹ гардаш да бунун хејрини ҝөрмүшдү. О дејир:  «Мәним мәгсәдләрим вар иди. Анҹаг мәгсәдләрими јазанда онлара наил олмаг үчүн даһа чох чалышмаға башладым».

Валидејнләриниз Јеһоваја ибадәт етмәсә дә, сиз ибадәт едәҹәксиниз? (15-ҹи абзаса бахын)

15. Нәјә ҝөрә Јеһоваја һәср олунмаг шәхси гәрар олмалыдыр?

15 Ваҹиб суаллардан бири будур: валидејнләриниз вә ја достларыныз даһа Јеһоваја хидмәт етмәсәләр, сиз јенә дә хидмәт едәҹәксиниз? Унутмајын, өзүнүзү Јеһоваја һәср едиб вәфтиз олунандан сонра сизин Јеһова илә өз мүнасибәтиниз олаҹаг. Буна ҝөрә дә Она хидмәт етмәјиниз башгаларындан, һеч валидејнләриниздән дә асылы олмамалыдыр. Сизин мүгәддәс јашајышыныз вә мөминлијиниз ҝөстәрир ки, артыг һәгигәти мәнимсәмисиниз вә вәфтизә доғру ирәлиләјирсиниз.

МИННӘТДАРЛЫГ

16, 17. а) Инсаны мәсиһи олмаға нә тәшвиг етмәлидир? б) Нүмунә әсасында изаһ един ки, фидјә биздә һансы һиссләри доғурмалыдыр?

16 Төвратын билиҹиси олан бир нәфәр Иса Мәсиһдән сорушмушду: «Устад, Төвратда ән бөјүк әмр һансыдыр?» Иса она ҹаваб вермишди: «Аллаһын Јеһованы бүтүн гәлбинлә, бүтүн варлығынла вә бүтүн ағлынла сев» (Мәт. 22:35—37). Иса бу сөзләрлә ҝөстәрмишди ки, инсаны Јеһоваја ибадәт етмәјә, о ҹүмләдән вәфтиз олунмаға Она сидги-үрәкдән бәсләдији мәһәббәт тәшвиг етмәлидир. Бәс Јеһоваја мәһәббәтинизи неҹә артыра биләрсиниз? Бунун ән јахшы јолу Онун вердији ән бөјүк бәхшиш барәдә, Оғлунун фидјә гурбанлығы барәдә дүшүнмәкдир. (2 Коринфлиләрә 5:14, 15; 1 Јәһја 4:9, 19 ајәләрини охујун.) Фидјә, еләҹә дә онун сизин үчүн нә мәна дашыдығы һагда фикирләшсәниз, үрәјиниз миннәтдарлыгла долаҹаг вә бунун мүгабилиндә Аллаһ үчүн нә исә етмәк истәјәҹәксиниз.

17 Буну белә бир нүмунә әсасында изаһ етмәк олар: тутаг ки, сиз суда батырсыныз, анҹаг кимсә ҝәлиб сизи хилас едир. Сиз нә едәрдиниз? Евә ҝедиб гуруланар вә нә баш вердијини унудардыныз? Сөзсүз ки, јох. Сизи хилас едән инсана өзүнүзү борҹлу һисс едәрдиниз. Әслиндә, етдији јахшылыға ҝөрә сиз һәјатынызы она борҹлу олардыныз. Биз Јеһова Аллаһа вә Иса Мәсиһә лап чох борҹлујуг. Фидјә олмасајды, һәр биримиз ҝүнаһын вә өлүмүн ҝирдабында батыб галардыг. Анҹаг онларын бөјүк мәһәббәти сајәсиндә биз јер үзүндә әбәди јашаја биләрик. Буну һеч нә илә мүгајисә етмәк олмаз.

18, 19. а) Јеһоваја мәхсус олмагдан нәјә ҝөрә горхмаг лазым дејил? б) Јеһоваја хидмәт етмәк нәјә ҝөрә сизи хошбәхт едәҹәк?

 18 Јеһованын сизин үчүн етдикләрини дәјәрләндирирсиниз? О заман һәјатынызы Јеһоваја һәср едиб вәфтиз олунмаг ән дүзҝүн аддымдыр. Унутмајын, өзүнүзү Јеһоваја һәср етмәклә Она сөз верирсиниз ки, нә олурса-олсун, әбәдијјән Онун ирадәсини јеринә јетирәҹәксиниз. Аллаһла белә әһд кәсмәкдән горхмаг лазым дејил. Јадда сахлајын ки, Јеһова сизин јахшылығынызы истәјир вә Ону ҹидд-ҹәһдлә ахтаранлара мүкафат верир (Ибр. 11:6). Өзүнүзү Јеһоваја һәср едиб вәфтиз олунсаныз, һәјатыныз писләшмәјәҹәк. Әксинә, Јеһоваја хидмәт етмәк сизи хошбәхт едәҹәк. Ушаглыгда вәфтиз олунан 24 јашлы гардаш дејир: «Дүздүр, јашым бир аз чох олсајды, ола билсин, һәгигәти даһа јахшы баша дүшәрдим. Анҹаг өзүмү Јеһоваја һәср етмәјим мәни дүнјәви мәгсәдләрдән горуду».

19 Јеһовадан фәргли олараг, Шејтан мәкрлидир, О, сизин пислијинизи истәјир. Шејтан онун јолу илә ҝедәнләрә јахшы һеч нә вермир. Ахы һарадан версин? Онун талеји гара ҝәләҹәк, сизә неҹә ишыглы ҝүнләр нәсиб етсин? Етсә-етсә сизи өз аҹы агибәтинә дүчар едәр! (Вәһј 20:10).

20. Руһән тәрәгги едиб вәфтиз олунмаг истәјән ҝәнҹ нә едә биләр? («Руһән тәрәгги етмәк үчүн көмәк» адлы чәрчивәјә дә бахын.)

20 Бәли, һәјатынызы Јеһоваја һәср етмәк ән дүзҝүн аддымдыр. Бу аддымы атмаға һазырсыныз? О заман ирәли! Јох әҝәр сизә вахт лазымдырса, онда руһән тәрәгги етмәк үчүн бу мәгаләдәки мәсләһәтләрә әмәл един. Һәвари Булус филиппилиләрә јазмышды: «Һансы сәвијјәјә чатмышыгса чатаг, ҝәлин бундан сонра да ејни ҹүр ирәлиләјәк» (Филип. 3:16). Бу мәсләһәтә риајәт етсәниз, тезликлә һәјатынызы Јеһоваја һәср едиб вәфтиз олунмаг истәјәҹәксиниз.

^ [1] (13-ҹү абзас) «Ҝәнҹләрин суаллары. Практики мәсләһәтләр. Ҹилд 2» китабынын 308 вә 309-ҹу сәһифәсиндәки (рус.) чалышманын бир чох ҝәнҹләрә фајдасы дәјиб.