Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мәсиһи бирлијини мөһкәмләндирин

Мәсиһи бирлијини мөһкәмләндирин

«Онун васитәсилә бүтүн бәдән үзвләри һәмаһәнҝ сурәтдә бирләшиб... гаршылыглы фәалијјәт ҝөстәрир» (ЕФЕС. 4:16).

НӘҒМӘ: 53, 107

1. Та әзәлдән Аллаһын ишләрини нә сәҹијјәләндирирди?

ТА ӘЗӘЛДӘН хилгәт аләминдә јекдиллик өзүнү ҝөстәриб. Јеһованын илк јаратдығы варлыг, һикмәтин тәҹәссүмү белә демишди: «Онун [Јеһованын] јанында уста кими чалышырдым, һәр ҝүн көнлүнү шад едирдим» (Мәс. 8:30). Ата илә Оғул чијин-чијинә чалышараг дүнјаны хәлг едирди. Бу ҝүн бизи әһатә едән зәнҝин ҹанлы аләм онларын бирҝә әмәјинин бәһрәсидир. Дүнјанын хәлг олунмасындан сонра да Аллаһын Өз хидмәтчиләринә бујурдуғу бүтүн ишләр әмәкдашлыг руһунда јеринә јетирилирди. Нуһун ҝәми тикмәси, сәһрада мүгәддәс чадырын гурулмасы, сөкүлмәси вә дашынмасы бирҝә зәһмәт тәләб едирди. Һәтта мәбәддә Јеһованын шәнинә чалынан мусигиләрдә, аһәнҝдар сурәтдә уҹалан һәмд-сәна нәғмәләриндә дә әмәкдашлыг сезилирди. Бәли, әл-әлә вериб чалышмадан бу ишләрин һеч бирини ҝөрмәк мүмкүн олмазды (Јар. 6:14—16, 22; Сај. 4:4—32; 1 Салн. 25:1—8).

2. а) Биринҹи әсрдәки јығынҹаға һансы ҹәһәт хас иди? б) Бу мәгаләдә һансы суаллар арашдырылаҹаг?

2 Әмәкдашлыг биринҹи әсрдәки мәсиһи јығынҹағына да хас иди. Һәвари Булус демишди ки, мәсһ олунмушларын мүхтәлиф әнамлары, мүхтәлиф хидмәт нөвләри вә мүхтәлиф фәалијјәтләри олса да,  онларын һамысы бир бәдәнин үзвләридир. Бу бәдәнин башы исә Иса Мәсиһ иди. (1 Коринфлиләрә 12:4—6, 12 ајәләрини охујун.) Бәс бизим һаггымызда нә демәк олар? Мүждәнин тәблиғ едилмәсиндә һәмаһәнҝ сурәтдә неҹә бирләшә биләрик? Јығынҹагда, еләҹә дә аиләдә неҹә әмәкдашлыг едә биләрик?

ТӘБЛИҒ ИШИНДӘ ӘМӘКДАШЛЫГ

3. Һәвари Јәһја вәһјдә нә ҝөрмүшдү?

3 Ерамызын биринҹи әсринин сонунда һәвари Јәһја вәһјдә једди мәләк ҝөрдү. Онларын һәр бири кәрәнај чалырды. Бешинҹи мәләк кәрәнај чаланда Јәһја ҝөјдән јерә дүшмүш бир улдуз ҝөрдү. Улдузун әлиндә ачар вар иди. О, һәмин ачарла дибсиз гујуну ачды. Орадан гаты түстү чыхды, түстүнүн ичиндән исә чәјирткәләр чыхды. Мараглысы будур ки, чәјирткәләр биткиләрә јох, алынларында Аллаһын мөһүрү олмајан адамлара һүҹум етдиләр (Вәһј 9:1—4). Јәһјаја јахшы мәлум иди ки, чәјирткә ордусу мәһсула неҹә зәрәр вура биләр. Мәсәлән, Мусанын дөврүндә чәјирткәләр Мисири кор ҝүнә гојмушду (Чых. 10:12—15). Јәһјанын вәһјдә ҝөрдүјү чәјирткәләр Јеһованын һөкм хәбәрини бәјан едән мәсһ олунмушлары тәсвир едир. Инди онлара јер үзүндә јашамаға үмид едән милјонларла инсан гошулуб. Вәһдәт ичиндә ҝөрдүјүмүз тәблиғ иши јалан динләр васитәсилә дүнјаја һөкмранлыг едән Шејтанын һакимијјәтинә бөјүк зәрбә вурур.

4. Аллаһын халгына һансы иш тапшырылыб вә онлар бу иши јалныз нәјин сајәсиндә јеринә јетирә биләрләр?

4 Нә гәдәр ки, бу шәр дүнјанын сону ҝәлмәјиб Јеһованын халгы мүждәни тәблиғ етмәлидир. Бу, олдугҹа бөјүк ишдир (Мәт. 24:14; 28:19, 20). Биз сусајан һәр кәси һәјат сујуну һавајы ичмәјә дәвәт етмәлијик (Вәһј 22:17). Мәсиһи јығынҹағынын үзвү кими, бу иши неҹә јеринә јетирә биләрик? Јалныз һәмаһәнҝ сурәтдә бирләшиб гаршылыглы фәалијјәт ҝөстәрмәклә (Ефес. 4:16).

5, 6. Тәблиғ иши бизи неҹә бирләшдирир?

5 Падшаһлыг мүждәсини мүмкүн гәдәр чох инсана чатдырмаг үчүн биз мүтәшәккил сурәтдә тәблиғ етмәлијик. Буна ҝөрә дә јығынҹаг ҝөрүшләриндә, мәсәлән, тәблиғ ҝөрүшләриндә ҝөстәришләр алырыг. Бу ҝөстәришләр бизи вәһдәт һалында хидмәт етмәјә һазырлајыр. Биз сөзләримизлә вә Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләр васитәсилә бу хәбәри бүтүн дүнјаја јајырыг. Индијәдәк милјонларла белә нәшр пајламышыг. Бәзән хүсуси тәблиғ кампанијасы тәшкил олунур. Белә кампанијаларда иштирак едәндә биз милјонларла инсанын сырасына гошулмуш олуруг. Һамымыз бирликдә исә ҝөјүн үзү илә учан вә мүждәни ҹар чәкән мәләкләрлә әмәкдашлыг едирик (Вәһј 14:6).

6 «Иллик фәалијјәт» китабындан бүтүн дүнјада ҝөстәрдијимиз фәалијјәтин үмуми нәтиҹәләри барәдә охумаг неҹә дә хошдур! Бир дүшүнүн, реҝионал, хүсуси вә бејнәлхалг топлантылар үчүн дәвәтнамә пајламаг бизи неҹә бирләшдирир. Бу топлантыларда һамымыз ејни руһани гиданы алырыг. Орада тәгдим олунан мәрузәләрдә, тамаша вә сәһнәҹикләрдә Јеһоваја бүтүн варлығымызла хидмәт етмәјин ваҹиблији вурғуланыр. Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасими дә бизи бирләшдирир. Биз һәр ил нисанын 14-ү ҝүн батандан сонра топлашыб һәмин мәрасими гејд едирик. Бунунла һәм лүтфүнә ҝөрә Аллаһа миннәтдар олдуғумузу, һәм дә Мәсиһин әмринә итаәт етдијимизи ҝөстәририк (1 Кор. 11:23—26). Бу мәрасим јалныз вәфтиз олунмуш Шаһидләр үчүн дејил. Анма мәрасиминдән әввәлки һәфтәләр әрзиндә  биз бирликдә чалышараг јығынҹағымызын әразисиндәки инсанлары бу мүһүм мәрасимә дәвәт едирик.

7. Бирҝә чалышмағымызын сајәсиндә нәјә наил олуруг?

7 Чәјирткә тәкбашына чох шеј едә билмәз. Ејнилә, биз дә тәкбашына бүтүн инсанлара тәблиғ едә билмәрик. Лакин бир јумруг кими бирләшиб чалышдығымыз үчүн милјонларла инсана шәрәфә вә һәмдә лајиг олан Јеһованы танытдырмаға мүвәффәг олуруг. Анҹаг биз башга саһәләрдә дә әмәкдашлыг едәрәк Аллаһын халгы арасындакы бирлијә төһфә верә биләрик.

ЈЫҒЫНҸАГДА ӘМӘКДАШЛЫГ

8, 9. а) Һәвари Булус јығынҹагда бирлији горумағын ваҹиблијини һансы нүмунә әсасында ҝөстәрмишди? б) Биз јығынҹагда неҹә әмәкдашлыг едә биләрик?

8 Һәвари Булус Ефесдәки мәсиһиләрә јаздығы мәктубунда јығынҹағын неҹә тәшкил олундуғуну изаһ етмишди. О һәмчинин јазмышды ки, јығынҹагда һәр кәс һәр шејдә инкишаф етмәлидир. (Ефеслиләрә 4:15, 16 ајәләрини охујун.) Бу мәгсәдә чатмаға бизә нә көмәк едә биләр? Һәвари јығынҹағы инсан бәдәни илә мүгајисә етмиш вә изаһ етмишди ки, башы Мәсиһ олан јығынҹаг онун рәһбәрлији алтында вәһдәтдәдир. Сонра һәвари «мүхтәлиф ваҹиб роллары јеринә јетирән ојнаглар васитәсилә» гаршылыглы фәалијјәт ҝөстәрмәкдән данышмышды. Јашлы вә ја ҹаван, ҝүҹлү вә ја зәиф олмағымыздан асылы олмајараг, һәр биримиз јығынҹағын бирлијинә вә руһанилијинә неҹә төһфә верә биләрик?

9 Әсас амил Исанын јығынҹагда рәһбәрлик етмәк үчүн тәјин етдији ағсаггаллара һөрмәт етмәк вә табе олмагдыр (Ибр. 13:7, 17). Бу, һәмишә асан олмур. Анҹаг Аллаһдан көмәк диләјә биләрик. Онун мүгәддәс руһу бизә ағсаггалларын ҝөстәришләринә әмәл етмәјә көмәк едәҹәк. Беләликлә, әҝәр һәрдән ҝөстәришә табе олмаг истәмириксә, нә етмәлијик? Тәвазөкар олмагла, ағсаггалларла әмәкдашлыг етмәклә јығынҹаға неҹә көмәк едә биләҹәјимиз барәдә дүшүнмәлијик. Белә етсәк, јығынҹагда бирлик һөкм сүрәр вә бир-биримизә мәһәббәтимиз даһа да артар.

10. Јығынҹаг хидмәтчиләри јығынҹағын бирлији үчүн неҹә чалышырлар? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

10 Јығынҹаг хидмәтчиләри јығынҹағын бирлији үчүн чох чалышырлар. Јашындан асылы олмајараг, бу гардашлар јығынҹагда фәдакарҹасына мүхтәлиф ишләри иҹра едирләр. Јығынҹағын бүтүн үзвләри онларын чәкдији зәһмәтин хејрини ҝөрүр. Мәсәлән, онлар ағсаггаллара көмәк едир, диггәт јетирирләр ки, тәблиғ үчүн еһтијатда әдәбијјат олсун. Ибадәт евинин тәмизлијинә, тәмиринә бахырлар, ҝөрүшләрә ҝәләнләри гаршылајырлар. Бу гардашларла әмәкдашлыг едәндә јығынҹағын рәван фәалијјәт ҝөстәрмәсиндә бизим дә пајымыз олур. (Һәвариләрин ишләри 6:3—6 ајәләри илә мүгајисә един.)

11. Ҹаванлар јығынҹағын бирлији үчүн нә едә биләрләр?

11 Бир чох ағсаггаллар илләрдир ки, јығынҹағын мәсулијјәтләрини чијинләриндә дашыјырлар. Анҹаг инди јаша долублар дејә, даһа әввәлки гәдәр чох иш ҝөрә билмирләр. Белә олан һалда ҹаван гардашларын бөјүк көмәји дәјә биләр. Дүздүр, ола биләр, онларын тәҹрүбәси чох дејил, амма тәлим алдыгдан сонра јығынҹагда үзәрләринә даһа чох мәсулијјәт ҝөтүрә биләрләр. Јығынҹаг хидмәтчиләри чалышсалар, ҝәләҹәкдә ағсаггал кими хидмәт едә биләрләр (1 Тим. 3:1, 10). Бәзи ҹаван ағсаггаллар даһа чох инкишаф едәрәк рајон  нәзарәтчиси олуб, бир чох јығынҹагларда баҹы-гардашлара хидмәт едирләр. Ҹаванларын хидмәт етмәјә һазыр олмасы бизи чох севиндирир. (Зәбур 110:3; Ваиз 12:1 ајәләрини охујун.)

АИЛӘДӘ ӘМӘКДАШЛЫГ

12, 13. Аилә үзвләринин бир-бирилә әмәкдашлыг етмәсинә нә көмәк едә биләр?

12 Ҝәлин мөвзумузу бир аз да давам етдирәк вә ҝөрәк аиләдә неҹә әмәкдашлыг едә биләрик. Чохлары фикир вермишләр ки, һәр һәфтә сәмәрәли аиләви ибадәт кечирмәк валидејнләрлә ушагларын мүнасибәтини даһа да мөһкәмләндирир. Аиләви ибадәт заманы руһани мөвзулар диггәт мәркәзиндә олдуғу үчүн аилә телләри мөһкәмләнир. Тәблиғ етмәји мәшг етмәјин сајәсиндә аилә үзвләри даһа мәһарәтлә тәблиғ едә билирләр. Үстәлик, аилә үзвләри бир-бирилә Аллаһын Кәламы барәдә фикирләрини бөлүшәндә бир-биринә јахынлашырлар. Ахы онларын һамысы ејни Аллаһы севир вә Онун ирадәсини јеринә јетирмәк истәјир.

Аиләви ибадәт валидејнләрлә ушагларын мүнасибәтини мөһкәмләндирир (12 вә 15-ҹи абзаслара бахын)

13 Бәс әрлә арвад бир-бирилә неҹә әмәкдашлыг едә биләр ки, Јеһованын үрәјини севиндирсинләр? Һәм әр, һәм дә арвад Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт едәндә, араларында бирлик олур. Бу исә һәр икисини хошбәхт едир. Ибраһимлә Сара, Исһагла Рәфәгә, Әлгәна илә Һәннә бир-биринә өз севҝиләрини изһар едирдиләр. Биз дә белә етмәлијик (Јар. 26:8; 1 Ишм. 1:5, 8; 1 Бут. 3:5, 6). Бу, әрлә арвады бир-биринә бағлајыр вә сәмави Аталарына даһа да јахынлашдырыр. (Ваиз 4:12 ајәсини охујун.)

14. Һәјат јолдашыныз Јеһоваја хидмәт етмирсә, никаһынызы мөһкәм сахламаг үчүн нә едә биләрсиниз?

14 Мәсиһиләр имансызларла ејни бојундуруға ҝирмәмәлидирләр (2 Кор. 6:14). Анҹаг елә баҹы-гардашларымыз вар ки, һәјат јолдашлары онларын иманына шәрик дејил. Бәзиләри һәгигәти өјрәнәндә артыг аиләли олублар. Бунунла белә, һәјат јолдашы Јеһованын Шаһиди олмајан баҹы-гардашлар Мүгәддәс Китабын мәсләһәтләри илә јашаса, аиләдә әмин-аманлыг олар. Бунун үчүн онлар, Аллаһын ганунуну позмамаг шәртилә, мүмкүн олдуғу гәдәр һәјат јолдашлары илә әмәкдашлыг етмәлидирләр. Бу, асан дејил, анҹаг бунун үчүн зәһмәт чәкмәјә дәјәр. Киминсә һәјат јолдашы јығынҹагдан узаглашанда да Мүгәддәс Китаб принсипләринә әмәл етмәк чәтин олур. Бу, Мери адлы баҹынын да башына ҝәлмишди. О, һәјат јолдашы Дејвид илә бирликдә Јеһоваја хидмәт едирди. Анҹаг сонра Дејвид јығынҹагдан узаглашды вә тәхминән 25 ил јығынҹаға ҝәлмәди. Мери исә јығынҹаглардан, топлантылардан галмырды, евдә Мүгәддәс Китаб принсипләринә ујғун давранырды, алты ушағыны Јеһованын јолунда бөјүдүрдү. Ушаглар бөјүјүб евдән ҝедәндә Мери өзүнү чох тәнһа һисс едирди. Һәмин араларда Дејвид Меринин онун үчүн үздә сахладығы журналлары охумаға башлады. Бир гәдәр сонра јығынҹаглара ҝәлди. Алты јашлы нәвәси һәр дәфә онун үчүн јер сахлајырды. Дејвид ҝәлмәјәндә нәвәси она дејирди: «Баба, сәнин үчүн дарыхырдым». Инди Дејвид севинҹлә Јеһоваја хидмәт едир. Мери исә һәјат јолдашы илә бирликдә Јеһоваја ибадәт етдикләри үчүн чох хошбәхтдир.

15. Јашлы әр-арвадлар ҹаван аиләләрә неҹә көмәк едә биләрләр?

15 Шејтанын мәгсәди аиләләри дағытмагдыр. Буна ҝөрә дә ваҹибдир ки, Аллаһын хидмәтчиләри аиләдә бир-бирилә јахшы әмәкдашлыг етсинләр. Нечә ил аиләли олмағыныздан асылы олмајараг, дүшүнүн: сөзләринизлә  вә әмәлләринизлә аиләнизи неҹә мөһкәмләндирә биләрсиниз? Јығынҹагдакы јашлылар ҹаван аиләләрә бу саһәдә көмәк едә биләрләр. Һәрдәнбир ҹаван әр-арвады өз аиләви ибадәтинизә дәвәт едә биләрсиниз. Онлара өз нүмунәнизлә ҝөстәрә биләрсиниз ки, нечә ил аиләли олмағын фәрги јохдур, мәһәббәт вә бирлик һәмишә аиләдә лабүддүр (Тит. 2:3—7).

«ҜӘЛИН ЈЕҺОВАНЫН ДАҒЫНА... ГАЛХАГ»

16, 17. Аллаһын вәһдәтдә олан хидмәтчиләри нәји сәбирсизликлә ҝөзләјирләр?

16 Бајрам вахты Јерусәлимдәки мәбәддә Јеһоваја һәмд едән исраиллиләри тәсәввүрүнүзә ҝәтирин. Онлар Јерусәлимә ҝәлмәк үчүн јола тәдарүк ҝөрүрдүләр, јолда бир-биринә көмәк едирдиләр, Јерусәлимә чатанда исә мәбәддә бирлик ичиндә ибадәт едирдиләр. Бүтүн бунлар үчүн әмәкдашлыг етмәк лазым иди (Лука 2:41—44). Биз дә јени дүнјаја ҝедән јолда јеријирик. Бизә дә һәмаһәнҝ сурәтдә бирләшиб әмәкдашлыг етмәк лазымдыр. Бунун үчүн һәмишә чалышмалыјыг. Дүшүнүн, бәлкә, сизә бу саһәјә даһа чох диггәт јетирмәк лазымдыр?

17 Гаршыда бизи ҝөзәл ҝәләҹәк ҝөзләјир. Биз артыг гармагарышыг, парчаланмыш дүнјадан чыхмышыг. Инди Әшија вә Микә пејғәмбәрин дедији сөзләр ҝөзүмүзүн габағында јеринә јетир — Аллаһын халгы вәһдәт ичиндә «Јеһованын дағына» галхыр (Әшј. 2:2—4; Микә 4:2—4 ајәләрини охујун). Һәгигәтән дә, «заманын сонунда» Јеһоваја етдијимиз ибадәт пак, али зирвәјә уҹалыб. Анҹаг ҝүн ҝәләҹәк бүтүн бәшәријјәт һәмаһәнҝ сурәтдә бирләшиб әмәкдашлыг едәҹәк. Һәмин вахт севинҹимизин һәдди-һүдуду олмајаҹаг, бәхтәвәр инсанлар олаҹағыг!