Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  ијун 2016

Јеһова «гајғынызы чәкир»

Јеһова «гајғынызы чәкир»

НӘЈӘ ҜӨРӘ бу сөзләрин доғрулуғуна әмин ола биләрсән? Сәбәбләрдән бири одур ки, бу сөзләр Мүгәддәс Китабда јазылыб. 1 Бутрус 5:7 ајәсиндә гејд олунур: «Бүтүн гајғыларынызы Онун үзәринә гојун, чүнки О, гајғынызы чәкир». Јеһова Аллаһын шәхсән сәнинлә марагландығына һансы сүбутлар вар?

АЛЛАҺ ИНСАНЛАРЫН ЕҺТИЈАҸЫНЫ ӨДӘЈИР

Јеһова бизә ҝөзәл нүмунәдир: хејирхаһ вә сәхавәтлидир

Јеһова Аллаһда инсанын јахын достунда ҝөрмәк истәдијин кејфијјәтләр вар. Бир-биринә хејирхаһлыг вә сәхавәт ҝөстәрән инсанлар чох вахт јахын дост олурлар. Јеһованын һәр ҝүн бәндәләринә хејирхаһлыг вә сәхавәт ҝөстәрдији ҝөз габағындадыр. Мисал үчүн, Аллаһ «ҝүнәшә әмр едир ки, писләрин дә, јахшыларын да үзәринә доғсун. Јағыша әмр едир ки, салеһләрин дә, гејри-салеһләрин дә үзәринә јағсын» (Мәт. 5:45). Ҝүнәш вә јағышын һансы фајдасы вар? Фајдаларындан бири одур ки, Аллаһ онларын васитәсилә бизә бол-бол гида верир, үрәјимизи шадлыгла дојдурур (Һәв. 14:17). Јеһованын көмәји илә јер күрәси бол гида верир. Бизә дадлы гида гәдәр севинҹ верән шејләри бармагла сајмаг олар.

Бәс онда нәјә ҝөрә бу гәдәр инсан аҹлыг чәкир? Чүнки рәһбәрләр бүтүн диггәтләрини инсанларын јашајышыны јахшылашдырмаг әвәзинә, сијаси ҝүҹ топламаға вә мадди газанҹ әлдә етмәјә ҹәмләјибләр. Анҹаг Јеһова тезликлә индики системи Оғлунун идарә етдији Падшаһлыгла әвәз едиб тамаһкарлығы арадан галдыраҹаг. Артыг аҹлыг олмајаҹаг. О дөвран ҝәләнә кими Аллаһ садиг хидмәтчиләринә  көмәк едәҹәк (Зәб. 37:25). Мәҝәр бу, Онун гајғысынын тәзаһүрү дејил?

ЈЕҺОВА БИЗӘ ВАХТ АЈЫРЫР

Јеһова бизә ҝөзәл нүмунәдир: вахт ајырыр

Јахшы дост сәнә вахт ајырыр. О, сәнинлә саатларла сөһбәт едә биләр. Сән проблемин вә нараһатчылығын һагда данышанда исә о, диггәтлә гулаг асаҹаг. Бәс Јеһова һагда буну демәк олар? Әлбәттә! О, бизим дуаларымызы динләјир. Буна ҝөрә дә Мүгәддәс Китаб бизи даима дуа етмәјә тәшвиг едир (Ром. 12:12; 1 Салон. 5:17).

Сәнҹә, Јеһова сәнин дуаларыны динләмәк үчүн нә гәдәр вахт сәрф едир? Мүгәддәс Китабдакы бир нүмунә бу суала ҹаваб верир. Һәвариләрини сечмәмишдән әввәл Иса Мәсиһ «бүтүн ҝеҹәни Аллаһа дуа етди» (Лука 6:12). О, дуасында бир чох шаҝирдинин адыны чәкиб онларын хүсусијјәтләрини вә зәиф ҹәһәтләрини вурғулајараг Аллаһдан хаһиш етди ки, һәвари сечмәкдә она көмәк етсин. Сәһәр ачыланда о, артыг кими һәвари сечәҹәјини билирди. «Дуалары ешидән» Јеһова сәмими дуалары севә-севә динләјир (Зәб. 65:2). Инсан ону нараһат едән мәсәлә барәдә саатларла дуа етсә дә, Јеһова онун нә вахт гуртараҹағыны ҝөзләмир.

ЈЕҺОВА БАҒЫШЛАЈАН АЛЛАҺДЫР

Јеһова бизә ҝөзәл нүмунәдир: бағышлајандыр

Бәзән ән јахын достлар белә, бағышламаға ҝәлдикдә чәтинлик чәкирләр. Бәзиләри бағышлаја билмирләр дејә, һәтта узун илләрин достлуғуна сон гојурлар. Анҹаг буну Јеһова Аллаһа шамил етмәк олмаз. Мүгәддәс Китаб тәшвиг едир ки, бүтүн сәмими инсанлар бағышланмаг үчүн Аллаһа үз тутсунлар, чүнки О, ҹомәрдликлә әфв едир (Әшј. 55:6, 7). Бәс Јеһова нәдән ирәли ҝәләрәк бағышламаға һазырдыр?

Мисилсиз мәһәббәтиндән ирәли ҝәләрәк. О, дүнјаны о гәдәр севир ки, Оғлу Иса Мәсиһи онун уғрунда гурбан верди. Буну бәшәр өвладларыны ҝүнаһдан вә онун ҝәтирдији зәрәрдән хилас етмәк үчүн етди (Јәһ. 3:16). Анҹаг фидјә гурбанлығынын ролу бунунла битмир.  Мәсиһин гурбанлығы сајәсиндә Аллаһ Ону севәнләри ҹомәрдликлә бағышлајыр. Һәвари Јәһја јазмышды: «Әҝәр ҝүнаһларымызы етираф едириксә, О, сәдагәтли вә адил олдуғундан ҝүнаһларымызы бағышлајаҹаг» (1 Јәһ. 1:9). Јеһова ҝүнаһларымызы бағышладығы үчүн инсанларла Онун арасындакы достлуг мүнасибәти позулмур. Мәҝәр буну билмәк сәнин үрәјини риггәтә ҝәтирмир?!

ЕҺТИЈАҸЫН ОЛАН ВАХТ ЈАНЫНДАДЫР

Јеһова бизә ҝөзәл нүмунәдир: Она еһтијаҹымыз оланда јанымыздадыр

Јахшы дост көмәк лазым оланда өзүнү дәрһал чатдырыр. Бәс Јеһова? Онун Кәламында дејилир ки, хидмәтчиләриндән бири «бүдрәсә дә јыхылмаз, чүнки Јеһова онун әлиндән тутур» (Зәб. 37:24). Јеһова Өз хидмәтчиләринә мүхтәлиф јолларла дајаг олур. Ҝәлин Кариб дәнизиндәки Санта Круз адасында баш верән һадисәјә нәзәр салаг.

Бир ҝәнҹ гызы дини етигадына ҝөрә бајраға тәзим етмәдији үчүн синиф јолдашлары ҝөзүмчыхдыја салмышды. Јеһоваја дуа етдикдән сонра о гәрара ҝәлди ки, өзүнү мүдафиә етсин. О, нөвбәти тапшырығыны бајраға тәзим мөвзусунда һазырлады. «Мүгәддәс Китаб һекајәләри» нәшринин көмәји илә синиф гаршысында изаһ етди ки, онун бу гәрарына Сәдраһ, Мисаһ вә Абиднағунун һадисәси тәсир едиб. Сонра дејир: «Бу үч ибрани ҝәнҹ бүтә ситајиш етмәдикләри үчүн Јеһова онлары горуду». Сонда синиф јолдашларына бу китабы тәклиф едир вә онлардан он бири ҝөтүрүр. Бу ҝәнҹ гыз белә ваҹиб мөвзуда шаһидлик етмәк үчүн Јеһованын она ҝүҹ вә мүдриклик вердијинә ҝөрә чох севинирди.

Нә вахтса үрәјиндә Јеһованын сәнин гајғыны чәкдијинә даир шүбһә јаранса, Зәбур 34:17—19, 55:22 вә 145:18, 19 ајәләрини охујуб үзәриндә дүшүн. Узун илләр Јеһоваја хидмәт едән баҹы-гардашлардан Јеһованын онларын гејдинә неҹә галдығы барәдә соруш. Аллаһын көмәјинә еһтијаҹ дујанда Она дуа ет. Тез бир заманда Јеһованын сәнин гајғына неҹә галдығыны ҝөрәҹәксән.