Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  ијун 2016

Гојмајын киминсә сәһви сизи бүдрәтсин!

Гојмајын киминсә сәһви сизи бүдрәтсин!

«Бир-биринизи үрәкдән бағышлајын» (КОЛ. 3:13).

НӘҒМӘ: 121, 75

1, 2. Мүгәддәс Китабда Јеһованын халгынын артымы барәдә һансы пејғәмбәрлик јазылыб?

ЈЕҺОВА АЛЛАҺЫН садиг хидмәтчиләриндән, Онун Шаһидләриндән ибарәт тәшкилатын тајы бәрабәри јохдур. Бу үмумдүнја тәшкилат гејри-камил инсанлардан ибарәт олса да, Аллаһын мүгәддәс руһу сајәсиндә бөјүјүр вә чичәкләнир. Ҝәлин ҝөрәк Јеһова Аллаһ гејри-камил, анҹаг һазырлыг руһу ҝөстәрән халгы васитәсилә һансы мөһтәшәм ишләри һәјата кечирир.

2 1914-ҹү илдә ахырзаман башлајанда Аллаһын халгынын сајы чох аз иди. Лакин Јеһова онларын тәблиғ ишинә бәрәкәт верди. О вахтдан бәри милјонларла инсан Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини өјрәнәрәк Јеһованын Шаһиди олуб. Бу мөһтәшәм артым барәдә Јеһова Аллаһ пејғәмбәрлик едәрәк демишди: «Ән кичијиндән мин нәфәр, ән балаҹасындан гүдрәтли халг төрәјәҹәк. Мән Јеһова вахты јетишәндә бу иши сүрәтләндирәҹәјәм» (Әшј. 60:22). Бу пејғәмбәрлик мәһз ахырзаманда јеринә јетир. Буна ҝөрә дә һал-һазырда Аллаһын халгынын сајы бир чох халгын әһалисиндән чохдур.

3. Аллаһын хидмәтчиләри инсанлары севдикләрини неҹә ҝөстәрирләр?

 3 Ахырзаман башлајандан бу јана Јеһова Өз халгына һәмчинин Онун ән әсас хүсусијјәти олан мәһәббәти инкишаф етдирмәјә көмәк едир (1 Јәһ. 4:8). Аллаһын мәһәббәтини әкс етдирән Иса Мәсиһ давамчыларына демишди: «Сизә јени бир әмр верирәм: бир-биринизи севин... Аранызда мәһәббәт олса, һамы биләҹәк ки, сиз мәним шаҝирдимсиниз» (Јәһ. 13:34, 35). Јахын кечмишдә баш вермиш бөјүк мигјаслы мүһарибәләр заманы мәсиһиләрә бу әмрә риајәт етмәк хүсусилә ваҹиб иди. Мисал үчүн, тәкҹә Икинҹи Дүнја Мүһарибәси 55 милјон инсанын һәјатына сон гојмушду. Јеһованын Шаһидләри исә бу гырғында иштирак етмәмишдиләр. (Микә 4:1, 3 ајәләрини охујун.) Бунун сајәсиндә онлар «һәр кәсин ганындан тәмиз» олдулар (Һәв. 20:26).

4. Нәјә ҝөрә Јеһованын халгынын артымы диггәтәлајигдир?

4 Дүнја «бу дөврүн аллаһы» олан Шејтанын әлиндә олса да, Јеһованын халгы ҝүнү-ҝүндән артмагдадыр (2 Кор. 4:4). Дүнјанын сијаси системи вә күтләви информасија васитәләри Шејтанын әлиндәдир. Лакин о, мүждәнин јајылмасынын гаршысыны һеч ҹүр ала билмир. Вахтынын аз олдуғуну биләрәк Шејтан инсанлары мүхтәлиф васитәләрлә һәгиги ибадәтдән јајындырмаға чалышыр (Вәһј 12:12).

СӘДАГӘТИМИЗ СЫНАНАНДА

5. Нәјә ҝөрә инсанлар бәзән хәтримизә дәјирләр? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

5 Мәсиһи јығынҹагларында Аллаһа вә инсанлара мәһәббәт хүсусилә вурғуланыр. Иса Мәсиһ дә мәһз буну демишди. Ондан сорушанда ки, ән бөјүк әмр һансыдыр о, белә ҹаваб вермишди: «“Аллаһын Јеһованы бүтүн гәлбинлә, бүтүн варлығынла вә бүтүн ағлынла сев”. Бу, биринҹи вә ән бөјүк әмрдир. Икинҹиси дә буна бәнзәјир: “Башгасыны өзүнү севдијин кими сев”» (Мәт. 22:35—39). Тәәссүф ки, Мүгәддәс Китабда дејилдији кими Адәмин ҝүнаһына ҝөрә һамы гејри-камил доғулур. (Ромалылара 5:12, 19 ајәләрини охујун.) Буна ҝөрә дә, ола билсин, һәрдән јығынҹагда кимсә өз һәрәкәти вә ја сөзү илә хәтримизә дәјсин. Бу бизим Јеһоваја вә Онун халгына олан севҝимизи сынаја биләр. Белә вәзијјәтдә биз неҹә давранаҹағыг? Кечмишдә јашамыш Аллаһын садиг хидмәтчиләри белә, сөзләри вә әмәлләри илә башгаларыны инҹитмиш, онлара јара вурмушдулар. Мүгәддәс Китабын бу һагда нә дедијиндән чох шеј өјрәнә биләрик.

Әлинин вә оғулларынын дөврүндә јашасајдыныз, онларын һәрәкәтләри сизә неҹә тәсир едәрди? (6-ҹы абзаса бахын.)

6. Баш каһин Әли һансы сәһвә јол верди?

6 Ҝөтүрәк баш каһин Әлини. Онун Јеһованын ганунларына риајәт етмәјән ики оғлу вар иди. Аллаһын Кәламында јазылыб: «Әлинин оғуллары јарамаз адамлар идиләр, Јеһоваја һөрмәт етмирдиләр» (1 Ишм. 2:12). Һәгиги ибадәтин горунуб сахланмасында Әли әсас рол ојнаса да, оғуллары чох ҹидди ҝүнаһлара јол верирдиләр. Әлинин бүтүн баш верәнләрдән хәбәри вар иди, амма буна башдансовду јанашырды. Нәтиҹәдә Јеһова Аллаһ Әлинин аиләсинә гаршы һөкм чыхартды (1 Ишм. 3:10—14). Онун нәслиндән даһа һеч ким баш каһин кими хидмәт етмәјәҹәкди. Әҝәр о дөврдә јашасајдыныз, Әлинин оғулларынын ҝүнаһларына ҝөз јуммағы сизә неҹә тәсир едәрди? Буна ҝөрә Аллаһа хидмәти дајандырардыныз?

7. Давуд падшаһ һансы ағыр ҝүнаһы ишләмишди вә Аллаһ бу вәзијјәтдә неҹә давранды?

7 Давуд пејғәмбәр Јеһованын «көнлүнә јатан адам» иди (1 Ишм. 13:13, 14; Һәв. 13:22). Лакин о, Бадсәба илә әхлагсызлыг етди. Бадсәба һамилә галды. Бүтүн бунлар Бадсәбанын әри Урјај мүһарибәдә  оланда баш вермишди. О, гыса мүддәтә дөјүшдән гајыданда Давуд ону евинә ҝөндәрмәјә чалышырды. Дүшүнүрдү ки, Урјај Бадсәба илә јахынлыг едәр вә һамы елә биләр, ушағын атасы одур. Анҹаг Урјај евинә ҝетмәди. Буна ҝөрә дә Давуд ишләри елә дүзүб-гошду ки, ону дөјүшдә өлдүрсүнләр. Бу ҹинајәт Давуда баһа баша ҝәлди, һәм өзүнүн, һәм дә аиләсинин башына бәлалар ҝәтирди (2 Ишм. 12:9—12). Буна бахмајараг, Аллаһ Давуду бағышлады, чүнки о, Аллаһ гаршысында сидги-үрәклә јеријирди (1 Пад. 9:4). Әҝәр Давуд пејғәмбәрин дөврүндә јашасајдыныз, баш верәнләр сизә неҹә тәсир едәрди? Давуд падшаһын һәрәкәти сизи бүдрәдәрди?

8. а) Һәвари Бутрус вердији сөзә неҹә нахәләф чыхды? б) Бутрус сәһв етсә дә, нәјә ҝөрә Јеһова онун үстүндән хәтт чәкмәди?

8 Мүгәддәс Китабда бу мөвзу илә бағлы башга бир нүмунә дә вар. Бу, һәвари Бутрусдур. Иса Мәсиһ ону һәвари сечмишди. Анҹаг Бутрус һәрдән елә һәрәкәтләрә јол верирди, елә сөзләр дејирди ки, сонра пешман олурду. Мисал үчүн, бир дәфә о, әминликлә демишди ки, һамы Исадан үз дөндәрсә дә, о, һеч вахт буну етмәз (Марк 14:27—31, 50). Бунунла белә, Иса һәбс олунанда, Бутрус да дахил олмагла, бүтүн һәвариләр ону тәрк етди. Бу азмыш кими, Бутрус Исаны таныдығыны белә инкар етмишди (Марк 14:53, 54, 66—72). Бу һәрәкәтинә ҝөрә Бутрус пешман олду, буна ҝөрә дә Јеһова ону бағышлады вә јенә Она хидмәт етмәјә изин верди. Әҝәр сиз о вахт шаҝирдләрин арасында олсајдыныз, Бутрусун һәрәкәти Јеһоваја сәдагәтинизи сарсыдарды?

9. Нәјә ҝөрә әминсиниз ки, Аллаһ һәмишә әдаләтлә давраныр?

9 Јухарыда ҝәтириләнләр ҹәми бир нечә нүмунәдир. Һәм узаг кечмишдә, һәм дә бизим дөврдә Аллаһын хидмәтчиләринин арасындан ҝүнаһ ишләјән, башгаларыны өз һәрәкәтләри илә јаралајан бир чох инсанын адыны чәкмәк олар. Анҹаг әсас мәсәлә бу дејил, әсас одур ки, сиз баҹы-гардашларын сәһвләринин сизи бүдрәтмәсинә јол верәҹәксиниз? Буна ҝөрә Јеһованы вә  Онун халгыны тәрк едәҹәксиниз? Јохса Јеһованын ҝүнаһ ишләјән адама төвбә етмәк үчүн вахт вердијини вә өз вахтында һәр шеји әдаләтлә һәлл едәҹәјини дүшүнүб ҝөзләјәҹәксиниз? Һәрдән ҹидди ҝүнаһ ишләјәнләр Јеһованын мәрһәмәтини рәдд едир вә төвбә етмирләр. Белә һалда Јеһова ҝүнаһкара вахты чатанда лазыми һөкмү чыхараҹаг. Лазым ҝәлсә, һәтта јығынҹагдан кәнар едәҹәк.

АЛЛАҺА САДИГ ГАЛЫН

10. Јәһуда Искәрјутун вә Бутрусун сәһвләри илә бағлы Иса Мәсиһ нәји анлајырды?

10 Мүгәддәс Китабда Аллаһын бир чох садиг хидмәтчиләринин нүмунәси ҝәтирилиб. Башгаларынын сәһвләринә бахмајараг, онлар Јеһовадан вә Онун халгындан үз дөндәрмәјибләр. Мисал үчүн, бүтүн ҝеҹәни дуа етдикдән сонра Иса Мәсиһ 12 һәвари сечди. Јәһуда Искәрјут да онларын сырасында иди. Сонрадан о, Мәсиһә хәјанәт етди. Бу азмыш кими, һәлә Бутрус да ону инкар етди. Анҹаг Иса јол вермәди ки, бүтүн бунлар онун сәмави Атасы илә мүнасибәтләринә хәләл ҝәтирсин (Лука 6:12—16; 22:2—6, 31, 32). Иса баша дүшүрдү ки, онларын һәрәкәтләринә ҝөрә нә Јеһова, нә дә Онун халгы ҝүнаһкар дејил. Давамчылары һәрдән ону кәдәрләндирсәләр дә, о, ишини дајандырмады. Бүтүн бунларын әвәзиндә Јеһова Исаја мүкафат верди, ону дирилдиб сәмави Падшаһлығында Падшаһ тәјин етди (Мәт. 28:7, 18—20).

11. Аллаһын Кәламында Јеһованын мүасир хидмәтчиләри барәдә һансы пејғәмбәрлик јазылыб?

11 Исанын нүмунәси бизи Јеһоваја вә Онун халгына садиг галмаға тәшвиг едир. Буна тутарлы сәбәбимиз вар. Биз Јеһова Аллаһын Өз хидмәтчиләри васитәсилә бу ахырзаманда нәләри һәјата кечирдијини ҝөрәндә һејрәтә ҝәлирик! Јеһованын мүхтәлиф милләтләрдән ибарәт халгы һәгигәти дүнја мигјасда тәблиғ едән јеҝанә халгдыр. Чүнки Јеһова јалныз бу халгы һидајәт едир. Әшија 65:14 ајәсиндә Аллаһын халгынын руһани вәзијјәти бу ҹүр тәсвир олунур: «Гулларым үрәк ҹошгунлуғундан һајгыраҹаг».

12. Башгаларынын сәһвләринә неҹә јанашмалыјыг?

12 Биз чох шадыг ки, Јеһова Аллаһын рәһбәрлији алтында бу ҹүр ҝөзәл ишләр ҝөрә билирик. Амма Шејтан дүнјасы ҝет-ҝедә ҝәләҹәјә бүтүн үмидини итирир вә демәк олар ки, јаса батыб. Одур ки ҝәлин дүшүнәк, бир-ики нәфәрин сәһвинә ҝөрә Јеһованы вә Онун халгыны тәрк етмәк нә дәрәҹәдә ағыллы һәрәкәтдир? Биз Јеһоваја сәдагәтимизи горумалы вә Онун ҝөстәришләринә риајәт етмәлијик. Бундан әлавә, башгаларынын сәһвләринә дүзҝүн јанашмағы өјрәнмәлијик.

БИР-БИРИНИЗИ БАҒЫШЛАЈЫН

13, 14. а) Нәјә ҝөрә бир-биримизә гаршы сәбирли олмалыјыг? б) Һансы вәди һәмишә јадда сахламалыјыг?

13 Баҹы-гардашларымыздан кимсә хәтримизә дәјәндә, јахуд бизи јаралајанда неҹә давранмалыјыг? Мүгәддәс Китабда буна даир ҝөзәл бир принсип вар: «Күсәјән олма, инҹиклик ахмагларын көксүндә јува салыр» (Ваиз 7:9). Нәзәрә алмалыјыг ки, бәшәријјәтин камиллији итирмәсиндән нә аз, нә чох дүз 6000 ил кечиб вә гејри-камил инсанлар сәһвләр етмәјә мејиллидирләр. Бу сәбәбдән дә һәмиманлыларымыздан һәддән артыг чох шеј ҝөзләмәмәлијик. Үстәлик, фикримизи онларын сәһвләринә ҹәмләмәлијик, јохса Аллаһа хидмәт бизә севинҹ ҝәтирмәјәҹәк. Ән бетәри исә ҝетдикҹә Јеһоваја иманымыз зәифләјәҹәк вә Онун тәшкилатыны тәрк едәҹәјик. Бунунла да һәм Аллаһын ирадәсини јерини јетирмәк шәрәфини,  һәм дә јени дүнјада әбәди јашамаг үмидини итирәҹәјик.

14 Севинҹимизи вә үмидимизи горумаг үчүн Јеһова Аллаһын вердији вәди һәмишә јадда сахламалыјыг: «Будур, Мән јени ҝөјләр вә јени јер јарадырам, көһнә шејләр јада дүшмәјәҹәк, даһа хатырланмајаҹаг» (Әшј. 65:17; 2 Бут. 3:13). Гојмајын башгаларынын сәһвләри сизи бу хејир-дуалардан мәһрум етсин!

15. Иса Мәсиһин сөзләринә әсасән, кимсә хәтримизә дәјәндә неҹә давранмалыјыг?

15 Биз һәлә ки ҹәннәтдә дејилик, һәлә бу дүнјада јашајырыг. Буна ҝөрә дә хәтримизә дәјән олаҹаг. О заман дүшүнмәлијик: «Бу вәзијјәтдә Аллаһ мәним неҹә давранмағымы истәјир?» Мәсәлән, Иса Мәсиһин дедији бир принсипи јадымыза сала биләрик: «Әҝәр инсанларын тәгсирләрини бағышлајырсынызса, ҝөјдәки Атаныз да сизи бағышлајаҹаг. Лакин онларын тәгсирләрини бағышламырсынызса, Атаныз да сизин тәгсирләринизи бағышламајаҹаг». Һәмчинин Исанын бағышламагла бағлы Бутрусун суалына вердији ҹавабын үзәриндә дүшүнә биләрик. Бутрус сорушмушду ки, она гаршы ҝүнаһ едән адамы о, нечә дәфә бағышламалыдыр, једди дәфә? Иса демишди: «Једди дәфә јох, лазым ҝәлсә, лап јетмиш једди дәфә бағышламалысан». Иса Мәсиһ демәк истәјирди ки, биз һәмишә бағышламаға һазыр олмалыјыг (Мәт. 6:14, 15; 18:21, 22).

16. Јусиф бизә неҹә нүмунә гојуб?

16 Кимсә бизи јаралајанда Јусифдән нүмунә ҝөтүрә биләрик. Јусиф Јагуб пејғәмбәрин Рәһиләдән доғулан ики оғлундан биринҹиси иди. Јусифин он өҝеј гардашы да вар иди. Онлар онун пахыллығыны чәкирдиләр, чүнки аталары Јусифи онлардан чох истәјирди. Онлар Јусифә о дәрәҹәдә нифрәт етмәјә башладылар ки, ону гул кими сатдылар. Илләр кечди, Мисир һөкмдары Јусифин јахшы ишләрини ҝөрүб ону өлкәдә икинҹи адам тәјин етди. О әразини аҹлыг бүрүјәндә Јусифин гардашлары әрзаг алмаг үчүн Мисирә ҝәлдиләр, амма ону танымадылар. Јусиф сәлаһијјәтиндән истифадә едиб гардашларындан гисас ала биләрди. Анҹаг о буну етмәди, гардашларынын дәјишиб-дәјишмәдијини јохлады. Гардашларынын дәјишдијинә әмин оланда Јусиф ким олдуғуну онлара ачды. Сонралар исә Јусиф онлара демишди: «Нараһат олмајын, мән нә сизи, нә дә ушагларынызы аҹ гојмајаҹағам». Аллаһын Кәламында бу барәдә јазылыб: «Бу сөзләрлә Јусиф гардашларына үрәк-дирәк вериб онлары архајын етди» (Јар. 50:21).

17. Башгалары сизә гаршы ҝүнаһ ишләјәндә, неҹә давранаҹагсыныз?

17 Һамы сәһвләр етдији үчүн, јәгин сиз дә киминсә гәлбинә тохунмусунуз. Әҝәр белә бир шеј баш верибсә, Мүгәддәс Китаб мәсләһәтинә әмәл едәрәк хәтринә дәјдијиниз инсана јахынлашыб ондан үзр истәјин вә араныздакы мүнасибәти дүзәлтмәјә чалышын. (Мәтта 5:23, 24 ајәләрини охујун.) Башгалары бизи бағышлајанда бизә хош олдуғу кими, ҝәлин биз дә башгаларыны бағышлајаг ки, онлара да хош олсун. Колослулара 3:13 ајәсиндә дејилир: «Бир-биринизә гаршы һәмишә сәбирли олун, биринизин диҝәриндән шикајәти олса да, бир-биринизи үрәкдән бағышлајын. Јеһова сизи үрәкдән бағышладығы кими, сиз дә бир-биринизи үрәкдән бағышламалысыныз». 1 Коринфлиләрә 13:5 ајәсиндә дејилдији кими әсл мәһәббәт «она едилән пислијин һесабыны тутмур». Биз башгаларыны бағышладығымыз тәгдирдә Јеһова да бизи бағышлајаҹаг. Буна ҝөрә дә кимсә бизә гаршы ҝүнаһ едәндә ҝәлин әсл мәсиһи кими давранаг, Јеһова Аллаһымыз бизә мәрһәмәт ҝөстәрдији кими, биз дә она мәрһәмәт ҝөстәрәк. (Зәбур 103:12—14 ајәләрини охујун.)