Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  ијул 2016

Охуҹуларын суаллары

Охуҹуларын суаллары

«Һизгијал» китабынын 37-ҹи фәслиндәки ики чубуғун бирләшмәси нәји тәмсил едир?

Јеһова Һизгијал пејғәмбәрә Исраил халгынын вәд олунмуш дијара гајыдандан сонра бирләшәҹәјини хәбәр вермишди. Бу, һәмчинин Аллаһын халгынын ахырзаманда бирләшәҹәјинә даир пејғәмбәрлик иди.

Јеһова Аллаһ Һизгијал пејғәмбәрә ики чубуг ҝөтүрүб үстүнә јазы јазмағы бујурмушду. Пејғәмбәр бир чубуғун үстүнә «Јәһуда вә онунла олан Исраил халгы үчүн», диҝәринин үстүнә «Әфраимин чубуғу Јусиф үчүн вә онунла олан Исраил еви үчүн» јазмалы иди. Сонра пејғәмбәр бу чубуглары бирләшдириб «бир чубуг» һалына ҝәтирмәли иди (Һизг. 37:15—17).

 Чубуглардан биринин үстүндәки «Әфраим» јазысы һансы мәнаны дашыјыр? Онгәбиләли шимал падшаһлығынын илк падшаһы Әрубам ән нүфузлу гәбилә олан Әфраим гәбиләсиндән иди (Ган. 33:13, 17; 1 Пад. 11:26). Бу гәбилә Јусифин оғлу Әфраимдән төрәмишди (Сај. 1:32, 33). Атасы Јагуб Јусифә хүсуси хејир-дуа вермишди. Бүтүн бу шејләри нәзәрә алсаг, мәнтиглидир ки, үзәриндә Әфраимин ады јазылан чубуг онгәбиләли падшаһлығы тәмсил едирди. Һизгијал ики чубуг барәдә пејғәмбәрлији јазанда шимал падшаһлығынын әһалисинин Ашшура әсир апарылдығы вахтдан, јәни б. е. ә. 740-ҹы илдән хејли мүддәт кечмишди (2 Пад. 17:6). Нәтиҹәдә, Исраил халгынын әксәријјәти Ашшур империјасыны әвәз едән Бабил империјасына јајылмышды.

Б. е. ә. 607-ҹи илдә икигәбиләли ҹәнуб падшаһлығы вә еһтимал ки, шимал падшаһлығынын галан әһалиси Бабилә сүрҝүн едилмишди. Икигәбиләли падшаһлығы Јәһуда гәбиләсиндән олан падшаһлар идарә едирди. Каһинләр дә Јәһудада јашајырды, чүнки онлар Јерусәлимдәки мәбәддә хидмәт едирдиләр (2 Салн. 11:13, 14; 34:30). Буна ҝөрә дә мәнтиглидир ки, «Јәһуда... үчүн» олан чубуг икигәбиләли падшаһлығы тәмсил едир.

Бу пејғәмбәрлик нә вахт јеринә јетди, јәни чубуглар нә вахт бирләшди? Исраиллиләр мәбәди бәрпа етмәк үчүн б. е. ә. 537-ҹи илдә Јерусәлимә гајыданда. Һәм икигәбиләли, һәм дә онгәбиләли падшаһлығын тәбәәләри әсирликдән бирликдә гајытмышды. Даһа онларын арасында парчаланма јох иди (Һизг. 37:21, 22). Онлар јенидән јекдил шәкилдә Јеһоваја ибадәт едирдиләр. Әшија вә Әрәмја пејғәмбәр дә бу барәдә пејғәмбәрлик етмишди (Әшј. 11:12, 13; Әрм. 31:1, 6, 31).

Һизгијалын пејғәмбәрлијиндә пак ибадәтлә бағлы нә ачыгланыр? Пејғәмбәрликдән мәлум олур ки, Јеһова Она ибадәт едәнләри бирләшдирәҹәк (Һизг. 37:18, 19). Демәк олармы ки, бу пејғәмбәрлик бизим ҝүнләрдә дә јеринә јетир? Бәли, демәк олар. Бу пејғәмбәрлик 1919-ҹу илдә Јеһова Өз халгыны тәмизләјәндә, јенидән тәшкил едәндә вә бирләшдирәндә јеринә јетмәјә башлады. Шејтанын әсрләр боју Јеһованын халгыны парчаламаг ҹәһдләри боша чыхды.

Һәмин дөврдә Аллаһын бирләшдирдији халгын әксәр һиссәси Мәсиһлә бирҝә ҝөјдә падшаһ вә каһин олмаға үмид едәнләрдән ибарәт иди (Вәһј 20:6). Онлар Јәһуда үчүн олан чубуғу тәмсил едирдиләр. Лакин вахт кечдикҹә јердә јашамаг үмиди олан чохлу сајда инсан бу руһани јәһудиләрә гошулмаға башлады (Зәк. 8:23). Онлар Јусиф үчүн олан чубуғу тәмсил едирди вә Мәсиһлә бирҝә һакимијјәт сүрмәк үмидинә малик дејилдиләр.

Бу ҝүн һәр ики груп пејғәмбәрликдә «гулум Давуд» адланан Иса Мәсиһин рәһбәрлији алтында Јеһоваја бирликдә ибадәт едир (Һизг. 37:24, 25). Иса Мәсиһ дуада хаһиш етмишди ки, Атасы онунла вә о, Атасы илә вәһдәтдә олдуғу кими, давамчылары да вәһдәтдә олсунлар * (Јәһ. 17:20, 21). Иса пејғәмбәрлик етмишди ки, «кичик сүрү», јәни онун мәсһ олунмуш давамчылары «башга гојунлар»ла бир сүрүдә бирләшәҹәк. «Онларын бир чобаны олаҹаг» (Јәһ. 10:16). Иса Мәсиһин сөзләри Јеһованын халгынын, һәм ҝөјдә, һәм дә јердә јашамаг үмидинә малик оланларын арасындакы бирлији ҝөзәл шәкилдә тәсвир едир.

^ абз. 10 Иса шаҝирдләринә дөврүн сону барәдә данышанда бир нечә мәсәл чәкмишди. Илк өнҹә о, «садиг вә ағыллы нөкәр» барәдә, јәни мәсһ олунмуш гардашларындан ибарәт вә рәһбәрлији үзәринә ҝөтүрәҹәк кичик бир груп барәдә данышмышды (Мәт. 24:45—47). Сонра о, әсасән ҝөјдә јашамаг үмидинә малик оланлара аид мәсәл чәкмишди (Мәт. 25:1—30). Сонда Иса мәсһ олунмуш гардашларына дәстәк олаҹаг јердә јашамаг үмидинә малик инсанлардан сөз ачыр (Мәт. 25:31—46). Һизгијалын пејғәмбәрлији дә бизим дөврдә, илк нөвбәдә, мәсһ олунмуш мәсиһиләрә аиддир. Дүздүр, адәтән, онгәбиләли падшаһлыг јердә јашамаға үмид едәнләри тәмсил етмир, амма Һизгијалын пејғәмбәрлијиндә тәсвир олунан бирлик бизә мәсһ олунмушларла јер үзүндә јашамаг үмидинә малик оланларын арасындакы бирлији хатырладыр.