Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  ијул 2016

Ерик вә Еми

Хидмәтә һазыр көнүллүләр. Ганада

Хидмәтә һазыр көнүллүләр. Ганада

ТӘБЛИҒЧИЛӘРӘ еһтијаҹ олан өлкәјә көчән баҹы вә ја гардаш таныјырсыныз? Нә вахтса сиздә суал јараныб, ҝөрәсән, ону башга өлкәјә көчмәјә нә тәшвиг едиб? Бу аддымы атмаг үчүн о нә едиб? Бәс мән буну баҹарарам? Ҝәлин бу суаллара ҹаваб тапмаг үчүн бу ҹүр хидмәтдә иштирак едән баҹы-гардашлара мүраҹиәт едәк.

ОНЛАРЫ НӘ ТӘШВИГ ЕДИБ?

Тәблиғчиләрә еһтијаҹ олан хариҹи өлкәјә көчмәјә сизи нә тәшвиг етди? 30 јашларында олан Еми Бирләшмиш Штатлардандыр. О дејир: «Узун илләр иди ки, башга өлкәдә хидмәт етмәк барәдә дүшүнүрдүм. Амма бу, мәнә әлчатмаз арзу кими ҝөрүнүрдү». Бәс неҹә олду ки, онун фикри дәјишди? «2004-ҹү илдә Белиздә хидмәт едән бир ҹүтлүк мәни гонаг чағырды вә тәклиф етди ки, бир ај онларла бирҝә орада хидмәт едим. Мән бу дәвәти гәбул етдим вә пешман олмадым. Бир ил сонра Ганаја көчүб өнҹүл хидмәтими орада давам етдирдим».

Арон вә Стефани

30-а јахын јашы олан Стефани дә Бирләшмиш Штатлардандыр. О, бир нечә ил бундан әввәл өз вәзијјәтини ҝөтүр-гој етдикдән сонра белә гәнаәтә ҝәлир: «Сағламлығым јериндәдир, аилә мәсулијјәти дашымырам. Әслиндә, мән Јеһованын јолунда даһа чох иш ҝөрә биләрәм». Бу ҹүр дүшүнҹәләр баҹыны хидмәтини ҝенишләндириб Ганаја көчмәјә тәшвиг едир. 60 јашларында олан Филип вә Аида адлы данимаркалы бир ҹүтлүк дә һәмишә тәблиғчиләрә еһтијаҹ олан әразидә хидмәт етмәји арзулајыб. Онлар бу арзуларыны һәјата кечирмәк үчүн һәмишә фүрсәт ахтарырдылар. Филип дејир: «Фүрсәт јарананда бизә елә ҝәлди ки, санки Јеһова дејир: “Һајды, ирәли!”». 2008-ҹи илдә онлар Ганаја көчдүләр вә үч илдән артыг орада хидмәт етдиләр.

Брук вә Һанс

 30 јашларында олан Һанс вә Брук ҹүтлүјү Бирләшмиш Штатларда өнҹүл кими хидмәт едир. 2005-ҹи илдә онлар Катрина гасырғасындан зәрәрчәкмишләрә көмәк ишиндә иштирак едирләр. Сонра бејнәлхалг тикинти лајиһәләриндә иштирак етмәк үчүн әризә јазырлар, амма дәвәт алмырлар. Һанс дејир: «Бир дәфә реҝионал топлантыда мараглы бир фикир ешитдик: Давуд падшаһ биләндә ки, мәбәди о тикмәјәҹәк, гаршысына башга мәгсәд гојду. Бу фикир бизә ҝөстәрди ки, гаршымыза гојдуғумуз мәгсәдә наил ола билмәјәндә, башга мәгсәд гојмагда пис бир шеј јохдур» (1 Салн. 17:1—4, 11, 12; 22:5—11). Брук әлавә едир: «Јеһова бизим башга гапыны дөјмәјимизи истәјирди».

Һанс вә Брукун мүхтәлиф өлкәләрдә хидмәт едән достлары онлара хидмәтлә бағлы мараглы һадисәләр данышырдылар. Бу, онлары да хариҹи өлкәдә хидмәт етмәјә тәшвиг етди. Онлар 2012-ҹи илдә Ганаја ҝетдиләр вә дөрд ај жестдилли јығынҹагда хидмәт етдиләр. Сонра Бирләшмиш Штатлара гајытмалы олсалар да, Ганадакы дөрд ај әрзиндә хидмәтдә јашадыглары онларын Падшаһлығы һәр шејдән үстүн тутмаг арзуларыны даһа да аловландырды. Сонра онлар Микронезијадакы филиалын тикинтисиндә иштирак етмишдиләр.

МӘГСӘДӘ ДОҒРУ

Тәблиғчиләрә еһтијаҹ олан әразијә көчмәздән әввәл һансы аддымлары атмысыныз? Стефани дејир: «“Ҝөзәтчи гүлләси” журналындан бу мөвзу илә бағлы мәгаләләр охудум *. Еләҹә дә, јығынҹағымын ағсаггаллары илә, рајон нәзарәтчиси вә онун һәјат јолдашы илә данышдым. Ән әсасы, мәгсәдим барәдә тез-тез Јеһоваја дуа едирдим». Бүтүн бунларла јанашы, Стефани мәсрәфләрини азалтды ки, хариҹи өлкәдә хидмәт етдији мүддәтдә доланмаға кифајәт гәдәр пулу олсун.

Һанс ҝөрдүкләри һазырлыглар барәдә дејир: «Јеһоваја дуа едирдик ки, бизә јол ҝөстәрсин, чүнки биз Онун  истәдији јерә ҝетмәк истәјирдик. Дуада көчмәк истәдијимиз тарихи дә демишдик». Һанс вә һәјат јолдашы дөрд филиала мәктуб јазыр. Гана филиалындан мүсбәт ҹаваб аландан сонра онлар ики ајлыг ораја көчүрләр. Орадакы јығынҹагла әмәкдашлыг етмәк онларын о гәдәр хошуна ҝәлир ки, даһа чох галмаг гәрарына ҝәлирләр.

Адриа вә Ҹорҹ

Гырха јахын јашлары олан Ҹорҹ вә Адриа адлы канадалы ҹүтлүк баша дүшүрдү ки, Јеһова Аллаһ арзуја јох, һәрәкәтә бәрәкәт верир. Буна ҝөрә дә арзуларына чатмаг үчүн онлар конкрет аддымлар атдылар. Гананын тәблиғчиләрә тәләбат олан әразисиндә хидмәт едән бир баҹы илә әлагә јарадыб нә суаллары вар идисә, ондан сорушдулар. Онлар һәмчинин Канада вә Гана филиалына мәктуб јаздылар. Адриа дејир: «Биз онсуз да садә јашајырдыг, амма јенә дә мәсрәфләри азалтмалы олдуг». Бүтүн бунларын сајәсиндә онлар 2004-ҹү илдә Ганаја көчә билдиләр.

ЧӘТИНЛИКЛӘРИ АШЫРЛАР

Көчәндән сонра һансы чәтинликләриниз олду вә онлары неҹә ашдыныз? Еми әввәл-әввәл доғмалары үчүн чох дарыхырды. О дејир: «Бурада һәр шеј тамамилә фәргли иди». Бәс она нә көмәк етди? «Гоһумларым зәнҝ едәндә хидмәтими чох гијмәтләндирдикләрини дејирдиләр. Бу, мәнә хидмәтими давам етдирмәјә көмәк едирди. Сонралар гоһумларымла видео ҝөрүнтү васитәсилә данышмаға башладыг. Бир-биримизи ҝөрдүјүмүз үчүн онларын узагда олдуғуну о дәрәҹәдә һисс еләмирдим». Еми дејир ки, хидмәтдә тәҹрүбәси олан јерли баҹы илә достлашмасы  она оранын адәт-әнәнәләрини баша дүшмәјә көмәк едиб. «Инсанларын мүәјјән һәрәкәтләри мәнә гәрибә ҝәләндә онларын нәјә ҝөрә белә даврандығыны о баҹыдан сорушурдум. Баҹынын көмәјилә баша дүшдүм ки, онларын әразисиндә нәји етмәк олар, нәји олмаз. Бу мәнә хидмәтдә уғурлу олмаға көмәк етди».

Ҹорҹла Адриа сөјләјир ки, Ганаја тәзә-тәзә көчәндә өзләрини кечмиш дөврдә һисс едирдиләр. Адриа дејир: «Палтары палтарјујан машында јох, ведрәдә јујурдуг. Јемәк биширмәк исә онгат артыг вахт апарырды. Мүәјјән вахтдан сонра бу чәтинликләрә һәјатымыза јени рәнҝ гатан бир шеј кими бахырдыг». Брук дејир: «Чәтинликләрлә үзләшсәк дә, биз өнҹүлләрин һәјаты чох мараглы кечир. Хидмәтдә јашадығымыз ҝөзәл анлары бир јерә топласаг, бу хатирәләри ҝөзохшајан бир ҝүл дәстәсинә бәнзәтмәк олар».

МҮКАФАТЛА ДОЛУ ХИДМӘТ

Хидмәтин бу нөвүнү башгаларына нәјә ҝөрә төвсијә едәрдиниз? «Һәгигәти өјрәнмәк үчүн Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн арашдырмаға һазыр олан инсанларын јашадығы әразидә тәблиғ етмәк мәнә бөјүк севинҹ ҝәтирир. Тәблиғчиләрә еһтијаҹ олан әразијә көчмәк һәјатымда вердијим ән дүзҝүн гәрардыр», — дејә Стефани өз һиссләрини бөлүшүр. 2014-ҹү илдә о, Арон адлы гардашла аилә гурур вә һазырда онлар Гана филиалында хидмәт едирләр.

Алманијадан олан 30 јашларында Кристин адлы өнҹүл баҹы Ганадан әввәл Боливијада хидмәт едиб. О дејир: «Бу хидмәт нөвүндә сән чох шеј өјрәнирсән. Инсан гоһум-әгрәбадан узаг оланда көмәји јалныз Јеһовадан умур. Јеһова Аллаһы һеч вахт өзүмә бу гәдәр јахын һисс етмәмишәм. Бундан әлавә, Аллаһын халгынын арасындакы бирлијин ҝәтирдији севинҹи дадырам. Бу хидмәт нөвү һәјатымы зәнҝинләшдириб». Бу јахынларда Кристин Ҝидеон адлы гардашла аилә гуруб вә инди онлар Ганадакы хидмәтләрини бирҝә давам етдирирләр.

Кристин вә Ҝидеон

Филип вә Аида Мүгәддәс Китаб дәрси кечдикләри инсанларын руһани ҹәһәтдән инкишаф етмәләри үчүн һансы аддымлары атдыгларыны данышырлар: «Әввәлләр биз һарадаса 15—20 нәфәрә дәрс кечирдик. Анҹаг һәр кәсә кифајәт гәдәр диггәт ајырмаг үчүн өјрәнәнләрин сајыны 10-а ендирмәли олдуг». Бу, өјрәнәнләрә фајда ҝәтирдими? Филип дејир: «Мән Мајкл адлы бир оғланла дәрс кечирдим. О һәтта һәр ҝүн дәрс өјрәнмәјә һазыр иди. Дәрсләрә о дәрәҹәдә јахшы һазырлашырды ки, әсас дәрс вәсаитини бир аја кечиб гуртардыг. Нәшри гуртаран кими Мајкл вәфтиз олунмамыш тәблиғчи олду. Тәблиғә чыхдығы илк ҝүн о, мәндән хаһиш етди ки, Мүгәддәс Китабы өјрәтдији инсанлара дәрс кечмәјә она көмәк едим. Буну ешидәндә мат-мәәттәл галдым. Мајкл деди ки, үч нәфәрлә дәрсә башлајыб вә она көмәк лазымдыр». Ҝөрүн бурада тәләбат нә гәдәр бөјүкдүр ки, шаҝирд өзү дәрс кечир!

Аида вә Филип

Еми Ганада тәблиғчиләрә нә гәдәр бөјүк еһтијаҹ олдуғуну тез бир заманда баша дүшүр. О дејир: «Бураја ҝәләндән гыса мүддәт сонра бир кәнддә тәблиғ едиб ешитмә гүсуру олан инсанлары ахтарырдыг. Бу кәнддә нә аз-нә чох, дүз сәккиз нәфәр кар инсан тапдыг!» Бир мүддәт сонра Еми Ерик адлы гардашла аилә гурду. Инди онлар жестдилли јығынҹагда хүсуси өнҹүл кими хидмәт едирләр. Бу өлкәдә 300-дән чох лал-кар тәблиғчи вә чохлу марагланан вар. Ҹорҹ вә Адриа исә дејир ки, Ганада хидмәт едәндә онлар өзләрини хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими һисс едирдиләр. Вә тәбии ки, Ҝилад Мәктәбинин 126-ҹы синфинә дәвәт олунанда онларын севинҹи јерә-ҝөјә сығмырды! Һал-һазырда онлар Мозамбикдә хидмәт едирләр.

МӘҺӘББӘТИН ГҮДРӘТИ

Мүхтәлиф өлкәләрдән ҝәлән баҹы-гардашларын јерли тәблиғчиләрлә бичин ишиндә чијин-чијинә хидмәт етдијини ҝөрәндә адамын үрәји ҹуша ҝәлир (Јәһ. 4:35). Ганада һәр һәфтә орта һесабла 120 нәфәр вәфтиз олунур. Ганаја көчән 17 көнүллүнү вә бүтүн дүнјада хидмәт едән минләрлә көнүллүнү тәблиғчиләрә тәләбат олан әразидә хидмәт етмәјә нә тәшвиг едир? Јеһова Аллаһа мәһәббәт! Јеһованын гуллуғунда һазыр дуран бу ҹүр көнүллүләр Аллаһымызын үрәјини шад едирләр! (Зәб. 110:3; Мәс. 27:11).

^ абз. 9 Бу мөвзу илә бағлы «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 2009-ҹу ил 15 апрел вә 15 декабр сајында дәрҹ олунан «Падшаһлығын тәблиғчиләринә тәләбат олан әразиләрдә хидмәт едә биләрсәнми?» вә «Македонијаја кечә биләрсәнми?» адлы мәгаләләрә бахын.