«[Аллаһын] Падшаһлығыны һәјатынызда һәр шејдән үстүн тутун, онда бунлар да сизә вериләҹәк» (ЛУКА 12:31).

НӘҒМӘ: 40, 98

1. Еһтијаҹла арзу арасында һансы фәрг вар?

ДЕЈИРЛӘР, инсанын еһтијаҹлары аз, истәк вә арзулары сонсуздур. Ҝөрүнүр, чохлары еһтијаҹла арзу арасында фәрг гоја билмир. Бәс бунлар арасында һансы фәрг вар? Еһтијаҹ инсанын һәјаты үчүн зәрури олан шејләрдир, мәсәлән, јемәк, палтар, ев вә саирә. Истәк вә арзу исә садәҹә, әлдә етмәк истәдијимиз шејләрдир, әслиндә, бунларсыз да јашаја биләрик.

2. Инсанлар нәләри әлдә етмәји арзулајырлар?

2 Инсанын истәкләри онун јашадығы әразидән асылыдыр. Инкишаф етмәкдә олан өлкәләрдә инсанларын истәкләри мобил телефон, уҹузвары машын вә кичик торпаг саһәси илә мәһдудлаша биләр. Варлы өлкәләрдә јашајан инсанлар исә баһалы пал-палтар, имарәт вә баһалы автомобил арзулајырлар. Һәр ики һалда инсан чох тәһлүкәли бир тәләјә, малпәрәстлик тәләсинә дүшә биләр. Малпәрәст инсанын арзулары түкәнмир, о, еһтијаҹы олан шејләри дә, еһтијаҹы олмајан шејләри дә истәјир вә фикирләшмир, буну алмаға ҝүҹү чатыр, јохса јох.

 ӨЗҮНҮЗҮ МАЛПӘРӘСТЛИК ТӘЛӘСИНДӘН ГОРУЈУН

3. Малпәрәстлик нәдир?

3 Малпәрәстлик нәдир? Малпәрәстлик руһани дәјәрләрә јох, пула, мал-мүлкә вә бу кими шејләрә ҹан атмагдыр. Малпәрәстлијин көкүндә инсанын арзулары, үстүнлүк вердији вә ҹан атдығы шејләр дајаныр. Бу ҹүр инсанын ҝөзү дојмур. Киминсә варлы олмасы вә баһалы әшјалар алмасы онун малпәрәст олдуғуна дәлаләт етмир. Һәтта касыб инсан белә, малпәрәстлик тәләсинә дүшә биләр, бунунла да, Падшаһлығын иши онун һәјатында арха плана кечмиш олур (Ибр. 13:5).

4. Шејтан инсанын ҝөзләринин истәјиндән өз мәгсәдләри үчүн неҹә истифадә едир?

4 Шејтан бу дүнјанын коммерсија аләми васитәсилә бизи инандырмаға чалышыр ки, хошбәхт олмаг үчүн инсана еһтијаҹ дујдуғундан артығы лазымдыр. Шејтан инсанын ҝөзләринин истәјиндән өз мәгсәдләри үчүн истифадә етмәји јахшы баҹарыр (1 Јәһ. 2:15—17; Јар. 3:6; Мәс. 27:20). Дүнја бизә чох шеј тәклиф едир, ҝөзәл шејләрдән тутмуш ән ахмаг шејләрә кими. Һәрдән онлардан бәзиләри чох ҹәлбедиҹи ҝөрүнүр. Елә олубму ки, әслиндә еһтијаҹ дујмадығыныз, садәҹә, рекламда вә ја мағазада ҝөрүб хошладығыныз бир әшјаны алмысыныз, сонра баша дүшмүсүнүз ки, сән демә, бу сизә һеч лазым дејилмиш, бунсуз да јашаја биләрдиниз? Бу ҹүр әшјалар нәинки һәјаты чәтинләшдирир, һәтта инсаны әлдән салыр. Бунлар инсаны тәлә кими тутуб сахлајыр, руһани ишләрлә мәшғул олмаға, јәни Мүгәддәс Китабы арашдырмаға, јығынҹаға һазырлашмаға, ибадәт ҝөрүшләринә ҝетмәјә вә хидмәтдә мүнтәзәм иштирак етмәјә гојмур. Һәвари Јәһјанын дедији сөзләри унутмајын: «Дүнја өз истәкләри илә бәрабәр кечиб ҝедир».

5. Бүтүн ҝүҹүнү мал-мүлк јығмаға сәрф едән инсаны һансы агибәт ҝөзләјир?

5 Шејтан әлиндән ҝәләни едир ки, биз Јеһованын јох, вар-дөвләтин гулу олаг (Мәт. 6:24). Бүтүн ҝүҹүнү мал-мүлк јығмаға сәрф едән инсаны ахырда ики агибәт ҝөзләјир: ја о, һәјатыны јалныз өзү үчүн јашамыш олур, ја да, ән бетәри, руһани ҹәһәтдән бош вә мәнасыз, дәрд-сәр вә мәјуслугла долу һәјат јашајыр (1 Тим. 6:9, 10; Вәһј 3:17). Иса Мәсиһ дә әкинчи илә бағлы чәкдији мәсәлдә бу фикри вурғуламышды. Мәсәлдә дејилир ки, Падшаһлыг һагда хәбәр тиканлыға дүшәндә диҝәр арзулар инсанын үрәјинә јол тапыр, «сөзү боғур вә сөз бар ҝәтирмир» (Марк 4:14, 18, 19).

6. Бәрухун дүшдүјү вәзијјәтдән нә өјрәнирик?

6 Ҝәлин Әрәмја пејғәмбәрин катиби Бәрухун дүшдүјү вәзијјәти нәзәрдән кечирәк. Јерусәлимин дағылмасы илә бағлы дејилән пејғәмбәрлијин јеринә јетмәсинә чох аз галмышды. Бәрух исә өзү үчүн «бөјүк шејләр» арзуламаға, јәни мүвәггәти шејләрә ҹан атмаға башлады. Әслиндә, она бирҹә шеј — һәјаты лазым иди, Јеһова да она мәһз буну сөз вермишди, демишди ки, «һәјатыны сәнә бағышлајаҹағам» (Әрм. 45:1—5). Тәбии ки, Јеһованын мәһвә мәһкум шәһәрдә јашајан һеч бир инсанын мал-мүлкүнү горумаг фикри јох иди (Әрм. 20:5). Ҝүнү-ҝүндән бу дүнјанын сону јахынлашыр. Инди вар-дөвләт јығмағын вахты дејил. Нә гәдәр баһалы, нә гәдәр әзиз дә олса, һеч нәјимизи өзүмүзлә бөјүк мүсибәтдән кечирә билмәјәҹәјик (Мәс. 11:4; Мәт. 24:21, 22; Лука 12:15).

7. Бу мәгаләдә нәји арашдыраҹағыг вә бу бизә нәдә көмәк едәҹәк?

7 Иса Мәсиһ јанлыш јола сапмадан, малпәрәстлик тәләсинә дүшмәдән вә ҝәрәксиз јерә нараһат олмадан зәрури еһтијаҹларымызы  өдәмәклә бағлы ән јахшы мәсләһәти вермишди. Бу мәсләһәти о, Дағүстү вәзиндә демишди (Мәт. 6:19—21). Ҝәлин бу вәздән бир парчаны, Мәтта 6:25—34 ајәләрини тәһлил едәк. Бу арашдырма Падшаһлығы һәјатымызда һәр шејдән үстүн тутмаға тәшвиг едәҹәк (Лука 12:31).

ЈЕҺОВА ГАЈҒЫМЫЗА ГАЛЫР

8, 9. а) Нәјә ҝөрә зәрури еһтијаҹларымыза ҝөрә һәддән артыг нараһат олмамалыјыг? б) Иса Мәсиһ инсанлар вә онларын тәләбатлары барәдә нәји билирди?

8 Мәтта 6:25 ајәсини охујун. Иса онун вәзини динләјән инсанлара «ҹаныныздан өтрү... гајғы чәкмәјин» демәклә, бир нөв «нараһат олмајын» демәк истәјирди. Онлар ҝәрәксиз јерә нараһат олурдулар, буна ҝөрә дә Иса онлара бу мәсләһәти вермишди. Исанын бу сөзләри әсассыз дејилди. Инсан һәтта ән зәрури еһтијаҹларына ҝөрә һәддән артыг нараһат оланда фикри-зикри анҹаг бу тәләбатларыны өдәмәјә ҹәмләнир, диггәти руһани ишләрдән јајыныр. Иса шаҝирдләринә ҝөрә о дәрәҹәдә нараһат иди ки, вәзиндә онлары бу тәһлүкә барәдә даһа дөрд дәфә хәбәрдар етмишди (Мәт. 6:27, 28, 31, 34).

9 Нә үчүн Иса Мәсиһ демишди ки, јемәјә, ичмәјә вә палтара ҝөрә нараһат олмамалыјыг? Мәҝәр бунлар јашамағымыз үчүн зәрури дејил? Мәҝәр бу шејләри алмаға имканымыз чатмајанда нараһат олмуруг? Әлбәттә, бунлар зәрури шејләрдир вә бу шејләрә ҝөрә нараһат олмаг тәбиидир. Иса да буну јахшы баша дүшүрдү. О, инсанларын ҝүндәлик тәләбатларындан хәбәрдар иди. О һәтта билирди ки, әсрләр сонра ахырзаманда, сон дәрәҹә чәтин бир вахтда јашајан шаҝирдләри һансы чәтинликләрлә үзләшәҹәкләр (2 Тим. 3:1). Бу чәтинликләрин сырасына чохларынын үзләшдији ишсизлији, игтисади бөһраны, гида чатышмазлығыны вә касыбчылығы дахил етмәк олар. Амма Иса буну да јахшы билирди ки, «ҹан јемәкдән, бәдән ҝејимдән гијмәтли»дир.

10. Исанын нүмунә үчүн вердији дуаја әсасән, һәјатымызда биринҹи јердә нә дурмалыдыр?

10 Дағүстү вәзиндә әввәлҹә Иса инсанлары сәмави Аталарына «бу ҝүн бизә буҝүнлүк рузимизи вер» дејәрәк еһтијаҹлары үчүн дуа етмәји өјрәтмишди (Мәт. 6:11). Башга бир вахт да Иса инсанлара ҝүндәлик тәләбатлары үчүн дуа етмәји өјрәтмишди (Лука 11:3). Амма бу о демәк дејил ки, биз јалныз еһтијаҹларымыз барәдә дүшүнмәлијик. Иса, илк нөвбәдә, Аллаһын Падшаһлығы барәдә дуа етмәји бујурмушду (Мәт. 6:10; Лука 11:2). Онун вәзини динләјән инсанларын гәлбинә раһатлыг ҝәтирмәк үчүн Иса Јеһова Аллаһын Өз јаратдыгларынын гајғысына неҹә галдығыны вурғуламышды.

11, 12. Јеһованын гушларын гејдинә галмасы бизә нә өјрәдир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

11 Мәтта 6:26 ајәсини охујун. Иса бизи гушлара нәзәр салмаға тәшвиг едир. Гушлар чох кичик мәхлуг олса да, чохлу мејвә, дән, һәшәрат вә сохулҹан јејирләр. Онлар инсан бојда олсајдылар, инсандан чох јемәк јејәрдиләр. Анҹаг фикир верин ки, јем әлдә етмәк үчүн онлар әкин-бичинлә мәшғул олмурлар. Јеһова онлары еһтијаҹлары олан һәр шејлә тәмин едир (Зәб. 147:9). Тәбии ки, Јеһова јеми ҝәтириб гушларын димдијинә гојмур. О, гушлар үчүн чохлу тәдарүк ҝөрүб, амма јеми ахтарыб-тапмаг онларын өз өһдәсинә дүшүр.

12 Иса әмин иди ки, гушлара јем верән Аллаһ Өз бәндәләринин дә зәрури еһтијаҹларыны мүтләг өдәјәҹәк [1] (1 Бут. 5:6, 7). Јеһова бизим дә ағзымыза ҝәтириб јемәк гојмур, О, бизим әкин-бичинимизә бәрәкәт верир, ҝүндәлик еһтијаҹларымызы өдәмәк үчүн пул газанмаға көмәк едир. Чыхылмаз вәзијјәтдә галанда кимисә бизә  әл тутмаға тәшвиг едир. Дүздүр, мәсәлдә Иса гушларын јувасы барәдә сөз ачмамышды, амма гејд етмәк истәјирик ки, Јеһова гушлара јува тикмәк габилијјәти вериб вә «тикинти материаллары» илә тәмин едиб. Ејнилә, Јеһова бизә дә аиләмизи мүнасиб евлә тәмин етмәјә көмәк едәҹәк.

13. Аллаһын ҝөзүндә гушлардан дәјәрли олдуғумузу нә сүбут едир?

13 Иса Мәсиһ онун вәзини динләјән инсанлара демишди: «Мәҝәр сиз [гушлардан] гијмәтли дејилсиниз?» Сөзсүз ки, Иса бу сөзләри тезликлә бәшәријјәт үчүн ҹаныны гурбан верәҹәјини нәзәрдә тутуб демишди. (Лука 12:6, 7 ајәләри илә мүгајисә един.) Иса гушларын вә башга ҹанлыларын јох, бизим уғрумузда ҹаныны гурбан вериб. О, өзүнү фәда едиб ки, биз өлмәјәк, әбәди јашајаг (Мәт. 20:28).

14. Һәддән артыг нараһат олан инсан нәјә наил ола билмәз?

14 Мәтта 6:27 ајәсини охујун. Иса бу ајәдәки сөзләрлә нә демәк истәјирди? О демәк истәјирди ки, ҝүндәлик еһтијаҹлары үчүн һәддән артыг нараһат олмаг инсанын өмрүнү узатмыр, әксинә, ҝөдәлдир.

15, 16. а) Јеһованын јаратдығы занбагларын ҝөзәллији бизә нә өјрәдир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.) б) Өзүмүзә һансы суаллары вермәлијик вә нәјә ҝөрә?

15 Мәтта 6:28—30 ајәләрини охујун. Һамымыз ҝөзәл ҝејинмәји хошлајырыг, хүсусилә дә, руһани тәдбирләрә, мәсәлән, хидмәтә, јығынҹаг ҝөрүшүнә вә топлантыја ҝедәндә. Бу һалда белә, ҝејимдән өтрү нараһат олмаға дәјмәз. Иса бу ајәләрдә дә бизим диггәтимизи Аллаһын јаратдыгларына јөнәлдир. Бу дәфә о, занбаглардан сөз ачыр. Ола билсин, Иса  занбагкимиләр фәсиләсинә аид олан гладиолус, сүнбүлчичәк, сүсән вә дағлаләси кими ҝүлләри нәзәрдә тутурду. Бу ҝүлләрин һәрәсинин өз ҝөзәллији вар. Онлар нә ип әјирир, нә палтар тикир, нә дә тохујурлар. Амма онлар елә ҝөзәлдирләр ки, ики ҝөз истәјир, дурсун тамашасына! «Һеч Сүлејман да бүтүн ҹаһ-ҹалалында бунлардан бири кими ҝејинмәмишдир»!

16 Исанын сөзүнүн ҹаны бу иди: «Әҝәр Аллаһ... чөл отуну белә ҝејиндирирсә, еј аз иманлылар, мәҝәр сизи ҝејиндирмәјәҹәк?» Сөзсүз ки, ҝејиндирәҹәк! Анҹаг Исанын шаҝирдләринин иманы мүәјјән мәнада зәиф иди (Мәт. 8:26; 14:31; 16:8; 17:20). Онлар иманларыны мөһкәмләндирмәли вә Јеһоваја ахыра кими ҝүвәнмәли идиләр. Бәс бизим иманымыз нә дәрәҹәдә ҝүҹлүдүр? Нә дәрәҹәдә әминик ки, Јеһова бизим гејдимизә галмаг истәјир вә буна гадирдир?

17. Јараданымызла мүнасибәтимизи нә корлаја биләр?

17 Мәтта 6:31, 32 ајәләрини охујун. «Башга халглар»ын, јәни Јеһоваја ибадәт етмәјән инсанларын иманы Аллаһы гајғыкеш Ата кими гәбул едәҹәк дәрәҹәдә ҝүҹлү дејил. Онлар инанмырлар ки, Аллаһ Падшаһлығы һәр шејдән үстүн тутанларын гејдинә галыр. Биз бу инсанлар кими олмамалыјыг, онлар кими мадди шејләр далынҹа гачмамалыјыг, әкс һалда, Јараданымызла мүнасибәтимиз корланаҹаг. Аллаһын гаршысында дашыдығымыз вәзифәни јеринә јетирсәк — руһани ишләри биринҹи јерә гојсаг, О, бизи еһтијаҹымыз олан һәр шејлә тәмин едәҹәк. Әсил мөминлик бизи тәшвиг едәҹәк ки, јемәјимиз, палтарымыз вә галмаға  јеримиз варса, бунлара гане олаг (1 Тим. 6:6—8, һаш.).

ПАДШАҺЛЫҒЫ ҺӘР ШЕЈДӘН ҮСТҮН ТУТУРСУНУЗ?

18. Јеһова шәхсән һәр биримиз һаггында нәји билир вә бу, бизи нәјә әмин едир?

18 Мәтта 6:33 ајәсини охујун. Мәсиһин давамчылары Падшаһлығы һәмишә һәр шејдән үстүн тутмалыдырлар. Мәсиһ демишди ки, әҝәр белә етсәк «бүтүн бунлар [бизә] вериләҹәк». О, нәји нәзәрдә тутурду? Әввәлки ајәдә о демишди: «Ҝөјдәки Атаныз исә бүтүн бунлара еһтијаҹ дујдуғунузу билир». «Бүтүн бунлар» дејәндә Иса һәјати ваҹиб шејләри нәзәрдә тутурду. Јеһова бизим јемәк, ҝејим вә ев кими тәләбатларымызы јахшы ҝөрүр, һәтта бу еһтијаҹларымызы биздән әввәл дујур (Филип. 4:19). О ҝөрүр бизим һансы палтарымыз көһнәлир, билир, бизә һансы јемәк лазымдыр, аиләмизин јерләшмәси үчүн неҹә евә еһтијаҹымыз вар. Әмин ола биләрик ки, Јеһова, һәгигәтән дә, еһтијаҹ дујдуғумуз шејләрлә бизи тәмин едәҹәк.

19. Нә үчүн ҝәләҹәјә ҝөрә нараһат олмамалыјыг?

19 Мәтта 6:34 ајәсини охујун. Иса артыг икинҹи дәфәдир ки, «нараһат олмајын» дејир. О истәјирди ки, давамчылары бу ҝүнү дүшүнсүнләр, сабаһа ҝөрә нараһат олмасынлар, там архајын олсунлар ки, Јеһова онларын көмәјинә чатаҹаг. Инсан ҝәләҹәјә ҝөрә һәддән артыг нараһат оланда, Аллаһа јох, өзүнә архаланмаға башлајыр, бу исә өз нөвбәсиндә, Јеһова илә мүнасибәтләрә тәсир ҝөстәрир (Мәс. 3:5, 6; Филип. 4:6, 7).

ПАДШАҺЛЫҒЫ ҺӘР ШЕЈДӘН ҮСТҮН ТУТУН, ГАЛАН ШЕЈЛӘРИ ЈЕҺОВА ВЕРӘҸӘК

Падшаһлыг ишиндә даһа фәал иштирак етмәк үчүн һәјатынызы садәләшдирә биләрсиниз? (20-ҹи абзаса бахын)

20. а) Јеһованын ишиндә даһа фәал олмаг үчүн гаршыныза һансы мәгсәди гоја биләрсиниз? б) Һәјатынызы садәләшдирмәк үчүн нә едә биләрсиниз?

20 Маддијјат далынҹа гачыб Падшаһлығын ишини бир кәнара гојмаг һеч дә ағыллы һәрәкәт дејил. Биз руһани мәгсәдләрә ҹан атмалыјыг. Мисал үчүн тәблиғчиләрә еһтијаҹ олан јығынҹаға кечмәк олар; ја да өнҹүл хидмәтинә башлаја биләрсиниз. Артыг өнҹүлсүнүзсә, Падшаһлыг мүждәчиләри мәктәбиндә охумаг үчүн әризә јаза биләрсиниз, јахуд Бејтелдә вә ја тәрҹүмә офисиндә көнүллү кими хидмәт етмәк олар. Һәмчинин һәфтәнин мүәјјән ҝүнләри ибадәт евләринин тикинтисиндә вә тәмириндә иштирак етмәклә јерли лајиһә-иншаат шөбәсиндә көнүллү кими хидмәт етмәк имканыныз вар. Ҝөтүр-гој един, ҝөрүн Падшаһлығын ишиндә даһа фәал олмаг үчүн һәјатынызы неҹә садәләшдирә биләрсиниз. Дуа едәрәк « Һәјаты неҹә садәләшдирмәк олар?» адлы чәрчивәни нәзәрдән кечирин вә гаршыныза мүәјјән мәгсәд гојандан сонра она наил олмаг үчүн конкрет аддымлар атын.

21. Јеһоваја даһа да јахын олмаг үчүн нә етмәлијик?

21 Иса давамчыларына мәсләһәт ҝөрүрдү ки, мал-мүлкү јох, Падшаһлығы һәр шејдән үстүн тутсунлар вә буну әбәс јерә демирди. Бу мәсләһәтә риајәт етсәк, еһтијаҹларымыза ҝөрә һәддән артыг нараһат олмајаҹағыг. Јеһоваја там етибар етсәк, арзуларымызын далынҹа гачмасаг вә имканымыз чатса белә, дүнјанын тәклиф етдији һәр шеји алмасаг, сәмави Атамыза даһа да јахын олаҹағыг. Ҝәлин бу ҝүндән башлајараг һәјатымызы садәләшдирәк. Бу, бизә тезликлә ҝерчәк олаҹаг әсил һәјатдан бәрк-бәрк јапышмаға көмәк едәҹәк (1 Тим. 6:19).

^ [1] (12-ҹи абзас) Јеһованын бәзән мәсиһиләрин гида сарыдан корлуг чәкмәјинә нәјә ҝөрә изин вердијини билмәк истәјирсинизсә, «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 2014-ҹү ил 15 сентјабр сајынын 22-ҹи сәһифәсиндә јерләшән «Охуҹуларын суаллары» рубрикасына бахын.