Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  ијул 2016

Нәјә ҝөрә ојаг галмалыјыг?

Нәјә ҝөрә ојаг галмалыјыг?

«Ағанызын һансы ҝүн ҝәләҹәјини билмирсиниз» (МӘТ. 24:42).

НӘҒМӘ: 136, 129

1. Вахта вә әтрафымызда баш верәнләрә диггәт јетирмәјин нәјә ҝөрә ваҹиб олдуғуну нүмунә әсасында изаһ един. (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

ТОПЛАНТЫ башламаг үзрәдир. Апарыҹы сәһнәјә чыхыб һамыны саламлајыр. Бир аздан мусиги башлајаҹаг. Һамы баша дүшүр ки, јерләринә әјләшмәк вахтыдыр. Онлар әјләшиб Ҝөзәтчи гүлләси оркестринин ифасында сәсләнән ҝөзәл мусиги парчасыны динләјир, үрәкләрини топланты боју ешидәҹәкләри мәрузәләрә көкләјирләр. Анҹаг бәзиләринин програмын башладығындан хәбәри јохдур: кимиси достлары илә сөһбәт едир, кимиси ҝәзишир. Ҝөрүнүр, онлар програмы апаран гардашын сәһнәјә неҹә чыхдығыны, мусигинин нә вахт башладығыны, ҹамаатын нә вахт әјләшдијини һеч һисс етмәјибләр. Бу сәһнә әјани шәкилдә ҝөстәрир ки, вахта вә әтрафымызда баш верәнләрә диггәт јетирмәјәндә нә олур. Бу, бизим үчүн хәбәрдарлыгдыр, чүнки тезликлә чох мөһтәшәм бир һадисә баш верәҹәк вә биз буна һазыр олмалыјыг. Сөһбәт һансы һадисәдән ҝедир?

2. Нәјә ҝөрә Иса пејғәмбәр шаҝирдләрини ојаг галмаға сәсләјирди?

2 Иса пејғәмбәр дөврүн јекуну барәдә шаҝирдләри илә данышанда демишди: «Диггәтли олун, ојаг галын, чүнки тәјин едилмиш вахты билмирсиниз». Бу сөзләрдән сонра пејғәмбәр  бир нечә дәфә: «Ојаг галын!» — демишди (Мәт. 24:3; Марк 13:32—37 ајәләрини охујун). Мәттанын јаздығы Мүждәдән дә ҝөрмәк олар ки, Иса шаҝирдләрини ојаг галмаға чағырырды: «Ојаг галын, чүнки Ағанызын һансы ҝүн ҝәләҹәјини билмирсиниз... Бунун үчүн сиз дә һазыр олун, чүнки инсан Оғлу ҝөзләмәдијиниз саатда ҝәләҹәк». Сонра онлара јенә тапшырмышды: «Буна ҝөрә дә ојаг галын, чүнки о ҝүнү вә о сааты билмирсиниз» (Мәт. 24:42—44; 25:13).

3. Нәјә ҝөрә биз Иса Мәсиһин хәбәрдарлығына ҹидди јанашырыг?

3 Јеһованын Шаһиди кими биз Исанын хәбәрдарлығына ҹидди јанашырыг. Билирик ки, ахырзаман адланан бу дөврүн сонунда јашајырыг вә бөјүк мүсибәтин башламасына чох аз галыб (Дән. 12:4; Мәт. 24:21). Мүһарибәләр, әхлагсызлыг, ганунсузлуг, дини ријакарлыг, гида чатышмазлығы, хәстәликләр вә зәлзәләләр бүтүн дүнјаны бүрүјүб. Јеһованын халгы мисли ҝөрүнмәмиш бир иши һәјата кечирир — бүтүн дүнјада мүждәни бәјан едир (Мәт. 24:7, 11, 12, 14; Лука 21:11). Биз Мәсиһин Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәк үчүн ҝәләҹәји ҝүнү сәбирсизликлә ҝөзләјирик (Марк 13:26, 27).

ВАХТ АЗАЛЫР

4. а) Нәјә ҝөрә демәк олар ки, Иса Мәсиһ Армаҝеддонун вахтыны билир? б) Бөјүк мүсибәтин вахтыны билмәсәк дә, нәјә әмин ола биләрик?

4 Адәтән, топлантынын ҝүнүнү, саатыны әввәлҹәдән билирик. Амма нә етсәк дә, бөјүк мүсибәтин нәинки ҝүнүнү вә саатыны, һеч илини белә билә билмәрик. Иса пејғәмбәр јер үзүндә јашајанда демишди: «О ҝүнү вә сааты һеч кәс билмир: нә ҝөјдәки мәләкләр, нә дә Оғул. Буну јалныз Ата билир» (Мәт. 24:36). Анҹаг гејд едәк ки, Иса Мәсиһ ҝөјә галхандан сонра она Шејтанын дүнјасына гаршы дөјүшмәк сәлаһијјәти верилиб (Вәһј 19:11—16). Буна ҝөрә дә белә нәтиҹәјә ҝәлмәк олар ки, Иса артыг Армаҝеддонун вахтыны билир. Биз вахты билмәдијимиз үчүн ојаг галыб о ҝүнү ҝөзләмәлијик. Јеһова үчүн исә бөјүк мүсибәтин тарихи һеч вахт сирр олмајыб, чүнки һәмин ҝүнү О Өзү тәјин едиб. Мүсибәт сүрәтлә јахынлашыр, о ҝеҹикмәјәҹәк! (Һәбгуг 2:1—3 ајәләрини охујун.) Буна неҹә әмин ола биләрик?

5. Јеһованын пејғәмбәрликләринин һәмишә дүз вахтында јеринә јетдијинә даир нүмунә ҝәтирин.

5 Јеһованын пејғәмбәрликләри һәмишә дүз вахтында јеринә јетиб! Ҝәлин Онун исраиллиләри Мисирдән нә вахт чыхардығына бахаг. Ерамыздан әввәл 1513-ҹү ил нисан ајынын 14-үнү нәзәрдә тутараг Муса пејғәмбәр јазмышды: «Дөрд јүз отуз илин тамамында, мәһз һәмин ҝүн Јеһованын ордулары Мисир торпағындан чыхды» (Чых. 12:40—42). Бу 430 иллик мүддәт б. е. ә. 1943-ҹү илдә, Јеһова Аллаһын Ибраһим пејғәмбәрлә бағладығы әһд гүввәјә минәндә башламышды (Гал. 3:17, 18). Үстүндән бир мүддәт кечәндән сонра Јеһова Ибраһимә деди: «Буну бил ки, өвладларын гүрбәтдә јашајаҹаг, оранын халгы онлары көлә едиб дөрд јүз ил онлара зүлм едәҹәк» (Јар. 15:13; Һәв. 7:6). Ҝөрүнүр, бу 400 иллик мүддәт е. ә. 1913-ҹү илдә, Исмајыл Исһагы әлә саланда башлады вә исраиллиләр е. ә. 1513-ҹү илдә Мисирдән чыханда гуртарды (Јар. 21:8—10; Гал. 4:22—29). Диггәт јетирин ки, Јеһова халгыны хилас едәҹәји ҝүнү дүз 400 ил габаг тәјин етмишди.

6. Нәјә ҝөрә әминик ки, Јеһова халгыны мүсибәтдән хилас едәҹәк?

 6 Мисирдән гуртуланларын арасында олан Јушә исраиллиләрә демишди: «Сизә јахшы мәлумдур ки, Аллаһыныз Јеһованын сизә вердији ҝөзәл вәдләрдән һеч бири боша чыхмады, һамысы јеринә јетди. Јеринә јетмәјән бир сөз белә, галмады» (Јуш. 23:2, 14). Әминик ки, Јеһова бизә дә вердији сөзү мүтләг јеринә јетирәҹәк, бизи бөјүк мүсибәтдән хилас едәҹәк. Анҹаг биз әлимизи әлимизин үстүнә гојуб отурмамалыјыг, хилас олмаг истәјириксә, ојаг галмалыјыг.

ХИЛАС ОЛМАГ ИСТӘЈӘН ОЈАГ ГАЛСЫН

7, 8. а) Кечмишдә ҝөзәтчинин иши нәдән ибарәт иди вә бундан нә өјрәнирик? б) Ҝөзәтчи иш башында јухуја ҝедәндә нә баш верә биләр? Нүмунә чәкин.

7 Кечмишә нәзәр салсаг, ојаг дурмағын нә дәрәҹәдә әһәмијјәтли олдуғуну баша дүшә биләрик. О вахт Јерусәлим кими бөјүк шәһәрләри һүндүр диварлар әһатә едирди. Бу диварлар шәһәри басгынчылардан горујурду, диварда јерләшән ҝөзәтчи гүлләләриндән исә әтраф әразини мүшаһидә етмәк мүмкүн иди. Диварын үстүндә вә дарвазаларда ҝеҹә-ҝүндүз ҝөзәтчиләр кешик чәкирди. Тәһлүкә јаранардыса, онлар шәһәр әһлини дәрһал хәбәрдар етмәли идиләр (Әшј. 62:6). Ҝөзәтчи ојаг галмалы вә чох диггәтли олмалы иди, чүнки бу, өлүм-дирим мәсәләси иди (Һизг. 33:6).

8 Јәһуди тарихчиси Иосиф јазыр ки, ерамызын 70-ҹи илиндә Рома гошунлары Јерусәлимин диварларына битишик олан Антонија галасыны әлә кечирир. Буна сәбәб дарваза кешикчиләринин јухуја ҝетмәси олур. Ромалылар бу галадан кечәрәк мәбәдә од вурурлар. Бунунла да Јерусәлимин вә Јәһуди халгынын тарихиндә ҝөрүнмәмиш бөјүк мүсибәтин сону ҝәлир.

9. Бу ҝүн әксәр инсанларын нәдән хәбәри јохдур?

9 Бу ҝүн әксәр дөвләтләрин «ҝөзәтчиләри», јәни сәрһәд гошунлары вә мүһафизә системи вар. Онлар өлкәни дөвләт тәһлүкәсизлијини позмаг истәјән дүшмәнләрдән горујурлар. Амма бу «ҝөзәтчиләр» јалныз һансыса дөвләтдән вә ја инсанлардан ҝәлән тәһлүкәни сезә биләрләр. Онлар Мәсиһин башчылыг етдији сәмави Падшаһлығын варлығындан вә бу һөкумәтин тезликлә бүтүн милләтләрә һөкм кәсәҹәјиндән бихәбәрдирләр (Әшј. 9:6, 7; 56:10; Дән. 2:44). Анҹаг биз ајыг-сајыг олсаг, һөкм ҝүнү нә вахт ҝәлир ҝәлсин, һазыр олаҹағыг (Зәб. 130:6).

ЕҺТИЈАТЛЫ ОЛУН КИ, ЈУХУЈА ҜЕТМӘЈӘСИНИЗ

10, 11. а) Биз нәјә јол вермәмәлијик вә нә үчүн? б) Нәјә әсасән дејә биләрик ки, Шејтан инсанларын зеһнини кор едиб?

10 Тәсәввүр един ки, бир ҝөзәтчи бүтүн ҝеҹәни кешик чәкир. Амма нөвбәсинин сонуна лап аз галмыш мүрҝүләјиб јухуја ҝедир. Ејнилә, бу дүнјанын сону јахынлашдыгҹа бизим үчүн дә ојаг галмаг чәтинләшир. Әҝәр биз дә ахыра јахын јухуја ҝетсәк, вај бизим һалымыза! Ҝәлин бизә ајыг-сајыг галмаға мане олан үч амили нәзәрдән кечирәк.

11 Шејтан инсанлары алдадыр. Өлүмүндән бир аз әввәл Иса Мәсиһ Шејтанын «бу дүнјанын һөкмдары» олдуғуну шаҝирдләринин јанында үч дәфә гејд етмишди (Јәһ. 12:31; 14:30; 16:11).  Иса билирди ки, Шејтан инсанларын зеһнини кор едәҹәк. Буна ҝөрә дә онлар ахырзаманда јашадыгларыны сүбут едән Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрликләринә әһәмијјәт вермәјәҹәкләр (Сәф. 1:14). Бу ҝүн Шејтан сахта динләр васитәсилә инсанларын шүуруну күтләшдирир. Јәгин сиз дә инсанларла данышанда буну мүшаһидә етмисиниз. Бәли, ҝөрүндүјү кими Шејтан «имансызларын зеһнини кор едиб», онлар дүнјанын сонуна аз галдығыны, һал-һазырда Мәсиһин һакимијјәт сүрдүјүнү ҝөрмүрләр (2 Кор. 4:3—6). Јәгин хидмәтдә бу сөзү тез-тез ешидирсиниз: «Мәни марагландырмыр». Биз инсанлара дүнјанын һара јуварландығыны ҝөстәрмәк истәјәндә лагејдликлә растлашырыг.

12. Нәјә ҝөрә Шејтанын бизи алдатмасына јол вермәмәлијик?

12 Јол вермәјин ки, инсанларын лагејдлији сизи руһдан салсын, сајыглығыныза тәсир етсин. Онлар билмирләр, сиз ки билирсиниз, сона аз галыб! Һәвари Булус мәсиһиләрә јазмышды: «Сиз јахшы билирсиниз ки, Јеһованын ҝүнү ҝеҹә ҝәлән оғру кими ҝәләҹәк». (1 Салоникилиләрә 5:1—6 ајәләрини охујун.) Иса да давамчыларыны хәбәрдар етмишди: «Һазыр олун, чүнки инсан Оғлу ҝөзләмәдијиниз саатда ҝәләҹәк» (Лука 12:39, 40). Тезликлә Шејтан инсанлары дүнјанын сүлһдә вә тәһлүкәсизликдә олдуғуна инандыраҹаг. Бәс бизи дә алдада биләҹәк? Һөкм ҝүнүнүн бизи «оғруну јахаладығы кими» јахаламасыны истәмириксә, ојаг галыб ајыг олмалыјыг. Буна ҝөрә дә Аллаһын Кәламыны һәр ҝүн охумаг, Јеһованын сөзләри үзәриндә дүшүнмәк чох ваҹибдир.

13. Дүнја инсанлара неҹә тәсир едир вә өзүмүзү онун тәсириндән неҹә горуја биләрик?

13 Дүнја инсанлары руһани јухуја гәрг едир. Инсанларын башы һәјатын гајғыларына о гәдәр гарышыб ки, Аллаһа еһтијаҹ дујдугларыны дәрк етмирләр (Мәт. 5:3). Онлар, демәк олар ки, бүтүн вахтларыны вә ҝүҹләрини дүнјанын тәклиф етдији шејләри әлдә етмәјә, ҹисмин вә ҝөзләрин истәјини тәмин етмәјә сәрф едирләр (1 Јәһ. 2:16). Үстәлик, әјләнҹә сәнајеси инсанларда ејш-ишрәтә  севҝини аловландырыр. Онун ширникдириҹи тәклифләри илдән-илә чохалыр (2 Тим. 3:4). Мәһз бу сәбәбдән һәвари Булус мәсиһиләрә мәсләһәт ҝөрүрдү ки, инсаны руһани јухуја гәрг едән ҹисмани истәкләри дојуздурмағы дүшүнмәсинләр (Ром. 13:11—14).

14. Лука 21:34, 35 ајәләри бизи нәдән хәбәрдар едир?

14 Биз дүнјанын јох, Аллаһын руһунун бизә тәсир етмәсинә имкан вермәлијик. Чүнки Аллаһын руһу бизә ҝәләҹәкдә баш верәҹәк һадисәләрин мәнасыны баша дүшмәјә көмәк едир [1] (1 Кор. 2:12). Биз чох еһтијатлы олмалыјыг, чүнки ән ади шејләр белә, бизи руһани ҹәһәтдән јухуја верә биләр. (Лука 21:34, 35 ајәләрини охујун.) Ола билсин, ахырзаманда јашадығымыза инандығымыз үчүн инсанлар бизи лаға гојур (2 Бут. 3:3—7). Анҹаг онларын ришхәндинин бизи руһдан салмасына јол вермәмәлијик, чүнки сонун јахын олдуғу ҝүн кими ајдындыр. Биз баҹы-гардашларла бир јердә мүнтәзәм олараг ибадәт ҝөрүшләриндә иштирак етмәлијик ки, бизә Аллаһын руһу тәсир етсин.

Ајыг-сајыг олмаг үчүн әлиниздән ҝәләни едирсиниз? (11—16 абзаслара бахын)

15. Бутрус, Јагуб вә Јәһјајла нә баш верди вә ејни шеј бизимлә дә неҹә баш верә биләр?

15 Гејри-камиллијимиз бизә ајыг галмаға мане олур. Иса Мәсиһә мәлум иди ки, гејри-камил инсан ҹисмин гаршысында зәифдир. Ҝәлин Исанын едамындан әввәлки ҝеҹә баш верән һадисәни јадымыза салаг. Иса баша дүшүрдү ки, садиг галмаг үчүн о, дуа едиб Атасындан ҝүҹ истәмәлидир. О дуа етмәјә ҝедәндә Бутруса, Јагуба вә Јәһјаја дејир ки, ојаг галсынлар. Онларса мәсәләнин нә дәрәҹәдә ҹидди олдуғуну анламырдылар. Ағаларындан нүмунә ҝөтүрүб дуа етмәк әвәзинә, онлар ҹисмин истәјинә тәслим олуб јухуја ҝетдиләр. Иса Мәсиһ дә јорғун иди, амма, буна бахмајараг, о, Атасына һәрарәтлә дуа етмишди. Онун шаҝирдләри дә ејни шеји етмәли идиләр (Марк 14:32—41).

16. Лука 21:36 ајәсиндә Иса бизи нәјә тәшвиг едир?

16 Ојаг галмағы арзуламаг аздыр, бунун үчүн нә исә етмәк дә лазымдыр. Иса өлүмүндән бир нечә ҝүн әввәл һәмин шаҝирдләринә демишди ки, Аллаһа јалварыб көмәк истәсинләр. (Лука 21:36 ајәсини охујун.) Демәли, ојаг галмаг истәјириксә, дуаја һәмишә өнәм вермәлијик (1 Бут. 4:7).

ОЈАГ ГАЛЫН

17. Јахын ҝәләҹәкдә баш верәҹәк һадисәләрә һазыр олмаг үчүн нә етмәлијик?

17 Иса Мәсиһ демишди ки, сон ҝөзләмәдијимиз саатда ҝәләҹәк. Буна ҝөрә дә ҝәлин руһани ҹәһәтдән ојаг галаг, Шејтанын вә онун дүнјасынын бош-бош вәдләринә ујмајаг, ҹисмимизлә мүбаризә апараг (Мәт. 24:44). Мүгәддәс Китаб васитәсилә Јеһова Аллаһ вә Иса Мәсиһ бизим үчүн һазырладыглары ҝөзәл ҝәләҹәји әјан едирләр вә ојаг галмаға көмәк едән мәсләһәтләр верирләр. Биз руһани сајыглығымызы вә Јеһова илә мүнасибәтимизи горумалы, еләҹә дә Падшаһлығын ишини һәр шејдән үстүн тутмалыјыг. Вахты изләмәли вә һадисәләри мүшаһидә етмәлијик ки, ҝәләҹәк һадисәләрә һазыр олаг (Вәһј 22:20). Бәли, бундан һәјатымыз асылыдыр!

^ [1] (14-ҹү абзас) «Аллаһын Падшаһлығы һөкмранлыг едир!» китабынын 21-ҹи фәслинә бахын.