Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  ијул 2016

Лүтфүнә ҝөрә Аллаһа миннәтдарыг

Лүтфүнә ҝөрә Аллаһа миннәтдарыг

«Һамымыз... лүтф үстүндән лүтф алдыг» (ЈӘҺ. 1:16).

НӘҒМӘ: 95, 13

1, 2. а) Иса Мәсиһин чәкдији мәсәли данышын. б) Бу мәсәлдә сәхавәт вә лүтф кими хүсусијјәтләр неҹә вурғуланыр?

БИР кишинин үзүм бағы вар иди. О, сәһәр тездән базар мејданына ҝедир ки, бағында ишләмәк үчүн ишчиләр тапсын. Тапдығы ишчиләр онун тәклиф етдији әмәкһаггына ишләмәјә разылашыб онунла ҝедирләр. Бағ саһиби ҝөрүр ки, јенә ишчи лазымдыр вә ҝүн әрзиндә бир нечә дәфә базар мејданына ҝедиб муздлу ишчи тутур. О һәтта ҝүнүн сонунда тапдығы ишчиләрә дә ејни мигдарда зәһмәт һаггы тәклиф едир. Ахшам дүшәндә үзүмлүјүн саһиби ишчиләри чағырыр вә һамысына, бүтүн ҝүнү ишләјәнә дә, бир саат ишләјәнә дә ејни зәһмәт һаггы верир. Сәһәрдән ишләјән ишчиләр наразылыг етмәјә башлајырлар. Онда үзүмлүјүн саһиби дејир: «Мәҝәр тәклиф етдијим мәбләғә ишләмәјә разылашмадыныз? Мәним ишчиләрә истәдијим гәдәр әмәкһаггы вермәјә ихтијарым чатмыр? Јохса сәхавәтли олдуғуму ҝөрүб пахыллығыныз тутур?» (Мәт. 20:1—15).

2 Иса Мәсиһин чәкдији бу мәсәл Јеһованын Мүгәддәс Китабда тез-тез ады чәкилән бир хүсусијјәтини — лүтфүнү вурғулајыр. (2 Коринфлиләрә 6:1 ајәсини охујун.) Әслиндә, бир саат ишләјән ишчиләрә бүтүн ҝүнлүк әмәкһаггы дүшмүрдү. Садәҹә, үзүмлүјүн саһиби онлара лүтф ҝөстәрди. Мүгәддәс Китабын бир чох тәрҹүмәләриндә «инајәт» кими тәрҹүмә  олунан «лүтф» сөзү илә бағлы бир алим демишди: «Бу сөз, инсана тәмәннасыз олараг вә газанмадығы һалда верилән бәхшишә аид ишләнир».

ЈЕҺОВА АЛЛАҺЫН ӘНАМЫ

3, 4. Јеһова Аллаһ бәшәријјәтә неҹә вә нә үчүн лүтф ҝөстәрди?

3 Мүгәддәс Китабда Аллаһын лүтфү әнам адланыр (Ефес. 3:7). Јеһова бу әнамы нә үчүн вә неҹә верир? Әҝәр Јеһованын тәләбләрини мүкәммәл шәкилдә јеринә јетирсәјдик, онда Онун бизим үчүн етдији јахшылыглар лүтф сајылмазды, биз онлары газанмыш олардыг. Амма аҹы һәгигәтдир ки, һеч кәс Аллаһын тәләбләрини камил шәкилдә јеринә јетирә билмир. Бөјүк һикмәт саһиби олан Сүлејман падшаһ јазмышды: «Дүнјада елә салеһ адам јохдур ки, һеч вахт ҝүнаһ етмәсин, анҹаг јахшылыг етсин» (Ваиз 7:20). Охшар фикри һәвари Булус да демишди: «Һамы ҝүнаһ ишләјиб, һеч кәс Аллаһын ҹалалыны әкс етдирә билмир» вә «ҝүнаһын өдәдији һагг өлүмдүр» (Ром. 3:23; 6:23а). Бәли, әслиндә, биз өлүмә лајигик.

4 Амма Јеһова Аллаһ мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк өлүмә мәһкум бәшәријјәтә мисилсиз лүтф ҝөстәрди. О, бизә мисли бәрабәри олмајан әнам бәхш етди, «јеҝанә Оғлуну» јер үзүнә ҝөндәрди ки, уғрумузда ҹаныны фәда етсин (Јәһ. 3:16). Һәвари Булус јазмышды: «Исаны башында шәрәф вә иззәт таҹы илә ҝөрүрүк. Чүнки о, Аллаһын лүтфү илә һәр кәсин әвәзинә өлүмү дадмаг үчүн әзаб чәкиб өлмүшдү» (Ибр. 2:9). Бәли, «Аллаһын вердији әнам... Ағамыз Мәсиһ Иса сајәсиндә әбәди һәјатдыр» (Ром. 6:23б).

5, 6. а) Ҝүнаһын ағалығы бизә неҹә тәсир едир? б) Лүтфүн табелијиндә олмаг һансы фајданы ҝәтирир?

5 Бәс инсанлар ҝүнаһы вә өлүмү неҹә мирас алдылар? Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «бир нәфәрин [Адәмин] ҝүнаһы уҹбатындан» өлүм бәшәријјәт үзәриндә һөкмранлыг едир (Ром. 5:12, 14, 17). Хошбәхтликдән, биз ҝүнаһын көләлијиндән чыха биләрик, сечим өз әлимиздәдир. Биз Мәсиһин фидјә гурбанлығына иман етмәклә изин веририк ки, бизә Јеһованын лүтфү һаким олсун. Буну неҹә баша дүшмәк олар? Ромалылара 5:20, 21 ајәләриндә дејилир: «Ҝүнаһ чохалдыгҹа Аллаһын лүтфү дә ашыб-дашырды. Нә үчүн? Онун үчүн ки, ҝүнаһла өлүм бәшәријјәт үзәриндә һөкмранлыг етдији кими, лүтф дә Ағамыз Иса Мәсиһ сајәсиндә әбәди һәјата апаран салеһлик васитәсилә һөкм сүрсүн».

6 Ҝүнаһлы олмағымыз о демәк дејил ки, ҝүнаһ үзәримиздә ағалыг етмәлидир, биз онунла мүбаризә апармалыјыг. Буна ҝөрә дә ҝүнаһ ишләдәндә Јеһоваја јалварыб әфв диләјирик вә бунунла да Мәсиһин гурбанлығына иман ҝәтирдијимизи ҝөстәририк. Һәвари Булус мәсиһиләрә төвсијә етмишди: «Ҝүнаһ сизин үзәриниздә ағалыг етмәмәлидир, ахы сиз ганунун јох, лүтфүн табелијиндәсиниз» (Ром. 6:14). Бәс лүтфүн табелијиндә олмаг һансы фајданы ҝәтирир? Булус бу суала ҹаваб верир: «Аллаһын лүтфү... бизә аллаһсызлығы вә бу дүнјаја хас истәкләри рәдд едиб бу зәманәдә сағлам дүшүнҹә илә, салеһлик вә мөминликлә һәјат сүрмәји өјрәдир» (Тит. 2:11, 12).

МҮХТӘЛИФ ЈОЛЛАРЛА ИФАДӘ ОЛУНАН ЛҮТФ

7, 8. Аллаһын лүтфү һансы мәнада мүхтәлиф јолларла ифадә олунур? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

7 Һәвари Бутрус јазмышды: «Һәр кәс алдығы әнама әсасән, Аллаһын мүхтәлиф  јолларла ифадә олунан лүтфүнүн нүмунәви нөкәрбашысы кими бир-биринә хидмәт етсин» (1 Бут. 4:10). Аллаһын лүтфү һансы мәнада мүхтәлиф јолларла ифадә олунур? Јәни һансы сынагла үзләшириксә үзләшәк, Јеһова дөзмәјә көмәк едәҹәк (1 Бут. 1:6). О, үзләшдијимиз һәр сынагдан алныачыг чыха билмәјимиз үчүн нә лазымдырса, мәһз онунла бизи тәмин едәҹәк.

8 Доғрудан да, Јеһова Аллаһын лүтфү мүхтәлиф јолларла ифадә олунур. Һәвари Јәһја јазмышды: «Биз һамымыз онун долғунлуғундан бәһрәләндик, лүтф үстүндән лүтф алдыг» (Јәһ. 1:16). Аллаһын мүхтәлиф јолларла ифадә олунан лүтфү бизә чохлу фајда ҝәтирир. Ҝәлин бу фајдалардан бир нечәсини нәзәрдән кечирәк.

9. Јеһованын лүтфү бизә һансы фајданы ҝәтирир вә лүтфүнә ҝөрә Аллаһа миннәтдар олдуғумузу неҹә ҝөстәрә биләрик?

9 Ҝүнаһларымыз бағышланыр. Биз төвбә едәндә вә ҝүнаһлы мејилләримизлә мүбаризә апаранда Јеһова лүтф едиб ҝүнаһларымызы бағышлајыр. (1 Јәһја 1:8, 9 ајәләрини охујун.) Бу мәрһәмәтинә ҝөрә Аллаһа миннәтдар олмалы вә Онун адыны уҹалтмалыјыг. Һәвари Булус мәсһ олунмуш гардашларына мүраҹиәт едәрәк демишди: «[Јеһова] бизи зүлмәтин һакимијјәтиндән гуртарды вә севимли Оғлунун падшаһлығына көчүртдү. Биз Оғулун фидјәси васитәсилә гуртулуша, јәни ҝүнаһларымызын әфвинә јетишмишик» (Кол. 1:13, 14). Бәли, Аллаһын әфви гаршымызда ҝөзәл немәтләрә гапы ачыр.

10. Аллаһын лүтфү бизә һансы немәти бәхш едир?

10 Аллаһла барышырыг. Гејри-камил олдуғумуз үчүн һәр биримиз доғуландан Аллаһа дүшмәник. Булус да буну чох ҝөзәл дәрк едирди вә буна ҝөрә јазмышды: «Һәлә дүшмән икән биз Аллаһын Оғлунун өлүмү васитәсилә Аллаһла барышмышыг» (Ром. 5:10). Фидјә гурбанлығы сајәсиндә биз Аллаһла барышырыг, јәни арамызда сүлһ мүнасибәти јараныр вә Онунла дост олуруг. Булус Исанын мәсһ олунмуш гардашларына јаздығы нөвбәти сөзләрдә бу шәрәфин Аллаһын лүтфү илә бағлы олдуғуну гејд етмишди: «Имана ҝөрә салеһ сајылдығымыз үчүн ҝәлин Ағамыз Иса Мәсиһ васитәсилә Аллаһла арамыздакы сүлһү горујаг. Алдығымыз бу лүтфә дә онун васитәсилә вә иманымыз сајәсиндә јол ачылды» (Ром. 5:1, 2). Бу, доғрудан да, әсил немәтдир!

Хош хәбәри ешитмәк шәрәфи (11-ҹи абзаса бахын)

11. Мәсһ олунмуш мәсиһиләр чохларыны салеһлијә неҹә чатдырыр?

11 Салеһлијә чатырыг. Һамымыз анаданҝәлмә гејри-салеһик. Лакин Дәнјал пејғәмбәр јазмышды ки, ахырзаманда «ағыллы адамлар», јәни мәсһ олунмуш мәсиһиләр «чохларыны салеһлијә» чатдыраҹаг. (Дәнјал 12:3 ајәсини охујун.) Онларын апардығы тәблиғ вә маарифләндирмә иши сајәсиндә милјонларла инсан Јеһованын ганунларыны өјрәниб салеһлијә говушур (Јәһ. 10:16). Бу, јалныз вә јалныз Јеһованын лүтфү сајәсиндә мүмкүндүр. Бу фикри Булус да тәсдигләјир: «Онлар Мәсиһ Исанын өдәдији фидјә васитәсилә гуртулуб салеһ сајылырлар. Бу, Аллаһын Өз лүтфү сајәсиндә вердији бир әнамдыр» (Ром. 3:23, 24).

Дуа етмәк имканы (12-ҹи абзаса бахын)

12. Дуа илә Аллаһын лүтфү арасында һансы бағлылыг вар?

12 Аллаһа ҹәсарәтлә дуа едә билирик. Јеһованын лүтфү сајәсиндә Она дуа едә билирик. Булус Јеһованын тахтыны «лүтф  тахты» адландырмышды вә мәсиһиләри Она ҹәсарәтлә дуа етмәјә сәсләјирди (Ибр. 4:16а). Јеһова бу имканы Оғлу Иса Мәсиһ васитәсилә ачыб, «онун сајәсиндә биз белә ҹәсарәтлә данышыр, она олан иманымыз васитәсилә Аллаһа манеәсиз јахынлашырыг» (Ефес. 3:12). Неҹә дә хошдур ки, Јеһованын лүтфү сајәсиндә Она дуа едә билирик!

Дара дүшәндә алдығымыз көмәк (13-ҹү абзаса бахын)

13. Дара дүшәндә Аллаһ бизә неҹә лүтф ҝөстәрир?

13 Дара дүшәндә көмәк алырыг. Һәвари Булус бизи «дара дүшәндә Аллаһдан мәрһәмәт вә лүтф ҝөр»мәк үчүн Јеһоваја ҹәсарәтлә дуа етмәјә сәсләјир (Ибр. 4:16б). Һәр дәфә сынаға, чәтинә дүшәндә, Јеһоваја јалвара биләрик ки, мәрһәмәт ҝөстәриб бизә көмәк етсин. Аллаһ лајиг олмадығымыз һалда дуаларымыза ҹаваб верир, чох вахт буну баҹы-гардашларымызын васитәсилә едир. «Буна ҝөрә дә биз ҹәсарәтлә дејирик: “Јеһова дајағымдыр, әсла горхмарам. Инсан мәнә нә едә биләр?!”» (Ибр. 13:6).

14. Јеһованын лүтфү гәлбимизә неҹә тәсир бағышлајыр?

14 Гәлбимиз тәсәлли тапыр. Јеһова лүтфүндән ирәли ҝәләрәк нараһат гәлбимизи тәсәлли едир (Зәб. 51:17). Булус тәгибләрлә үзләшән Салоникидәки мәсиһиләрә јазмышды: «Гој Ағамыз Иса Мәсиһ вә бизи севән, лүтфү васитәсилә бизә сонсуз тәскинлик верән, ҝөзәл үмид бәхш едән Атамыз Аллаһ үрәјинизә тәсәлли, һәр ҹүр хејирхаһ сөздә вә әмәлдә дилинизә тәпәр, голунуза гүввәт версин» (2 Салон. 2:16, 17). Јеһова Аллаһын бизи севдијини вә гејдимизә галдығыны билмәк бизә сөзүн әсил мәнасында тәскинлик верир!

15. Аллаһын лүтфү бизә һансы үмиди бәхш едир?

15 Әбәди јашамаг үмиди бәхш едир. Әслиндә, ҝүнаһлы инсанын ҝәләҹәјә һеч бир үмиди јохдур. (Зәбур 49:7, 8 ајәләрини  охујун.) Амма Јараданымыз бизә ҝөзәл үмид верир. Мәсиһ шаҝирдләринә демишди: «Атамын ирадәси будур ки, Оғулу гәбул едиб она иман едән һәр кәс әбәди һәјата говушсун» (Јәһ. 6:40). Һәгигәтән дә, әбәди һәјат Јеһованын лүтфүдүр, бир әнамдыр. Булус да буну баша дүшдүјү үчүн демишди: «Аллаһын лүтфү ашкар олараг һәр ҹүр инсана хилас ҝәтирди» (Тит. 2:11).

АЛЛАҺЫН ЛҮТФҮНДӘН СУИ-ИСТИФАДӘ ЕТМӘЈИН

16. Биринҹи әсрдә јашајан бәзи мәсиһиләр Аллаһын лүтфүндән неҹә суи-истифадә едирдиләр?

16 Јеһова лүтфүндән ирәли ҝәләрәк бизә чохлу немәтләр верир, амма биз Онун лүтфүндән суи-истифадә етмәмәлијик, јәни лүтфү ҝүнаһ етмәк үчүн бәһанәјә чевирмәмәлијик. Еркән мәсиһиләрин арасында бу ҹүр инсанлар вар иди, онлар «азғынлыг етмәк үчүн Аллаһымызын лүтфүнү бәһанәјә» чевирирдиләр (Јһд. 4). Ҝөрүнүр, бу мәсиһиләр дүшүнүрдүләр ки, һәр дәфә ҝүнаһ едиб сонра Јеһовадан әфв диләсәләр, ҝүнаһлары бағышланаҹаг. Ән бетәри исә, онлар өз гардашларыны да пис јола чәкирдиләр. Бу ҝүн дә ејни һәрәкәти едәнләр, «лүтф руһуна һәгарәт» етмиш олурлар (Ибр. 10:29).

17. Һәвари Бутрус һансы ҹидди мәсләһәти вермишди?

17 Бу ҝүн Шејтан бәзи мәсиһиләрә белә бир фикир ашылајыр: ҝүнаһ еләсән дә, Јеһова мәрһәмәт ҝөстәриб сәни бағышлајаҹаг. Дүздүр, Јеһова төвбә едәнләри бағышлајыр, амма бу о демәк дејил ки, үрәјимиз истәјәни едә биләрик. Аллаһ биздән ҝүнаһлы мејилләримизлә мүбаризә апармағы тәләб едир. Һәвари Бутрус Аллаһдан илһам алараг јазмышды: «Сиз исә, әзизләрим, бүтүн бунлары габагҹадан билдијиниз үчүн өзүнүзү ҝөзләјин ки, ганун танымајан һәмин адамларын сәһв јолу сизи аздырмасын вә сиз мәтанәтинизи итирмәјәсиниз. Әксинә, гој сиздә Ағамыз вә Хиласкарымыз олан Иса Мәсиһин лүтфү вә онун һаггындакы билик даима артсын» (2 Бут. 3:17, 18).

ЛҮТФҮН ҮЗӘРИМИЗӘ ГОЈДУҒУ МӘСУЛИЈЈӘТ

18. Јеһова Аллаһын лүтфү үзәримизә һансы мәсулијјәтләри гојур?

18 Јеһова Аллаһ бизә лүтф ҝөстәрдији үчүн бизим Онун вә инсанларын гаршысында борҹумуз вар: биз лүтфдән доған әнамлардан Аллаһа шәрәф ҝәтирмәк вә инсанлара хејир вермәк үчүн истифадә етмәлијик. Буну неҹә едә биләрик? Бу суалын ҹавабыны Булусун јаздығы нөвбәти ајәдә тапмаг олар: «Алдығымыз лүтфдән доған әнамлар мүхтәлифдир... Хидмәт әнамыдырса, хидмәтлә мәшғул олаг. Гој тәлим верән тәлим вермәклә, руһландыран руһландырмагла мәшғул олсун,.. мәрһәмәт ҝөстәрән исә гој севинҹлә мәрһәмәт ҝөстәрсин» (Ром. 12:6—8). Јеһованын лүтфү үзәримизә бир сыра мәсулијјәтләр гојур: биз инсанлара Мүгәддәс Китабдан билик вермәк үчүн хидмәтдә мүнтәзәм иштирак етмәли, баҹы-гардашларымызы руһландырмалы вә бизә гаршы ҝүнаһ едәнләри бағышламалыјыг.

19. Нөвбәти мәгаләдә сөһбәт нәдән ҝедәҹәк?

19 Аллаһын түкәнмәз мәһәббәтинә миннәтдарлыг әламәти олараг, вар ҝүҹүмүзлә чалышыб «Аллаһын лүтфү барәсиндәки мүждә һаггында әтрафлы шәһадәт» вермәлијик (Һәв. 20:24). Нөвбәти мәгаләдә бу һагда даһа әтрафлы данышылаҹаг.