Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Горхма! Сәнә көмәк едәҹәјәм»

«Горхма! Сәнә көмәк едәҹәјәм»

ТӘСӘВВҮР ЕДИН, ҝеҹә вахты күчә илә ҝедирсиниз. Бирдән ҝөрүрсүнүз ки, кимсә арханызҹа ҝәлир. Сиз дајананда о да дајаныр, аддымларынызы сүрәтләндирәндә о да башлајыр тез-тез јеримәјә. Гачыб өзүнүзү јахынлыгда јашајан достунузун евинә јетирирсиниз. Достунуз гапыны ачыб сизи ичәри бурахыр вә сиз дәриндән нәфәс алыб раһатлашырсыныз.

Ола билсин, сырф бу ҹүр вәзијјәтлә үзләшмәмисиниз, амма чох ҝүман ки, һәјатын бир сыра гајғылары сизә раһатлыг вермир. Мәсәлән, бәлкә һансыса ҝүнаһлы мејилинизлә мүбаризә апарырсыныз, анҹаг нә етсәниз дә, ҝүнаһ сизә үстүн ҝәлир. Ола билсин, узун мүддәтдир ишсиз галмысыныз, нә гәдәр ахтарсаныз да, иш тапа билмирсиниз. Јахуд да гоҹалығы вә онун өзү илә ҝәтирдији хәстәликләри фикирләшиб нараһат олурсунуз. Бәлкә дә, сизи тамам башга проблемләр нараһат едир.

Һәр бир инсан истәјәрди ки, һәр заман дәрдинә шәрик олан, еһтијаҹ јарананда көмәк әлини узадан бир досту олсун. Бәс сизин белә достунуз вар? Әмин олун ки, вар. Бу дост Јеһова Аллаһдыр. Әшија 41:8—13 ајәләриндә јазылыб ки, Јеһова Ибраһим пејғәмбәр үчүн мәһз бу ҹүр дост олуб. 10 вә 13-ҹү ајәләрдә Јеһова хидмәтчиләринә үз тутуб дејир: «Горхма, Мән сәнинләјәм. Тәлаша дүшмә, сәнин Аллаһын Мәнәм. Сәнә гүввәт верәҹәјәм, сәнә көмәк едәҹәјәм, һагг олан сағ әлимлә сәни бәрк-бәрк тутаҹағам... Мән, Аллаһын Јеһова сәнин сағ әлиндән тутмушам, сәнә дејирәм: “Горхма! Сәнә көмәк едәҹәјәм”».

«СӘНИ БӘРК-БӘРК ТУТАҸАҒАМ»

Мәҝәр бу сөзләр сизә тәскинлик вермир? Ҝәлин бу ајәләрдә јазыланлары тәсәввүрүмүздә ҹанландыраг. Бурада сизин Јеһова илә әл-әлә тутуб ҝәздијиниз тәсвир олунмур. Амма бу фикир дә өз-өзлүјүндә пис дејил. Әҝәр ајәләрдә сөһбәт ҝәзинтидән ҝетсәјди, онда Јеһова сағ әли илә сизин сол әлиниздән тутмуш оларды. Амма орада гејд олунур ки, Јеһова һагг олан сағ әли илә сизин сағ әлиниздән тутуб ки, чәтинликдән дартыб чыхартсын. Ејни заманда сизә үрәк-дирәк вериб әмин едир: «Горхма! Сәнә көмәк едәҹәјәм».

Сиз Јеһоваја чәтинликләр заманы сизә дајаг олан мәһәббәтли Ата вә Дост кими бахырсыныз? О, сизинлә марагланыр, рифаһынызы дүшүнүр вә һәр заман көмәк етмәјә һазырдыр. Сиз чәтинликлә үзләшәндә Јеһова сизи севдији үчүн нараһат олмағынызы истәмир. О, һәгигәтән дә, «дар ҝүндә көмәјә һазырдыр» (Зәб. 46:1).

 КЕЧМИШ ҜҮНАҺЛАР ӘЗАБ ВЕРӘНДӘ

Бәзиләри кечмишдә етдији ҝүнаһлара ҝөрә әзаб чәкир вә фикирләшир ки, ҝөрәсән, Аллаһ ону бағышлајыб. Әҝәр сиз дә ејни һиссләри кечирирсинизсә, онда ҹаванлыгда етдији сәһвләри бојнуна алан Аллаһын садиг бәндәси Әјјубу јадыныза салын (Әјј. 13:26). Давуд пејғәмбәр дә ејни һиссләри кечирәрәк Јеһоваја јалварырды: «Нә олар, ҹаванлыг сәһвләрими, ҝүнаһларымы јадына салма» (Зәб. 25:7). Гејри-камил олдуғумуз үчүн «һамы ҝүнаһ ишләјиб, һеч кәс Аллаһын ҹалалыны әкс етдирә билмир» (Ром. 3:23).

«Әшија» китабынын 41-ҹи фәслиндәки сөзләр, илк нөвбәдә, Аллаһын гәдим халгына үнванланмышды. Исраиллиләрин ҝүнаһлары о һәддә чатмышды ки, Јеһова онлары Бабилә сүрҝүн етди (Әшј. 39:6, 7). Анҹаг ејни заманда Јеһова вәд етмишди ки, төвбә едиб Она тәрәф дөнән исраиллиләри хилас едәҹәк (Әшј. 41:8, 9; 49:8). Бу ҝүн дә Јеһова сәмими гәлбдән Онун рәғбәтини газанмаг истәјән һәр кәсә бөјүк мәрһәмәт ҝөстәрир (Зәб. 51:1).

Ҝәлин Такуја * адлы гардашын нүмунәсинә бахаг. О, порнографијаја бахмаг вә мастурбасија кими вәрдишләри илә мүбаризә апарырды. Нә гәдәр чалышса да, һәрдән бу вәрдиши она үстүн ҝәлирди. Һәмин ан кечирдији һиссләр барәдә Такуја дејир: «Мән өзүмү чох дәјәрсиз һисс едирдим. Анҹаг дуада Јеһовадан әфв диләјәндән сонра мәнә елә ҝәлирди ки, О, әлимдән тутуб мәни ајаға галдырыр». Мараглыдыр, Јеһова буну неҹә едирди? Јығынҹағынын ағсаггаллары Такујаја демишдиләр ки, нә вахтса зәифлик ҝөстәриб бу һәрәкәтә јол версә, чәкинмәдән онлара зәнҝ етсин. О етираф едир: «Тәбии ки, бу һеч дә асан дејилди. Анҹаг һәр дәфә онлара зәнҝ едәндә раһатлыг тапырдым». Сонра ағсаггаллар тәдбир ҝөрдүләр ки, рајон нәзарәтчиси Такујаны зијарәт етсин. Рајон нәзарәтчиси она белә деди: «Мәним бурада олмағым тәсадүф дејил. Ағсаггаллар истәјирди ки, мәһз сәнә баш чәким, мәһз сәни руһландырым». Такуја хатырлајыр: «Мән ҝүнаһ етсәм дә, Јеһова ағсаггаллар васитәсилә мәнә көмәк едирди». Такуја пис вәрдишләриндән јаха гуртарды, өнҹүл хидмәтинә башлады вә һал-һазырда филиалларын бириндә хидмәт едир. Јеһова сизә дә, Такуја кими, ајаға галхмаға көмәк едәҹәк.

ДОЛАНЫШЫГЛА БАҒЛЫ НИҜАРАНЧЫЛЫГ

Бу ҝүн бир чох инсанын нараһатчылығынын сәбәби ишсизликдир. Бәзиләри ишләрини итирир вә јени иш тапана гәдәр дәридән-габыгдан чыхырлар. Тәсәввүр един ки, иш ахтарырсыныз. Иш үчүн һара үз тутурсунузса, гапылар үзүнүзә бағлы олур. Бу кими вәзијјәтләрдә чохлары өзүнәһөрмәт һиссини итирир. Бу ҹүр чәтинә дүшәндә Јеһова сизә неҹә көмәк едә биләр? Ола билсин, О, дәрһал сизә үрәјиниз истәјән иши јетирмәјәҹәк. Анҹаг О, Давуд пејғәмбәрин сөзләрини сизин јадыныза салаҹаг: «Ҹаванлығымдан бәри, бу гоҹа јашымадәк, нә салеһ адамын атылдығыны, нә дә өвладларынын чөрәк диләндијини ҝөрмәмишәм» (Зәб. 37:25). Бәли, сиз Јеһова үчүн чох әзизсиниз. О, һагг олан сағ әли илә нәјә еһтијаҹыныз варса, сизә верәҹәк ки, ибадәтдән галмајасыныз.

Әмин олун, ишсиз галанда Јеһова сизә дә көмәк едәҹәк!

Колумбијада јашајан Сара Јеһованын гајғыкеш әлини өз үзәриндә һисс етмишди. О, чохлу вахт вә ҝүҹ тәләб едән јүксәк мәваҹибли ишдә  ишләјирди. Сара хидмәтини ҝенишләндирмәк истәдији үчүн ишдән чыхды вә өнҹүл хидмәтинә башлады. Анҹаг јарымҝүнлүк иш тапмаг елә дә асан дејилди. Онда о, кичик бир дондурма кафеси ачды. Лакин әлиндәки пул гуртаранда кафени бағламалы олду. Сара дејир: «Үч ил ишсиз галдым. Бу илләр әрзиндә Јеһова мәни көмәксиз гојмады». Сара баҹы истәкләри илә тәләбатлары арасында фәрг гојмағы вә сабаһкы ҝүн үчүн нараһат олмамағы өјрәнди (Мәт. 6:33, 34). Бир мүддәт сонра кечмиш мүдири баҹыја зәнҝ едиб әввәлки ишинә гајытмағы тәклиф едир. Сара мүдирә дејир ки, о, бир шәртлә разыдыр: јалныз јарым ҝүн ишләјәҹәк, иши ибадәт ҝөрүшүнә вә хидмәтә ҝетмәјә мане олмајаҹаг. Инди Сара әввәлки гәдәр пул газанмаса да, әсас одур ки, өнҹүл хидмәтини давам етдирә билир. Бүтүн бу чәтинликләрдән кечәндән сонра Сара дејир: «Мән Јеһованын мәһәббәтини өз үзәримдә һисс едирдим».

ГОҸАЛЫГЛА БАҒЛЫ ГАЈҒЫЛАР

Инсанда нараһатчылыг јарадан башга бир сәбәб гоҹалыгла бағлыдыр. Чохлары тәгаүд јашына чатанда нараһат олмаға башлајырлар ки, бундан сонра өзләрини доландырмаға пуллары чатаҹаг, ја јох. Онлары һәмчинин јаша долдугҹа сәһһәтләриндә јаранан проблемләр нараһат етмәјә башлајыр. Чох еһтимал ки, Давуд падшаһ да ејни һиссләри кечирмишди. О, Јеһоваја јалварараг демишди: «Јаша доланда мәни атма, ҝүҹүм түкәнәндә мәни тәрк етмә» (Зәб. 71:9, 18).

Јеһованын јаша долмуш хидмәтчиләри ҝәләҹәјә ҝөрә нараһат олмамаг үчүн нә едә биләрләр? Онлар иманларыны ҝүнү-ҝүндән ҝүҹләндирмәли вә әмин олмалыдырлар ки, Јеһова онларын бүтүн еһтијаҹларыны өдәјәҹәк. Әҝәр бу јаша гәдәр һеч нәдә өзләринә јох демәјиб јахшы јашајыбларса, индән белә садә јашамалы вә оланлары илә кифајәтләнмәлидирләр. Ола билсин, онлар ҝөрәҹәкләр ки, «тәрәвәз јемәк... јағлы дана әти јемәкдән јахшыдыр», һәтта сағламлыға хејирдир (Мәс. 15:17). Әҝәр диггәтинизи Јеһованы разы салмаға ҹәмләсәниз, сиз јаша доланда да О, гејдинизә галаҹаг.

Хосејлә Роуз Тони вә Венди илә

Ҝәлин 65 илдән чох таммүддәтли хидмәтдә олан Хосе вә Роузун нүмунәсинә бахаг. Онлар узун илләр Роузун атасына бахырдылар. Она ҝүнүн 24 сааты диггәт лазым иди. Бу азмыш кими, Хосе хәрчәнҝ әмәлијјаты кечирир вә кимјатерапија гәбул едир. Бәс Јеһова бу ҹүтлүјә һагг олан сағ әлини узатды? Әлбәттә ки, узатды! Јеһова Хосеҝилә онларла ејни јығынҹагдан олан Тони вә Вендинин васитәсилә көмәк етди. Онлар Хосеҝили өз евләриндә јашамаға дәвәт етдиләр. Бу ҹүтлүк һәмишә истәјирди ки, орада таммүддәтли хидмәтчиләр тәмәннасыз јашасын. Тони дејир ки, узун илләр әввәл орта мәктәбдә охујанда мәктәбин пәнҹәрәсиндән Хосе илә Роузун мүнтәзәм олараг хидмәтдә иштирак етдијини ҝөрүрдү. Хидмәтә белә ҹан јандырдыглары үчүн Тони онлары чох севирди. Онларын бу шөвгү Тонијә ҝүҹлү тәсир бағышламышды. Бу јашлы ҹүтлүјүн өмүрләрини Јеһоваја һәср етмәси Тони вә Вендини тәшвиг етмишди ки, онлара көмәк әлләрини узатсынлар. Сон 15 ил әрзиндә Тониҝил 80-дән јухары јашлары олан бу ҹүтлүјә дајаг олурлар. Хосе вә Роуз бу ҹүтлүјә Јеһованын һәдијјәси кими бахырлар.

Јеһова һагг олан сағ әлини сизә дә узадыр вә сөз верир: «Горхма! Сәнә көмәк едәҹәјәм». Бәс сиз Онун әлиндән тутаҹагсыныз?

^ абз. 11 Бәзи адлар шәртидир.