Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Охуҹуларын суаллары

Охуҹуларын суаллары

Мәсһ олунмуш мәсиһинин Аллаһдан алдығы «зәманәт» вә «мөһүр» нәдир? (2 Кор. 1:21, 22).

Кечмишдә сәнәди кечәрли етмәк үчүн мөһүр үзүјү ҝилә, јахуд мума басыб сәнәдә мөһүр вурурдулар

Зәманәт. Бир китаба әсасән, 2 Коринфлиләрә 1:22 ајәсиндә «зәманәт» кими тәрҹүмә олунан јунан сөзү «һүгуг вә тиҹарәт терминидир». Мәнасы «илкин өдәниш, беһ, ҝиров» демәкдир. «Бунунла габагҹадан мәбләғин бир һиссәси өдәнилир, беләликлә дә инсанын һәр һансы мала һүгуги ҹәһәтдән саһиб олдуғуна зәманәт верилир вә ја мүгавилә гүввәјә минир». Мәсиһи мүгәддәс руһла мәсһ олунанда зәманәт алыр, лакин там өдәниш, јахуд мүкафат 2 Коринфлиләрә 5:1—5 ајәләриндә тәсвир олундуғу кими, чүрүмәз сәмави бәдәни ҝејинмәкдир. Бу мүкафата һәмчинин өлмәзлик әнамы да дахилдир (1 Кор. 15:48—54).

Мүасир јунан дилиндә нишан үзүјү үчүн охшар сөз ишләнир. Бу, Мәсиһин символик арвадынын үзвләри олаҹаг кәсләри тәсвир етмәк үчүн чох ҝөзәл нүмунәдир (2 Кор. 11:2; Вәһј 21:2, 9).

Мөһүр. Кечмишдә саһиблији, мөтәбәрлији вә ја разылашманы сүбут етмәк үчүн мөһүрдән имза кими истифадә едирдиләр. Мәсһ олунмушлара ҝәлдикдә, онлар Аллаһын әмлакы кими мүгәддәс руһла символик мәнада мөһүрләнибләр (Ефес. 1:13, 14). Анҹаг бу мөһүрләнмә сонунҹу мөһүрләнмә дејил. Мәсиһи сонунҹу дәфә ахыраҹан ја садиг галдығы тәгдирдә өлүмүндән бир гәдәр әввәл мөһүрләнир, ја да бөјүк мүсибәтин башланмасындан әввәл мөһүрләнәҹәк (Ефес. 4:30; Вәһј 7:2—4).