БИЗИМ хидмәтимиз һәм дәјәрлидир, һәм дә чох ваҹибдир. Анҹаг тәблиғ етдијимиз һәр кәс буну баша дүшмүр. Һәтта мүждәјә мараг ҝөстәрән инсанлар белә, бәзән Аллаһын Кәламыны өјрәнмәјә лүзум ҝөрмүрләр.

Гавин јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝәлсә дә, Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк тәклифини рәдд едирди. О дејир: «Мәним Мүгәддәс Китабдан мәлуматым чох аз иди. Анҹаг өзүмү о јерә гојмурдум. Һәм алданмагдан горхурдум, һәм дә үзәримә мәсулијјәт ҝөтүрмәкдән». Неҹә фикирләширсиниз? Гавиндән һеч нә чыхмаз? Ҝөрүн Мүгәддәс Китаб тәлимләри инсана неҹә мүсбәт тәсир ҝөстәрә биләр. Јеһова гәдимдә халгына демишди: «Сөзләрим шеһ олуб дамаҹаг, чәмәнлијә чисәләјән нарын јағышлар кими» (Ган. 31:19, 30; 32:2). Шеһин бәзи хүсусијјәтләрини нәзәрдән кечирәрәк өјрәнә биләрик ки, хидмәтдә растлашдығымыз инсанлара неҹә көмәк едә биләрик (1 Тим. 2:3, 4).

 ШЕҺӘ БӘНЗӘР ХИДМӘТ

Шеһ инҹә олур. О, тәдриҹән әмәлә ҝәлир, һавадакы су бухарындан дамла-дамла топланыр. Јеһованын сөзләри о мәнада шеһ олуб дамырды ки, О, Өз халгы илә мүлајимҹәсинә, меһрибанлыгла вә нәзакәтлә данышырды. Биз дә Ондан нүмунә ҝөтүрәрәк инсанларын фикринә һөрмәтлә јанашмалыјыг. Инсанлары тәшвиг етмәлијик ки, дүшүнүб өзләри нәтиҹә чыхарсынлар. Белә едәндә инсанлар сөзләримизи даһа асанлыгла гәбул едирләр вә хидмәтимиз даһа сәмәрәли алыныр.

Шеһ тәравәт ҝәтирир. Әҝәр биз һәгигәтә мараг ҝөстәрән инсанлар барәдә дүшүнсәк, онларын марағыны артырмаг үчүн мүнасиб үсуллар ахтарсаг, хидмәтимиз онлара тәравәт ҝәтирәҹәк. Јухарыда ады чәкилән Гавини һеч ким дәрс кечмәјә мәҹбур етмәди. Әксинә, илк олараг она јахынлашан Крис адлы гардаш ҹүрбәҹүр үсулларла онун марағыны артырды, ахырда Гавин Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разылашды. Крис она баша салды ки, Мүгәддәс Китабын бир мөвзусу вар. О, бу мөвзуну баша дүшсә, јығынҹаг ҝөрүшләриндә дејиләнләри даһа јахшы анлајаҹаг. Сонра деди ки, онун өзүнү Мүгәддәс Китабын һәгигәт олдуғуна орада јазылан пејғәмбәрликләр әмин етмишди. Крисин бу сөзүндән сонра онлар бир нечә дәфә јеринә јетән пејғәмбәрликләр барәдә сөһбәт етдиләр. Бу сөһбәтләрдән һәвәсләнән Гавин ахырда Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разы олду.

Шеһ һәјатдыр. Исраилдә бир нечә ај сүрән исти, гураг мөвсүм заманы бәзән бир дәфә дә олсун јағыш јағмыр. Шеһ дә олмајанда биткиләр гурујуб тәләф олур. Јеһова Аллаһын габагҹадан хәбәр вердији кими, бу ҝүн дүнјада руһани гураглыгдыр (Амс. 8:11). Анҹаг Јеһова вәд етмишди ки, мәсһ олунмуш мүждәчиләр «Јеһовадан ҝәлән шеһ кими» олаҹаглар. Бу, доғрудан да, белә олду. Онлар бу ҝүн «башга гојунларын» көмәји илә Падшаһлыг мүждәсини бәјан едирләр (Мик. 5:7; Јәһ. 10:16). Һәгигәти ахтаран инсанларын сусузлуғуну јатырмаг үчүн Јеһова руһани чешмәләрин ҝөзүнү ачыб. Падшаһлыг мүждәси дә бу чешмәләрдән гајнајыб ахан судур. Сиз дә мүждәјә бу ҹүр јанашырсыныз?

Шеһ Јеһованын немәтидир (Ган. 33:13). Бизим хидмәтимиз һәгигәти ахтаран инсанлар үчүн бөјүк немәт ола биләр. Гавин буну өз тәҹрүбәсиндә ҝөрдү. О, Мүгәддәс Китабы өјрәнәндә бүтүн суалларына ҹаваб тапды. Тез бир заманда руһән инкишаф едиб вәфтиз олунду вә инди һәјат јолдашы Ҹојсла бирҝә Падшаһлыг мүждәсини тәблиғ едир.

Јеһованын Шаһидләри Падшаһлыг мүждәси илә јер үзүнә тәравәт ҝәтирирләр

ХИДМӘТИНИЗИ ГИЈМӘТЛӘНДИРИН

Шеһ барәдә дүшүнәндә баша дүшүрүк ки, һәр биримизин тәблиғ ишинә вердији төһфә чох дәјәрлидир. Су дамлалары тәк-тәк һеч нә едә билмәз, лакин милјонларла шеһ дамҹысы торпаға һопуб ону нәмләндирир. Буна бәнзәр тәрздә хидмәтдә өз ҝөрдүјүмүз иш ҝөзүмүздә кичик ҝөрүнә биләр. Лакин Јеһованын чалышган хидмәтчиләринин үмуми әмәји сајәсиндә «халгларын һамысына» шаһидлик едилир (Мәт. 24:14). Бәс бизим хидмәтимиз барәдә нә демәк олар? Әҝәр тәблиғ етдијимиз хәбәр шеһ кими инҹә олса, инсанлара тәравәт вә һәјат версә, онда хидмәтимиз инсанлар үчүн Јеһовадан немәт олаҹаг.