«Онлар... һәвәслә бирликдә вахт [кечирирдиләр]» (ҺӘВ. 2:42).

НӘҒМӘ: 20, 119

1—3. а) Мәсиһиләр һәмиманлылары илә бир јердә олмағы гијмәтләндирдикләрини неҹә ҝөстәрмишләр? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.) б) Бу мәгаләдә нәји мүзакирә едәҹәјик?

КЕЧМИШ Совет Иттифагында јашајан Коринанын 17 јашы оланда анасыны һәбс едиб әмәк дүшәрҝәсинә ҝөндәрмишдиләр. Сонралар онун өзүнү дә евләриндән минләрлә километр узаға, Сибирә сүрҝүн етмишдиләр. Орада онунла гул кими рәфтар едирдиләр. Бәзән шиддәтли шахталарда ону әјниндә назик палтар бајырда ишләдирдиләр. Белә ағыр шәраитә бахмајараг, Корина илә бир баҹы сөзү бир јерә гојмушдулар ки, нә олурса-олсун мүтләг јығынҹаға ҝедәҹәкләр.

2 Корина дејир: «Ахшам биз ишләдијимиз фермадан чыхдыг. 25 километр јол ҝедиб дәмир јол стансијасына чатдыг. Гатар ҝеҹә икидә јола дүшдү. Алты саат гатарла јол ҝедәндән сонра даһа 10 километр јолу пијада ҝедиб јығынҹаг кечирилән јерә чатдыг». Бу бојда јолу ҝетмәјә дәјәрди? Корина дејир: «Ҝөрүшдә “Ҝөзәтчи гүлләси”ни арашдырдыг, Падшаһлыг нәғмәләри охудуг. Руһумуз пәрвазланды, иманымыз мөһкәмләнди». Онлар фермаја үч ҝүндән сонра гајытдылар, анҹаг бу үч ҝүн әрзиндә ферма мүдири нә Коринанын, нә дә о бири баҹынын ишдә олмадығындан хәбәр тутмамышды.

3 Јеһованын халгы һәмиманлыларла бир јердә олмағы һәмишә гијмәтләндириб. Мәсиһи јығынҹағы јаранандан дәрһал  сонра Исанын давамчылары һәвәслә бирликдә вахт кечирмәјә башламышдылар (Һәв. 2:42). Јәгин ки, сиз дә һәмишә јығынҹаг ҝөрүшләриндә олмаг истәјирсиниз. Бунунла белә, бүтүн мәсиһиләр кими, сиз дә мүхтәлиф чәтинликләрлә үзләширсиниз. Мәсәлән, иш, ҝәрҝин график, јорғунлуг уҹбатындан ҝөрүшләрә мүнтәзәм олараг ҝәлмәк һеч дә асан олмур. Бәс бу чәтинликләри ашмаға вә јығынҹаға даим ҝәлмәјә бизә нә стимул верә биләр? [1] Мүгәддәс Китабы өјрәтдијимиз адамлара вә башгаларына јығынҹаға ҝәлмәјин ваҹиблијини неҹә баша сала биләрик? Бу мәгаләдә бирликдә топлашыб ибадәт етмәјин ваҹиблијини ҝөстәрән сәккиз амили арашдыраҹағыг. Бу амилләри үч һиссәјә ајырмаг олар: јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝәлмәјин сизә һансы хејри вар? Башгаларына һансы фајданы ҝәтирир? Нәјә ҝөрә Јеһованы разы салыр? [2]

СИЗӘ ФАЈДАСЫ

4. Јығынҹаг ҝөрүшләри бизим Јеһова һагда билијимизи неҹә артырыр?

4 Ҝөрүшләрдә тәлим алырыг. Һәр јығынҹаг ҝөрүшүндә Јеһова Аллаһ һаггында билијимизи артырырыг. Мәсәлән, өтән илләрдә биз јығынҹагда Мүгәддәс Китаб дәрсиндә «Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмајын» китабыны өјрәнирдик. Мәҝәр бу китабдан Аллаһын кејфијјәтләри барәдә өјрәнәндә, баҹы-гардашларын сидги-үрәкдән вердији шәрһләрә гулаг асанда сәмави Атаныза мәһәббәтиниз артмырды? Јығынҹагда чыхышлары, сәһнәҹикләри, Мүгәддәс Китабын гираәтини диггәтлә динләјәндә Аллаһын Кәламыны даһа јахшы баша дүшүрүк (Нәһ. 8:8). Һәмчинин Мүгәддәс Китабдан һәфтә үчүн олан фәсилләри мүталиә едиб һазырлашанда, башгаларынын да јығынҹагда сөјләдији фикирләрә гулаг асанда ҝөрүн хәзинәнизи нә гәдәр руһани инҹиләрлә долдурурсунуз?

5. Јығынҹаг ҝөрүшләри сизә Мүгәддәс Китабдан өјрәндикләринизи тәтбиг етмәјә вә хидмәтдә пүхтәләшмәјә неҹә көмәк едир?

5 Ҝөрүшләрдә һәјатымызын һәр бир саһәсиндә Мүгәддәс Китаб принсипләрини тәтбиг етмәји өјрәнирик (1 Салон. 4:9, 10). Мәсәлән, «Ҝөзәтчи гүлләси»ндәки мәгаләләр Аллаһын халгынын тәләбатлары нәзәрә алынараг тәртиб олунур. Һеч елә олмајыб ки, «Ҝөзәтчи гүлләси» арашдырылдыгдан сонра мәгсәдләринизи јенидән саф-чүрүк едәсиниз, диндашынызы бағышламаг, јахуд дуаларынызы јахшылашдырмаг гәрарына ҝәләсиниз? Һәфтәарасы кечирилән ҝөрүш бизи хидмәтә һазырлајыр. Бурада мүждәни тәблиғ етмәји, Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини башгаларына өјрәтмәји өјрәнирик (Мәт. 28:19, 20).

6. Јығынҹаг ҝөрүшләри бизи неҹә руһландырыр вә мөһкәм галмаға неҹә көмәк едир?

6 Ҝөрүшләрдә руһланырыг. Бу дүнја бизи мәнән, ҹисмән вә руһән сыхыб әзир. Јығынҹаг ҝөрүшләри исә бизи руһландырыр вә мөһкәмләндирир. (Һәвариләрин ишләри 15:30—32 ајәләрини охујун.) Чох вахт бу ҝөрүшләрдә Мүгәддәс Китабын јеринә јетән пејғәмбәрликләрини нәзәрдән кечиририк. Бунун сајәсиндә, Јеһованын ҝәләҹәклә бағлы вердији вәдләри һәјата кечирәҹәјинә иманымыз артыр. Сөзсүз ки, бизи тәкҹә күрсүдән чыхыш едәнләрин сөзләри руһландырмыр. Баҹы-гардашларымызын вердији шәрһләрә гулаг асанда, онларын һәмд нәғмәләрини неҹә үрәкдән охудуғуну ешидәндә руһумуз тәзәләнир (1 Кор. 14:26). Ҝөрүшдән әввәл вә сонра онларла сөһбәт едәндә бөјүк бир аиләнин үзвү олдуғумузу һисс едир вә тәравәтләнирик (1 Кор. 16:17, 18).

7. Нәјә ҝөрә јығынҹагда олмаг ваҹибдир?

7 Ҝөрүшләрдә мүгәддәс руһдан көмәк алырыг. Иса Мәсиһ демишди: «Гулағы олан гој руһун јығынҹаглара нә дедијини ешитсин»  (Вәһј 2:7). Бәли, Иса мүгәддәс руһун васитәсилә јығынҹаглары идарә едир. Ҝүнаһа јол вермәмәк, ҹәсарәтлә вә баҹарыгла тәблиғ етмәк, дүзҝүн гәрарлар вермәк үчүн бизим мүгәддәс руһа бөјүк еһтијаҹымыз вар. Мәҝәр бу руһу алмаг үчүн биз һәр фүрсәтдән истифадә етмәли дејилик? Јығынҹаг ҝөрүшләри дә мәһз белә бир фүрсәти бизим үчүн јарадыр.

БАШГАЛАРЫНА ФАЈДАСЫ

8. Баҹы-гардашлар бизи јығынҹагда ҝөрәндә, шәрһләримизи вә һәмд нәғмәләрини охумағымызы ешидәндә бу, онлара неҹә көмәк едир? («Јығынҹагдан гајыданда хәстәлији јадындан чыхыр» адлы чәрчивәјә дә бахын.)

8 Ҝөрүшләр баҹы-гардашлара севҝимизи ҝөстәрмәк үчүн бир фүрсәтдир. Бәзи баҹы-гардашлар бөјүк чәтинликләрлә үзләширләр. Тәәҹҹүблү дејил ки, һәвари Булус мәсиһиләри бир-биринә гаршы диггәтли олмаға тәшвиг етмишди. «Диггәтли олмаг» кими тәрҹүмә олунан феил һәм дә «гајғы ҝөстәрмәк» мәнасыны верир. Булус сонра исә изаһ етмишди ки, мәсиһиләр јығынҹаглардан галмамагла бир-биринә гајғы ҝөстәрә биләрләр (Ибр. 10:24, 25). Сиз јығынҹаға ҝәлмәклә ҝөстәрирсиниз ки, баҹы-гардашлар диггәтинизә вә гајғыныза лајигдир вә онларла вахт кечирмәк сизә хошдур. Үстәлик, үрәкдән шәрһ вермәјиниз вә һәмд нәғмәләрини охумағыныз онлары руһландырыр (Кол. 3:16).

9, 10. а) Јәһја 10:16 ајәсиндән гардашларла бир јердә олмағын ваҹиблији барәдә нә өјрәнирик? б) Мүнтәзәм олараг јығынҹаға ҝәлириксә, аилә үзвләри тәрәфиндән рәдд олунан диндашларымыза неҹә көмәк едә биләрик?

9 Ҝөрүшләр бизи баҹы-гардашларымызла бирләшдирир. (Јәһја 10:16 ајәсини охујун.) Иса Мәсиһ өзүнү чобанла, ардыҹылларыны исә сүрү илә мүгајисә етмишди. Тәсәввүр един: ики гојун тәпәнин башында, ики гојун дәрәдә, о бириси исә башга јердә отласа, онлара сүрү демәк олар? Адәтән, гојун сүрүсү бир јердә, чобанын нәзарәти алтында отлајыр. Биз өзүмүзү башгаларындан тәҹрид етсәк, Чобанымызын архасынҹа ҝедә билмәрик. Биз «бир чобанын» рәһбәрлији алтында «бир сүрүдә» бирләшмәк үчүн диҝәр мәсиһиләрлә бир јерә топлашмалыјыг.

10 Јығынҹаг ҝөрүшләри бизә бир аилә кими бирләшмәјә көмәк едир (Зәб. 133:1). Бәзи иман баҹы-гардашларымызы валидејнләри, доғма баҹы-гардашлары рәдд едиб. Анҹаг Иса вәд етмишди ки, онларын руһани аиләси олаҹаг. Бу аилә онлары севәҹәк, онлары гајғы илә әһатә едәҹәк (Марк 10:29, 30). Сиз мүнтәзәм олараг јығынҹаға ҝәләндә бу әзиз диндашларымыздан һансыса үчүн ата, ана, баҹы вә ја гардаш олурсунуз. Бу, бизи әлимиздән ҝәләни едиб бүтүн јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝәлмәјә тәшвиг етмир?

 ЈЕҺОВАНЫ РАЗЫ САЛЫРЫГ

11. Јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝәләндә Јеһованын гаршысында һансы борҹумузу јеринә јетиририк?

11 Ҝөрүшләрә ҝәләндә Јеһованын гаршысында борҹумузу јеринә јетиририк. Јеһова бир Јарадан кими алгыша, ҹалала, шүкран вә шәрәфә лајигдир. (Вәһј 7:12 ајәсини охујун.) Биз ҝөрүшләрдә дуа етмәклә, һәмд нәғмәси охумагла, Јеһова һаггында данышмагла бир хилгәт кими өз борҹумузу јеринә јетиририк: Она ибадәт едирик. Бизә о гәдәр јахшылыг едән Аллаһы шәрәфләндирмәк бизим үчүн бөјүк фәхрдир.

12. Јеһованын әмринә итаәт едиб јығынҹаға ҝәләндә Јеһова нә һисс едир?

12 Биз һәмчинин Јеһова Аллаһа итаәт етмәјә борҹлујуг. О, хидмәтчиләринә әмр едиб ки, хүсусилә дә ахырзаманда јығынҹаглардан галмасынлар. Биз бу әмрә көнүл хошлуғу илә итаәт едәндә Јеһова разы галыр (1 Јәһ. 3:22). О, бизим һәр дәфә јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝәлмәк үчүн ҝөстәрдијимиз сәјләри ҝөрүр вә гијмәтләндирир (Ибр. 6:10).

13, 14. Биз јығынҹаг ҝөрүшләриндә Јеһова Аллаһла Иса Мәсиһә неҹә јахынлашырыг?

13 Ҝөрүшләрә ҝәләндә ҝөстәририк ки, Јеһоваја вә Онун Оғлуна јахын олмаг истәјирик. Јығынҹаг ҝөрүшләриндә Бөјүк Нәсиһәтчимиз Кәламы васитәсилә бизә рәһбәрлик верир (Әшј. 30:20, 21). Һәтта иманымыза шәрик олмајан адамлар да јығынҹағымыза ҝәләндә белә нәтиҹәјә ҝәлирләр: «Һәгигәтән дә, Аллаһ сизинләдир» (1 Кор. 14:23—25). Јеһова мүгәддәс руһу илә јығынҹаг ҝөрүшләринә, орада верилән тәлим програмына рәһбәрлик едир. Буна ҝөрә дә ҝөрүшләрдә Јеһованын сәсини динләјир, Онун гајғысыны һисс едирик. Беләҹә, Она јахынлашырыг.

14 Иса демишди: «Ики ја үч адам мәним адым наминә бир јерә јығышанда мән дә орада, онларын арасындајам» (Мәт. 18:20). Исанын сөзләри, принсип етибарилә, јығынҹаг ҝөрүшләринә дә аиддир. Јығынҹағын башы олан Мәсиһ Аллаһын халгынын јығынҹаглары арасында ҝәзир (Вәһј 1:20—2:1). Бир тәсәввүр един! Бизим јығынҹагларда мөһкәмләнмәјимиз үчүн Јеһова Аллаһла Иса Мәсиһ фәал сурәтдә чалышыр. Сизҹә, Јеһова Аллаһ ҝөрәндә ки, биз Она вә Оғлуна јахынлашмаг үчүн әлимиздән ҝәләни едирик, һансы һиссләри кечирир?

15. Јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝәлмәклә Јеһоваја табе олмаг истәдијимизи неҹә ҝөстәририк?

15 Ҝөрүшләрә ҝәләндә Јеһованын һакимијјәтини дәстәкләдијимизи ҝөстәририк. Јеһова бизә јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝәлмәји әмр етсә дә, бизи буна мәҹбур етмир (Әшј. 43:23). Буна ҝөрә дә бизим Ону нә дәрәҹәдә севдијимизи, һакимијјәтини нә дәрәҹәдә дәстәкләдијимизи ҝөстәрмәк имканымыз вар (Ром. 6:17). Мәсәлән, мүдир биздән арада јығынҹаг ҝөрүшләрини бурахыб ишләмәји тәләб едә биләр. Һәмиманлыларымызла бирҝә топлашмајаг дејә, һөкумәт бизә ҹәримә, һәбс ҹәзасы вә ја даһа ағыр ҹәза илә һәдә-горху ҝәлә биләр. Јахуд бәзән елә ола биләр ки, биз јығынҹаға ҝетмәјиб динҹәлмәк истәјәрик. Белә вәзијјәтләрдә сечим етмәли олуруг: кимә хидмәт едәҹәјик? (Һәв. 5:29). Биз Јеһованын һакимијјәтини дәстәкләмәји сечәндә Онун гәлбини севиндиририк (Мәс. 27:11).

ЈЫҒЫНҸАГЛАРДАН ГАЛМАЈЫН

16, 17. а) Һарадан билирик ки, биринҹи әсрдәки мәсиһиләр үчүн чох ваҹиб иди? б) Ҹорҹ Гангас гардаш јығынҹаг ҝөрүшләринә неҹә јанашырды?

16 Илк мәсиһиләр һејрәтамиз мөҹүзәләр баш верән Әллинҹи ҝүн бајрамындан сонра бир мүддәт ҝөрүшләр кечириб сонра пәрән-пәрән дүшмәдиләр. Онлар сонралар да һәвариләрдән һәвәслә тәлим алмаға, бирликдә вахт кечирмәјә давам етдиләр (Һәв. 2:42). Јунан дилиндән «һәвәслә»  кими тәрҹүмә олунан сөз вар ҝүҹү илә чалышыб дөзмәк, мәтин галмаг мәнасыны верир. Рома идарәчилији алтында јашајан, јәһуди дин хадимләринин тәгибләри илә үзләшән о мәсиһиләр үчүн ҝөрүшләрә ҝәлмәк асан дејилди. Анҹаг онлар дәјанәт ҝөстәрирдиләр.

17 Бу ҝүн дә Јеһованын бир чох хидмәтчиләри јығынҹаг ҝөрүшләрини јүксәк гијмәтләндирир. 22 илдән чох Рәһбәрлик Шурасынын үзвү олан Ҹорҹ Гангас демишди: «Баҹы-гардашларла бир јердә олмаг мәнә гол-ганад верир. Онлары ҝөрәндә үрәјим ачылыр. Ибадәт евинә тез ҝәлмәјәндә елә бил нәјисә әлдән вермишәм. Ҝөрүш гуртаранда исә һеч орадан ҝетмәк истәмирәм. Аллаһын халгы илә үнсијјәт едәндә севинҹим јерә-ҝөјә сығмыр. Онларла оланда өзүмү евимдә, аилә үзвләримин арасында, руһани ҹәннәтдә һисс едирәм. Компасын әгрәби шималы ҝөстәрдији кими, мәним дә фикрим-зикрим һәмишә јығынҹагдыр».

18. Сиз јығынҹаг ҝөрүшләринә неҹә јанашырсыныз вә нә етмәк әзминдәсиниз?

18 Сиз дә Јеһоваја ибадәт етмәк үчүн баҹы-гардашларла бирҝә топлашмаға бу ҹүр јанашырсыныз? Онда һәтта чәтин оланда белә, әлиниздән ҝәләни едиб һәмишә јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝәлин. Белә етсәниз, «Јеһова, мәскән етдијин еви... севирәм» дејән Давуд падшаһын сөзләринә шәрик олдуғунузу ҝөстәрәҹәксиниз (Зәб. 26:8).

^ [1] (3-ҹү абзас) Бәзи баҹы-гардашларымыз өзләриндән асылы олмајан сәбәбләрдән, мәсәлән, ҹидди хәстәлик уҹбатындан јығынҹаг ҝөрүшләриндә мүнтәзәм иштирак едә билмирләр. Онлар әмин ола биләрләр ки, Јеһова онларын вәзијјәтини баша дүшүр вә үрәкдән етдикләри ибадәти јүксәк гијмәтләндирир. Ағсаггаллар бу ҹүр баҹы-гардашлара руһани програмдан фајдаланмаға көмәк едә биләрләр. Мәсәлән, онларын ҝөрүшләрә телефонла гулаг асмасыны тәшкил едә биләрләр, јахуд ҝөрүшләри јазыја алыб онлара верә биләрләр.

^ [2] (3-ҹү абзас) «Јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝәлмәк нә үчүн ваҹибдир?» адлы чәрчивәјә бахын.