Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) апрел 2016

Бу сајда 2016-ҹы ил мајын 30-дан ијунун 26-дәк арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

Гој хидмәтиниз шеһ кими олсун!

Неҹә едә биләрик ки, тәблиғ етдијимиз хәбәр инҹә олсун, инсанлара тәравәт вә һәјат версин?

Иманла давранмаг Аллаһын разылығыны газандырыр

Мәсиһиләр Ифтаһ вә гызындан нә өјрәнирләр?

Тәхәјјүл карванынын јахшы сарваны олун!

Тәхәјјүл һәм сизин башыныза бәла ача биләр, һәм дә сизә јахшы инсан олмаға көмәк едә биләр.

«Гој дөзүм өз ишини тамамласын»

Дөзүм сынағы илә үзләшәндә һансы ваҹиб мәсәлә һәллини тапыр? Дөзүм ҝөстәрән кимләрин нүмунәси сизә ҝүҹ верә биләр?

Бирликдә ибадәт етмәк ваҹибдир

Јығынҹаға ҝәлмәјин сизә, башгаларына фајдасы вар вә Јеһова бундан разы галыр. Билирсиниз нијә?

LIFE STORY

Кечмиш раһибәләр әсил руһани баҹы олдулар

Онлары монастырдан чыхмаға вә Католик динини тәрк етмәјә нә тәшвиг етди?

Парчаланмыш дүнјада битәрәф галын

Дөрд амил сизә көмәк едәҹәк ки, өзүнүзү битәрәфликлә бағлы јаранан чәтин вәзијјәтә һазырлајасыныз.

Охуҹуларын суаллары

Мәсһ олунмуш мәсиһинин Аллаһдан алдығы «зәманәт» вә «мөһүр» нәдир?