Бәзи өлкәләрдә инсанлар јас әламәти олараг бир нечә ај, һәтта бир нечә ил гара ҝејинирләр. Мәсиһиләрин бу мәгсәдлә гара ҝејинмәси дүзҝүндүр?

Иса Мәсиһ јердә јашајан дөврдә инсанлар јас әламәти олараг оруҹ тутурдулар. Мәсиһин шаҝирдләринин оруҹ тутмадығыны ҝөрән инсанлар она јахынлашыб бунун сәбәбини сорушдулар. Иса онлара деди: «Бәј достлары илә оланда һеч достлар јас тутар? Лакин ҝүн ҝәләҹәк, бәји араларындан ҝөтүрәҹәкләр, бах онда онлар оруҹ тутаҹаглар» (Мәт. 9:15). Иса јанларында олдуғу үчүн шаҝирдләрин јас тутмағына еһтијаҹ јох иди. Амма Иса өлдүрүләндә јас сахламаг вә оруҹ тутмаг үчүн сәбәб олаҹагды. Мәсиһ дириләндән вә Падшаһ кими тахта чыхандан сонра онун давамчылары үчүн јас сахламаға сәбәб јох иди. Мәсиһин дирилмәси өлән әзизләримизин дириләҹәјинә үмид верир. Буна ҝөрә дә әзизимиз өләндә өзүмүзү дирилмәјә үмид етмәјән инсанлар кими апармамалыјыг. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Гардашлар, үмиди олмајан диҝәр инсанлар кими кәдәрләнмәјәсиниз дејә, өлүм јухусуна ҝедәнләр барәдә сизи бихәбәр гојмаг истәмирик. Әҝәр биз Исанын өлдүјүнә вә сонра дирилдијинә инанырыгса, онда буна да инанырыг ки, Исанын садиг давамчысы кими өлүм јухусуна ҝедәнләри Аллаһ дирилдиб она говушдураҹаг» (1 Салон. 4:13, 14).

Буна ҝөрә дә бу шејләри дәриндән дәрк едән мәсиһи башгаларына јаслы олдуғуну ҝөстәрмәк үчүн јас палтары ҝејинмәјәҹәк. Кечмишдә дә оруҹ тутан инсан кефсиз дурараг оруҹлу олдуғуну нүмајиш етдирмәмәли иди. Бунунла бағлы Иса демишди: «Оруҹ тутанда өзүнүзү икиүзлүләр кими пәришан ҝөстәрмәјин. Ҹамаат онларын оруҹ тутдуғуну ҝөрсүн дејә, өзләрини гәмли ҝөстәрирләр. Буну билин ки, онлар артыг өз мүкафатыны бүтөвлүклә алыблар. Сән исә оруҹ тутанда башына јағ сүрт вә үзүнү ју ки, сәнин оруҹ тутдуғуну инсанлар јох, ҝөзәҝөрүнмәз Атан ҝөрсүн. Онда ҝизли дәрҝаһындан һәр шеји ҝөрән Атан сәнә әвәзини верәҹәк» (Мәт. 6:16—18). Мәсиһиләр дирилмәјә үмиди олмајан инсанлар кими јаслы олдугларыны аләмә нүмајиш етдирмәмәлидирләр. Бүтүн бу амилләри нәзәрдән кечирәндән сонра һәр кәс јас сахламагла вә гара ҝејинмәклә бағлы өз виҹданына әсасән гәрар вермәлидир.