Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  нојабр 2016

Иш бөјүкдүр

Иш бөјүкдүр

ДАВУД ПАДШАҺ Јерусәлимдә чох мүһүм бир ҝөрүш тәшкил едиб. О, бүтүн башчылары, сарај мәмурларыны, иҝид вә баҹарыглы кишиләри һүзуруна топлајыб. Падшаһын онлара мүһүм бир хәбәри вар: Јеһова Аллаһын бујруғу илә падшаһын оғлу Сүлејман Аллаһын адына ибадәтҝаһ тикмәлидир. Аллаһын руһу аһыл јашлы Давуд падшаһа мәбәдин лајиһәсини әјан едиб, падшаһ да лајиһәни Сүлејмана өтүрүб. Давуд дејир: «Иш... бөјүкдүр. Чүнки мәбәд инсан үчүн јох, Јеһова Аллаһ үчүн тикиләҹәк» (1 Салн. 28:1, 2, 6, 11, 12; 29:1).

Сонра Давуд үзүнү ҹамаата тутуб дејир: «Ким Јеһоваја көнүллү бәхшиш вермәк истәјирсә, бујурсун версин» (1 Салн. 29:5). Әҝәр һәмин вахт орада олсајдыныз, нејләјәрдиниз, бу чағырыша неҹә һај верәрдиниз? Исраиллиләр бу чағырышы ҹан-дилдән дәстәкләдиләр. «Ҹамаат... көнүллү тәгдимәләри ҝәтирдијинә ҝөрә севинирди, чүнки бунлары Јеһоваја үрәкдән вермишдиләр» (1 Салн. 29:9).

Әсрләр сонра Јеһова Аллаһ о мәбәддән даһа әзәмәтли бир бина инша етди, ҝөзә-ҝөрүнмәз мөһтәшәм бир мәбәд уҹалтды: инди бу мәбәдин сајәсиндә инсанлар Иса Мәсиһин фидјә гурбанлығы васитәсилә Она јахынлаша биләр (Ибр. 9:11, 12). Бу ҝүн Јеһова Аллаһ шаҝирд һазырламаг иши васитәсилә инсанлары Өзү илә барышдырыр (Мәт. 28:19, 20). Бу иш ҝөзәл бәһрәләр ҝәтирир: һәр ил милјонларла инсана Мүгәддәс Китаб дәрси кечилир, минләрлә шаҝирд вәфтиз олур вә јүзләрлә јени јығынҹаг јараныр.

Бу тәрәгги, өз нөвбәсиндә, башга саһәләрдә дә тәрәгги етмәји тәләб едир; нәшрләрин сајыны артырмаг, ибадәт евләрини тәмир етмәк, јени ибадәт евләри вә топланты заллары тикмәк лазым ҝәлир. Сөзсүз, сиз дә разы олаҹагсыныз ки, мүждәнин тәблиғи чох бөјүк вә бәһрәли ишдир (Мәт. 24:14).

Јараданымыза вә инсанлара бәсләдијимиз мәһәббәт, тәблиғ ишинин тәҹили олмасы бизи Јеһоваја көнүллү бәхшиш вермәјә тәшвиг едир. Сәрвәтимизлә Јеһованы шәрәфләндирмәк вә ианә едилән вәсаитләрин бәшәр тарихинин ән бөјүк иши үчүн һикмәтлә истифадә олундуғуну ҝөрмәк һәр биримизә чох хошдур! (Мәс. 3:9).

  • Дашынмаз әмлак: Сатыша јарарлы олан дашынмаз әмлакы һәдијјә кими ја бирбаша филиала ианә етмәк олар, ја да һәдијјә едәнин өләнәдәк орада јашајыб әмлакына саһиблик һүгугуна малик олмаг шәртилә ианә етмәк олар. Өз әмлакынызы һәдијјә олараг филиала вермәк үчүн сәнәдләри һазырламаздан өнҹә, зәһмәт олмаса, филиалла әлагә сахлајын.

  • Вәсијјәтнамә: Әмлакы вә ја пулу ганунла мүәјјән олунмуш формада тәртиб едилән вәсијјәтнамә әсасында филиала вермәк олар. Белә олан һалда, зәһмәт олмаса, вәсијјәтнамәнин сурәтини филиала ҝөндәрин.