Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Архивимиздән

«Британијадакы мүждәчиләр, ирәли!»

«Британијадакы мүждәчиләр, ирәли!»

«ИНФОРМАТОР» * вәрәгәсинин 1937-ҹи ил декабр сајынын Лондон үчүн олан бурахылышында белә бир чағырыш вар иди: «Британијадакы мүждәчиләр, ирәли!» Һәмин мәгаләдә ајылдыҹы сәрлөвһә јер алмышды: «Он илдир ки, артым јохдур!» Буна сүбут олараг биринҹи сәһифәдә он илин, 1928—1937-ҹи илләрин тәблиғ һесабаты дәрҹ олунмушду.

ӨНҸҮЛЛӘРӘ ЕҺТИЈАҸ ЈОХДУР?!

Британијада тәблиғ ишинин зәифләмәсинә нә сәбәб олмушду? Әввәла, баҹы-гардашлар узун илләр иди ки, тәблиғ ишиндә тәрәгги етмирдиләр. Һәмчинин филиал гәрар вермишди ки, Британија әразисиндә 200 өнҹүлүн хидмәт етмәси кифајәтдир. Бу өнҹүлләр уҹгар әразиләрдә хидмәт етдији үчүн јығынҹагла әмәкдашлыг едә билмирдиләр. Өнҹүл олмаг истәјәнләрә исә филиал Британијада өнҹүлләрә еһтијаҹ олмадығыны дејир, онлары Авропа өлкәләринә көчмәјә тәшвиг едирди. Тәрифәлајигдир ки, Британијадан башга өлкәләрә, мәсәлән, Франсаја чохлу сајда өнҹүл көчмүшдү. Онлардан бәзиләри франсыз дилини пис билир, бәзиләри исә үмумијјәтлә билмирди.

«ТӘРӘГГИЈӘ ЧАҒЫРЫШ»

1937-ҹи илдә «Информатор» вәрәгәсиндә мүждәчиләр нөвбәти мәгсәдә чатмаға тәшвиг олунурду: 1938-ҹи илдә тәблиғ һесабаты бир милјон саата чатдырылмалыдыр. Әҝәр һәр тәблиғчи ајда 15 саат, өнҹүлләр исә 110 саат тәблиғ етсәјди, бу мәгсәдә чатмаг оларды. Тәклиф олунурду ки, һәфтәнин мүәјјән ҝүнләри ҝүн әрзиндә беш саат тәблиғ етмәк үчүн тәблиғ груплары тәшкил олунсун вә әсас диггәт һәфтә арасы тәкрар сөһбәтләрә ҹәмләнсин.

Әзмли өнҹүлләр хидмәтдә ҹанла-башла иштирак едирдиләр

Бу јени чағырыш чохларыны силкәләди. Һилда Паҹет * адлы баҹы демишди: «Баш идарәдән ҝәлән бу чағырышы әксәријјәтимиз чохдан иди ки, ҝөзләјирдик вә бу чағырыш тез бир заманда ҝөзәл бәһрәләр ҝәтирди». Уолис адлы баҹы хатырлајырды: «Ҝүнә беш саат тәблиғ етмәк әла тәклиф иди. Бүтүн ҝүнүмүзү Ағанын ишинә һәср етмәк бизә бөјүк севинҹ ҝәтирирди. Евә јорғун ҝәлсәк дә, чох хошбәхт идик!» Һәмин вахт ҝәнҹ олан Стефан Мүллер адлы гардаш баша дүшүрдү ки, ләнҝимәк олмаз вә буна ҝөрә дә бу чағырыша һај верди. Нә гәдәр ки, имкан вар иди о хидмәт етмәк истәјирди. О дејирди ки, тәблиғчиләр бүтүн ҝүнү велосипедлә тәблиғ едирди, јај ахшамлары исә јазыја алынмыш мәрузәләри сәсләндирирдиләр. Онлар плакатларла информасија јүрүшләриндә иштирак едир вә күчәдә журналларла тәблиғ едирдиләр.

«Информатор» вәрәгәсиндә јени бир чағырыш да вар иди: «1000 өнҹүлә еһтијаҹ вар». Бундан сонра өнҹүлләр јығынҹагла бирликдә хидмәт едәҹәкдиләр ки, јығынҹаға дајаг олуб мөһкәмләндирсинләр. Ҹојс Елис (гызлыг фамилијасы Барбер) баҹы демишди: «Баҹы-гардашларын чоху баша дүшүрдү ки, өнҹүл олмаг лазымдыр. Һәмин вахт 13 јашым олса да, өнҹүл олмаг мәним арзум иди». О, 1940-ҹы илин ијул ајында,  15 јашы оланда арзусуна чатды. Өнҹүл хидмәтинә сәсләјән «Ирәли!» чағырышы сонралар Елисин һәјат јолдашы олан Питери дә дүшүндүрмүшдү. О, 1940-ҹы илин ијун ајындан, 17 јашы оланда јени өнҹүл тәјинатына башламаг үчүн Скарборо шәһәринә велосипедлә 105 километр јол ҝетмишди.

Сирал вә Кити Ҹонсонлар да фәдакар өнҹүлләрдән идиләр. Онлар евләрини сатмышдылар ки, таммүддәтли хидмәтдә өзләрини доландыра билсинләр. Сирал ишдән чыхыб бир ајын ичиндә өнҹүл хидмәтинә башлајыр. О демишди: «Биз әмин идик ки, дүз гәрар вермишик. Бу аддымы үрәкдән атмышдыг вә чох хошбәхт идик».

ӨНҸҮЛЛӘР ҮЧҮН ЕВЛӘР

Тәблиғчиләрин сајы кәскин сүрәтдә артдығындан сәлаһијјәтли гардашлар бу гәдәр өнҹүлүн гејдинә галмаг үчүн мүәјјән ишләр ҝөрмүшдүләр. 1938-ҹи илдә рајон нәзарәтчиси кими хидмәт едән Ҹим Кар тәклиф етмишди ки, өнҹүлләр үчүн ајрыҹа јашајыш јери тәшкил олунсун. Тәклиф олунмушду ки, бир нечә өнҹүл бир јердә јашасын вә бирликдә хидмәт етсин. Беләҹә, онлар хәрҹләри азалда биләрдиләр. Гардашлар Шеффилд шәһәриндә бөјүк бир еви кирајә тутмушдулар. Евә нәзарәт етмәк мәсул гардашлардан биринә тапшырылмышды. Һәмин әразидәки јығынҹаг пул вә мебел ианә етмишди. Ҹим демишди: «Һамы бу иши дәстәкләмәк үчүн әлиндән ҝәләни едирди». Һәмин евдә он өнҹүл јашајырды. Онлар мүнтәзәм олараг ибадәтлә бағлы ишләрлә мәшғул олурдулар. Ҹим демишди: «Һәр сәһәр сүфрә архасында ҝүнүн ајәси мүзакирә олунурду. Өнҹүлләр шәһәрин мүхтәлиф јерләриндә јерләшән тәблиғ әразиләриндә хидмәт етмәјә ҝедирдиләр».

Британијадакы јени өнҹүлләр хидмәтә ахышыр

Тәблиғчиләр дә, өнҹүлләр дә 1938-ҹи илдә бир милјон саат тәблиғ етмәк чағырышына мүсбәт һај вермишдиләр. Һесабатлардан ҝөрүнүрдү ки, тәблиғ ишинин мүхтәлиф саһәләриндә тәрәггијә наил олунмушду. Беш ил әрзиндә Британијадакы тәблиғчиләрин сајы үчгат артмышды. Бу чағырыш тәблиғчиләри гаршыдан ҝәлән мүһарибә илләриндәки чәтинликләрә һазырламышды.

Бу ҝүн дә, Армаҝеддона јахынлашдығымыз бу дөврдә дә Британијадакы өнҹүлләрин сајы ҝүнү-ҝүндән артыр. 2015-ҹи илин октјабр ајынын һесабатына әсасән, сон он ил әрзиндә өнҹүлләрин ән јүксәк сајы 13 224 нәфәрә чатмышдыр. Бу өнҹүлләр әминдирләр ки, таммүддәтли хидмәт инсанын һәјатда гаршысына гоја биләҹәји ән ҝөзәл мәгсәдләрдән биридир.

^ абз. 3 Сонралар «Мүгәддәс ибадәтимиз» адланырды.

^ абз. 8 Һилда Паҹет баҹынын биографијасы «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1995-ҹи ил 1 октјабр сајынын 19—24 сәһифәләриндә (рус.) јерләшир.