Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Бир сөзүн дашыдығы дәрин мәна

Бир сөзүн дашыдығы дәрин мәна

ИСА МӘСИҺИН дөврүндә кишиләр һөрмәт әламәти олараг әкс ҹинсә «гадын» дејә мүраҹиәт едирдиләр. Иса Мәсиһ дә бу сөздән истифадә едирди. Мәсәлән, Мәҹдәлли Мәрјәм сәрдабәнин јанында дуруб ағлајанда Иса она демишди: «Еј гадын, нијә ағлајырсан?» (Јәһ. 20:15, «Мүгәддәс Китаб Ширкәти», 2009). Һәмчинин он сәккиз ил нахош олан вә бели тамам бүкүлмүш гадыны сағалдандан сонра да Иса она бу сөзлә мүраҹиәт етмишди (Лука 13:10—13, «Мүгәддәс Китаб Ширкәти», 2009). Анҹаг о вахтлар «гадын» сөзүндән дә нәвазишли сөз вар иди.

Бу, «гызым» сөзүдүр. Мүгәддәс Китабда бу сөз анҹаг бир нечә гадына аид ишләниб. Мәсәлән, Иса 12 ил ганахмадан әзијјәт чәкән гадына «гызым» демишди. Бу гадынын Исаја јахынлашмасы Мусанын ганунуна зидд иди, чүнки гануна ҝөрә ганахмасы олан гадын мурдар сајылырды. Бу вәзијјәтдә о, һеч кимә јахынлашмамалы иди (Лав. 15:19—27). Амма бу јазыг гадын начар галмышды. Үстәлик, «һәкимләрин әлиндән чох әзаб чәкмишди, бүтүн варыны-јохуну мүалиҹәјә хәрҹләмиш, амма дәрдинә әлаҹ тапылмамышды, әксинә, вәзијјәти даһа да писләшмишди» (Марк 5:25, 26).

Бу гадын сакитҹә издиһамын арасындан кечиб Исаја јахынлашыр вә архадан онун палтарынын сачағына тохунур. Ганахма елә һәмин андаҹа дајаныр! Гадын үмид едир ки, ону һеч ким ҝөрмәјәҹәк, амма бирдән Иса дејир: «Мәнә ким тохунду?» (Лука 8:45—47). Горхудан тир-тир әсән гадын «Исанын ајагларына дүшдү вә һәгигәти ачыб она данышды» (Марк 5:33).

Ону сакитләшдирмәк үчүн Иса Мәсиһ меһрибан шәкилдә дејир: «Горхма, гызым» (Мәт. 9:22, һаш.). Мүгәддәс Китаб үзрә алимләрин сөзләринә әсасән, ибрани вә јунан дилләриндә «гызым» сөзү бәзи һалларда мәҹази мәнада ишләнир, мәрһәмәт вә нәвазиши билдирирди. Гадына үрәк-дирәк вермәк үчүн Иса дејир: «Иманын сәни сағалтды. Саламат ҝет. Гој бу әзаблы хәстәлик сәни бир дә нараһат етмәсин» (Марк 5:34).

Варлы инсан олан исраилли Буәз дә муаби Рута «гызым» дејәрәк мүраҹиәт етмишди. Рут да өзүнү нараһат һисс едирди, чүнки танымадығы бир адамын зәмисиндә башаг јығырды. Буәз она деди: «Гызым,... башаг јығмаг үчүн о бири зәмиләрә ҝетмә, бурада гал». Рут јерә гәдәр тәзим етди вә Буәзин она, гәриб бир гадына гаршы нијә белә хејирхаһ олдуғуну сорушду. Буәз нөвбәти сөзләрлә Руту үрәкләндирди: «Гајынанан [дул Наимә] үчүн етдијин һәр шејдән... хәбәрим вар. Гој Јеһова сәнә бунун әвәзини версин!» (Рут 2:8—12).

Бәли, Иса Мәсиһ вә Буәз мәсиһи ағсаггаллар үчүн ҝөзәл нүмунәдир! Һәрдән ики ағсаггал мәсиһи баҹыја руһани ҹәһәтдән көмәк етмәк вә руһландырмаг үчүн ону зијарәт едир. Јеһовадан дуада рәһбәрлик истәмәк вә баҹыја диггәтлә гулаг асмаг ағсаггаллара ону үрәкләндирмәјә вә она Аллаһын Кәламындан тәсәлли вермәјә көмәк едәҹәк (Ром. 15:4).