Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Һәр ҝүн бир-биринизи руһландырын»

«Һәр ҝүн бир-биринизи руһландырын»

«Халгы руһландырмаға сөзүнүз варса, бујурун, сөјләјин» (ҺӘВ. 13:15).

НӘҒМӘ: 121, 45

1, 2. Инсанлары руһландырмаг нәјә ҝөрә ваҹибдир?

«ВАЛИДЕЈНЛӘРИМ бир дәфә дә олсун мәнә хош сөз демәјибләр, анҹаг писләјирләр. Онларын сөзләри мәни хәнҹәр кими јаралајыр. Онлар мәни ахмаг адландырыр, мәнә ҝонбул дејирләр, дејирләр ки, мәндән адам олан дејил. Валидејнләримин бу рәфтарына ҝөрә, демәк олар ки, һәр ҝүн ағлајырам. Мәнә бу ҹүр мүнасибәт ҝөстәрдикләри үчүн онларла данышмаг белә истәмирәм, өзүмү лазымсыз әшја кими һисс едирәм». Бу сөзләри он сәккиз јашлы Кристина [1] дејир. Бәли, ҝөрүндүјү кими, инсан хош сөзләр ешитмәјәндә һәјат чох аҹы олур.

2 Инсан хош, руһландырыҹы сөзләр ешидәндә исә, санки, ганадланыр. Рубен адлы бир гардаш дејир: «Әввәлләр мән өзүмү јарарсыз һисс едирдим. Узун илләр бу һиссләрлә мүбаризә апармышам. Бир дәфә ағсаггалла тәблиғә чыхмышдым. Гардаш ҝөрдү ки, кефим јохдур. Мән үрәјими ачыб она бошалтдым. О, мәнә чох диггәтлә гулаг асды. Сонра ҝөрдүјүм јахшы ишләри садалады вә Иса Мәсиһин сөзләрини хатырлатды, деди ки, һәр биримиз сәрчәләрдән гат-гат дәјәрлијик. Бу ајә тез-тез јадыма дүшүр вә һәр дәфә мәнә ҝүҹлү тәсир бағышлајыр. Ағсаггалын сөзләри дүшүнҹәми көкүндән дәјишди» (Мәт. 10:31).

3. а) Һәвари Булус бир-биримизи руһландырмаг барәдә нә јазмышды? б) Бу мәгалә һансы суаллары мүзакирә едәҹәјик?

 3 Мүгәддәс Китабда бир-биримизә тез-тез хош, руһландырыҹы сөзләр демәјин ваҹиблији вурғуланыр. Һәвари Булус ибрани мәсиһиләрә јазмышды: «Гардашлар, еһтијатлы олун ки, һеч бириниз вар олан Аллаһдан узаглашмајасыныз вә үрәјиниз корланыб имансыз олмасын... Һәр ҝүн бир-биринизи руһландырын ки, һеч кәсин үрәји ҝүнаһын товлајыҹы гүввәси илә сәртләшмәсин» (Ибр. 3:12, 13). Нә вахтса сизи хош сөзләрлә руһландырыбларса, онда, «бир-биринизи руһландырын» мәсләһәтинин ваҹиблијини баша дүшүрсүнүз. Белә исә ҝәлин нөвбәти суаллары нәзәрдән кечирәк: Инсанлара хош, руһландырыҹы сөзләр демәк нәјә ҝөрә ваҹибдир? Јеһова Аллаһдан, Иса Мәсиһдән вә һәвари Булусдан инсанлары руһландырмаг барәдә нә өјрәнирик? Әтрафымыздакы инсанлары неҹә руһландыра биләрик?

ҺАМЫНЫН РУҺЛАНДЫРЫҸЫ СӨЗЛӘРӘ ЕҺТИЈАҸЫ ВАР

4. Кимләрин руһландырыҹы сөзләрә еһтијаҹы вар вә нәјә ҝөрә бу ҝүн чохлары бир-биринә хош сөзләр демир?

4 Һәр биримизин руһландырыҹы сөзләрә еһтијаҹы вар, хүсусилә дә ушагларын. Тимоти Еванс адлы бир мүәллим дејир: «Битки үчүн су нә дәрәҹәдә ваҹибдирсә, ушаглара... хош, руһландырыҹы сөзләр демәк о дәрәҹәдә ваҹибдир. Бу ҹүр сөзләр ешидән ушаг өзүнү дәјәрли, лазымлы һисс едир». Тәәссүф ки, биз чох ағыр бир зәманәдә јашајырыг, инсанлар егоист олуб, доғмалара мәһәббәт јох дәрәҹәсиндәдир вә инсанлар чох надир һалларда бир-биринә хош сөзләр дејир (2 Тим. 3:1—5). Бәзи валидејнләр бир дәфә дә олсун ушагларына хош сөз демәјибләр, чүнки онларын өзләрини дә валидејнләри һеч вахт тәрифләмәјиб. Ишчиләрин чоху шикајәт едир ки, иш јериндә ҝөрдүкләри ишә гијмәт верән јохдур.

5. Баҹы-гардашлары неҹә руһландыра биләрик?

5 Кимисә руһландырмаг истәјириксә, ҝөрдүјү јахшы ишә ҝөрә тәрифләмәк вә ја һансыса ҝөзәл хүсусијјәтләрини садаламаг олар. Гәмҝинләри исә онлара тәскинлик вермәклә руһландыра биләрик (1 Салон. 5:14). Чох вахт јунан дилиндән «руһландырмаг» кими тәрҹүмә олунан сөз һәрфи мәнада «јанына чағырмаг» демәкдир. Баҹы-гардашларымызы тәблиғә чағырыб чијин-чијинә хидмәт едәндә онлары хош сөзләрлә руһландырмаға имкан јараныр. (Ваиз 4:9, 10 ајәләрини охујун.) Мүгәддәс Китабда дејилир: «Јериндә дејилән сөз нә ҝөзәлдир!» (Мәс. 15:23). Јери дүшәндә баҹы-гардашлара онлары нәјә ҝөрә севдијинизи, нәјә ҝөрә гијмәт вердијинизи дејирсиниз?

6. Нәјә ҝөрә Иблис бизи руһдан салмаға ҹан атыр? Онун буну неҹә етдијинә даир мисал чәкин.

6 Иблис билир ки, руһдан дүшмүш инсан һәм руһани ҹәһәтдән, һәм дә диҝәр саһәләрдә зәифләјир, буна ҝөрә дә бизи руһдан салмаға ҹан атыр. Мәсәлләр 24:10 ајәсиндә дејилир: «Дар ҝүндә руһдан дүшсән, ҝүҹүн түкәнәр». Шејтан Әјјуб пејғәмбәри руһдан салмаг үчүн бир-биринин ардынҹа она бәла ҝөндәрди, инсанларын тәнәсинә туш етди, амма бу фитнәкарын мәкрли планы пуча чыхды (Әјј. 2:3; 22:3; 27:5). Биз аилә үзвләримизи вә јығынҹагдакы баҹы-гардашлары руһландыранда Иблисә өз мәгсәдинә чатмаға мане олуруг. Бунун сајәсиндә евимиз вә ибадәт јерләримиз исти јува вә әмин-аманлыг мәскәни олур.

БИЗӘ ӨРНӘК ОЛАНЛАР

7, 8. а) Јеһова Аллаһын руһландырыҹы, хош сөзләрә өнәм вердији нәдән ҝөрүнүр? б) Валидејнләр Јеһовадан неҹә нүмунә ҝөтүрә биләрләр? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

7 Јеһова Аллаһ. Мәзмурчу јазмышды: «Јеһова гәлбисыныглара јахындыр, пәришан инсанлары азад едир» (Зәб. 34:18). Әрәмја пејғәмбәр горхуја гапылыб руһдан дүшәндә Јеһова Аллаһ бу вәфалы бәндәсини  үрәкләндирди (Әрм. 1:6—10). Бир дәфә Јеһова Аллаһ мәләјини Дәнјал пејғәмбәрин јанына ҝөндәрмишди ки, онун голуна гүввәт версин вә Аллаһын «истәкли бәндә»си олдуғуну десин. Тәсәввүр етмәк олар, бу сөзләр јашлы пејғәмбәри неҹә руһландырмышды! (Дән. 10:8, 11, 18, 19). Бәс сиз Јеһовадан нүмунә ҝөтүрәрәк диндашларынызы, мәсәлән, тагәтдән дүшмүш өнҹүлләри вә јашлы баҹы-гардашлары руһландыра биләрсиниз?

8 Иса Мәсиһ јер үзүндә оланда Јеһова Аллаһ ону тәрифләмиш вә руһландырмышды. Јеһова фикирләшмирди ки, Иса әсрләр боју Онунла бирликдә ҝөјдә чалышыб дејә, руһланмаға еһтијаҹы јохдур. Иса Мәсиһ ики дәфә ҝөјдән ҝәлән сәданы, Атасынын она дедији нөвбәти сөзләри ешитмишди: «Бу, Мәним севимли Оғлумдур. Мән ондан чох разыјам» (Мәт. 3:17; 17:5). Бу сөзләрлә Аллаһ Исаны әмин етмишди ки, она тапшырылан иши јахшы јеринә јетирир. Сөзсүз ки, Иса һәм хидмәтинин әввәлиндә, һәм дә јердә јашадығы һәјатын сонунҹу илиндә бу сөзләри ешидәндә чох руһланмышды. Иса өлүмүндән әввәлки ҝеҹә изтираб чәкәндә исә Јеһова мәләјини ҝөндәриб ону гүввәтләндирмишди (Лука 22:43). Валидејнләр Јеһованы өрнәк алараг, һәмишә ушагларыны руһландырмалы вә ҝөрдүкләри јахшы ишләрә ҝөрә тәрифләмәлидирләр. Һәр ҝүн мәктәбдә иманы сынаға чәкилән ушагларын исә валидејн дәстәјинә даһа чох еһтијаҹы вар.

9. Иса Мәсиһин һәвариләри илә рәфтарындан нә өјрәнирик?

9 Иса Мәсиһ. Иса анма мәрасимини тәсис едән ҝеҹә һәвариләрин дахилиндәки мәнфи хүсусијјәт, гүрур өзүнү јенә ҝөстәрди. Иса онлара тәвазөкар олмағы өјрәтмәк үчүн онларын ајағыны јуду. Амма бу, һәвариләрә тәсир етмәди, онлар јенә кимин даһа бөјүк олдуғу барәдә мүбаһисә етдиләр. Бутрус исә өзүндән разы шәкилдә данышмаға башлады (Лука 22:24, 33, 34). Бүтүн бунлара бахмајараг, Иса онлары тәрифләди ки, бүтүн сынаглары боју онун јанында олублар. О, һәвариләрин онун ҝөрдүјү ишләрдән дә бөјүк ишләр ҝөрәҹәјини деди вә Јеһованын онлары севдијинә әмин етди (Лука 22:28; Јәһ. 14:12; 16:27). Өзүнүздән сорушун: «Исадан өрнәк ҝөтүрәрәк, сәһвләрини ҝөрсәм дә, ушагларымы вә башгаларыны јахшы ишләринә ҝөрә тәрифләјирәм?»

10, 11. Булусун баҹы-гардашлары руһландырмаға өнәм вердији нәдән ҝөрүнүр?

10 Һәвари Булус. Һәвари Булус мәктубларында диндашлары барәдә ағыздолусу данышырды. О, гардашлардан бир нечәси илә илләрлә сәјаһәт етмишди вә шүбһәсиз ки, онларын зәиф ҹәһәтләрини јахшы билирди. Амма һәвари онлар һаггында хош сөзләр јазмышды. Мәсәлән, о, Тимутини «Ағаја хидмәтдә әзиз балам» адландырмышды вә онун ҹан-дилдән баҹы-гардашларын гејдинә галдығыны гејд етмишди (1 Кор. 4:17; Филип. 2:19, 20). Коринфлиләрә јаздығы мәктубда Титус һаггында демишди: «О,.. сизин хејриниз үчүн зәһмәт чәкән әмәкдашымдыр» (2 Кор. 8:23). Тәбии ки, Тимути илә Титус һәваринин онлар һаггында һансы фикирдә олдуғуну ешидәндә чох руһланмышдылар.

11 Булусла Барнәба һәјатларыны тәһлүкәјә атараг инсанларын онларла гәддарҹасына даврандығы шәһәрләрә јенидән ҝедирдиләр. Мәгсәд исә баҹы-гардашлары руһландырмаг иди. Мәсәлән, Листрада амансыз тәгибләрлә үзләшсәләр дә, ораја гајытмышдылар ки, јени шаҝирдләри иманда мөһкәм галмаға тәшвиг етсинләр (Һәв. 14:19—22). Һәмчинин Ефесдә ҹамаатын Булуса гаршы галхмасына бахмајараг, орада хејли мүддәт галыб баҹы-гардашлары руһландырмышдылар. Һәвариләрин ишләри 20:1, 2 ајәсиндә дејилир: «Һај-күј јатандан сонра Булус шаҝирдләри јанына чағырыб руһландырды. Сонра онларла видалашыб Македонијаја јолланды. Оралары ҝәзиб гардашларла данышараг онлары да руһландырды, сонра Јунаныстана ҝәлди». Ҝөрүндүјү  кими, Булус да баҹы-гардашлары руһландырмағы ваҹиб билирди.

СИЗ ДӘ БИР-БИРИНИЗИ РУҺЛАНДЫРЫН

12. Ибадәт ҝөрүшләринә ҝетмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?

12 Ибадәт ҝөрүшләри бир-биримизи руһландырмаг үчүн бир фүрсәтдир. Мәһз бу сәбәбдән Јеһова Аллаһ бизә мүнтәзәм олараг ҝөрүшләрә ҝетмәји бујурур. (Ибраниләрә 10:24, 25 ајәләрини охујун.) Мәсиһин биринҹи әсрдәки давамчылары кими, биз дә тәлим алмаг вә руһланмаг үчүн бир јерә топлашырыг (1 Кор. 14:31). Мәгаләнин әввәлиндә ады чәкилән Кристина дејир: «Јығынҹагда ән чох хошума ҝәлән баҹы-гардашларын мәһәббәти вә хош сөзләридир. Бәзән јығынҹагдан әввәл һеч кефим олмур. Амма баҹылар јахынлашыб мәни гуҹаглајыр, чох гәшәнҝ ҝөрүндүјүмү, мәни чох истәдикләрини дејирләр, руһани ҹәһәтдән ирәли ҝетдијим үчүн тәрифләјирләр. Онларын бу хош сөзләриндән сонра ганад ачыб учмаг истәјирәм!» Бәли, бир-биримизи руһландыранда әсл тәравәт тапырыг! (Ром. 1:11, 12).

13. Нәјә ҝөрә узун илләр Јеһоваја хидмәт едән баҹы-гардашларын да руһланмаға еһтијаҹы вар?

13 Јеһоваја узун илләр хидмәт етмиш инсанларын да хош, руһландырыҹы сөзләрә еһтијаҹы вар. Мәсәлән, ҝөтүрәк Јушәни. О, илләрлә Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт етмишди. Бунунла белә, Јеһова Аллаһ Муса пејғәмбәрә Јушәни руһландырмағы бујуруб демишди: «Јушәни өз јеринә тәјин елә, ону үрәкләндириб голуна гүввәт вер, чүнки чајын о тајына халгын башында о ҝедәҹәк вә сејр едәҹәјин дијары онлара мәһз о верәҹәк» (Ган. 3:27, 28). Исраил халгы вәд олунмуш дијары Јушәнин башчылығы алтында зәбт едәҹәкди. Јушә чохлу дөјүшләр апараҹаг вә ән азы бир дөјүшдә мәғлубијјәтә уғрајаҹагды (Јуш. 7:1—9). Тәбии ки, бу чәтинликләрә һазыр олмасы үчүн Јушәни руһландырмаг вә голуна гүввәт вермәк лазым иди. Одур ки, ҝәлин биз дә Аллаһын халгы уғрунда әзијјәт чәкән гардашлары, мәсәлән, ағсаггаллары вә рајон нәзарәтчиләрини руһландыраг. (1 Салоникилиләрә 5:12, 13 ајәләрини охујун.) Бир рајон нәзарәтчиси дејир: «Һәрдән баҹы-гардашлар бизә миннәтдарлыг мәктубу јазыр, зијарәтимизин онлара хош тәсир бағышладығыны дејирләр. Биз бу мәктублары јығыб сахлајырыг, кефимиз олмајанда онлары охујуруг. Бу мәктублар бизә гол-ганад верир».

Тәриф сөзләри ешидәндә өвладларымыз чичәк ачыр (14-ҹү абзаса бахын)

14. Нәдән ҝөрүнүр ки, мәсләһәт верәндә тәрифләмәк вә хош сөзләр демәк јахшы нәтиҹә ҝәтирир?

14 Ағсаггаллар вә валидејнләр диггәт јетирибләр ки, тәриф вә хош сөзләр мәсләһәтин тәсир ҝүҹүнү артырыр. Булус Коринфдә јашајан мәсиһиләри онун мәсләһәтинә әмәл етдикләри үчүн тәрифләмишди. Чох еһтимал ки, бу, онлары Аллаһы разы салан ишләр ҝөрмәјә тәшвиг етмишди (2 Кор. 7:8—11). Ики  ушаг атасы олан Андреас дејир: «Руһландырыҹы сөзләр ушаға һәм руһани, һәм дә мәнәви ҹәһәтдән јетишмәјә көмәк едир. Ушаға хош сөз дејәндә о, мәсләһәтә һәвәслә әмәл едир. Дүздүр, ушаглар билир, әслиндә неҹә давранмалыдырлар, амма һәмишә онлары руһландырсаг, тәрифләсәк, дүзҝүн давранмаг истәји онларын ҹанында олаҹаг».

БАҸЫ-ГАРДАШЛАРЫ НЕҸӘ РУҺЛАНДЫРА БИЛӘРИК?

15. Баҹы-гардашлары руһландырмағын бир јолу һансыдыр?

15 Баҹы-гардашлары ҝөрдүкләри јахшы ишләрә вә ҝөзәл хүсусијјәтләринә ҝөрә тәрифләјин (2 Салн. 16:9; Әјј. 1:8). Јеһова Аллаһ вә Иса Мәсиһ ҝүҹүмүз вә имканымыз мәһдуд олса да, Падшаһлыг јолунда ҝөрдүјүмүз һәр бир иши, етдијимиз бүтүн ианәләри гијмәтләндирир. (Лука 21:1—4; 2 Коринфлиләрә 8:12 ајәләрини охујун.) Мәсәлән, бәзи јашлы баҹы-гардашларымыз ибадәт ҝөрүшүнә ҝәлмәк вә тәблиғдә иштирак етмәк үчүн чох чәтинликләри ашыр. Мәҝәр онлар тәрифә, хош сөзләрә лајиг дејилләр?

16. Баҹы-гардашлары неҹә руһландыра биләрик?

16 Һәмиманлыларынызы руһландырмаг үчүн фүрсәт ахтарын. Әҝәр баҹы-гардашларымызда тәрифәлајиг бир шеј ҝөрүрүксә, нијә дә тәрифләмәјәк?! Булусла Барнәба Писидија бөлҝәсиндәки Антакјада оланда синагог рәисләри онлара демишдиләр: «Гардашлар, халгы руһландырмаға сөзүнүз варса, бујурун, сөјләјин». Булус бу тәклифи гәбул едиб ҝөзәл бир нитг сөјләјир (Һәв. 13:13—16, 42—44). Биз дә инсанлары руһландыран сөзләр дејә биләриксә, ҝәлин сусмајаг. Биз башгаларыны руһландырсаг, онлар да бизи руһландыраҹаг (Лука 6:38).

17. Тәриф сөзләри неҹә олмалыдыр?

17 Сәмими гәлбдән вә конкрет шејләрә ҝөрә тәрифләјин. Дүздүр, үмуми сөзләрлә дә инсаны руһландыра биләрик, амма Исанын Тиатирадакы мәсиһиләрә үнванладығы сөзләрдән ҝөрүнүр ки, конкрет шејләрә ҝөрә тәрифләмәк даһа јахшыдыр. (Вәһј 2:18, 19 ајәләрини охујун.) Мәсәлән, валидејнләр ушагларыны руһани аддымлар атдыгларына ҝөрә тәрифләјә биләрләр. Һәмчинин чәтинликләрә бахмајараг, ушагларыны тәк бөјүдән баҹыны тәрифләјә биләрик; онун тәрбијә үсулунда хошумуза ҝәлән ҹәһәтләри вурғуламаг олар. Әмин олун, хош вә руһландырыҹы сөзләр чох бөјүк ҝүҹә маликдир!

18, 19. Бир-биримизи неҹә руһландыра биләрик?

18 Дүздүр, Јеһова Аллаһ Муса пејғәмбәрә дедији кими, бизә дә демәјәҹәк ки, конкрет кими руһландырмаг лазымдыр. Амма биз әминик ки, баҹы-гардашларымызы тәрифләјәндә, онлара хош сөзләр дејәндә Јеһоваја хош ҝедир (Мәс. 19:17; Ибр. 12:12). Мәсәлән, мәрузәдән мәһз бизә лазым олан мәсләһәти ешидәндә вә ја һансыса ајәни баша дүшәндә мәрузәни сөјләјән гардаша јахынлашыб бу барәдә десәк, јахшы олар. Бир баҹы онларын јығынҹағында мәрузә сөјләјән гардаша нөвбәти сөзләри јазмышды: «Сәнинлә ҹәми бир нечә дәгигә сөһбәт етдик, амма бу гыса вахт әрзиндә сән мәним дәрдими дујдун вә мәнә тәсәлли вериб руһландырдын. Сән һәм мәрузә сөјләјәндә, һәм дә мәнимлә садәҹә сөһбәт едәндә елә данышырдын ки, сөзләрин үрәјимә јағ кими јајылырды. Бу сөзләр Јеһовадан һәдијјә иди».

19 Һәвари Булус мәсиһиләрә нөвбәти мәсләһәти вермишди: «Инди олдуғу кими, бундан сонра да бир-биринизә тәсәлли верин вә бир-биринизи мөһкәмләндирин» (1 Салон. 5:11). Бу мәсләһәтә әмәл етсәк, баҹы-гардашлары руһани ҹәһәтдән мөһкәмләндирәҹәјик. Һәр ҝүн бир-биримизи руһландырсаг, Јеһова Аллаһ биздән разы галар.

^ [1] (1-ҹи абзас) Бәзи адлар шәртидир.