Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Аллаһын Кәламыны уҹа тутурсунуз?

Аллаһын Кәламыны уҹа тутурсунуз?

«Сиз... Аллаһын сөзүнү... әслиндә, неҹә вар елә, Аллаһын сөзү кими гәбул етдиниз» (1 САЛОН. 2:13).

НӘҒМӘ: 114, 113

1—3. Еһтимал ки, Еводија илә Синтихинин арасында һансы проблем јашанмышды вә бу кими проблемләрин гаршысыны неҹә алмаг олар? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

ЈЕҺОВА АЛЛАҺЫН хидмәтчиләри Онун Китабыны уҹа тутурлар. Гејри-камил олдуғумуз үчүн һәр бир инсанын мәсләһәтә еһтијаҹы вар. Бәс шәхсән сизә мәсләһәт вериләндә нә едәҹәксиниз? Ҝәлин биринҹи әсрдә јашамыш Еводија вә Синтихи адлы мәсиһиләрин һадисәсини нәзәрдән кечирәк. Бу ики мәсһ олунмуш гадын арасында ҹидди проблем јаранмышды. Мүгәддәс Китабда проблемин нәдән ибарәт олдуғу конкрет јазылмајыб. Амма ҝәлин тәсәввүр едәк ки, белә бир проблем јашанмышды.

2 Бир ҝүн Еводија бир нечә баҹы-гардашы евинә гонаг чағырыр, анҹаг Синтихини дәвәт етмир. Синтихи онларын јахшы вахт кечирдијиндән хәбәр тутур вә өз-өзүнә фикирләшир: «Һеч Еводијадан ҝөзләмәздим, евиндә гонаглыг едиб, мәни чағырмајыб. Өзү дә адыны дост гојуб». Синтихи Еводијанын бу һәрәкәтини өзүнә гаршы хәјанәт кими гәбул едир вә она етибары өлүр. Сонра Еводијанын аҹығына евиндә гонаглыг тәшкил едиб ејни баҹы-гардашлары чағырыр, амма Еводијаны дәвәт етмир. Бу баҹыларын арасында  јаранан проблем бүтүн јығынҹағын сүлһүнү поза биләрди. Бу проблемин неҹә һәлл олундуғу бизә мәлум дејил, амма, јәгин ки, бу баҹылар һәвари Булусун мүлајим шәкилдә вердији мәсләһәти гәбул етмишдиләр (Филип. 4:2, 3).

3 Бу ҝүн дә Јеһованын халгынын арасында охшар проблемләр јараныр. Лакин Мүгәддәс Китабын мәсләһәтинә әмәл олунарса, бу кими проблемләри һәлл етмәк, һәтта гаршысыны алмаг мүмкүндүр. Јеһованын Кәламыны уҹа тутан мәсиһи орадакы ҝөстәришләрә бојун әјмәлидир (Зәб. 27:11).

АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫ ВӘ ИНСАНИ ҺИССЛӘР

4, 5. Мүгәддәс Китабда һиссләри ҹиловламагла бағлы һансы мәсләһәт верилир?

4 Кимсә бизә етинасыз јанашанда вә ја һагсызлыгла үзләшәндә һиссләри ҹиловламаг елә дә асан олмур. Миллијјәтимизә, дәримизин рәнҝинә вә ја хариҹи ҝөркәмимиздәки башга ҹәһәтләрә ҝөрә пис рәфтар ҝөрмәк бизә ағыр јара вура биләр. Мәсиһиләрдән бу ҹүр мүнасибәт ҝөрмәк даһа да ағырдыр. Мүгәддәс Китабда бу ҹүр вәзијјәтләрдә көмәк едән мәсләһәтләр верилир.

5 Јеһова Аллаһ инсанлар јаранандан бәри онларын арасындакы мүнасибәтләри мүшаһидә едир. О билир ки, һиссләримизи ҹиловламајанда ахыры нә илә гуртарыр. Мәнфи фикирләрин вә һиссләрин тәсири алтында инсан сонрадан пешман олаҹағы сөзләрә вә һәрәкәтләрә јол верә биләр. Буна ҝөрә дә Јеһова бизә Мүгәддәс Китаб васитәсилә һиссләримизи ҹиловламағы вә әвәз чыхмамағы мәсләһәт ҝөрүр. (Мәсәлләр 16:32; Ваиз 7:9 ајәләрини охујун.) Тәбии ки, һәр биримиз тез инҹимәмәји вә үрәкдән бағышламағы өјрәнмәлијик. Јеһова Аллаһ вә Иса Мәсиһ бағышламаг мәсәләсинә чох ҹидди јанашыр (Мәт. 6:14, 15). Шәхсән сизин үрәкдән бағышламағы вә һиссләри ҹиловламағы өјрәнмәјә еһтијаҹыныз вар?

6. Һиссләримизи ҹиловламасаг, ахыры нә илә гуртара биләр?

6 Һиссләрини ҹиловламајан инсан, адәтән, гәзәбли инсана чеврилир. Нәтиҹәдә, һамы ондан јан ҝәзмәјә башлајыр. Гәзәбли, кинли инсан јығынҹаға мәнфи тәсир едә биләр. О, гәзәби, нифрәти ҝизләтмәјә чалышса да, ичиндәки мәнфи фикирләр «Мәсәлләр» китабында јазылдығы кими «ҹамаат ичиндә фаш олар» (Мәс. 26:24—26). Ағсаггаллар бу инсана баша сала биләрләр ки, гәзәбин, нифрәтин вә дүшмәнчилијин Аллаһын тәшкилатында јери јохдур. Мүгәддәс Китабда бу, ачыг-ајдын јазылыб (Лав. 19:17, 18; Ром. 3:11—18). Сиз бу фикирлә разысыныз?

ЈЕҺОВА БИЗӘ ЈОЛ ҜӨСТӘРИР

7, 8. а) Јеһова тәшкилатынын јер үзүндәки һиссәсини неҹә идарә едир? б) Мүгәддәс Китабда һансы ҝөстәришләр вар вә нәјә ҝөрә онлара әмәл етмәлијик?

7 Јеһова тәшкилатынын јер үзүндәки һиссәсини «садиг вә ағыллы нөкәр»ин васитәсилә идарә едир вә бу васитә илә халгына тәлим верир. Садиг нөкәр исә, өз нөвбәсиндә, «јығынҹағын башы» олан Иса Мәсиһә табедир (Мәт. 24:45—47; Ефес. 5:23). Биринҹи әсрдә фәалијјәт ҝөстәрән рәһбәрлик шурасы кими, садиг нөкәр дә Мүгәддәс Китабы Аллаһын сөзү кими гәбул едир вә ону уҹа тутур. (1 Салоникилиләрә 2:13 ајәсини охујун.) Бәс Мүгәддәс Китабда бизә фајда ҝәтирән һансы мәсләһәтләр вар?

8 Мәсәлән, Мүгәддәс Китабда бизә мүнтәзәм олараг јығынҹаг ҝөрүшләриндә иштирак етмәк бујрулур (Ибр. 10:24, 25). О, бизи һәмчинин тәлимләрдә јекдил олмаға сәсләјир (1 Кор. 1:10). Аллаһын  Кәламы бизи Падшаһлығы һәр шејдән үстүн тутмаға тәшвиг едир (Мәт. 6:33). Еләҹә дә, орада гејд олунур ки, бизим өһдәмизә ев-ев, иҹтимаи јерләрдә тәблиғ етмәк вә гејри-рәсми шаһидлик вермәк мәсулијјәти дүшүр (Мәт. 28:19, 20; Һәв. 5:42; 17:17; 20:20). Аллаһын Кәламында мәсиһи ағсаггаллара јығынҹағын тәмизлијини горумаг тапшырылыр (1 Кор. 5:1—5, 13; 1 Тим. 5:19—21). Јеһова Аллаһ тәшкилатынын һәр бир үзвүндән һәм физики ҹәһәтдән пак олмағы, һәм дә ибадәтини тәмиз сахламағы тәләб едир (2 Кор. 7:1).

9. Јалныз һансы јолла Мүгәддәс Китабы анламаг мүмкүндүр?

9 Бәзи инсанлар дүшүнүр ки, Мүгәддәс Китабы баша дүшмәк үчүн киминсә көмәјинә еһтијаҹлары јохдур. Амма бу ҝүн руһани билији јалныз Иса Мәсиһин тәјин етдији садиг нөкәрин көмәји илә алмаг мүмкүндүр. 1919-ҹу илдән етибарән Иса Мәсиһ бу нөкәрин васитәсилә давамчыларына Мүгәддәс Китабы анламаға вә орадакы ҝөстәришләрә әмәл етмәјә көмәк едир. Кәламдакы ҝөстәришләрә бојун әјмәклә биз јығынҹагдакы тәмизлији, сүлһү вә бирлији дәстәкләмиш олуруг. Одур ки, һәр биримиз өзүмүздән сорушмалыјыг: «Мәсиһин табелијиндә олан садиг нөкәрә сәдагәт ҝөстәрирәм?»

ЈЕҺОВАНЫН АРАБАСЫ СҮРӘТЛӘ ИРӘЛИЛӘЈИР!

10. «Һизгијал» китабында Јеһованын тәшкилатынын сәмави һиссәси неҹә тәсвир олунур?

10 Јеһова Өз Кәламы васитәсилә бизи тәшкилатынын сәмави һиссәси илә таныш едир. Мәсәлән, бир дәфә Һизгијал пејғәмбәр вәһјдә араба ҝөрмүшдү. Бу араба Аллаһын тәшкилатынын сәмави һиссәсини тәмсил едирди (Һизг. 1:4—28). Арабаны Јеһова идарә едирди вә Онун руһу һара јөнәлдирдисә, араба ора да ҝедирди. Тәшкилатын сәмави һиссәси јердәки һиссәнин фәалијјәтинә тәсир ҝөстәрир. Бу араба сүрәтлә ирәлиләјир! Буна сүбут олараг, сон он ил әрзиндә тәшкилатда баш верән дәјишикликләри јада салмаг олар. Унутмамалыјыг ки, бу инкишафа тәкан верән Јеһовадыр. Бәли, Јеһованын арабасы һәрәкәтдәдир: тезликлә Иса Мәсиһ вә онун садиг мәләкләри бу шәр дүнјаны мәһв едәҹәк, Јеһова Аллаһын адыны мүгәддәс едәҹәк вә Онун һөкмранлығынын адил олдуғуну сүбута јетирәҹәк!

Тикинти лајиһәләриндә усанмадан чалышан көнүллүләрә үрәкдән миннәтдарыг! (11-ҹи абзаса бахын)

11, 12. Јеһова Аллаһын тәшкилаты һансы наилијјәтләри әлдә едиб?

11 Ҝәлин Јеһованын тәшкилатынын ахырзаманда әлдә етдији наилијјәтләри нәзәрдән кечирәк. Тикинти. Јеһованын Шаһидләринин Уорвикдәки (Нју-Јорк, АБШ) јени баш идарәсинин тикинтисиндә јүзләрлә мәсиһи иштирак етмишдир. Үмумдүнја лајиһә-иншаат шөбәсинин рәһбәрлији алтында минләрлә көнүллү ағыр зәһмәтә гатлашараг јени ибадәт евләри тикир вә филиалларын әразисини ҝенишләндирирләр. Бу лајиһәләри һәјата кечирмәк үчүн јорулмадан чалышан һәр бир  көнүллүјә үрәкдән миннәтдарыг! Әмин олун ки, Јеһова бу лајиһәләри өз ианәләри илә дәстәкләјән тәблиғчиләри мүкафатсыз гојмур (Лука 21:1—4).

12 Маарифләндирмә иши. Инди исә бизи руһани ҹәһәтдән маарифләндирән мәктәбләр барәдә данышаг (Әшј. 2:2, 3). Мәсәлән, Өнҹүл Мәктәби, Падшаһлыг Мүждәчиләри Мәктәби, Ҝилад Мәктәби, Јени Бејтеллиләр үчүн Мәктәб, Рајон Нәзарәтчиләри вә Һәјат Јолдашлары үчүн Мәктәб, Јығынҹаг Ағсаггаллары үчүн Мәктәб, Мәсул Гардашлар үчүн Мәктәб, Филиал Комитәләринин үзвләри вә Һәјат Јолдашлары үчүн Мәктәб. Бәли, ҝөрүндүјү кими Јеһова Аллаһ халгынын елмли, савадлы олмасыны истәјир! Бу мәктәбләрдән савајы, биз јүзләрлә дилдә нәшрләрин јерләшдији jw.org сајты васитәсилә дә тәлим алырыг. Сајтда ушаглар вә әр-арвадлар үчүн нәзәрдә тутулмуш бөлмә, һәмчинин хәбәрләр бөлмәси вар. Сиз бу сајтдан хидмәтдә вә аиләви ибадәт заманы истифадә едирсиниз?

ЈЕҺОВАЈА САДИГ ГАЛЫН ВӘ ОНУН ТӘШКИЛАТЫНЫ ДӘСТӘКЛӘЈИН

13. Јеһованын хидмәтчиси олдуғумуз үчүн өһдәмизә һансы мәсулијјәт дүшүр?

13 Јеһованын тәшкилатынын үзвү олмаг бөјүк шәрәфдир! Аллаһын тәләбләрини вә гајда-ганунларыны билмәк үзәримизә доғру ишләр ҝөрмәк вә Аллаһын һакимијјәтини дәстәкләмәк мәсулијјәти гојур. Бу дүнја шәр, мурдар ишләрин ичиндә батыр, буна ҝөрә дә биз Јеһова кими пислијә нифрәт етмәлијик (Зәб. 97:10). Биз «писә јахшы, јахшыја пис дејән» аллаһсыз инсанлар кими олмамалыјыг (Әшј. 5:20). Аллаһы разы салмаг истәјириксә, физики, мәнәви вә руһани ҹәһәтдән тәмиз олмалыјыг (1 Кор. 6:9—11). Биз Јеһованы севирик вә Она ҝүвәнирик, буна ҝөрә дә сәдагәт ҝөстәриб Онун Китабында верилән ҝөстәришләрә әмәл едирик. Әлимиздән ҝәләни едирик ки, евдә, јығынҹагда, ишдә, мәктәбдә, бир сөзлә, һәр јердә Аллаһын тәләбләринә ујғун јашајаг (Мәс. 15:3). Ҝәлин Аллаһа сәдагәт тәләб едән башга саһәләри дә нәзәрдән кечирәк.

14. Мәсиһи валидејн Аллаһа садиг олдуғуну неҹә ҝөстәрә биләр?

14 Ушаглара тәрбијә вермәк. Мәсиһи валидејн ушағыны Аллаһын Кәламына әсасланараг тәрбијә едәндә Јеһова Аллаһа сәдагәтли олдуғуну ҝөстәрир. Аллаһы севән валидејн ушағы адәт-әнәнәнин тәсири алтында тәрбијә етмәмәлидир. Мәсиһи аиләсиндә дүнјанын руһу олмамалыдыр (Ефес. 2:2). Мәсиһи атаја белә сөзләр демәк јарашмаз: «Бизим ҹәмијјәтдә ушағы тәрбијә етмәк гадынын ишидир». Мүгәддәс Китабда бунунла бағлы ајдын ҝөстәриш вар. Орада дејилир: «Аталар, ушагларынызы... Јеһованын тәрбијәси вә өјүд-нәсиһәтилә бөјүдүн» (Ефес. 6:4). Јеһова Аллаһы севән валидејн истәјир ки, ушағы балаҹа Ишмуил кими Јеһова илә дост олсун (1 Ишм. 3:19).

15. Ваҹиб гәрарлар верәркән Јеһоваја садиг олдуғумузу неҹә ҝөстәрә биләрик?

15 Гәрар верәндә. Ваҹиб гәрар верәндә Јеһоваја садиг олдуғумузу сүбут етмәк үчүн гәрар вермәздән әввәл Мүгәддәс Китабдан вә Аллаһын тәшкилатындан мәсләһәт ахтармалыјыг. Бунун ваҹиблијини баша дүшмәк үчүн ҝәлин бир чох валидејнләр үчүн һәссас мөвзу олан бир мәсәлә барәдә данышаг. Мәсәлән, бәзи мүһаҹирләр арасында белә бир һал ҝениш јајылыб: онлар јени доғулан көрпәләрини вәтәнә гоһумларынын јанына ҝөндәрирләр ки, раһат ишләјиб пул газана билсинләр. Дүздүр, бу мәсәләдә һәр кәс өзү гәрар верир, амма бир  шеји унутмамалыјыг ки, вердијимиз һәр гәрара ҝөрә Аллаһын гаршысында ҹаваб верәҹәјик. (Ромалылара 14:12 ајәсини охујун.) Аилә мәсәләләри илә вә доланышыгла бағлы ваҹиб гәрарлары Аллаһын Кәламындан мәсләһәт ахтармадан вермәк нә дәрәҹәдә ағыллы оларды?! Аддымларымызы јөнәлтмәк ихтијарымызда олмадығы үчүн сәмави Атамызын көмәјинә еһтијаҹымыз вар (Әрм. 10:23).

16. Бир ана һансы гәрары верир вә она дүзҝүн гәрар вермәјә нә көмәк едир?

16 Башга өлкәјә көчән бир гадын оғлу дүнјаја ҝәләндән сонра ушағы гајынанасыҝилин јанына ҝөндәрмәк истәјир. Елә һәмин вахтлар о, Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлајыр. О, руһани аддымлар атыр вә анлајыр ки, Аллаһ валидејнин үзәринә ушағы боја-баша чатдырмаг вә Аллаһын јолунда тәрбијә етмәк вәзифәси гојуб (Зәб. 127:3; Мәс. 22:6). Бу ҝәнҹ гадын Мүгәддәс Китабда мәсләһәт ҝөрүлдүјү кими үрәјини Јеһоваја бошалдыр (Зәб. 62:7, 8). О, һәмчинин вәзијјәти онунла дәрс кечән баҹыја вә јығынҹагдакы диҝәр баҹы-гардашлара данышыр. Гоһумлары вә достлары тәкид едир ки, о, ушағы нәнә-бабасынын јанына ҝөндәрсин. Амма о, онларын сөзүнә гулаг асмыр, чүнки бунун дүзҝүн олмадығыны баша дүшүр. Онун һәјат јолдашы ҝөрәндә ки, јығынҹаг үзвләри арвадына вә ушаға неҹә гајғы ҝөстәрирләр Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә вә аиләси илә бирҝә јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝетмәјә башлајыр. Бу гадын әминдир ки, Јеһова онун сәмими дуасына ҹаваб вериб. Бәс сиз неҹә дүшүнүрсүнүз?

17. Тәшкилат Мүгәддәс Китаб дәрсләри илә бағлы һансы мәсләһәтләри верир?

17 Ҝөстәришә әмәл етмәк. Јеһоваја садиг галмалы олдуғумуз ваҹиб саһәләрдән бири тәшкилатдан ҝәлән ҝөстәришләрә әмәл етмәкдир. Мисал кими Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәклә бағлы верилән мәсләһәтләри ҝәтирмәк олар. Мәсләһәт ҝөрүлүр ки, әсас дәрс вәсаитиндән дәрси кечәндән сонра бир нечә дәгигә әрзиндә шаҝирдә тәшкилатла бағлы мәлумат верәк. Бунун үчүн «Ибадәт ҝөрүшләримиз неҹә кечирилир?» адлы видеодан вә «Јеһова Аллаһын мүасир халгы» брошүрүндән истифадә етмәк олар. Һәтта вәфтиз олса белә, руһани аддымлар атан шаҝирдлә әсас дәрс вәсаитиндән сонра «Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмајын» китабыны кечмәк лазымдыр. Тәшкилатын бу ҝөстәриши вермәкдә мәгсәди одур ки, јени шаҝирдләр иманда сарсылмаз олсунлар (Кол. 2:7). Јеһованын тәшкилатынын вердији бу ҝөстәришләрә бојун әјирсиниз?

18, 19. Јеһоваја нәләрә ҝөрә шүкр етмәлијик?

18 Биз Јеһоваја даим шүкр етмәлијик, чүнки О бизә сајсыз-һесабсыз немәтләр бәхш едиб! Һәјатымызы Она борҹлујуг, Онсуз биз вар олмаздыг (Һәв. 17:27, 28). О, бизә чох дәјәрли бир һәдијјә, Өз Китабыны бәхш едиб. Салоникидәки мәсиһиләр кими, биз дә бу Китабын Аллаһын Кәламы олдуғуну гәбул едирик вә ону дәјәрләндиририк (1 Салон. 2:13).

19 Мүгәддәс Китабын көмәји илә биз Аллаһа, Аллаһ да бизә јахынлашыр (Јаг. 4:8). Сәмави Атамыз бизи Өз тәшкилатынын үзвү етмәклә, бизә бөјүк шәрәф нәсиб едиб. Бу јахшылығына ҝөрә Она үрәкдән миннәтдарыг! Мәзмурчу бу барәдә ҝөзәл јазмышды: «Јеһоваја шүкүр един! О, кәрамәтлидир, мәһәббәти әбәдидир» (Зәб. 136:1). 136-ҹы мәзмурда «мәһәббәти әбәдидир» ифадәси 26 дәфә ишләнир. Әҝәр Јеһоваја садиг галсаг вә тәшкилаты васитәсилә вердији ҝөстәришләрә әмәл етсәк, бу сөзләрин доғрулуғуну әбәдијјән өз үзәримиздә һисс едәҹәјик!