Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  нојабр 2016

Аллаһын Кәламына ујғун тәшкил олунмуш халг

Аллаһын Кәламына ујғун тәшкил олунмуш халг

«Јеһова јерин тәмәлини һикмәтлә гуруб, ҝөјләри зәкасы илә бәргәрар едиб» (МӘС. 3:19).

НӘҒМӘ: 15, 107

1, 2. а) Бәзи инсанлар Аллаһа ибадәтлә бағлы һансы фикрин тәрәфдарыдырлар? б) Бу мәгаләдә нәји мүзакирә едәҹәјик?

БӘЗИ инсанлар дејир: «Һәр кәсин Аллаһла шәхси мүнасибәти олса, кифајәтдир. Һансыса дини тәшкилатын инсана јол ҝөстәрмәсинә еһтијаҹ јохдур». Демәк олармы ки, бу, дүзҝүн фикирдир? Бәс фактлар нә дејир?

2 Бу мәгаләдә Јеһова Аллаһын низам-интизамы севдијинә, һәр бир шеји мүкәммәл шәкилдә тәшкил етдијинә даир сүбутлары нәзәрдән кечирәҹәјик. Һәмчинин Јеһованын тәшкилаты васитәсилә алдығымыз рәһбәрлијә неҹә јанашмалы олдуғумуз барәдә данышаҹағыг (1 Кор. 14:33, 40). Та биринҹи әсрдән бизим дөврә гәдәр Аллаһын Кәламы Јеһованын јердәки тәшкилатына мүждәни бүтүн дүнјаја јајмаға көмәк едир. Аллаһын Кәламындакы рәһбәрлијә вә тәшкилатдан ҝәлән ҝөстәришләрә табе олдуғумуз үчүн јығынҹагдакы тәмизлији, сүлһү вә бирлији горуја билирик.

ЈЕҺОВА АЛЛАҺ НИЗАМ-ИНТИЗАМЫ СЕВИР

3. Јеһова Аллаһын низам-интизамы севдијинә сизи нә әмин едир?

3 Хилгәт Јеһованын низам-интизамы севдијини, һәр шеји мүкәммәл шәкилдә тәшкил етдијини сүбут едир. Мүгәддәс Китабда  дејилир: «Јеһова јерин тәмәлини һикмәтлә гуруб, ҝөјләри зәкасы илә бәргәрар едиб» (Мәс. 3:19). Һазырда Аллаһ һаггында билдијимиз шејләр «Онун ишләринин бир зәррәсидир, Онун һаггында ешитдијимиз зәиф бир пычылтыдыр» (Әјј. 26:14). Планетләр, улдузлар, галактикалар һаггында мәлуматымыз чох аз олса да, бу биликләрин сајәсиндә Аллаһын бу ҝөј ҹисимләрини һејрәтамиз шәкилдә тәшкил етдијини ҝөрүрүк (Зәб. 8:3, 4). Галактикалар милјонларла улдузлардан ибарәтдир вә бу улдузларын һәр бири фәзада низамла һәрәкәт едир. Ҝүнәш системиндәки планетләрин һәрәкәтинә фикир верәндә инсан һејран галыр. Онлар ҝүнәш әтрафында елә гајда-ганунла дөвр едирләр ки, санки, кимсә онлар үчүн јол һәрәкәти гајдалары тәсис едиб. Сөзсүз ки, Каинатдакы бу низам-интизам ҝөјләри вә јери һикмәтлә јарадан Јеһова Аллаһын һәмд-сәнаја, сәдагәтә вә ибадәтә лајиг олдуғуну сүбут едир (Зәб. 136:1, 5—9).

4. Нәјә ҝөрә алимләр бир чох суаллара ҹаваб верә билмир?

4 Алимләр Каинат вә Јер күрәси һаггында хејли кәшфләр едибләр вә бу кәшфләрин инсанлара чохлу фајдасы дәјиб. Амма алимләр инсанларда јаранан бир чох суаллара ҹаваб вермәјә гадир дејил. Мәсәлән, астрономлар Каинатын неҹә јарандығыны дәгигликлә дејә билмирләр, јахуд инсанын вә ҹанлы аләмин нәјә ҝөрә јарандығыны изаһ едә билмирләр. Һәмчинин инсанлар нәјә ҝөрә һеч кәсин өлмәк истәмәдијини изаһ едә билмирләр (Ваиз 3:11). Нә үчүн бу гәдәр ваҹиб суаллар ҹавабсыз галыр? Чүнки алимләр вә бир сыра инсанлар Аллаһсыз фикирләри вә тәкамүл нәзәријјәсини тәблиғ едирләр. Анҹаг Аллаһын Кәламында һәр бир инсаны нараһат едән бу суалларын ҹавабы вар.

5. Һансы мәнада биз тәбиәт ганунларындан асылыјыг?

5 Биз инсанлар Јеһова Аллаһын тәсис етдији дәјишмәз тәбиәт ганунларындан асылыјыг. Електрик, мүһәндис, пилот, ҹәрраһ өз ишини уғурла һәјата кечирмәк үчүн бу ганунлара табе олмалыдыр. Һәмчинин инсанын анатомик гурулушу дәјишилмәз олдуғу үчүн ҹәрраһ һәр дәфә үрәк әмәлијјаты едәндә хәстәнин үрәјини ахтармыр. Биз тәбиәт ганунларына табе олуруг. Бу гануна итаәтсизлик һәјатымыз баһасына баша ҝәлә биләр.

АЛЛАҺЫН ТӘШКИЛ ЕТДИЈИ ХАЛГ

6. Нәјә ҝөрә демәк олар ки, Јеһова хидмәтчиләринин низам-интизамлы олмасыны истәјир?

6 Артыг јухарыда гејд олундуғу кими, Каинатда низам-интизам һөкм сүрүр. Бундан белә гәнаәтә ҝәлирик ки, Јеһова Аллаһ хидмәтчиләринин дә низам-интизамлы олмасыны истәјир. Мәһз бу мәгсәдлә Аллаһ һәјат јолунда инсанлара бәләдчи олан Кәламыны бәхш едиб. Јалныз Аллаһын тәшкилатынын вә Кәламынын ҝөстәрдији јолла ҝетсәк, хошбәхт вә мәналы һәјат јашаја биләрик.

7. Мүгәддәс Китабын мүкәммәл шәкилдә тәртиб олундуғуну нә сүбут едир?

7 Мүгәддәс Китаб Јәһуди вә христиан әдәбијјатына аид әдәби әсәрләр топлусу дејил. Бу китаб мүкәммәл шәкилдә тәртиб олунмуш, Аллаһын гәләминдән чыхмыш шаһ әсәрдир. Онун һәр бөлмәси бир-бир илә сых бағлыдыр. Бурада «Јарадылыш»дан тутмуш «Вәһј»ә гәдәр бир мөвзу ишыгланыр — вәд олунмуш өвладын, Мәсиһин идарә етдији Падшаһлыг васитәсилә Јеһова Аллаһын һакимијјәтинин һагг олдуғунун сүбута јетирмәси вә Онун јер үзү илә бағлы нијјәтинин һәјата кечмәси. (Јарадылыш 3:15; Мәтта 6:10; Вәһј 11:15 ајәләрини охујун.)

8. Нәјә ҝөрә демәк олар ки, Исраил халгы арасында низам-интизам вар иди?

 8 Исраил халгы арасында да низам-интизам вар иди. Мәсәлән, Мусанын ганунуна әсасән, һүзур чадырынын ҝиришиндә хидмәт етмәк үчүн гадынлар тәјин олунмушду (Чых. 38:8). Һәмчинин исраиллиләр дүшәрҝәнин вә мүгәддәс чадырын јерини мүтәшәккил шәкилдә дәјиширдиләр. Сонралар Давуд падшаһ да лавилиләри вә каһинләри бөлүкләрә бөлмүшдү (1 Салн. 23:1—6; 24:1—3). Исраиллиләр Јеһованын ҝөстәришләринә бојун әјәндә онларын арасында низам-интизам, сүлһ вә бирлик һөкм сүрүрдү (Ган. 11:26, 27; 28:1—14).

9. Биринҹи әсрдәки мәсиһи јығынҹағынын низам-интизамла фәалијјәт ҝөстәрдијини нә сүбут едир?

9 Биринҹи әсрдәки мәсиһиләр арасында да низам-интизам вар иди. Онлар һәвариләрдән ибарәт рәһбәрлик шурасынын идарәси алтында фәалијјәт ҝөстәрирдиләр (Һәв. 6:1—6). Сонралар бу шураја башга гардашлар да үзв олду (Һәв. 15:6). Рәһбәрлик шурасынын үзвләри вә онларла сых әмәкдашлыг едән гардашлар тәрәфиндән Аллаһын илһамы илә јазылмыш мәктублар васитәсилә јығынҹаға мәсләһәт вә ҝөстәришләр верилирди (1 Тим. 3:1—13; Тит. 1:5—9). Рәһбәрлик шурасынын ҝөстәришләринә бојун әјмәјин јығынҹаглара һансы хејри олурду?

10. Биринҹи әсрдәки јығынҹагларын рәһбәрлик шурасынын гәрарларына табе олмасы һансы бәһрәни ҝәтирирди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

10 Һәвариләрин ишләри 16:4, 5 ајәләрини охујун. Биринҹи әсрдә бәзи гардашлар јығынҹаглары зијарәт едиб онлара рәһбәрлик шурасынын, «Јерусәлимдәки һәвариләрин вә ағсаггалларын гәрарларыны чатдырыр»дылар. Јығынҹаглар бу гәрарлара табе олдуглары үчүн «иманда мөһкәмләнир вә ҝүнү-ҝүндән бөјүјүрдү». Бәс биз онлардан неҹә нүмунә ҝөтүрә биләрик?

СИЗ ҜӨСТӘРИШЛӘРӘ ТАБЕ ОЛУРСУНУЗ?

11. Мәсул гардашлар тәшкилатдан ҝәлән рәһбәрлијә неҹә мүнасибәт ҝөстәрмәлидирләр?

11 Бизим дөврдә дә филиал комитәсинин вә өлкә комитәсинин үзвләри, рајон нәзарәтчиләри вә јығынҹаг ағсаггаллары тәшкилатдан алдыглары ҝөстәришләрә табе олмалыдырлар. Чүнки Јеһова Аллаһын Китабында бизә рәһбәрлик едәнләрә итаәт етмәк вә табе олмаг бујрулур (Ган. 30:16; Ибр. 13:7, 17). Аллаһын тәшкилатында тәнгиди мүнасибәтә вә үсјанкарлыға јер јохдур. Чүнки бу ҹүр мүнасибәт јығынҹагдакы мәһәббәтә, сүлһә вә бирлијә зәрәр вура биләр. Сөзсүз ки, һеч бир садиг мәсиһи мәсул гардашлара һөрмәтсиз јанашан вә сәдагәтсизлик ҝөстәрән Диотрефә бәнзәмәк истәмәз. (3 Јәһја 9, 10 ајәләрини охујун.) Ҝәлин нөвбәти суалларла өзүмүзү јохлајаг: «Әтрафымдакы инсанларын руһани ҹәһәтдән мөһкәмләнмәјинә көмәк едирәм? Мәсул гардашларын ҝөстәришләринә дәрһал әмәл едирәм?»

12. Ағсаггалларын вә јығынҹаг хидмәтчиләринин тәјин олунмасы илә бағлы һансы дәјишиклик олмушду?

12 Ҝәлин Рәһбәрлик Шурасынын тәзәликҹә вердији бир гәрары нәзәрдән кечирәк. «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 2014-ҹү ил 15 нојабр сајынын «Охуҹуларын суаллары» рубрикасында ағсаггалларын вә јығынҹаг хидмәтчиләринин тәјин олунмасы илә бағлы јенилик барәдә мәгалә дәрҹ олунмушду. Һәмин мәгаләдә гејд олунурду ки, биринҹи әсрдәки рәһбәрлик шурасы јығынҹагда гардашлара тәјинат вермәк мәсулијјәтини сәјјар нәзарәтчиләрә һәвалә етмишди. Бу нүмунәјә ујғун олараг, 2014-ҹү ил сентјабр ајынын 1-дән етибарән ағсаггаллары вә јығынҹаг хидмәтчиләрини рајон нәзарәтчиси тәјин едир. Рајон нәзарәтчиси тәјинаты ирәли сүрүлән гардашы јахындан танымаға вә мүмкүндүрсә, онунла тәблиғә  чыхмаға чалышыр. Һәмчинин онун аиләси илә дә таныш олур (1 Тим. 3:4, 5). Сонра ағсаггаллар шурасы вә рајон нәзарәтчиси јығынҹаг хидмәтчиләри вә ағсаггаллар үчүн тәләбләри диггәтлә нәзәрдән кечирирләр (1 Тим. 3:1—10, 12, 13; 1 Бут. 5:1—3).

13. Ағсаггаллара дәстәк олдуғумузу неҹә ҝөстәрә биләрик?

13 Биз ағсаггалларын Мүгәддәс Китаба әсасланан ҝөстәришләринә риајәт етмәлијик, чүнки онлар Аллаһын Кәламындакы сағлам нәсиһәтә әсасән давранырлар (1 Тим. 6:3). Ҝәлин һәвари Булусун јығынҹагда низам-интизамы позанлара даир вердији ҝөстәришә нәзәр салаг. Бәзиләри «ишләмәк истәмир, онлара аид олмајан ишләрә гарышыр»ды. Ағсаггаллар онлара мәсләһәт версә дә, онлар бу мәсләһәти гулагардына вурурдулар. Бәс баҹы-гардашлар бу ҹүр һәрәкәтә јол верән инсанла неҹә рәфтар етмәли идиләр? Булус ајдын шәкилдә демишди: «Ону нәзәрдә сахлајын вә онунла јолдашлыг етмәјин». Ејни заманда мәсиһиләр бу мәсләһәтә таразлы јанашмалы идиләр: онунла дүшмән кими давранмамалы идиләр (2 Салон. 3:11—15). Бу ҝүн дә кимсә давранышы илә јығынҹаға пис нүмунә гојанда, мәсәлән, иманда олмајан инсанла ҝөрүшәндә ағсаггаллар јығынҹағы хәбәрдар етмәк үчүн мәрузә сөјләјирләр (1 Кор. 7:39). Белә бир мәрузә ешидәндә неҹә давранырсыныз? Әҝәр мәрузәдә сөјләнилән вәзијјәтдән хәбәриниз варса, һәмин инсанла үнсијјәти азалдырсыныз? Бу ҹүр даврансаныз, о инсан һәрәкәтинин онун зәрәринә олдуғуну вә Јеһованы наразы салдығыны баша дүшүб мүәјјән дәјишикликләр едә биләр [1].

ЈЫҒЫНҸАГДАКЫ ТӘМИЗЛИЈИ, СҮЛҺҮ ВӘ БИРЛИЈИ ГОРУЈУН

14. Јығынҹағын тәмизлијини неҹә горуја биләрик?

14 Аллаһын Кәламындакы мәсләһәтләрә риајәт етмәклә јығынҹагдакы тәмизлији горуја биләрик. Ҝәлин Коринф јығынҹағындакы вәзијјәтә диггәт јетирәк. Һәвари Булус бурада тәблиғ ишинә ҹан гојурду вә орадакы иман баҹы-гардашларыны чох севирди (1 Кор. 1:1, 2). Тәсәввүр един, Булус һәмин јығынҹагда бир нәфәрин әхлагсызлыға јол вердијини вә гардашларын да буна ҝөз јумдуғуну биләндә һансы һиссләри кечирмишди. Һәвари ҝөстәриш вермишди ки, һәмин инсан Шејтана тәслим едилсин, јәни јығынҹагдан кәнар едилсин. Јығынҹагдакы тәмизлији горумаг үчүн ағсаггаллар јығынҹағы «мајадан», јәни ҝүнаһдан тәмизләмәли иди (1 Кор. 5:1, 5—7, 12). Бу ҝүн ағсаггаллар төвбә етмәјән ҝүнаһкары јығынҹагдан кәнар едәндә онларын гәрарыны дәстәкләсәк, јығынҹағын тәмизлијини горујар, һәтта, ола билсин, ҝүнаһкары төвбә етмәјә, Јеһованын әфвини диләмәјә тәшвиг едә биләрик.

15. Јығынҹагдакы сүлһү неҹә горуја биләрик?

15 Коринф јығынҹағында башга бир проблем дә вар иди: бәзи гардашлар бир-бирини мәһкәмәјә верирдиләр. Һәвари Булус онлары дүшүндүрмәк үчүн белә бир суал вермишди: «Нијә дә һагсызлыға гатлашмајасыныз?» (1 Кор. 6:1—8). Ејни вәзијјәт бизим ҝүнләрдә дә баш верир. Һәрдән баҹы-гардашлар арасындакы сүлһ позулур: сәбәб бизнесин ифласа уғрамасы вә гаршы тәрәфин фырылдагчылыгда иттиһам едилмәси олур. Бу ҹүр һалларда бәзиләри диндашларыны мәһкәмәјә верир. Анҹаг Аллаһын Кәламы ҝөстәрир ки, Јеһованын адына ләкә ҝәтирмәкдән вә јығынҹагдакы сүлһү позмагданса, зијан чәкмәк даһа јахшыдыр [2]. Ҹидди наразылыглары вә анлашылмазлыглары арадан галдырмаг үчүн Исанын мәсләһәтинә әмәл етмәлијик. (Мәтта 5:23, 24; 18:15—17 ајәләрини охујун.) Белә етсәк, јығынҹагда сүлһү горумуш олаҹағыг.

16. Нәјә ҝөрә Аллаһын халгы арасында бирлик вар?

 16 Мүгәддәс Китаба әсасән, Аллаһын халгы арасында бирлик олмалыдыр. Орада јазылыб: «Нә јахшыдыр, нә хошдур, гардашлар бир олуб, бир јашајанда!» (Зәб. 133:1). Исраиллиләр Јеһованын гајда-ганунларына риајәт едәндә араларында низам-интизам вә бирлик һөкм сүрүрдү. Халгынын ҝәләҹәјини тәсвир едәрәк Јеһова демишди ки, онлары «ағылдакы гојун-гузу кими» бир јерә јығаҹаг (Мик. 2:12). Һәмчинин Сәфәнја пејғәмбәр васитәсилә Јеһова Аллаһ демишди: «Мән халгларын дилини дәјишиб онлара саф дил [јәни Мүгәддәс Китабдакы һәгигәти] верәҹәјәм ки, һамысы Јеһованын адыны чағырсын, чијин-чијинә Она гуллуг етсин» (Сәф. 3:9). Нә хошдур ки, Јеһоваја бирлик ичиндә хидмәт едә билирик!

Ағсаггаллар ҝүнаһ ишләдән һәр мәсиһијә руһани ҹәһәтдән көмәк етмәјә чалышырлар (17-ҹи абзаса бахын)

17. Јығынҹағын тәмизлијини вә бирлији горумаг үчүн ағсаггаллар нә етмәлидирләр?

17 Јығынҹагдакы тәмизлијин вә бирлијин горунмасы үчүн ағсаггаллар интизам мәсәләләрини дәрһал вә мәһәббәтлә һәлл етмәлидирләр. Һәвари Булус билирди ки, инсандан фәргли олараг, Аллаһ һиссләрә гапылараг һәрәкәт етмир, ејни заманда ҝүнаһкарын әмәлләринә дә ҝөз јуммур (Мәс. 15:3). Бу сәбәбдән Булус Коринфдәки мәсиһиләрә мәһәббәтиндән ирәли ҝәләрәк онлара јаздығы биринҹи мәктубда мүәјјән ҝөстәришләр вермишди. Онун коринфлиләрә бир нечә ај сонра јаздығы икинҹи мәктубдан ҝөрүнүр ки, ағсаггаллар һәваринин ҝөстәришинә әмәл етмишдиләр. Әҝәр мәсиһи билмәдән сәһв бир иш ҝөрәрсә, ағсаггаллар она мүлајимҹәсинә мәсләһәт вермәлидирләр (Гал. 6:1).

18. а) Мүгәддәс Китабдакы мәсләһәтләр биринҹи әсрдәки јығынҹаглара неҹә көмәк етмишди? б) Нөвбәти мәгаләдә нәји арашдыраҹағыг?

18 Аллаһын Кәламындакы мәсләһәтләр һәм Коринф, һәм дә диҝәр шәһәрләрдәки јығынҹаглара тәмизлији, сүлһү вә бирлији горумаға көмәк етмишди (1 Кор. 1:10; Ефес. 4:11—13; 1 Бут. 3:8). Нәтиҹәдә, биринҹи әсрдә јашајан баҹы-гардашларымыз хидмәтдә чохлу наилијјәтләр әлдә етмишдиләр; Булусун да јаздығы кими «мүждә сәма алтында јашајанларын һамысына» тәблиғ едилмишди (Кол. 1:23). Бу ҝүн дә Аллаһын халгы низам-интизамла вә бирлик ичиндә хидмәт етдији үчүн мүждә дүнјанын дөрд бир тәрәфиндә тәблиғ едилир. Нөвбәти мәгаләдә Аллаһын халгынын Мүгәддәс Китабы уҹа тутдуғуна вә Јараданларына шәрәф ҝәтирмәк истәдикләринә даир башга сүбутлары арашдыраҹағыг (Зәб. 71:15, 16).

^ [1] (13-ҹү абзас) «Аллаһын ирадәсини јеринә јетирән тәшкилат» китабынын 134 вә 135-ҹи сәһифәләринә бахын.

^ [2] (15-ҹи абзас) Бир мәсиһинин диҝәрини һансы һалларда мәһкәмәјә вермәк ихтијары олдуғуну «Аллаһын мәһәббәтиндән ајрылмајын» китабынын 223-ҹү сәһифәсиндә јерләшән һашијәдән охуја биләрсиниз.