Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) нојабр 2016

Бу сајда 2016-ҹы ил декабрын 28-дән 2017-ҹи ил јанварын 25-дәк арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

Бир сөзүн дашыдығы дәрин мәна

Иса Мәсиһ гадынлара мүраҹиәт едәндә даһа һансы нәвазишли сөздән истифадә едирди?

«Һәр ҝүн бир-биринизи руһландырын»

Инсанлара хош, руһландырыҹы сөзләр демәк нәјә ҝөрә ваҹибдир? Јеһова Аллаһдан, Иса Мәсиһдән вә һәвари Булусдан инсанлары руһландырмаг барәдә нә өјрәнирик? Әтрафымыздакы инсанлары неҹә руһландыра биләрик?

Аллаһын Кәламына ујғун тәшкил олунмуш халг

Јеһова Аллаһын низам интизамы севир вә һәр бир шеји мүкәммәл шәкилдә тәшкил едиб. Одур ки биз дә низам-интизамлы олмалыјыг

Аллаһын Кәламыны уҹа тутурсунуз?

Аллаһын халгы Мүгәддәс Китабдакы мәсләһәтләрә әмәл едәндә вә тәшкилаты сәдагәтлә дәстәкләјәндә ҝөзәл бәһрәләр бичир

Охуҹуларын суаллары

Бәзи өлкәләрдә инсанлар јас әламәти олараг бир нечә ај, һәтта бир нечә ил гара ҝејинирләр. Мәсиһиләрин бу мәгсәдлә гара ҝејинмәси дүзҝүндүр?

Иш бөјүкдүр

Бу иши дәстәкләмәк үчүн сәнин дә имканын вар.

Гаранлыгдан нура доғру

Һансы мәнада Аллаһын халгы ерамызын икинҹи әсриндә Бөјүк Бабилин әсаратинә дүшдү? Неҹә вә нә вахт онлар Мүгәддәс Китаб барәдә билик әлдә етмәјә башладылар?

Онлар сахта динин буховундан азад олдулар

Аллаһын халгы Бөјүк Бабилин ҹајнагларындан тамамилә нә вахт чыхды?

«Британијадакы мүждәчиләр, ирәли!»

Он ил әрзиндә Британијадакы тәблиғчиләрин сајында ҝүҹлү артым олмамышды. Бәс вәзијјәти сонра нә дәјишди?