Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Садә һәјатын ҝәтирдији севинҹ

Садә һәјатын ҝәтирдији севинҹ

2000-ҹи илин сентјабр ајында аилә гуран Даниел вә Мириам Испанијанын Барселона шәһәриндә мәскунлашыр. Даниел дејир: «Јашајышымыз јахшы иди. Јүксәк мәваҹибли ишимизин сајәсиндә баһалы ресторанлара ҝедир, хариҹә сәјаһәт едир, јахшы палтарлар алырдыг. Хидмәтимиздән дә галмырдыг». Анҹаг сонрадан һәр шеј дәјишди.

2006-ҹы илдә кечирилән топлантыдакы бир мәрузә Даниелә чох тәсир етди. Мәрузә илә чыхыш едән гардаш белә бир суал верди: «“Мәһвин астанасында оланлары” әбәди һәјат јолуна ҝәтирмәк үчүн әлимиздән ҝәлән һәр шеји едирик?» (Мәс. 24:11). Бу суал Мүгәддәс Китабын хилас хәбәрини инсанлара чатдырмағын ваҹиблијини вурғулајырды (Һәв. 20:26, 27). Даниел дејир: «Мәнә елә ҝәлирди ки, Јеһова шәхсән мәнә мүраҹиәт едир». Мәрузәдә һәмчинин хидмәти ҝенишләндирмәјин чохлу севинҹ ҝәтирдијиндән данышылырды. Даниел бу сөзләрин доғрулуғуна шүбһә етмирди, чүнки јолдашы Мириам һәмин вахт артыг өнҹүл кими хидмәт едир вә Јеһовадан чохлу хејир-дуа алырды.

Даниел давам едир: «Фикирләшдим ки, һәјатымы дәјишмәјин әсл вахтыдыр». О белә дә едир: иш саатыны азалдыр, өнҹүл хидмәтинә башлајыр, һәмчинин мүждәчиләрә еһтијаҹ олан әразијә көчмәјин она вә Мириама ҝәтирәҹәји севинҹ барәдә дүшүнүр.

КӘДӘРДӘН СЕВИНҸӘ

2007-ҹи илин мај ајында Даниел вә Мириам ишдән чыхыр вә әввәлләр сәјаһәт етдикләри Панамаја ҝедирләр. Панама Кариб дәнизиндә Бокас-дел-Торо архипелагында јерләшән адалардан ибарәтдир. Јерли ҹамаатын әксәријјәтини нгабеләр тәшкил едир. Даниел вә Мириам белә гәнаәтә ҝәлирләр ки, јығдыглары пулла бурада сәккиз ај гала биләрләр.

Онлар бир ададан диҝәринә гајыгла кечир, галан јолу исә велосипедлә давам едирдиләр. Даниел вә Мириам илк дәфә велосипедлә хидмәтә чыхдыглары ҝүнү һеч унутмурлар: онлар гызмар ҝүнәш алтында дүз 32 километр дик јохуша галхмышдылар. Даниел елә тәнҝинәфәс олмушду ки, аз гала һушуну итирсин. Јолбоју раст ҝәлдикләри нгабе аиләләри онлары хош гаршылајырды. Даниеллә Мириамын нгабе дилиндә данышмаға ҹәһд ҝөстәрмәләри јерли ҹамаатын лап хошуна ҝәлирди. Тезликлә онлар 23 нәфәрә Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә башлајырлар.

Анҹаг онларын пуллары гуртаранда севинҹләри кәдәрә дөнүр. Даниел бөлүшүр: «Фикирләшәндә ки, Испанијаја гајытмалыјыг бизи гәһәр боғурду. Дәрс кечдијимиз инсанлардан узаг дүшәҹәјимизә ҝөрә чох пис олурдуг». Анҹаг бир ајдан сонра онлар ҝөзләмәдикләри бир хәбәр алырлар. Мириам дејир: «Бизи хүсуси өнҹүл тәјин етдиләр. Тәсәввүр едә билмәзсиниз, бурада галаҹағымызы биләндә неҹә севиндик!»

ӘСЛ ХОШБӘХТЛИК!

2015-ҹи илдә тәшкилатда баш верән дәјишикликләрә ҝөрә Даниел вә Мириам хүсуси өнҹүл кими јох, өнҹүл кими хидмәт етмәјә башлајырлар. Онлар Зәбур 37:5 ајәсиндә јазылан сөзләрә етибар едирләр: «Јолуну Јеһоваја тапшыр, Она ҝүвән, О, сәнин ишини һасил едәр». Өнҹүл кими хидмәт едә билмәк үчүн онлар иш тапыр вә һал-һазырда Панаманын Верагуас әјаләтиндәки бир јығынҹагда хидмәт едирләр.

Даниел дејир: «Испанијаны тәрк етмәздән өнҹә садә һәјат сүрә биләҹәјимизә әмин дејилдик. Анҹаг бу, биздә алынды, индијәдәк лазым олан һеч бир шејдән корлуг чәкмәмишик». Онлары хошбәхт едән нәдир? Даниел вә Мириам бөлүшүр: «Сәмими инсанлара Јеһова Аллаһ һагда өјрәтмәкдән бөјүк хошбәхтлик ола билмәз!»