«Јәһја оғлу Шимон, мәни чох истәјирсән, бунлары?» (ЈӘҺ. 21:15).

НӘҒМӘ: 128, 45

1, 2. Бүтүн ҝеҹәни балыг тутмаға һәср едән Бутрус һансы дәрси алды?

ИСА МӘСИҺ дириләндән сонра мараглы бир һадисә баш вермишди. Онун једди шаҝирди бүтүн ҝеҹәни Ҹәлилә дәнизиндә балыг тутмаға чалышмыш, амма һеч нә тута билмәмишдиләр. Иса саһилдә дајаныб онлара бахырды. Бирдән о деди: «Тору гајығын сағ тәрәфиндән атын, тутаҹагсыныз». «Онлар тору атдылар вә тора чохлу балыг дүшдү. Балыг о гәдәр чох иди ки, тору дартыб чыхара билмирдиләр» (Јәһ. 21:1—6).

2 Шаҝирдләри сәһәр јемәјинә гонаг едәндән сонра Иса үзүнү Бутрус ләгәбли Шимона тутуб деди: «Јәһја оғлу Шимон, мәни чох истәјирсән, бунлары?» «Бунлары» дејәндә Иса нәји нәзәрдә тутурду? Бутрус балыг тутмағы чох хошлајырды. Јәгин бунунла Иса онун үрәјинин, әслиндә, нәјә бағлы олдуғуну сорушмаг истәјирди. Билмәк истәјирди, Бутрус балыглары вә балыгчылығы чох истәјир, јохса Исаны вә онун тәлимләрини. Бутрус белә ҹаваб верди: «Аға, јахшы билирсән ки, сәни чох истәјирәм» (Јәһ. 21:15). Әминликлә дејә биләрик ки, Бутрус дедији сөзә ујғун  јашады. Һәмин ҝүндән етибарән о, шаҝирд һазырламаг ишиндә фәал иштирак етди вә биринҹи әсрдәки мәсиһи јығынҹағынын сүтуну олду. Бунунла Бутрус Исаны севдијини тәстиг етди.

3. Мәсиһиләр өзләрини нәдән ҝөзләмәлидирләр?

3 Исанын Бутруса дедији сөзләрдән нә өјрәнирик? Биз јол вермәмәлијик ки, Мәсиһә олан мәһәббәтимиз сојусун вә диггәтимиз Јеһованын ишиндән јајынсын. Иса ахырзаманда һәјатын чох чәтин олаҹағыны вә проблемләрлә үзләшәҹәјимизи билирди. Онун әкинчи һагда чәкдији мәсәлдә дејилирди ки, инсан «Падшаһлыг һаггындакы сөзү» гәбул едәҹәк вә мүәјјән аддымлар атаҹаг, «лакин бу зәманәнин гајғылары вә вар-дөвләтин алдадыҹы гүввәси» сөзү боғаҹаг (Мәт. 13:19—22; Марк 4:19). Әҝәр еһтијатлы олмасаг, үрәјимиз һәјатын гајғылары илә ағырлашар вә Јеһова Аллаһа ибадәтдә зәифләјә биләрик. Бу сәбәбдән Иса шаҝирдләрини хәбәрдар етмишди: «Өзүнүзә фикир верин, үрәјинизи гарынгулулуг, сәрхошлуг вә һәјатын гајғылары илә јүкләмәјин» (Лука 21:34).

4. Иса Мәсиһи нә дәрәҹәдә севдијимизи неҹә мүәјјән едә биләрик? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

4 Бутрус кими, биз дә Иса Мәсиһи севдијимизи онун тапшырдығы иши һәјатымызда биринҹи јерә гојмагла сүбут едә биләрик. Бу ишин һәјатымызда һәлә дә өнәмли јер тутдуғуну неҹә мүәјјән етмәк олар? Вахташыры өзүмүздән сорушмалыјыг: «Мәним үрәјим нәјә бағлыдыр? Мән даһа чох нәдән севинҹ дујурам: дүнјәви ишләрдән, јохса ибадәтдән?» Әҝәр дүнјәви ишләр, мәсәлән, иш, истираһәт вә мадди шејләр һәјатымызда әсас јери тутарса, Исаја вә ибадәтә мәһәббәтимиз сојујар. Одур ки, ҝәлин бу саһәләри нәзәрдән кечирәк вә ҝөрәк еһтијатлы олмаг үчүн нә едә биләрик.

ИШИН ӨЗ ЈЕРИ ВАР

5. Мүгәддәс Китаба әсасән, аилә башчысынын һансы мәсулијјәти вар?

5 Бутрус балыгчылыгла әјләнмәк үчүн мәшғул олмурду, балыгчылыг онун доланышыг јери иди. Мүгәддәс Китаба әсасән, аилә башчысы аиләсини доландырмалыдыр (1 Тим. 5:8). Бу мәсулијјәти јеринә јетирмәк үчүн о, зәһмәт чәкмәли, ишләмәлидир. Лакин индики зәманәдә иш инсанлары әлдән салыр, нараһатчылыг јарадыр.

6. Бизим зәманәдә ишчиләр һансы чәтинликләр јашајыр?

6 Иш тапмаг чәтин олдуғу үчүн инсанлар һәрдән аз мәваҹибә даһа чох ишләмәк мәҹбуријјәтиндә галыр. Истеһсалчылар аз ишчи гүввәси илә даһа чох мал истеһсал етмәк истәдији үчүн ишчиләр ишдә ҝәрҝинлик јашајыр, әлдән дүшүр, һәтта хәстәләнир. Чохлары горхур ки, бу ҹүр ишләмәјә разылашмаса, ишдән говулаҹаг.

7, 8. а) Биз илк нөвбәдә кимә садиг олмалыјыг? б) Таиланддан олан бир гардаш ишлә бағлы нәји баша дүшдү?

7 Мәсиһи олдуғумуз үчүн биз, илк нөвбәдә, Јеһоваја садиг олмалыјыг, мүдиримизә јох (Лука 10:27). Иш, садәҹә, мүәјјән мәгсәдә чатмаг үчүн бир васитәдир. Биз зәрури еһтијаҹларымызы өдәмәк вә хидмәтимизи раһат иҹра етмәк үчүн ишләјирик. Әҝәр еһтијатлы олмасаг, ишимиз ибадәтимизә мане ола биләр. Мисал кими Таиландда јашајан бир гардашын һадисәсини ҝәтирмәк олар. О дејир: «Мән компүтер устасы идим вә ишими чох севирдим. Амма бу иш вахтымын чохуну апардығы үчүн, демәк олар ки, ибадәтә вахтым галмырды. Нәһајәт баша дүшдүм ки, Јеһованын ишинин һәјатымдан һәр шејдән үстүн олмасыны истәјирәмсә, ишими  дәјишмәлијәм». Ҝәлин ҝөрәк бу гардаш нә етди.

8 О дејир: «Тәхминән бир ил әрзиндә пул јығдым вә һансы ишлә мәшғул олаҹағымы ҝөтүр-гој етдим. Нәһајәт гәрара ҝәлдим ки, күчәдә дондурма сатым. Әввәл-әввәл пул газана билмирдим, буна ҝөрә дә чох нараһат олурдум. Көһнә иш јолдашларым мәни ҝөрәндә лаға гојуб ҝүлүрдүләр. Дејирдиләр ки, мән һансы ағылла сәрин јердә компүтер дүзәлтмәји гојуб күчәләрдә дондурма сатырам. Јеһоваја дуа едирдим ки, мәнә мәгсәдимә чатмаға, ибадәтә даһа чох вахт ајырмаға көмәк етсин. Гыса мүддәт сонра ишим јахшы ҝетмәјә башлады. Јаваш-јаваш мүштәриләрин зөвгүнү тутмаға вә дондурма дүзәлтмәк ишиндә усталашмаға башладым. Ҝүн әрзиндә бүтүн дондурмалары сатыб гуртарырдым. Һәтта компүтер дүзәлдәндә газандығымдан да чох газанырдым. Мән бу ишдән чох мәмнун идим, чүнки әввәлки ишдәки стреси вә нараһатчылығы јашамырдым. Ән әсасы исә инди Јеһоваја даһа јахынам». (Мәтта 5:3, 6 ајәләрини охујун.)

9. Ишә таразлы јанашмаға бизә нә көмәк едә биләр?

9 Зәһмәткешлик Јеһоваја хош ҝедән хүсусијјәтдир вә зәһмәткеш инсанын әмәји мүкафатланыр (Мәс. 12:14). Өтән абзасда һаггында сөһбәт ачдығымыз гардашын да баша дүшдүјү кими иш һәјатда биринҹи јердә дурмамалыдыр, ишин өз јери вар. Иса Мәсиһ демишди: «Падшаһлығы вә Аллаһын тәләб етдији салеһлији һәр шејдән үстүн тутун, онда бүтүн бунлар [јашамаг үчүн зәрури олан шејләр] сизә вериләҹәк» (Мәт. 6:33). Дүнјәви ишләр вә ибадәт арасында таразлы олуб-олмадығымызы мүәјјән етмәк үчүн ҝәлин өзүмүздән сорушаг: «Ишимә неҹә јанашырам: о мәнә мараглы ҝәлир вә севинҹ ҝәтирир? Бәс ибадәтә ади бир иш кими, һәтта бир јүк кими јанашмырам?» Ишимиздән вә ибадәтимиздән дујдуғумуз һиссләр барәдә дүшүнмәк бизә нәјә бағлы олдуғумузу анламаға көмәк едәҹәк.

10. Иса давамчыларына һансы ваҹиб дәрси ашыламышды?

10 Иса давамчыларына ишлә ибадәт арасында таразлы олмағы өјрәтмишди. Бир дәфә Иса Мәрјәмлә Мартаҝилә гонаг ҝетмишди. Мартанын башы биш-дүшә гарышмышды. Мәрјәм исә Исанын ајаглары јанында отуруб она гулаг асырды. Марта шикајәтләнмәјә башлады ки, Мәрјәм она көмәк етмир. Онда Иса Мартаја деди: «Мәрјәм өзүнә јахшы пај сечиб вә бу, ондан алынмајаҹаг» (Лука 10:38—42). Бу һадисәдә Иса Мартаја ваҹиб бир дәрс верди. Дүнјәви ишләрин бизи ибадәтдән јајындырмамасы үчүн вә Мәсиһи севдијимизи сүбут етмәк үчүн «јахшы пај» сечмәлијик, јәни ибадәтимизлә бағлы ишләри һәр шејдән үстүн тутмалыјыг.

ИСТИРАҺӘТ ВӘ ӘЈЛӘНҸӘ

11. Мүгәддәс Китабда истираһәтлә бағлы нә дејилир?

11 Ишин вә ҝәрҝин һәјатын јорғунлуғуну чыхартмаг үчүн инсана һәрдән динҹәлмәк вә ҝүҹ топламаг лазымдыр. Аллаһын Кәламында јазылыб: «Инсан үчүн јејиб-ичмәкдән, зәһмәтиндән зөвг алмагдан јахшы шеј јохдур» (Ваиз 2:24). Иса да арада истираһәт етмәјин ваҹиб олдуғуну баша дүшүрдү. Бир дәфә шаҝирдләри чохлу тәблиғ едәндән сонра Иса онлара демишди: «Ҝәлин сакит бир јерә ҝедәк, бир аз динҹинизи алын» (Марк 6:31, 32).

12. Истираһәт вә әјләнҹә мәсәләсиндә нәјә ҝөрә еһтијатлы олмалыјыг? Мисал чәкин.

 12 Дүздүр, истираһәт вә әјләнҹәдән сонра инсанын јорғунлуғу чыхыр, тәравәтләнир. Амма еһтијатлы олмалыјыг ки, истираһәт вә әјләнҹә һәјатымызда һәр шејдән үстүн олмасын. Биринҹи әсрдә әксәр инсанларда белә бир дүшүнҹә тәрзи вар иди: «Ҝәлин јејиб-ичәк, онсуз да сабаһ өләҹәјик» (1 Кор. 15:32). Ејни дүшүнҹә бу ҝүн дә чох инсанлара хасдыр. Мисал үчүн Авропада бир ҹаван оғлан бизим ибадәт ҝөрүшләринә ҝәлмәјә башламышды. О, әјләнҹәни о гәдәр севирди ки, Јеһованын Шаһидләри илә әлагәни кәсмәјә гәрар верди. Амма бир мүддәт сонра о баша дүшдү ки, һәјаты анҹаг әјләнмәклә кечирмәк проблемләрдән вә мәјуслугдан башга бир шеј ҝәтирмир. О, јенидән Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлады вә бир мүддәт сонра тәблиғчи олду. Вәфтиз оландан сонра о демишди: «Мән баша дүшдүм ки, Јеһоваја хидмәт етмәк инсана бу дүнјанын тәгдим етдији әјләнҹәдән гат-гат артыг севинҹ ҝәтирир. Амма бир шејә пис олурам ки, буну баша дүшәнә гәдәр чох вахт итирдим».

13. а) Истираһәт вә әјләнҹәјә чох вахт ајырмағын тәһлүкәли олдуғуну ҝөстәрән нүмунә чәкин. б) Истираһәт вә әјләнҹә мәсәләсиндә ифрата вармамаға бизә нә көмәк едә биләр?

13 Истираһәт етмәкдә мәгсәд динҹәлмәк вә ҝүҹ топламагдыр. Бәс истираһәтә нә гәдәр вахт ајырмалыјыг? Ҝәлин бу суала ҹаваб тапмаг үчүн бир нүмунә үзәриндә дүшүнәк. Чохларымыз ширнијјаты севирик, амма јалныз торт, пирожна јесәк, сағламлығымыза зијан вурарыг. Буна ҝөрә дә биз ән чох сағлам гида јемәлијик. Ејнилә, анҹаг истираһәтлә, әјләнҹәјлә мәшғул олсаг, ибадәтимиз ахсајаҹаг. Бу проблемин гаршысыны алмаг үчүн Јеһованын ишиндә фәал олмалыјыг. Неҹә мүәјјән едә биләрик ки, әјләнҹә мәсәләсиндә һәдди ашмамышыг? Мисал үчүн, бир һәфтә әрзиндә ибадәтә — јығынҹаг ҝөрүшләринә, тәблиғә, мүталиәјә вә аиләви ибадәтә ајырдығыныз сааты јазын. Һәмчинин һәмин һәфтә истираһәтә — идмана, һоббиләринизә, телевизора бахмаға вә видео ојунлара сәрф етдијиниз сааты гејд един. Сонра нәтиҹәләри мүгајисә един. Әлдә етдијиниз нәтиҹә сизә нә дејир? Бәлкә, «ширнијјаты» азалтмаг лазымдыр? (Ефеслиләрә 5:15, 16 ајәләрини охујун.)

14. Истираһәт вә әјләнҹә мәсәләсиндә нәјә әсасланараг сечим етмәлијик?

14 Һәр кәсин, һәмчинин аилә башчыларынын истираһәт вә әјләнҹә мәсәләсиндә сечим етмәк ихтијары вар, амма Мүгәддәс Китаб принсипләри чәрчивәсиндән чыхмамаг шәртилә *. Јахшы истираһәт Аллаһын бәхшишидир (Ваиз 3:12, 13). Тәбии ки, истираһәт вә әјләнҹә илә бағлы һәр кәс фәргли сечим едир (Гал. 6:4, 5). Амма әсас бу дејил, әсас одур, истираһәт вә әјләнҹә һәјатымызда биринҹи јери тутмасын. Иса демишди: «Хәзинәниз һарададырса, үрәјиниз дә орада олаҹаг» (Мәт. 6:21). Исаја бәсләдијимиз ҝүҹлү мәһәббәт бизи Падшаһлығын ишини һәјатымызда һәр шејдән үстүн тутмаға тәшвиг едәҹәк, бу исә өзүнү фикирләримиздә, нитгимиздә вә һәрәкәтләримиздә бүрузә верәҹәк (Филип. 1:9, 10).

МАДДИ ШЕЈЛӘР

15, 16. а) Мадди шејләр мәсиһи үчүн һансы мәнада тәлә ола биләр? б) Иса Мәсиһ мадди шејләрлә бағлы һансы мәсләһәти вермишди?

15 Бу ҝүн чохларынын фикри-зикри сон дәбә ујғун пал-палтарда, јени технолоҝијада вә бу кими шејләрдәдир.  Буна ҝөрә дә һәр бир мәсиһи мүнтәзәм олараг нөвбәти суалларын көмәјилә өз истәкләрини тәһлил етмәлидир: «Вахтымын чохуну нәјә сәрф едирәм, јығынҹаг ҝөрүшләринә һазырлашмаға, јохса сон модел машынлара вә ја палтарлара бахмаға? Ҝүндәлик ишләрә ҝөрә дуаја вә Мүгәддәс Китабын мүталиәсинә аз вахт ајырмырам?» Әҝәр ҝөрсәниз ки, мадди шејләрә севҝи Мәсиһә мәһәббәтиниздән даһа ҝүҹлүдүр онун дедији нөвбәти сөзләрин үзәриндә дүшүнүн: «Ајыг-сајыг олун, өзүнүзү һәр ҹүр тамаһкарлыгдан горујун» (Лука 12:15). Нәјә ҝөрә Иса белә ҹидди хәбәрдарлыг вермишди?

16 Мәсиһ демишди ки, «һеч ким ики ағаја гуллуг едә билмәз». Сонра әлавә етмишди: «Сиз һәм Аллаһын, һәм дә вар-дөвләтин гулу ола билмәзсиниз». Чүнки һәр ики «аға» там сәдагәт тәләб едир. Иса демишди ки, биз «биринә нифрәт едиб диҝәрини севәҹәк», јахуд «биринә сәдагәт ҝөстәриб, диҝәрини» сајмајаҹағыг (Мәт. 6:24). Ҝүнаһлы олдуғумуз үчүн һәр биримиз ҹисмани арзуларла, еләҹә дә мадди шејләрә истәклә мүбаризә апармалыјыг (Ефес. 2:3).

17. а) Нәјә ҝөрә ҹисмани дүшүнҹәли инсана мадди шејләрә таразлы јанашмаг чәтиндир? б) Ҹисмани арзуларла мүбаризәдә бизә нә көмәк едә биләр?

17 Ҹисмани дүшүнҹәли инсана мадди шејләрә таразлы јанашмаг чәтиндир. Чүнки онун бәсирәт ҝөзү бағлыдыр. (1 Коринфлиләрә 2:14 ајәсини охујун.) Бу инсанын идракы күтләшдији үчүн писи јахшыдан ајыра билмир (Ибр. 5:11—14). Нәтиҹәдә, онун мадди шејләрә истәји, һеч вахт «бәсдир» демәјән арзулары идарәолунмаз һал алыр (Ваиз 5:10). Хошбәхтликдән бизим бу өлдүрүҹү зәһәрә гаршы дәрманымыз вар — мүнтәзәм Мүгәддәс Китабы охумаг (1 Бут. 2:2). Аллаһын сөзләри үзәриндә дүшүнмәк Иса Мәсиһә Шејтанын тәләсинә дүшмәмәјә көмәк етмишди. Биз дә Мүгәддәс Китаб принсипләринә ујғун јашамагла ҹисмани арзулара «јох» дејә биләрик (Мәт. 4:8—10). Онда Иса Мәсиһ ҝөрәҹәк ки, биз ону мадди шејләрдән чох севирик.

Һәјатда нәјә үстүнлүк верирсиниз? (18-ҹи абзаса бахын)

18. Сиз нәјә гәтијјәтлисиниз?

18 Мәсиһ Бутруса «мәни чох истәјирсән, бунлары?» суалыны вермәклә она баша салмаг истәјирди ки, о, ибадәти һәјатында һәр шејдән үстүн тутмалыдыр. Бутрус адына лајиг јашады. Онун адынын мәнасы даш демәкдир. Бу һәвари Јеһоваја хидмәтдә мәтин, даш кими мөһкәм иди (Һәв. 4:5—20). Биз дә мөһкәм вә гәтијјәтли олмалыјыг, гојмамалыјыг ки, иш, истираһәт вә мадди шејләр һәјатымызда әсас јери тутараг Мәсиһә мәһәббәтимизи сојутсун. Онда биз дә, санки, Бутрус кими Исаја дејәҹәјик: «Аға, јахшы билирсән ки, сәни чох истәјирәм».

^ абз. 14 «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 2011-ҹи ил 15 октјабр сајынын 9—12 сәһифәләриндә јерләшән «Сечдијин әјләнҹә фајдалыдыр?» адлы мәгаләнин 6—15 абзасларына бахын.