«Һәрҹ-мәрҹлик баш алыб ҝетдијиндән әксәр инсанларда мәһәббәт сојујаҹаг» (МӘТ. 24:12).

НӘҒМӘ: 60, 135

1, 2. а) Иса Мәсиһин Мәтта 24:12 ајәсиндә јазылмыш сөзләри илк нөвбәдә кимләрә аид иди? б) Биринҹи әсрдә јашајан әксәр мәсиһиләрин мәһәббәтинин ҝүҹлү олдуғуну «Һәвариләрин ишләри» китабы неҹә тәсдиг едир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

ИСА МӘСИҺ «дөврүн јекуну» илә бағлы әламәтләр верәндә демишди ки, «әксәр инсанларда мәһәббәт сојујаҹаг» (Мәт. 24:3, 12). Биринҹи әсрдә јашајан јәһудиләр Аллаһын халгы олдуғуну иддиа етсә дә, онларын Аллаһа мәһәббәти јох дәрәҹәсиндә иди.

2 Һәмин дөврдә јашајан мәсиһиләрин исә мәһәббәти ҝүҹлү иди. Онлар «Мәсиһ Иса һаггында мүждәни дурмадан билдирир», Аллаһа, диндашларына вә башга инсанлара мәһәббәт ҝөстәрирдиләр (Һәв. 2:44—47; 5:42). Амма тәәссүф ки, бәзи мәсиһиләрин дә мәһәббәти сојумушду.

3. Бәзи мәсиһиләрин мәһәббәтинин сојумасына нә сәбәб ола биләрди?

3 Иса Мәсиһ биринҹи әсрдә Ефесдә јашајан мәсиһи јығынҹағына мүраҹиәт едәрәк демишди: «Сәнә ирадым вар: әввәлки мәһәббәтин сојујуб» (Вәһј 2:4). Ҝөрәсән, буна нә сәбәб олмушду? Ола билсин, онлар анҹаг ҹисмани истәкләрини дүшүнән инсанларын  тәсири алтына дүшмүшдүләр (Ефес. 2:2, 3). Буҝүнкү шәһәрләрин әксәријјәти кими, Ефес дә мурдар әмәлләрлә долу иди. Ефес чох зәнҝин шәһәр олуб. Онун әһалиси ҹаһ-ҹалал ичиндә јашамағы, әјләнмәји вә раһат һәјаты севирди. Онларын ҹисмани арзулары һәтта Аллаһа вә инсанлара мәһәббәти боғмушду. Һәлә бу азмыш кими орада азғынлыг вә әхлагсызлыг баш алыб ҝедирди.

4. а) Бизим зәманәдә мәһәббәтин сојумасына нә сәбәб ола биләр? б) Кимә вә нәјә бәсләдијимиз мәһәббәт сынана биләр?

4 Иса Мәсиһин мәһәббәтин сојумасы илә бағлы дедији сөзләр бизим зәманәјә дә аиддир. Бу ҝүн инсанларын Аллаһа мәһәббәти ҝүнү-ҝүндән сојујур. Милјонларла инсан проблемләрин һәлли үчүн Аллаһа јох, инсан тәшкилатларына үз тутур. Буна ҝөрә дә Јеһова Аллаһа ибадәт етмәјән инсанларда мәһәббәт ҝетдикҹә сојујур. Ефесдәки мәсиһиләр кими, буҝүнкү мәсиһиләр дә еһтијатлы олмасалар, архајынлашар вә мәһәббәтләри азала биләр. Биз бир мәсиһи кими Јеһова Аллаһа, Мүгәддәс Китабдан өјрәндијимиз һәгигәтләрә вә баҹы-гардашларымыза мәһәббәт бәсләмәлијик. Ҝәлин ҝөрәк бу мәһәббәтимиз неҹә сынана биләр.

ЈЕҺОВА АЛЛАҺА МӘҺӘББӘТ

5. Нәјә ҝөрә биздә Аллаһ севҝиси олмалыдыр?

5 Иса Мәсиһ мәһәббәтин сојумасы барәдә данышдығы ҝүн ән үстүн мәһәббәт барәдә сөз ачмышды. О демишди: «“Аллаһын Јеһованы бүтүн гәлбинлә, бүтүн варлығынла вә бүтүн ағлынла сев”. Бу, биринҹи вә ән бөјүк әмрдир» (Мәт. 22:37, 38). Аллаһ севҝиси бизә Онун әмрләринә итаәт етмәјә, дөзүмлү олмаға көмәк едир вә дахилимиздә шәр әмәлләрә икраһ јарадыр. (Зәбур 97:10 ајәсини охујун.) Амма Шејтан вә онун шәр дүнјасы да бош дурмур, онлар бу мәһәббәти өлдүрмәјә ҹан атырлар.

6. Аллаһа мәһәббәтин азалмасы нәјә ҝәтириб чыхара биләр?

6 Бу дүнјанын мәһәббәт анлајышы тәһриф олунуб. Инсанлар Аллаһдан чох өзләрини севирләр, онлар чох худбин олублар (2 Тим. 3:2). Шејтанын әлиндә олан бу дүнја инсанлара «ҹисмин истәји, ҝөзләрин истәји вә варын нүмајишә гојулмасы» кими јанлыш арзулары тәлгин едир (1 Јәһ. 2:16). Һәвари Булус диндашларыны ҹисмани арзуларын тәһлүкәли олдуғу барәдә хәбәрдар едәрәк демишди: «Даима ҹисмани истәкләр һаггында дүшүнмәк өлүм... ҝәтирир. Чүнки ҹисмани дүшүнҹә тәрзи Аллаһла дүшмәнчилијә ҝәтирир» (Ром. 8:6, 7). Доғрудан да, өмрү вар-дөвләт јығмагла вә еһтирасы тәмин етмәклә кечирмәк ахырда инсана мәјуслуг вә дәрд јашадыр (1 Кор. 6:18; 1 Тим. 6:9, 10).

7. Мәсиһиләрин Аллаһа мәһәббәтини нә зәифләдә биләр?

7 Атеистләрин, агностикләрин вә тәкамүлчүләрин чоху инсанларын јалныз Аллаһа севҝисини дејил, һәтта Она иманыны сарсытмаға чалышыр. Онларын фикринҹә јалныз садәлөвһ вә авам инсанлар Аллаһын варлығына инана биләр. Тәәссүф ки, бәзи инсанлар Аллаһдан чох, алимләрә еһтирам бәсләјир (Ром. 1:25). Бу ҹүр инсанларын фәрзијјәләринә гулаг ассаг, Јеһова Аллаһдан узаглашаҹаг вә нәтиҹәдә Она мәһәббәтимиз сојујаҹаг (Ибр. 3:12).

8. а) Јеһова Аллаһын хидмәтчиләринин чоху һансы проблемләрлә мүбаризә апарыр? б) 136-ҹы мәзмур бизи нәјә әмин едир?

8 Јеһова Аллаһа иманымыз вә мәһәббәтимиз үчүн тәһлүкәли олан даһа бир амил руһ дүшкүнлүјүдүр. Шејтанын ағалыг етдији бир дүнјада јашадығымыз үчүн вахташыры һәр биримиз бизи руһдан салан проблемләр јашајырыг (1 Јәһ. 5:19). Һазырда, ола билсин, кимимиз гоҹалығын, хәстәлијин вә пулсузлуғун јаратдығы чәтинликләрлә мүбаризә апарырыг. Кимимиз өзүнү  баҹарыгсыз билдији, арзуларынын һәјата кечмәдији вә сәһвләрә јол вердији үчүн мәјуслуға гапылыр. Бу ҹүр вәзијјәтләрдә дүшүнмәмәлијик ки, Јеһова бизи атыб. Әксинә, Јеһованын бизә бәсләдији мәһәббәтин түкәнмәз олдуғуну сүбут едән фикирләрин үзәриндә дүшүнмәлијик. Мәсәлән, Зәбур 136:23 ајәсиндә дејилир: «Одур мискин һалымызда бизи унутмајан, мәһәббәти әбәдидир». Бәли, Јеһова Аллаһын хидмәтчиләринә дујдуғу мәһәббәт сарсылмаздыр. Буна ҝөрә дә әмин ола биләрик ки, О, бизим јалварышымызы ешидир вә бу дуаларымызы ҹавабсыз гојмур (Зәб. 116:1; 136:24—26).

9. Һәвари Булуса Аллаһа мәһәббәтини мөһкәм сахламаға нә көмәк едирди?

9 136-ҹы мәзмурун јазары кими, һәвари Булус да Јеһова Аллаһын Өз хидмәтчиләринә һәмишә дајаг олдуғу барәдә дүшүнүб бундан ҝүҹ алырды. О јазмышды: «Јеһова дајағымдыр, әсла горхмарам. Инсан мәнә нә едә биләр?!» (Ибр. 13:6). Јеһоваја етибары һәвари Булуса проблемләрлә мүбаризә апармаға ҝүҹ верирди. Чәтинә дүшәндә о, руһдан дүшмүрдү. Әксинә, о һәбсдә оланда бир нечә руһландырыҹы мәктуб јазмышды (Ефес. 4:1; Филип. 1:7; Флм. 1). Һансы проблемлә үзләширдисә үзләшсин һәваринин Јеһова Аллаһа мәһәббәти сарсылмырды. Бәс о, бу ҝүҹү һарадан алырды? Булус «һәр ҹүр тәсәлли Аллаһы олуб һәр дәрдимиздә бизә тәсәлли» верән Јеһова Аллаһа сығынырды (2 Кор. 1:3, 4). Бәс биз онун кими Аллаһа мәһәббәтимизи мөһкәм сахламаг үчүн нә едә биләрик?

Јеһова Аллаһы севдијинизи әмәлдә ҝөстәрин (10-ҹу абзаса бахын)

10. Јеһова Аллаһа мәһәббәтимизи неҹә мөһкәмләндирә биләрик?

10 Һәвари Булус Јеһова Аллаһа мәһәббәтимизи ҝүҹлү сахламаға көмәк едән амилләрдән бири барәдә сөз ачмышды. О, Салоникидәки баҹы-гардашлара үнванладығы мәктубда јазмышды: «Һәмишә дуа един». Сонралар Ромалылара јаздығы мәктубда да охшар сөзләр демишди: «Даима дуа един» (1 Салон. 5:17; Ром. 12:12). Дуа васитәсилә Аллаһла үнсијјәт гурмаг Онунла сых достлуғун тәмәлидир (Зәб. 86:3). Биз мәһрәм фикирләримизи вә һиссләримизи Аллаһа ачанда дуалары ешидән сәмави Атамыза јахын олуруг (Зәб. 65:2). Јеһова Аллаһ дуаларымыза ҹаваб верәндә исә Она мәһәббәтимиз ҝүҹләнәҹәк. Онда әмин олаҹағыг ки, «Јеһова Ону чағыранлара... јахындыр» (Зәб. 145:18). Јеһованын бизи севдијинә вә лазым оланда көмәјә ҝәләҹәјинә әминлик бизә сынаглара синә ҝәрмәјә ҝүҹ верәҹәк.

МҮГӘДДӘС КИТАБА МӘҺӘББӘТ

11, 12. Мүгәддәс Китабдан өјрәндијимиз биликләрә мәһәббәтимизи неҹә артыра биләрик?

11 Бир мәсиһи кими биз Мүгәддәс Китабдан өјрәндијимиз һәгигәтләри гијмәтләндирмәли вә севмәлијик. Мүгәддәс Китаб һәгигәтин јеҝанә мәнбәјидир. Иса Мәсиһ дуада Јеһоваја демишди: «Һәгигәт Сәнин сөзүндүр» (Јәһ. 17:17). Демәли, һәгигәтә севҝи Мүгәддәс Китабдан дәгиг билик әлдә етмәкдән башлајыр (Кол. 1:10). Бурада, садәҹә, тәмәл биликләр нәзәрдә тутулмур. Бәс Мүгәддәс Китабдакы һәгигәтләри севмәк нә демәкдир? Буну 119-ҹу мәзмурдан өјрәнмәк олар. (Зәбур 119:97—100 ајәләрини охујун.) Ҝүн әрзиндә Мүгәддәс Китабы охумаг вә охудугларынызын үзәриндә дүшүнмәк үчүн вахт ајырырсыныз? Мүгәддәс Китабдакы нәсиһәтләрин һәјатынызы неҹә ҝөзәлләшдирдији барәдә дүшүндүкҹә һәгигәти даһа чох гијмәтләндирәҹәксиниз.

12 119-ҹу мәзмурун јазары демишди: «Сөзләрин дамағыма неҹә шириндир, онлар ағзымда балдан да шириндир» (Зәб. 119:103). Нәшрләримизи дадлы гидаја бәнзәтмәк олар. Адәтән, биз чох севдијимиз  јемәји јаваш-јаваш јејирик ки, онун дадындан зөвг алаг. Ејнилә, Мүгәддәс Китабы мүталиә едәндә тәләсмәмәлијик, бунун үчүн кифајәт гәдәр вахт ајырмалыјыг. Онда ләтиф кәлмәләр, јәни Мүгәддәс Китабдан өјрәндикләримиз бизә зөвг верәҹәк, һәмчинин онлары јадда сахламаг асан олаҹаг вә јери ҝәләндә онларын васитәсилә кимәсә көмәк едә биләҹәјик (Ваиз 12:10).

13. Әрәмја пејғәмбәрә Мүгәддәс Јазылардан охудуғу һәгигәтләри севмәјә нә көмәк етмишди вә бу севҝи ону нәјә тәшвиг едирди?

13 Әрәмја пејғәмбәр Мүгәддәс Јазылардан охудуғу һәгигәтләри севирди. О демишди: «Сөзләрини тапыб једим. Сөзүн мәнә севинҹ верди, үрәјимә шадлыг ҝәтирди. Чүнки мән Сәнин адыны дашыјырам, еј ордулар Аллаһы Јеһова» (Әрм. 15:16). Ҝөрүн Аллаһын сөзләри пејғәмбәрә неҹә ҝүҹлү тәсир бағышлајырды! Әрәмја пејғәмбәр, санки, Аллаһын сөзләрини јејир вә һәзм едирди. Бу, о демәкдир ки, о, онларын үзәриндә дүшүнүрдү. Бу, она Аллаһын адыны дашымаг шәрәфини гијмәтләндирмәјә көмәк едирди. Биз дә Мүгәддәс Китабдакы һәгигәтләри севсәк, Јеһованын Шаһиди олмаг шәрәфини гијмәтләндирәҹәк вә сонун јахын олдуғу бу дөврдә Падшаһлыг һагда мүждәни тәблиғ едәҹәјик.

Мүгәддәс Китабы севдијинизи әмәлдә ҝөстәрин (14-ҹү абзаса бахын)

14. Мүгәддәс Китабдан өјрәндијимиз биликләрә мәһәббәти даһа неҹә артыра биләрик?

14 Ҝөрдүјүмүз кими Мүгәддәс Китабдакы һәгигәтләрә мәһәббәтимизи артырмаг үчүн Мүгәддәс Китабы вә она әсасланан нәшрләри охумалыјыг. Бәс бу саһәдә бизә башга нә көмәк едә биләр? Ибадәт ҝөрүшләриндә мүнтәзәм иштирак етмәк. Биз һәр һәфтә «Ҝөзәтчи гүлләси» васитәсилә Мүгәддәс Китабы арашдырырыг. Бу, Јеһованын тәлим вермәк үсулларындан биридир. Мәгаләдәки мөвзуну там баша дүшмәк үчүн һәр һәфтә «Ҝөзәтчи гүлләси» мүзакирәсинә әввәлҹәдән јахшы һазырлашмаг лазымдыр. Мәсәлән, мәгаләдә истинад олунан ајәләрин һамысыны бир-бир охумалыјыг. Бу ҝүн биз «Ҝөзәтчи гүлләси» журналыны jw.org сајтындан јүкләјир вә ја бир чох дилләрдә әлчатан олан «JW Library» програмындан охујуруг. Бу ҹүр електрон програмлар сајәсиндә истинад олунан ајәләри асанлыгла ачмаг олур. «Ҝөзәтчи  гүлләси» журналыны һарадан охудуғумуз ваҹиб дејил, әсас одур, ајәләрин һамысыны диггәтлә охујуб үзәриндә дүшүнәк. Бу, Мүгәддәс Китабдакы һәгигәтләрә мәһәббәтимизи артыраҹаг. (Зәбур 1:2 ајәсини охујун.)

БАҸЫ-ГАРДАШЛАРА МӘҺӘББӘТ

15, 16. а) Јәһја 13:34, 35 ајәләринә әсасән, Аллаһын гаршысында һансы борҹумуз вар? б) Баҹы-гардашлара мәһәббәт Јеһова Аллаһа вә Мүгәддәс Китаба мәһәббәтлә неҹә бағлыдыр?

15 Иса Мәсиһ јер үзүндәки һәјатынын сон ҝеҹәси шаҝирдләринә демишди: «Сизә јени бир әмр верирәм: бир-биринизи севин. Бир-биринизи мән сизи севдијим кими севин. Аранызда мәһәббәт олса, һамы биләҹәк ки, сиз мәним шаҝирдимсиниз» (Јәһ. 13:34, 35).

16 Баҹы-гардашлара мәһәббәт Јеһова Аллаһа мәһәббәтлә сых бағлыдыр. Әҝәр Аллаһы севмириксә, баҹы-гардашлары да севә билмәрик. Вә әҝәр баҹы-гардашлары севмириксә, Аллаһы севә билмәрик. Һәвари Јәһја да јазмышды: «Ҝөрдүјү гардашыны севмәјән адам ҝөрмәдији Аллаһы севә билмәз» (1 Јәһ. 4:20). Јеһоваја вә баҹы-гардашлара мәһәббәт, Мүгәддәс Китаба севҝи илә дә сых бағлыдыр. Нәјә ҝөрә? Мүгәддәс Китабда бујрулур ки, биз Јеһова Аллаһы вә баҹы-гардашлары севмәлијик. Бизи бу әмрә табе олмаға мәһз Мүгәддәс Китабдакы һәгигәтләрә мәһәббәт тәшвиг едир (1 Бут. 1:22; 1 Јәһ. 4:21).

Баҹы-гардашлары севдијинизи әмәлдә ҝөстәрин (17-ҹи абзаса бахын)

17. Баҹы-гардашлара мәһәббәтимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

17 1 Салоникилиләрә 4:9, 10 ајәләрини охујун. Јығынҹағымыздакы баҹы-гардашлара мәһәббәтимизи неҹә ҝөстәрә биләрик? Еһтијаҹы олан јашлы баҹыны вә ја гардашы ибадәт ҝөрүшләринә апарыб-ҝәтирмәклә. Дул баҹынын евиндә нәји исә тәмир етмәк ҝәрәкдирсә, көмәк әлимизи узатмагла (Јаг. 1:27). Биз һәмчинин руһдан дүшмүш, депрессијада олан вә башга проблемләрлә үзләшән баҹы-гардашлара диггәт ҝөстәрә, руһландыра вә тәсәлли верә биләрик (Мәс. 12:25; Кол. 4:11). Иман гардашларымыза һәм сөзләримизлә, һәм дә әмәлләримизлә гајғы ҝөстәрәндә онлары, сөзүн әсл мәнасында, севдијимизи сүбут едирик (Гал. 6:10).

18. Баҹы-гардашларла арамызда јаранан анлашылмазлығы арадан галдырмаға нә көмәк едир?

18 Мүгәддәс Китабда әсрләр әввәл јазылмышды ки, ахырзаманда әксәр инсанлар худбин вә тамаһкар олаҹаг (2 Тим. 3:1, 2). Буна ҝөрә дә биз бир мәсиһи кими Аллаһа, Мүгәддәс Китаб һәгигәтләринә вә бир-биримизә мәһәббәти аловландырмаг үчүн вар ҝүҹүмүзлә чалышмалыјыг. Дүздүр, һәрдән баҹы-гардашларла арамызда анлашылмазлыг јараныр. Амма бир-биримизә бәсләдијимиз мәһәббәт бизә бу чәтинликләри меһрибанлыгла јолуна гојмаға көмәк едир (Ефес. 4:32; Кол. 3:14). Одур ки, ҝәлин бу мәһәббәти сојумаға гојмајаг! Ҝәлин һәмишә Јеһова Аллаһа, Онун Кәламына вә баҹы-гардашлара мәһәббәти аловландыраг.