«Аллаһымыз Јеһова, Сән шана, шәрәфә, гүдрәтә лајигсән! Чүнки һәр шејин јараданы Сәнсән вә һәр шеј Сәнин ирадәнлә мөвҹуд олду вә јарадылды» (ВӘҺЈ 4:11).

НӘҒМӘ: 12, 150

1, 2. Һәр биримиз нәјә әмин олмалыјыг? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

ӨНҸӘКИ мәгаләдә дә гејд олундуғу кими, Иблис Јеһованын дүнјаны идарә етмәјә лајиг олмадығыны иддиа едир. Онун сөзүнә ҝөрә, инсанлар өзләри-өзләрини идарә етсәләр, даһа хошбәхт оларлар. Бәс о, нә дәрәҹәдә һаглыдыр? Тәсәввүр едәк ки, инсанларын Аллаһын идарәчилији олмадан әбәди јашамаг имканы вар. Неҹә дүшүнүрсүнүз, онлар даһа хошбәхт олардылар? Бәс әҝәр сизин Аллаһдан асылы олмадан әбәди јашамаг имканыныз олсајды, өзүнүзү даһа хошбәхт һисс едәрдиниз?

2 Бу суаллара сизин јеринизә һеч кәс ҹаваб верә билмәз. Бу барәдә һәр кәс өзү јахшыҹа дүшүнмәлидир. Белә етмәклә ҝөрәҹәксиниз ки, Аллаһын һакимијјәти ән јахшы һакимијјәтдир вә дәстәкләнмәјә лајигдир. Мүгәддәс Китаб бизә бу әминлији верир. Ҝәлин ҝөрәк орада буна даир һансы сүбутлар ҝәтирилир.

РӘҺБӘРЛИК ЕТМӘЈӘ ЛАЈИГ АЛЛАҺ

3. Нә үчүн јалныз Јеһованын Каинаты идарә етмәјә һүгугу вар?

3 Јеһова Күлли-Ихтијар Аллаһ вә Јарадан олдуғу үчүн Онун Каинаты идарә етмәјә там һүгугу вар (1 Салн. 29:11; Һәв. 4:24). Бир вәһјдә Мәсиһин 144 000 шәрики Аллаһа һәмд едәрәк  дејир: «Аллаһымыз Јеһова, Сән шана, шәрәфә, гүдрәтә лајигсән! Чүнки һәр шејин јараданы Сәнсән вә һәр шеј Сәнин ирадәнлә мөвҹуд олду вә јарадылды» (Вәһј 4:11). Бәли, һәр шејин јараданы Јеһова Аллаһ олдуғу үчүн Онун бәшәријјәт вә бүтүн руһани варлыглар үзәриндә һакимијјәт сүрмәјә там ихтијары чатыр.

4. Нәјә ҝөрә ирадә азадлығы Аллаһа гаршы чыхмаға һагг вермир?

4 Шејтан бир чөп дә јаратмајыб. Буна ҝөрә онун Каинаты идарә етмәјә дә һаггы чатмыр. Шејтан вә илк инсан ҹүтү Јеһова Аллаһын һакимијјәтинә гаршы чыхмагла дикбашлыг етдиләр (Әрм. 10:23). Дүздүр, Аллаһ јаратдығы варлыглара ирадә азадлығы вериб. Бәс онларын бу азадлыгдан истифадә едәрәк, Аллаһын рәһбәрлијиндән имтина етмәјә һаггы чатырды? Әлбәттә ки, хејр! Аллаһ инсана ирадә азадлығыны ҝүндәлик һәјатда гәрарлар гәбул етмәк үчүн вериб. Амма бу, она Јараданына гаршы чыхмаға һагг вермир. Бәли, инсан Аллаһа гаршы чыхмагла ирадә азадлығындан суи-истифадә етмиш олур. Һалбуки һәр кәсин Аллаһын рәһбәрлијинә еһтијаҹы вар.

5. Јеһованын вердији гәрарларын әдаләтли олдуғуну нәјин әсасында әмин ола биләрик?

5 Јеһованын башга бир сәбәбә ҝөрә дә Каинаты идарә етмәјә һаггы чатыр: О, Өз сәлаһијјәтини һагг-әдаләтлә иҹра едир. Аллаһ бәјан едир: «Мән Јеһовајам, мәһәббәтлә давранырам, дүнјада адил, һагг ишләр ҝөрүрәм. Чүнки Мәнә бунлар хошдур» (Әрм. 9:24). Аллаһ нәјин әдаләтли олдуғуна гәрар вермәк үчүн инсанлар тәрәфиндән јазылан ганунлары әсас тутмур. Һаггы вә наһаггы О Өзү тәјин едир вә инсанлара бунун әсасында ганунлар верир. «Доғрулуг вә әдаләт тахтынын тәмәлидир» (Зәб. 89:14; 119:128). Буна ҝөрә дә әмин ола биләрик ки, Јеһованын вердији бүтүн ганунлар, принсипләр вә гәрарлар тамамилә әдаләтлидир. Шејтан исә Јеһованын һакимијјәтинин гүсурлу олдуғуну иддиа етсә дә, әдаләтин һөкм сүрдүјү бир дүнја гура билмәди.

6. Башга һансы сәбәбә ҝөрә Јеһованын дүнјаны идарә етмәјә һаггы чатыр?

6 Бундан әлавә, Јеһова Аллаһ сонсуз елм вә һикмәт саһибидир. Буна ҝөрә дә Онун Каинаты идарә етмәјә там һаггы чатыр. Аллаһын Иса Мәсиһә чарәси тапылмајан хәстәликләри сағалтмаг баҹарығыны вермәсиндән дә буну ајдын ҝөрә биләрик (Мәт. 4:23, 24; Марк 5:25—29). Бу, инсанлар үчүн мөҹүзә олса да, Јеһова үчүн ади бир шеј иди. О, инсан организминин неҹә ишләдијини јахшы билдијиндән јаранан фәсадлары да арадан галдырмаға гадирдир. Ејнилә, Јеһова өлүләри неҹә дирилтмәји, тәбии фәлакәтләри неҹә дајандырмағы да јахшы билир.

7. Јеһованын һикмәтинин бу дүнјанын һикмәтиндән үстүн олдуғу нәдән ҝөрүнүр?

7 Шејтанын һакимијјәти алтында олан бу дүнја һәлә дә өлкәдахили силаһлы иғтишашларын вә дөвләтләр арасы мүһарибәләрин гаршысыны ала билмир. Дүнјада сүлһү јалныз Јеһованын һикмәти јарада биләр (Әшј. 2:3, 4; 54:13). Јеһованын елми вә һикмәти барәсиндә өјрәндикҹә јәгин сиз дә һәвари Булусун дедији сөзләрлә разылашаҹагсыныз. О демишди: «Аллаһын немәтләри ҝөр неҹә болдур, һикмәти, билији дәрин үммандыр! Онун һөкмләри ағласығмаздыр, јоллары тәдгиголунмаздыр!» (Ром. 11:33).

ӘН МҮКӘММӘЛ ҺАКИМИЈЈӘТ

8. Јеһованын идарә етмә тәрзиндә сизи риггәтә ҝәтирән нәдир?

8 Ҝөрдүјүмүз кими, Мүгәддәс Китаб Јеһова Аллаһын Каинаты идарә етмәјә һаггы чатдығыны ајдын шәкилдә ҝөстәрир. Орада һәмчинин Аллаһын һакимијјәтинин ән мүкәммәл һакимијјәт олдуғуна даир сүбутлар  вар. Бунлардан бири одур ки, Јеһова мәһәббәтлә һакимлик едир. Онун «рәһмли вә мәрһәмәтли, сәбирли, мәһәббәти бол, һәгигәти әнҝин олан Аллаһ» олмасы һагда дүшүнәркән үрәјимиз риггәтә ҝәлир (Чых. 34:6). Јеһова Аллаһ инсанларын ләјагәтинә һөрмәт едир. О, бизим гајғымыза биздән дә јахшы галыр. Шејтанын иддиасынын там әкси олараг, Јеһова өз садиг бәндәләриндән һеч бир јахшы шеји ҝизләтмир. О һәтта Онун үчүн ән дәјәрли варлыг олан Иса Мәсиһи гурбан верди ки, бизим әбәди јашамаг үмидимиз олсун! (Зәбур 84:11; Ромалылара 8:32 ајәләрини охујун.)

9. Һарадан билирик ки, Јеһова һәр бир бәндәси илә ајры-ајрылыгда марагланыр?

9 Јеһова Өз халгыны чох севир. Бунунла белә, О, ајры-ајрылыгда һәр бир хидмәтчиси илә јахындан марагланыр. Ҝәлин гәдим дөврдә баш вермиш бир һадисәјә нәзәр салаг. Үч әср әрзиндә Јеһова Исраил халгы үзәриндә һакимләр тәјин едир вә онларын васитәсилә халгы дүшмәнләрин әлиндән хилас едирди. Белә бир гармагарышыг дөврдә исраилли олмајан бир гадын Јеһованын диггәтиндән јајынмады. О, Рут адлы бу гадынын һәгиги ибадәти дәстәкләмәк үчүн етдији фәдакарлығы ҝөрдү. Јеһова она јахшы әр вә өвлад нәсиб етди. Јеһованын Рута вердији немәтләр бунунла битмәди. Рут дириләндә Мәсиһин онун шәҹәрәсиндән ҝәлдијини өјрәнәҹәк. Бир тәсәввүр един, Рут башына ҝәләнләрин Мүгәддәс Китабда јер алдығыны вә һәтта һәмин бөлмәнин онун адыны дашыдығыны биләндә нә гәдәр севинәҹәк?! (Рут 4:13; Мәт. 1:5, 16).

10. Јеһованын залым Рәһбәр олмадығыны һарадан билирик?

10 Јеһова Аллаһ залым, гәддар Рәһбәр дејил. О, тәбәәләринә азадлыг вә севинҹ бәхш едир (2 Кор. 3:17). Давуд пејғәмбәр бу барәдә јазмышды: «Әзәмәт вә ҹалал [Аллаһын] һүзурунда, гүдрәт вә севинҹ дәрҝаһындадыр» (1 Салн. 16:7, 27). Мәзмурчу Итан да демишди: «Шадлыг сәси билән халг нә бәхтијардыр! Онлар үзүнүн нурунда јеријир, еј Јеһова. Адын онлара севинҹ бәхш едир ҝеҹә-ҝүндүз, әдаләтинлә јүксәлирләр» (Зәб. 89:15, 16).

11. Јеһованын ән јахшы Рәһбәр олдуғуна әминлијимизи неҹә артыра биләрик?

11 Јеһованын кәрамәти үзәриндә дүшүнмәк Онун ән јахшы Рәһбәр олдуғуна әминлијимизи артыраҹаг. Беләҹә, биз мәзмурчунун кечирдији һиссләри дујаҹағыг. О дејирди: «Сәнин һәјәтиндә кечән бир ҝүнү, өзҝә јердә кечирдијим мин ҝүнә дәјишмәрәм» (Зәб. 84:10). Бу, башга ҹүр ола да билмәз! Јеһова Аллаһ бизи јаратдығы үчүн нәјин бизә әсл хошбәхтлик ҝәтирдијини дә билир вә О, бу тәләбатымызы артыгламасы илә өдәјир. Вердији ганунларын һамысы бизим хејримизәдир вә онлара чәтин дә олса, әмәл етмәк бизә бөјүк хошбәхтлик ҝәтирир. (Әшија 48:17 ајәсини охујун.)

12. Һансы башлыҹа сәбәбә ҝөрә биз Аллаһын һакимијјәтинин тәрәфини тутуруг?

12 Мүгәддәс Китабда гејд олунур ки, Иса Мәсиһин миниллик һакимијјәтиндән сонра бәзи инсанлар Јеһоваја гаршы чыхаҹаглар (Вәһј 20:7, 8). Онлары белә бир аддым атмаға нә тәһрик едәҹәк? Шејтан азадлыға бурахыландан сонра бәшәријјәти аздырмаг мәгсәдилә һәмишәки үсула әл атаҹаг. О, инсанларда худбинлик ојатмаға ҹәһд ҝөстәрәҹәк. Онлары инандырмаға чалышаҹаг ки, Јеһоваја табе олмадан әбәди јашамағын бир үсулу вар. Әлбәттә, бу, мүмкүн олан бир шеј дејил. Амма сөһбәт ондан ҝедир ки, биз бу јалана инанаҹағыг, јохса јох. Әҝәр биз Јеһованы сидги-үрәкдән севир, Она хејирхаһлығына вә гануни Һөкмдар олдуғуна ҝөрә ибадәт едириксә, Шејтанын бу ҹүр иддиалары бизи аздырмајаҹаг. Биз мәһәббәтли Аллаһымызын рәһбәрлији алтында олмајан һәјат арзуламајаҹағыг.

 СӘДАГӘТЛӘ ЈЕҺОВАНЫН ҺАКИМИЈЈӘТИНИН ТӘРӘФИНДӘ ДУРУН

13. Јеһованын һакимијјәтинин тәрәфиндә дурдуғумузу неҹә ҝөстәрә биләрик?

13 Өјрәндијимиз кими, Јеһованын дүнјаны идарә етмәјә там һаггы чатыр, О, ән јахшы Рәһбәрдир вә биз Онун һакимијјәтини дәстәкләмәлијик. Буну неҹә едә биләрик? Ҝүнаһдан гачмагла вә Јеһоваја там сәдагәтлә гуллуг етмәклә. Бундан әлавә, Јеһованын һакимијјәтинин тәрәфини тутдуғумузу һәр шеји Јеһованын истәдији кими етмәклә дә ҝөстәрә биләрик. Әҝәр биз һәр шејә Јеһованын ҝөзү илә бахсаг, ҝөстәрәҹәјик ки, Ону севирик вә һакимијјәтини дәстәкләјирик. (Ефеслиләрә 5:1, 2 ајәләрини охујун.)

14. Ағсаггаллар вә аилә башчылары Јеһовадан неҹә өрнәк ала биләрләр?

14 Мүгәддәс Китабдан билирик ки, Јеһова Өз сәлаһијјәтини мәһәббәтлә иҹра едир. Ејнилә, Јеһованын һакимијјәтинин тәрәфини тутан аилә башчысы вә ағсаггал да чалышаҹаг ки, һәдсиз тәләбкар олмасын, өзүнү кичик бир дөвләтин ағасы санмасын. Әксинә, о, Јеһовадан нүмунә ҝөтүрәҹәк. Һәвари Булус да Јеһовадан вә Иса Мәсиһдән өрнәк алырды (1 Кор. 11:1). О, инсанлары пәрт еләмирди, онлары Аллаһын ҝөзүндә мәгбул олан ишләри ҝөрмәјә мәҹбур етмирди, әксинә, онлара хаһишлә мүраҹиәт едирди (Ром. 12:1; Ефес. 4:1; Флм. 8—10). Һәвари Булус билирди ки, Јеһова мәсәләләри мәһз бу ҹүр һәлл едир. Јеһованын һакимијјәтини севән вә ону дәстәкләјән һәр бир инсан да белә давранаҹаг.

15. Нә үчүн Јеһованын сәлаһијјәт вердији шәхсләрә табе олмаг Онун рәһбәрлијини дәстәкләмәк демәкдир?

15 Биз һәмчинин Јеһованын сәлаһијјәт вердији шәхсләрин ҝөстәришләринә әмәл етмәклә дә Онун һакимијјәтинин тәрәфини тутдуғумузу ҝөстәририк. Ола билсин, бәзән верилән гәрары там баша дүшмәјәҹәјик вә ја онунла разылашмајаҹағыг. Бунунла белә, гәрары дәстәкләмәклә Аллаһын гојдуғу  гурулуша һөрмәт етдијимизи ҝөстәрә биләрик. Сөзсүз ки, дүнјадакы инсанлар белә вәзијјәтләрдә тамамилә башга ҹүр давранырлар. Јеһованын рәһбәрлији алтында јашамаг истәјәнләрдән исә итаәткарлыг ҝөстәрмәк тәләб олунур (Ефес. 5:22, 23; 6:1—3; Ибр. 13:17). Бу ҹүр давранмаг илк нөвбәдә бизим өзүмүзә фајда ҝәтирир, чүнки Аллаһ нә дејирсә, бизим хејримизә дејир.

16. Јеһованын һакимијјәтинин тәрәфини тутан шәхс гәрар верәркән нәји нәзәрә алаҹаг?

16 Ҝүндәлик һәјатда вердијимиз гәрарларла да Јеһованын һакимијјәтинә табе олдуғумузу ҝөстәрә биләрик. Һәр хырда шејлә бағлы ганун гојмаг Јеһоваја хас дејил. Бунун әвәзинә, О, бизә Өз дүшүнҹә тәрзини ачыглајыб. Мәсәлән, Аллаһ бизә «буну ҝејинмәк олар, буну ҝејинмәк олмаз» кими ганунлар вермәјиб. Бунун әвәзинә, ҝејимимиз вә хариҹи ҝөрүнүшүмүзүн абыр-һәјалы, мәсиһијә јарашан тәрздә олмасыны бујурур (1 Тим. 2:9, 10). Јеһова истәјир ки, гәрарымызын башгаларына неҹә тәсир едәҹәјини дә дүшүнәк, һеч кими бүдрәтмәјәк (1 Кор. 10:31—33). Вердијимиз гәрарларда шәхси истәкләримизи јох, Јеһованын бу мәсәлә илә бағлы нә дүшүндүјүнү нәзәрә алсаг, Онун рәһбәрлијини севдијимизи вә дәстәкләдијимизи ҝөстәрмиш олаҹағыг.

Шәхси гәрарлар верәндә вә аилә мәсәләләриндә Јеһованын һакимијјәтинин тәрәфини тутун (16—18-ҹи абзаслара бахын)

17, 18. Әр-арвадлар Јеһованын һакимијјәтини дәстәкләдијини неҹә ҝөстәрә биләр?

17 Башга бир саһәјә нәзәр салаг. Ҝәлин ҝөрәк мәсиһи әр-арвад Јеһованын һакимијјәтини дәстәкләдијини неҹә ҝөстәрә биләр. Ола билсин, аилә һәјатынын бу гәдәр чәтин олаҹағыны ҝөзләмирдиниз. Бәлкә һәтта пешманчылыг чәкмәјә башламысыныз. Онда бир анлыг Јеһованын Исраил халгы илә рәфтары һагда дүшүнүн. Јеһова Өзүнү Исраил халгына «сәнин әрин» дејә тәгдим етмишди (Әшј. 54:5; 62:4). Доғрудан да, «бу никаһ» јаман проблемли никаһ иди. Бунунла белә, Јеһова Исраиллә мүнасибәтини кәсмәјә тәләсмәди. Әксинә, О, дәфәләрлә халгыны бағышлајыр вә онларла бағладығы әһдә садиг галырды. (Зәбур 106:43—45 ајәләрини охујун.) Мәһәббәтинә бу ҹүр садиг олан Аллаһы неҹә севмәјә биләрик?

18 Ејнилә, Јеһова Аллаһы севән әр-арвадлар Ондан өрнәк алырлар. Проблемләр јарананда аилә һәјатына сон гојмаг үчүн бәһанә ахтармырлар. Бу әр-арвадлар баша дүшүрләр ки, Аллаһ онлары бир бојундуругда бирләшдириб вә онларын бир-биринә бағлы галмасыны истәјир. Мүгәддәс Китаба әсасән, мәсиһи зинадан башга һеч бир сәбәбә ҝөрә бошаныб башгасы илә евләнә билмәз (Мәт. 19:5, 6, 9). Мәсиһиләр мүнасибәтләрини мөһкәмләндирмәк үчүн әлләриндән ҝәләни етмәлидирләр. Бунунла онлар Јеһованын һакимијјәтини дәстәкләмиш олаҹаглар.

19. Сәһв иш тутанда нә етмәлијик?

19 Ҝүнаһлы олдуғумуза ҝөрә бәзән Јеһованы кәдәрләндирән ишләрә јол веририк. Јеһова Аллаһ да буну билдији үчүн Иса Мәсиһи ҝүнаһларымызын уғрунда фидјә вериб. Буна ҝөрә дә сәһв иш тутанда Јеһовадан әфв диләмәлијик (1 Јәһ. 2:1, 2). Өзүмүзү гынамагданса, сәһвимиздән нәтиҹә чыхармалыјыг. Јеһоваја бағлы галсаг, О, бизи бағышлајаҹаг, бундан әлавә, руһдан дүшмәмәјә вә ҝәләҹәкдә охшар вәзијјәтләрдә дүзҝүн давранмаға көмәк едәҹәк (Зәб. 103:3).

20. Нә үчүн инди Јеһованын һакимијјәтинин тәрәфини тутмағын әсл вахтыдыр?

20 Јени дүнјада һамымыз Јеһованын һакимијјәти алтында јашајаҹағыг вә Онун салеһ јоллары һагда өјрәнәҹәјик (Әшј. 11:9). Елә бу ҝүнүн өзүндә дә чох шеј өјрәнирик. Тезликлә Јеһованын дүнјаны идарә етмәјә лајиг олдуғу сүбута јетириләҹәк. Одур ки, инди Јеһованын һакимијјәтинин тәрәфини тутмағын там вахтыдыр. Ҝәлин нә гәдәр ки вахт вар әмәлләримизлә, хидмәтимизлә вә Јеһовадан өрнәк алмагла Онун һакимијјәтинин тәрәфини тутаг.