Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ҝејимә јох, ҝејинәнә бахын

Ҝејимә јох, ҝејинәнә бахын

КАНАДАДА јашајан Дон адлы Јеһованын Шаһиди гаршысына мәгсәд гојмушду ки, Аллаһын кәламыны сәфил һәјат сүрән инсанлара тәблиғ етсин. Онун данышдығы һәмин адамлардан биринин ады Питер иди. Дон бу адамы нөвбәти сөзләрлә тәсвир едир: «Һәјатымда һәлә белә пис ҝүндә олан сәфил ҝөрмәмишдим. Үстәлик, һеч кими өзүнә јахын бурахмырды». Анҹаг Дон тәслим олмады, нә аз, нә чох дүз он дөрд ил онунла үнсијјәт гурмаға чалышды.

Ҝүнләрин бир ҝүнү Питер Дондан сорушду: «Мәнә ҝөрә вахтыны нијә өлдүрүрсән? Һеч ким мән тәрәфә белә бахмыр, сәнә нә дүшүб?» Дон Питерин үрәјинә јол тапмаг үчүн Мүгәддәс Китабдан бәзи ајәләри ҝөстәрди. Биринҹи, Аллаһын адынын олдуғуну деди вә Зәбур 83:18 ајәсини ҝөстәрәрәк Питердән охумағы хаһиш еләди. Сонра ондан нәјә ҝөрә әл чәкмәдијинин сәбәбини Ромалылара 10:13, 14 ајәләриндән изаһ етди. Орада дејилир: «Јеһованын адыны чағыран һәр кәс гуртулаҹаг». Ахырда Дон Питерә Мәтта 9:36 ајәсини охутдурду: «Иса ҹамааты ҝөрәндә онларын һалына аҹыды, чүнки бу адамлар чобансыз гојунлар кими јазыг вә дағыныг идиләр». Ҝөзләри долан Питер Дон гардашдан сорушду: «Демәли, онун мәнә дә јазығы ҝәлир?»

Бу, Питерин һәјатында дөнүш нөгтәси олур. О јујунуб-тәмизләнир, үз-ҝөзүнү абыра салыр, көһнә палтарыны дәјишиб Дон гардашын она бағышладығы палтары ҝејинир. Бундан сонра өзүнә фикир вермәјә башлајыр.

Питерин ҝүндәлији вар иди. Ҝүндәлијин әввәлини онун һәјатынын гара сәһифәләри тутурду. Анҹаг Донла таныш оландан сонра бу ҝүндәлијин сәһифәләри санки ишыг сачды. Бир ҝүн о, белә сөзләр јазмышды: «Бу ҝүн өјрәндим ки, Аллаһын ады Јеһовадыр. Бундан сонра дуамда Онун адыны чәкәҹәјәм. Аллаһын адыны билдијим  үчүн чох хошбәхтәм! Дон дејир ки, Јеһова мәним сирдашым ола биләр».

Ҝүндәлијиндәки сон сөзләри Питер доғма баҹы вә гардашына үнванламышды. О јазыр:

«Нә исә бу ҝүн өзүмү јахшы һисс етмирәм. Ҝөрүнүр, јаш өз сөзүнү дејир. Амма бу ҝүн өлмәли олсам белә, әминәм ки, достумла [Дон] Ҹәннәтдә ҝөрүшәҹәјәм. Әҝәр бу сөзләри охујурсунузса, демәли артыг дүнјада јохам. Дәфнимдә ҹамаатдан фәргләнән бир нәфәри ҝөрсәниз, онунла таныш олун. Бир дә ки, истәјирәм, бу ҝөј китабы охујасыныз *. Орада дејилир ки, достуму јенидән Ҹәннәтдә ҝөрәҹәјәм. Буна сидги-үрәкдән инанырам. Сизи севән гардашыныз Питер».

Дәфндән сонра баҹысы Уми Питер һагда деди: «Ики ил бундан габаг о, мәнимлә данышды. Нечә илләрдән сонра биринҹи дәфә иди ки, белә хошбәхт иди. Һәтта ҝүлүмсәјирди». Уми Дона сөз вериб деди: «Мән бу китабы мүтләг охујаҹағам. Әҝәр бу китаб гардашыма белә тәсир едибсә, демәли, орада нәсә вар». Уми һәмчинин Јеһованын Шаһидләри илә «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабыны арашдырмаға разылашды.

Ҝәлин биз дә инсанлара ҝөрүнүшүнә ҝөрә гијмәт вермәјә тәләсмәјәк, һәр бир инсана сәбир вә севҝи илә јанашаг (1 Тим. 2:3, 4). Онда Питер кими тәмиз гәлбли инсанларын үрәјинә јол тапа биләҹәјик. Үрәкләри ҝөрән Аллаһ исә, өз нөвбәсиндә, сәпдијимиз һәгигәт тохумларыны ҹүҹәрдиб бөјүдәҹәк (1 Ишм. 16:7; Јәһ. 6:44).

^ абз. 7 Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунмуш «Әбәди һәјата апаран һәгигәт» китабы нәзәрдә тутулур. Артыг дәрҹ олунмур.