Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јадыныздадырмы?

Јадыныздадырмы?

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин сон сајларыны диггәтлә охумусунузса, ашағыдакы суаллара ҹаваб вермәјә чалышын.

Гардашлар, мәсәлән, рајон нәзарәтчиләри вә јығынҹаг ағсаггаллары тәшкилатдан ҝәлән ҝөстәришләрә неҹә јанашмалыдырлар?

Гардашлар бу ҝөстәришләрә дәрһал табе олмалыдырлар. Онлар өзләринә нөвбәти суаллары верә биләрләр: «Мән әтрафымдакы инсанларын руһани ҹәһәтдән мөһкәмләнмәјинә көмәк едирәм? Мәсул гардашларын ҝөстәришләринә дәрһал әмәл едирәм?» (w16.11 с. 11).

Мәсиһиләр Бабил әсарәтинә нә вахт дүшүб?

Бу, һәвариләр өләндән дәрһал сонра баш вермишди. Һәмин вахт руһаниләр синфи јаранды. Килсә вә дөвләт дөнүк мәсиһилији дәстәкләјир, буғдаја бәнзәр мәсиһиләрин сәсини боғмаға чалышырды. Амма 1914-ҹү илә гәдәрки онилликләр әрзиндә мәсһ олунмуш мәсиһиләр бу әсарәтдән чыхмаға башламышды (w16.11 с. 23—25).

Лефевр д’Етаплын әсәрини әһәмијјәтли едән нә иди?

1520-ҹи илләр әрзиндә Лефевр Мүгәддәс Китабы франсыз дилинә тәрҹүмә етмишди ки, франсыз халгы ону сәрбәст охуја билсин. Онун Мүгәддәс Китаб ајәләринә вердији изаһатын Мартин Лүтерә, Вилјам Тиндала вә Жан Калвинә ҝүҹлү тәсири олмушду (wp16.6 с. 10—12).

«Ҹисмани истәкләр һаггында дүшүнмәк» вә «руһани шејләр барәсиндә дүшүнмәк» арасында һансы фәрг вар? (Ром. 8:6)

Ҹисмани истәкләр һаггында дүшүнмәк одур ки, инсанын фикри-зикри ҝүнаһлы арзуларын јанында олур, даим бәдәнин истәкләри барәдә данышыр. Руһани шејләр барәсиндә дүшүнән инсан исә диггәтини Аллаһын ишинә ҹәмләјир вә Онун дүшүнҹә тәрзинә јијәләнмәјә чалышыр. Бу ҹүр мәсиһи мүгәддәс руһа онун дүшүнҹәсинә һаким кәсилмәјә јол верир. Ҹисмани истәкләр һаггында дүшүнмәк өлүм, руһани шејләр барәсиндә дүшмәк исә һәјат вә сүлһ ҝәтирир (w16.12 с. 15—17).

Нараһатчылығы неҹә азалтмаг олар?

Мүһүм шејләри өн плана гојун, өзүнүзә гаршы чох тәләбкар олмајын, һәр ҝүн динҹәлмәк үчүн вахт ајырын, Јеһованын јаратдыгларыны сејр един, јумор һиссини горујун, мүнтәзәм идманла мәшғул олун вә јухуја кифајәт гәдәр вахт ајырын (w16.12 с. 22, 23).

«Һәнуг иманы сајәсиндә көчүрүлдү ки, өлүмү ҝөрмәсин» (Ибр. 11:5). Бу нә демәкдир?

Ҝөрүнүр, Јеһова Һәнуг пејғәмбәри өлүм јухусуна елә гәрг етди ки, о, өлдүјүнү һисс етмәди (wp17.1 с. 12, 13).

Нәјә ҝөрә тәвазөкарлыг дәјәрдән дүшмәјән хүсусијјәтдир?

Тәвазөкар олмаг өзүнә објектив јанашмаг, өз мәһдудијјәтләрини танымаг демәкдир. Тәвазөкар инсан башгалары илә өз һәддини билән тәрздә давраныр вә ҝөрдүјү ишин әһәмијјәтини шиширтмир (w17.01 с. 18).

Биринҹи әсрдә вә бу ҝүн Рәһбәрлик Шурасыны Јеһова Аллаһын идарә етдијинә һансы сүбутлар вар?

Биринҹи әсрдә Рәһбәрлик Шурасы мүгәддәс руһун сајәсиндә Мүгәддәс Китабдакы һәгигәтләри баша дүшмүшдү. Онлар мәләкләрин көмәји илә тәблиғ ишинә нәзарәт едир вә гәрар верәндә Аллаһын Кәламына әсасланырдылар. Бу амилләр бу ҝүн фәалијјәт ҝөстәрән Рәһбәрлик Шурасына да аиддир (w17.02 с. 26—28).

Һансы дөрд амил бизә фидјә гурбанлығынын гәдрини билмәјә көмәк едир?

1) Ону ким вериб; 2) һансы мәгсәдлә верилиб; 3) ону верән бундан өтрү нәләрдән кечиб вә 4) верилән һәдијјәјә нә дәрәҹәдә еһтијаҹымыз вар иди. Бу амилләрин үзәриндә дүшүнмәк ваҹибдир (wp17.2 с. 4—6).

Мәсиһи вердији гәрары дәјишә биләр?

Мәсиһи вердији сөзүн үстүндә дурмалыдыр. Амма һәрдән вердијимиз гәрарлара јенидән бахмаг лазым ҝәлә биләр. Нејнәва әһалиси төвбә едәндән сонра Јеһова онларла бағлы вердији гәрары дәјишди. Биз дә вәзијјәт дәјишәндә вә ја гәрарымыза тәсир едән јени мәлумат аланда ејни ҹүр давранмалыјыг (w17.03 с. 16, 17).

Киминсә һаггында мәнфи данышмаг нәјә ҝөрә дүзҝүн дејил?

Чүнки бу, вәзијјәти ҝәрҝинләшдирир. Һәмчинин јадда сахламалыјыг ки, һаглы да олсаг, һагсыз да киминсә писинә данышмаг мәсәләни һәлл етмир (w17.04 с. 21).