Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Гој Аллаһын вердији хәзинәјә мәһәббәтиниз сојумасын

Гој Аллаһын вердији хәзинәјә мәһәббәтиниз сојумасын

«Хәзинәниз һарададырса, үрәјиниз дә орада олаҹаг» (ЛУКА 12:34).

НӘҒМӘ: 76, 59

1, 2. а) Јеһова Аллаһын бизә пај вердији хәзинәләрдән үчүнүн адыны чәкин. б) Бу мәгаләдә нә барәдә данышылаҹаг?

КАИНАТДА нә варса һамысы Јеһова Аллаһа мәхсусдур. Һәгигәтән дә О, зәнҝин Аллаһдыр (1 Салн. 29:11, 12). О, сәхавәтли Ата кими хәзинәсини Өз бәндәләри илә пајлашыр, анҹаг јалныз онун гәдрини биләнләрлә. Шүкүрләр олсун Јеһоваја ки, бизә 1) Падшаһлығы барәдә мүждә, 2) инсанлара хилас ҝәтирән тәблиғ иши, 3) Мүгәддәс Китабдакы әвәзсиз һәгигәтләр кими хәзинәләр әрмәған едиб! Амма биз еһтијатлы олмасаг, бу хәзинәләр ҝөзүмүздә адиләшәр вә нәтиҹәдә онлары лазымсыз бир әшја кими атарыг. Бу хәзинәләри итирмәк истәмириксә, онлары истифадә етмәли вә онлара севҝимизи ҝүҹләндирмәлијик. Иса Мәсиһ демишди: «Хәзинәниз һарададырса, үрәјиниз дә орада олаҹаг» (Лука 12:34).

2 Елә исә ҝәлин ҝөрәк Падшаһлыг барәдә мүждәјә, хидмәтә вә һәгигәтә мәһәббәтимизи, миннәтдарлығымызы неҹә артыра биләрик вә бу һиссләрин сојумамасы үчүн нә етмәк олар. Мәгаләни охудугҹа ҝәлин һәр биримиз Аллаһын бәхш етдији бу хәзинәләрә мәһәббәтимизи неҹә ҝүҹләндирәҹәјимиз барәдә дүшүнәк.

 АЛЛАҺЫН ПАДШАҺЛЫҒЫ МИСЛИ-БӘРАБӘРИ ОЛМАЈАН МИРВАРИ

3. Исанын чәкдији мәсәлдәки таҹир шаһанә мирварини алмаг үчүн нә етмәјә һазыр иди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

3 Мәтта 13:45, 46 ајәләрини охујун. Мәсиһ әла мирвари ахтаран бир таҹир барәдә мәсәл данышмышды. Шүбһәсиз ки, бу таҹир узун илләр әрзиндә јүзләрлә мирвари алыб-сатыб. Бир ҝүн онун әлинә шаһанә бир мирвари дүшдү. Таҹир ону ҝөрәндә һејран галды. Бу мирварини алмаг үчүн о, бүтүн вар-дөвләтини сатмаға һазыр иди. Ҝөрүн бу мирвари онун үчүн нә дәрәҹәдә дәјәрли иди!

4. Аллаһын Падшаһлығыны гијмәтләндиририксә, нә етмәјә һазыр олаҹағыг?

4 Исанын бу мәсәлиндән нә өјрәнә биләрик? Аллаһын Падшаһлығы барәдә мүждә бу шаһанә мирваријә бәнзәјир. Әҝәр биз мүждәни таҹир мирварини дәјәрләндирдији кими дәјәрләндирсәк, Аллаһын Падшаһлығынын тәбәәси олмаг вә бу мөвгеји итирмәмәк үчүн һәр шејдән кечмәјә һазыр олаҹағыг. (Марк 10:28—30 ајәләрини охујун.) Ҝәлин ики нәфәрин нүмунәсинә бахаг вә ҝөрәк онлар Падшаһлыг уғрунда нәләрдән кечибләр.

5. Зәккај Аллаһын Падшаһлығынын тәбәәси олмаг истәдијини неҹә ҝөстәрди?

5 Әввәлҹә ҝәлин Исанын дөврүндә јашамыш Зәккај адлы бир киши барәдә данышаг. Верҝијығанларын рәиси олан бу инсан һарам газанҹла өзүнә вар-дөвләт топламышды (Лука 19:1—9). Анҹаг о, Падшаһлыг барәдә мүждәни ешидәндә онун нә гәдәр дәјәрли олдуғуну баша дүшүр вә һәјатында дәјишиклик етмәк гәрарына ҝәлир. О, Исаја дејир: «Аға, малымын јарысыны јохсуллара верәҹәјәм, кимин әлиндән нәјини алмышамса, она дөрдгат гајтараҹағам». Зәккај һарам јолла топладығы вар-дөвләтдән кечмәјә вә вара, пула тамаһындан әл чәкмәјә һазыр иди.

6. Аллаһын Падшаһлығынын тәбәәси олмаг үчүн Роус һансы дәјишиклији етди вә ону буна нә тәшвиг етди?

6 Инди исә ҝәлин Роус адлы бир гадынын нүмунәсинә бахаг. О, һомосексуалларын һүгугларыны мүдафиә едән бир тәшкилатын президенти иди. Роус һәмчинин лесбиан иди. О, Мүгәддәс Китабы өјрәнәндән сонра Аллаһын Падшаһлығы һаггындакы мүждәнин нә гәдәр дәјәрли олдуғуну ҝөрдү. Амма о, ејни заманда баша дүшүрдү ки, һәјатында көклү дәјишиклик етмәлидир (1 Кор. 6:9, 10). Јеһоваја мәһәббәти ону вәзифәсиндән истефа етмәјә вә әввәлки һәјат тәрзини дәјишмәјә тәшвиг етди. Роус 2009-ҹу илдә вәфтиз олду, нөвбәти ил исә өнҹүл хидмәтинә башлады. Ҝөрүндүјү кими, Роусун Јеһоваја вә Онун Падшаһлығына мәһәббәти ҝүнаһлы арзуларындан ҝүҹлү иди (Марк 12:29, 30).

7. Падшаһлыға мәһәббәтимизин сојумамасы үчүн нә едә биләрик?

7 Чохумуз Аллаһын Падшаһлығынын тәбәәси олмаг үчүн һәјатымызда әсаслы дәјишиклик етмишик (Ром. 12:2). Амма бунунла иш битмир. Биз һәр заман еһтијатлы олмалыјыг, јол вермәмәлијик ки, нә исә, истәр мадди шејләр, истәр ҝүнаһлы ҹисмин арзулары Аллаһын Падшаһлығына мәһәббәтимизи сојутсун (Мәс. 4:23; Мәт. 5:27—29). Јеһова Аллаһ Падшаһлыға сәмими мәһәббәтимизи горујуб сахламаға көмәк етмәк үчүн бизә Өз хәзинәсиндән даһа бир инҹи бәхш едиб.

ИНСАНЛАРА ХИЛАС ҜӘТИРӘН ТӘБЛИҒ ИШИ

8. а) Нәјә ҝөрә һәвари Булус тәблиғ ишини сахсы габларда сахланылан хәзинәјә бәнзәтмишди? б) Булусун тәблиғ ишини севдији нәдән ҝөрүнүр?

8 Иса Мәсиһ бизә Аллаһын Падшаһлығы һаггындакы мүждәни тәблиғ етмәји вә шаҝирд һазырламағы тапшырыб (Мәт. 28:19, 20). Һәвари Булус бу хидмәтин дәјәрини баша дүшүрдү. О, јени әһдин хидмәтчиси кими она  һәвалә олунан иши сахсы габларда сахланылан хәзинәјә бәнзәтмишди (2 Кор. 4:7; 1 Тим. 1:12). Биз, садәҹә, сахсы габ, јәни ҝүнаһлы инсан олсаг да, тәблиғ етдијимиз хәбәр һәм бизи, һәм дә бизә гулаг асан инсанлары хилас едә биләр. Буна ҝөрә дә Булус демишди: «Һәр шеји мүждә наминә едирәм ки, ону башгаларына чатдыра билим» (1 Кор. 9:23). Тәблиғи севдији үчүн Булус шаҝирд һазырламаг ишиндә фәал иштирак едирди. (Ромалылара 1:14, 15; 2 Тимутијә 4:2 ајәләрини охујун.) Бу, она амансыз тәгибләрә синә ҝәрмәјә көмәк етмишди (1 Салон. 2:2). Бәс биз тәблиғ ишини севдијимизи неҹә сүбут едә биләрик?

9. Тәблиғ ишини севдијимизи неҹә сүбут едә биләрик?

9 Булусун тәблиғ ишини севдијинә даһа бир сүбут одур ки, о, јаранан һәр фүрсәтдән истифадә едәрәк инсанлара мүждәни чатдырырды. Һәвариләр вә биринҹи әсрдәки диҝәр мәсиһиләр кими, биз дә гејри-рәсми шәкилдә, иҹтимаи јерләрдә вә ев-ев тәблиғ едирик (Һәв. 5:42; 20:20). Шәраитимиз јол вердији гәдәр хидмәтдә фәал олмаға чалышыр, кимимиз көмәкчи өнҹүл, кимимиз өнҹүл хидмәтинә башлајырыг. Кимимиз исә хариҹи дил өјрәнир, өз өлкәмиз дахилиндә башга әразијә, һәтта башга өлкәјә көчүрүк (Һәв. 16:9, 10).

10. Ајринин тәблиғ ишиндә фәал олмасы һансы фајданы ҝәтирди?

10 Ҝәлин ҝөрәк Бирләшмиш Штатлардан олан Ајрин адлы субај бир баҹы хидмәти севдијини неҹә ҝөстәрмишди. О чох истәјирди ки, русдилли мүһаҹирләрә хош хәбәри чатдырсын. 1993-ҹү илдә Ајрин бу инсанлара тәблиғ етмәјә башлајанда Нју-Јорк шәһәриндәки русдилли групда тәхминән 20 тәблиғчи вар иди. Баҹы һарадаса 20 илдир русдилли инсанлара тәблиғ едир. О дејир: «Демәздим, бу ҝүн рус дилиндә мүкәммәл данышырам». Буна бахмајараг, Јеһова онун вә онун кими бу ишә ҹан гојан диҝәр баҹы-гардашларын әмәјинә мүкафат вериб. Һазырда Нју-Јорк шәһәриндә алты русдилли јығынҹаг вар. Ајрин баҹынын дәрс кечдији инсанлардан он беши вәфтиз олуб. Онлардан бәзиләри бејтелли, өнҹүл вә ағсаггал кими хидмәт едир. Ајрин дејир: «Дүшүнүрәм, башга һеч бир иш мәнә бу гәдәр севинҹ ҝәтирмәзди». Ҝөрүндүјү кими, бу баҹы хидмәтини чох севир!

Тәблиғ ишинә хәзинә кими јанашырсыныз вә һәр һәфтә бу ишә вахт ајырырсыныз? (11 вә 12-ҹи абзаса бахын)

11. Тәгибләрә бахмајараг, тәблиғ ишиндә фәал олмаг һансы ҝөзәл нәтиҹәләр ҝәтириб?

11 Тәблиғ ишинин дәјәрини анламаг бизә һәвари Булус кими тәгибләрә бахмајараг, бу иши давам етмәјә ҝүҹ верәҹәк (Һәв. 14:19—22). 1930—1944-ҹү илләр арасы Бирләшмиш Штатлардакы баҹы-гардашлар ҝүҹлү тәгибләрә мәруз галырдылар. Амма онлар да Булус кими мәтин идиләр вә тәблиғ ишиндән галмырдылар. Тәблиғ етмәк һүгугумузу мүдафиә етмәк үчүн  гардашлар мәһкәмәләрә мүраҹиәт едир вә чохлу гәләбәләр газанырды. 1943-ҹү илдә Нејтан Норр гардаш Бирләшмиш Штатларын Али Мәһкәмәсиндә чалынан бир гәләбә барәдә јазыларында нөвбәти сөзләри ишләтмишди: «Газанылан гәләбәләр, әслиндә, сизин мүбаризәнизин сајәсиндәдир. Чүнки тәблиғчи тәблиғ ишиндә фәал олмасајды, әризәләр Али Мәһкәмәјә кими ҝедиб чыхмазды. Амма мәһз сиз тәблиғчиләрин, бүтүн дүнјада јашајан баҹы-гардашларын гәтијјәт вә дөнмәзлији сајәсиндәдир ки, тәгибләрин гаршысы кәсилир. Бу мәһкәмә гәрары Аллаһын халгынын мәтин галмагла чалдығы гәләбәнин нәтиҹәсидир». Башга өлкәләрдәки баҹы-гардашларын да гәтијјәти бу ҹүр гәләбәләрә сәбәб олмушду. Бәли, тәблиғ ишинә севҝимиз тәгибләрә галиб ҝәлир.

12. Тәблиғ иши илә бағлы нәјә гәтијјәтлисиниз?

12 Хидмәтимизә Аллаһын бәхш етдији хәзинә кими јанашсаг, тәблиғә саат јығмаг хатиринә чыхмајаҹағыг. Әксинә, әлимиздән ҝәләни едәҹәјик ки, мүждә һаггында әтрафлы шәһадәт верәк (Һәв. 20:24; 2 Тим. 4:5). Инди исә ҝәлин Јеһованын бәхш етдији башга бир хәзинә барәдә данышаг, ҝөрәк биз инсанлара нә барәдә билик вермәлијик.

ҺӘГИГӘТ АДЛЫ ХӘЗИНӘМИЗ

13, 14. Мәтта 13:52 ајәсиндә һансы хәзинәдән сөз ачылыр вә биз бу хәзинәни неҹә долдура биләрик?

13 Јеһова Аллаһ һәгигәтин мәнбәјидир (Јәһ. 17:17). О, бу һәгигәт хәзинәсиндән Өз Кәламы васитәсилә бизә пај верир. Беләҹә, ҝәлдик чыхдыг Јеһовадан алдығымыз үчүнҹү хәзинәјә. Јеһова сәхавәтли Ата олдуғу үчүн бу хәзинәни Она дәрин еһтирам бәсләјән инсанларла пајлашыр. Һәгигәти ешитдијимиз илк ҝүндән бәри Мүгәддәс Китаб, нәшрләримиз, топлантылар вә јығынҹаг ҝөрүшләри васитәсилә һәгигәт хәзинәмизи долдуруруг. Бу минвалла илләр кечдикҹә Исанын һаггында сөз ачдығы «тәзә вә көһнә шејләр» сахланылан хәзинәјә саһиб олаҹағыг. (Мәтта 13:52 ајәсини охујун.) Бу һәгигәтләри дәфинә кими ахтарсаг, Јеһова хәзинәмизи тәзә һәгигәтләрлә зәнҝинләшдирмәјә көмәк едәҹәк. (Мәсәлләр 2:4—7 ајәләрини охујун.) Бәс буну неҹә едә биләрик?

14 Биз мүнтәзәм фәрди мүталиә етмәли, Мүгәддәс Китабы вә нәшрләримизи диггәтлә арашдырмалыјыг. Бу, бизә јени һәгигәтләри, јәни әввәлләр билмәдијимиз фикирләри тапмаға көмәк едәҹәк (Јуш. 1:8, 9; Зәб. 1:2, 3). 1879-ҹу илин ијул ајындан башлајараг дәрҹ олунан бу журналын илк сајында јазылмышды: «Һәгигәт “һәјат” адлы бијабанда от-әләфә бәнзәр јаланлар арасында аз гала боғулан балаҹа бир чичәјә бәнзәјир. Бу чичәји тапмаг истәјирсинизсә, јахшы-јахшы ахтармалысыныз... Ону дәрмәк үчүн ашағы әјилмәлисиниз. Амма бир ҝүл дәриб ҝетмәјин... Јенә ахтарын, дајанмадан арајын». Бәли, биз илаһи һәгигәт хәзинәмизи долдурмағы ҹан-дилдән арзуламалыјыг.

15. Нәјә ҝөрә мүәјјән һәгигәтләри хәзинәдәки «көһнә шејләр»ә аид етмәк олар вә бу һәгигәтләрдән һансы сизин үчүн даһа чох әзиздир?

15 Биз бу мисилсиз һәгигәтләрдән бәзиләрини Јеһованын Шаһидләри илә тәзә-тәзә таныш оланда ашкар етмишдик. Бу һәгигәтләри «көһнә» шејләр адландырмаг олар, чүнки бунлары биз мәсиһи јолуна гәдәм гојанда өјрәнмишик вә о ҝүндән бу јана онлар бизим үчүн чох дәјәрлидирләр. Мәсәлән, биз өјрәнмишдик ки, Јараданымызын ады Јеһовадыр, О, инсанлары әбәди јашамаг үчүн јарадыб, бизи ҝүнаһын вә өлүмүн ҹајнағындан хилас етмәк үчүн Оғлуну гурбан вериб. Сонра өјрәндик ки, бир ҝүн Аллаһын Падшаһлығы бүтүн әзаб-әзијјәтә сон гојаҹаг, инсанлара әмин-аман, хошбәхт вә әбәди һәјат бәхш едәҹәк (Јәһ. 3:16; Вәһј 4:11; 21:3, 4).

16. Һансыса пејғәмбәрлијин вә ја ајәнин изаһатына дүзәлиш едиләндә биз өз тәрәфимиздән нә етмәлијик?

 16 Һәрдән Мүгәддәс Китабдакы пејғәмбәрликләрин вә ја ајәләрин изаһатына дүзәлиш олунур. Бу ҹүр дүзәлишләр едиләндә мәлуматы диггәтлә арашдырмалы вә дәринлијинә вармалыјыг (Һәв. 17:11; 1 Тим. 4:15). Биз көһнә вә јени изаһат арасындакы әсас фәрги баша дүшмәклә кифајәтләнмәмәлијик, бу фәргләр арасындакы хырда мәгамлары да ҝөрмәјә чалышмалыјыг. Онда дејә биләрик ки, биз һәгигәт хәзинәмизә «јени» ҹәваһир гојмушуг. Ҝәлин ҝөрәк нә үчүн бу зәһмәти чәкмәјә дәјәр.

17, 18. Мүгәддәс руһ бизә неҹә көмәк едир?

17 Иса Мәсиһ демишди ки, мүгәддәс руһ өјрәндијимиз шејләри јадымыза салаҹаг (Јәһ. 14:25, 26). Биз бу көмәји тәблиғ заманы неҹә алырыг? Бу суалын ҹавабыны Питер гардашын башына ҝәлән әһвалатдан өјрәнә биләрик. 1970-ҹи ил иди. Питер гардашын 19 јашы вар иди вә о, тәзәликҹә Британијадакы Бејтелдә хидмәт етмәјә башламышды. Бир ҝүн о, ев-ев тәблиғ едәндә гапыны ортајашлы бир киши ачыр. Питер кишидән Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк истәјиб-истәмәдијини сорушур. Киши тәәҹҹүбләнир ки, ҹаван бир оғлан она Мүгәддәс Китабы өјрәнмәји тәклиф едир. Сән демә бу киши раввин имиш. О, гардашы јохламаг үчүн сорушур: «Һә, ҹаван оғлан, де ҝөрүм “Дәнјал” китабы һансы дилдә јазылыб?» Питер белә ҹаваб верир: «Бу китабын мүәјјән һиссәләри Арами дилиндә јазылыб». Питер дејир: «Суалын ҹавабыны билмәјим раввини мәәттәл гојмушду. Амма ән чох өзүм мәәттәл галмышдым. Өз-өзүмә дүшүнүрдүм, мән бу суалын ҹавабыны һарадан билирәм? Евә ҝәләндән сонра “Ҝөзәтчи гүлләси” вә “Ојанын!” журналларынын өтән сајларыны ҝөздән кечирдим вә ҝөрдүм ки, мәгаләләрин бириндә “Дәнјал” китабынын арами дилиндә јазылдығы изаһ олунуб» (Дән. 2:4, һаш.). Бу һадисәдән ҝөрүрүк ки, мүгәддәс руһ әввәлләр охудуғумуз вә хәзинәмизә гојдуғумуз фикирләри лазым олан анда јадымыза салыр (Лука 12:11, 12; 21:13—15).

18 Јеһова Аллаһын бизә ачдығы һәгигәтләри севир вә гијмәтләндиририксә, һәгигәт хәзинәмизи даим «көһнә вә јени» ҹәваһирләрлә долдураҹағыг. Јеһованын өјрәтдији һәгигәтләрә мәһәббәтимиз вә миннәтдарлығымыз артдыгҹа тәблиғ ишиндә даһа мәһарәтли олаҹағыг.

ХӘЗИНӘНИЗИ ГОРУЈУН

19. Нәјә ҝөрә Јеһованын бәхш етдији хәзинәни горумаг лазымдыр?

19 Шејтан вә онун дүнјасы јухарыда ады чәкилән хәзинәләрә мәһәббәтимизи вә миннәтдарлығымызы зәифләтмәјә вә ја тамамилә өлдүрмәјә чалышыр. Буна ҝөрә дә еһтијатлы олмалыјыг ки, парлаг карјера вәдләри, ҹаһ-ҹалаллы һәјат јашамаг вә вар-дөвләтимизи нүмајишә гојмаг арзусу бизи јолдан чыхармасын. Һәвари Јәһја демишди: «Дүнја өз истәкләри илә бәрабәр кечиб ҝедир» (1 Јәһ. 2:15—17). Бу сәбәбдән биз вар ҝүҹүмүзлә чалышмалыјыг ки, Аллаһдан алдығымыз сәрвәтә мәһәббәтимизи вә миннәтдарлығымызы горујаг.

20. Јеһованын вердији хәзинәләри горумаг үчүн нә етмәлијик?

20 Биз јол вермәмәлијик ки, Аллаһын Падшаһлығына бәсләдијимиз мәһәббәтин јерини башга бир шеј тутсун. Одур ки, ҝәлин тәблиғ ишиндә фәал олаг, инсанларын һәјатыны хилас едән бу иши ҝүнү-ҝүндән даһа чох гијмәтләндирәк вә һәгигәт хәзинәмизи јени ҹәваһирләрлә долдураг. Онда ҝөјдә хәзинә јығмыш олаҹағыг. Орада хәзинәмизә оғрунун әли чатмаз вә ону ҝүвә јемәз. Хәзинәмиз һарададырса, үрәјимиз дә орада олаҹаг (Лука 12:33, 34).