ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Ијун 2017

Бу сајда 2017-ҹи ил ијулун 31-дән августун 27-дәк олан тәлим мәгаләләри јерләшир.

Јадыныздадырмы?

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин сон сајларыны диггәтлә охумусунузса, ашағыдакы суаллара ҹаваб вермәјә чалышын.

Јеһова Аллаһ һәр дәрдимиздә бизә тәсәлли верир

Бу ҝүн мәсиһиләр аиләдә һансы чәтинликләрлә үзләшә биләр? Сиз бу ҹүр чәтинликләр јашајырсынызса Аллаһ сизә неҹә тәсәлли верә биләр?

Гој Аллаһын вердији хәзинәјә мәһәббәтиниз сојумасын

Һансы хәзинәләри гијмәтләндирмәлијик вә буну неҹә едә биләрик?

Ҝејимә јох, ҝејинәнә бахын

Бир Јеһованын Шаһидинин сәфил инсана ҝөстәрдији диггәт сајәсиндә онун һәјаты неҹә дәјишди?

Сүлһјарадансыныз, јохса сүлһјаран?

Һамы истәјир ки, инсанларла арасында сүлһ вә меһрибанчылыг олсун. Амма бәзи инсанлар өзләринә гаршы һөрмәтсизлик ҝөрәндә вә ја кимсә онларын шәнинә тохунанда буну унудурлар, һеч дә сүлһпәрвәр инсан кими давранмырлар. Сизә бу ҹүр мүнасибәт ҝөстәрмәмәјә нә көмәк едә биләр?

Ағылсыз кишинин ағыллы арвады

Бу тәрифи Давуд пејғәмбәр Абигајил адлы јәһуди бир гадына сөјләмишди. Абигајил пејғәмбәрин бу тәрифини нәјин сајәсиндә газанмышды вә онун нүмунәсиндән биз неҹә бәһрәләнә биләрик?

Мүһүм мәсәләни унутмајын

Бәшәријјәт гаршысында һансы мүһүм мәсәлә дуруб? Нә үчүн бу һагда хәбәримиз олмалыдыр?

Јеһованын һакимијјәтинин тәрәфиндә дурун!

Јеһованын Каинаты идарә етмәјә һүгугу чатдығыны дәрк етмәк һәјатыныза неҹә тәсир едәҹәк?

Билирсиниз?

Иса Мәсиһ Јерусәлим мәбәдиндәки алверчиләри нә үчүн «гулдур» адландырмышды?