Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһова Аллаһа ҝүвәнәрәк дүзҝүн гәрарлар верин

Јеһова Аллаһа ҝүвәнәрәк дүзҝүн гәрарлар верин

«Иманла [диләјин], зәррә гәдәр дә шүбһә [етмәјин]» (ЈАГ. 1:6).

НӘҒМӘ: 81, 70

1. Нәјә ҝөрә Габил јанлыш гәрар верди вә бу гәрарын нәтиҹәси нә олду?

ГАБИЛ сечим гаршысында иди: һиссләринә тәслим олсун, јохса онлары ҹиловлајыб рам етсин. Онун гәрары бүтүн һәјатына тәсир едәҹәкди. Һамымыз јахшы билирик, Габил һансы сечими етди. Онун јанлыш гәрары гардашы Һабилин һәјатыны әлиндән алды. Бу гәрар Габилин Јараданы илә мүнасибәтләрини дә корлады (Јар. 4:3—16).

2. Дүзҝүн гәрар вермәк нә дәрәҹәдә ваҹибдир?

2 Биз дә һәјатда гәрарлар вермәли олуруг. Дүздүр, гәрарларымыз, адәтән, өлүм-дирим мәсәләси олмур. Амма јенә дә онлар һәјатымыза ҝүҹлү тәсир едир. Дүзҝүн гәрар верәндә һәјатымыз нисбәтән раһат вә фираван кечир, јанлыш гәрарлар исә бизә проблемләрлә вә мәјуслугла долу һәјат јашадыр (Мәс. 14:8).

3. а) Дүзҝүн гәрарлар вермәк үчүн биздә һансы әминлик олмалыдыр? б) Бу мәгаләдә һансы суаллары мүзакирә едәҹәјик?

3 Бәс дүзҝүн гәрар вермәјә бизә нә көмәк едә биләр? Биз Аллаһа ҝүвәнмәлијик, әмин олмалыјыг ки, О, бизә көмәк етмәјә гадирдир вә бу көмәји ҝөстәрмәјә һазырдыр. Һәмчинин Мүгәддәс Китаба етибар етмәли вә Јараданымызын  мәсләһәтләринин кечәрли олдуғуна әмин олмалыјыг. (Јагуб 1:5—8 ајәләрини охујун.) Аллаһы јахындан таныдыгҹа вә Онун Кәламыны севдикҹә Она етибарымыз артаҹаг, әмин олаҹағыг ки, О, бизим хејримизи дүшүнүр. Беләҹә, биз һәмишә гәрар вермәздән әввәл Аллаһын Кәламындан мәсләһәт ахтараҹағыг. Бәс гәрар вермәк баҹарығыны неҹә јахшылашдырмаг олар? Әҝәр артыг гәрар вермишиксә, бу о демәкдирми ки, гәрарымызы дәјишмәмәлијик?

ҺӘЈАТ ГӘРАРЛАРДАН ИБАРӘТДИР

4. Адәм һансы гәрары верди вә нәтиҹәси нә олду?

4 Бәшәр јаранандан бәри инсанлар һәјатда ваҹиб гәрарлар верир. Илк инсан олан Адәм дә гәрар вермәли олмушду: Јараданына итаәт етсин, јохса Һәвванын сөзүнә гулаг ассын. Дүздүр, Адәм гәрар верди, амма нә карә. О, Шејтана ујмуш Һәвванын тәсири алтына дүшүб јанлыш гәрар верди. Бу сәһви Адәмә баһа баша отурду: о, әввәлҹә ҹәннәти, сонра исә һәјатыны итирди. Амма бу һәлә һарасыдыр, бүтүн бәшәријјәт онун јанлыш гәрарынын аҹысыны јашајыр.

5. Гәрар вермәк баҹарығына мүнасибәтимиз неҹә олмалыдыр?

5 Бәзи инсанлар дүшүнүр ки, һәјатда гәрар вермәли олмасајдыг, јашамаг чох раһат оларды. Сиз дә бу фикирдәсиниз? Онда нәзәрә алын ки, Јеһова Аллаһ инсаны шүурсуз вә програмлашдырылмыш робот кими јаратмајыб. Әксинә, О, Мүгәддәс Китаб васитәсилә бизә дүзҝүн гәрарлар вермәји өјрәдир. Әҝәр Јараданымыз бизим гәрар вермәјимизи истәјирсә, демәли, бу, бизим хејримизәдир. Ҝәлин буну сүбут едән бир неҹә нүмунәјә бахаг.

6, 7. Исраиллиләр һансы сечим гаршысында галмышдылар вә нәјә ҝөрә онлара дүзҝүн гәрар вермәк чәтин иди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

6 Исраиллиләр вәд олунмуш дијарда мәскунлашанда ваҹиб сечим етмәли идиләр: Јеһоваја ибадәт етсинләр, јохса диҝәр аллаһлара. (Јушә 24:15 ајәсини охујун.) Ола билсин, бизим нәзәримизҹә бурада чәтин һеч нә јохдур. Амма бу, чох ҹидди мәсәлә иди, чүнки вердикләри гәрардан онларын һәјаты асылы иди. Исраиллиләри һакимләрин идарә етдији дөврдә халг дөнә-дөнә јанлыш гәрар вермиш, Јеһовадан үз дөндәриб сахта аллаһлара сәҹдә етмишди (Һак. 2:3, 11—23). Исраиллиләрин сечим гаршысында олдуғу башга бир вәзијјәт Илјас пејғәмбәрин дөврүндә јаранмышды. Пејғәмбәр халгы бир гәрар вермәјә сәсләјирди: ја Јеһоваја ибадәт етсинләр, ја да сахта аллаһ олан Баала (1 Пад. 18:21). Илјас пејғәмбәр халгы гәтијјәтсизлијинә ҝөрә мәзәммәт етди. Јенә дә биз дүшүнә биләрик, бурада чәтин нә вар ки, ахы Јеһоваја ибадәти сечмәк ән доғру гәрардыр, инсан һеч вахт бундан зијан чәкмәз. Бирдә ки, ағлы башында олан адам сахта аллаһа ибадәт етмәз. Амма исраиллиләр бир гәрара ҝәлә билмирдиләр, онлар ики тәрәфә әјилирдиләр. Илјас онлары ән али ибадәти, Јеһоваја ибадәти сечмәјә тәшвиг етди.

7 Ҝөрәсән, исраиллиләрә бу дүзҝүн гәрары вермәк нәјә ҝөрә чәтин иди? Әввәла, халгын Јеһоваја иманы зәифләмишди, онлар Онун мәсләһәтләринә гулаг асмырдылар; Аллаһдан елм алмаг, Онун һикмәтинә јијәләнмәк үчүн вахт ајырмырдылар, Она ҝүвәнмирдиләр. Дәгиг билик алсајдылар, онлара дүзҝүн гәрар вермәк асан оларды (Зәб. 25:12). Үстәлик, онлар башга халгларын тәсири алтына  дүшмүшдүләр, һәтта јол верирдиләр ки, башгалары онларын әвәзинә гәрар версин. Халгын арасында јашајан бүтпәрәстләр исраиллиләрин дүшүнҹәсинә нүфуз едәрәк онлары өз ибадәтләринә ҹәлб етмишдиләр. Јеһова узун илләр әввәл бу барәдә халгыны хәбәрдар етмишди (Чых. 23:2).

НӘЈӘ ҜӨРӘ БАШГАЛАРЫ БИЗИМ ЈЕРИМИЗӘ ГӘРАР ВЕРМӘМӘЛИДИР?

8. Исраиллиләрин башына ҝәләнләрдән һансы дәрси ҝөтүрүрүк?

8 Индиҹә бахдығымыз нүмунәләрдән ваҹиб бир дәрс ҝөтүрүрүк: һеч ким башгасынын әвәзинә гәрар вермәмәлидир вә дүзҝүн гәрар вермәк истәјириксә, Аллаһын Кәламыны јахшы билмәлијик. Галатијалылара 6:5 ајәсиндә дејилир: «Һәр кәс өз мәсулијјәт јүкүнү дашыјаҹаг». Гәрар вермәк мәсулијјәтини башгасынын үстүнә атмамалыјыг. Һәр һансы мәсәләјә Јеһованын неҹә јанашдығыны шәхсән мүәјјән етмәли вә буна ујғун гәрар вермәлијик.

9. Нәјә ҝөрә башгаларынын әвәзимизә гәрар вермәси тәһлүкәлидир?

9 Неҹә ола биләр ки, башгалары јеримизә гәрар верәр? Әтрафымыздакы инсанлар бизи јанлыш сечим етмәјә сөвг едә биләр (Мәс. 1:10, 15). Бу тәсир нә гәдәр ҝүҹлү олса да, Мүгәддәс Китаба әсасән тәрбијә олунмуш виҹданымызын сәсинә гулаг асыб гәрар вермәк бизим өһдәмизә дүшүр. Әҝәр биз башгаларына бизим јеримизә гәрар вермәјә изин веририксә, демәк олар ки, онлара гошулмуш олуруг. Әслиндә, бунун өзү дә бир гәрардыр, амма бунун ахыры пис гуртара биләр.

10. Һәвари Булус Галатијадакы мәсиһиләри нә барәдә хәбәрдар етмишди?

10 Һәвари Булус Галатијадакы мәсиһиләри тәсир алтына дүшмәк тәһлүкәси барәдә хәбәрдар етмишди. (Галатијалылара 4:17 ајәсини охујун.) Јығынҹагда бәзи мәсиһиләр јығынҹаг үзвләринин гәрарларына тәсир етмәјә чалышырдылар. Мәгсәд онлары һәвариләрдән ајырмаг иди. Бу худбин инсанлар өзләринә шөһрәт ахтарырдылар. Онлар өз сәлаһијјәтләрини ашыр вә диндашларынын гәрар вермәк ихтијарына һөрмәтсизлик едирдиләр.

11. Диндашларымыз гәрар вермәли оланда онлара неҹә көмәк едә биләрик?

11 Һәвари Булус баҹы-гардашларын гәрар  вермәк һүгугуна һөрмәтлә јанашырды вә бунунла бизә ҝөзәл нүмунә гојуб. (2 Коринфлиләрә 1:24 ајәсини охујун.) Бу ҝүн ағсаггаллар баҹы-гардашлара сечим мәсәләсиндә мәсләһәт верәндә Булусдан нүмунә ҝөтүрмәлидир. Онлар јығынҹаг үзвләринә Мүгәддәс Китаба әсасланан мәлумат вермәјә һәмишә һазырдырлар, амма еһтијатлы олмалыдырлар ки, онларын јеринә гәрар вермәсинләр. Чүнки бу гәрарын нәтиҹәсини баҹы-гардашлар өзләри јашајаҹаг. Бурадан һансы нәтиҹәни чыхарырыг? Биз башгаларына көмәк етмәк үчүн Мүгәддәс Китаб принсипләрини вә мәсләһәтләрини ҝөстәрә биләрик, амма унутмамалыјыг ки, гәрар вермәк онларын өһдәсинә дүшүр. Беләҹә, онлар дүзҝүн гәрар верәндә бөјүк фајда әлдә едәҹәкләр. Демәли, биз һеч вахт ағлымызын уҹундан белә кечирмәмәлијик ки, баҹы-гардашларын јеринә гәрар вермәјә һаггымыз чатыр.

Ағсаггаллар диндашларына гәрар вермәјә көмәк едирләр(11-ҹи абзаса бахын)

ҺИССЛӘРӘ ГАПЫЛЫБ ГӘРАР ВЕРМӘЈИН

12, 13. Һирсли оланда вә ја руһдан дүшәндә гәрар вермәк нәјә ҝөрә тәһлүкәлидир?

12 Дүнјада белә бир фикир ҝениш јајылыб: «Үрәјинин сәсинә гулаг ас». Амма бу, чох тәһлүкәлидир. Бир дә ки бу фикир Мүгәддәс Китаба зиддир. Мүгәддәс Китаб бизи гәрар верәндә ҝүнаһлы үрәјимизин вә һиссләримизин тәсиринә ујмамаға тәшвиг едир (Мәс. 28:26). Һәмчинин Мүгәддәс Китабдан үрәјин сәсинә гулаг асмағын аҹы нәтиҹәләр ҝәтирдијини ҝөрмәк олар. Чүнки гејри-камил олдуғумуз үчүн «үрәк ән бөјүк хаиндир, хатакардыр» (Әрм. 3:17; 13:10; 17:9; 1 Пад. 11:9). Бәс үрәјимизин ҝөстәрдији јолла ҝетсәк, ахыры нә олаҹаг?

13 Дүздүр, Мүгәддәс Китабда бујрулур ки, мәсиһи Јеһованы бүтүн гәлби илә севмәли вә башгасыны өзүнү севдији кими севмәлидир (Мәт. 22:37—39). Лакин һиссләр бизим дүшүнҹәмизи вә һәрәкәтләримизи идарә етмәмәлидир, чүнки әввәлки абзасда ҝәтирилән ајәләрдән ҝөрүндүјү кими бу, тәһлүкәлидир. Мәсәлән, һирсли вахтымызда гәрар верәндә ахыры нә олур? Белә бир шеј артыг башыныза ҝәлибсә, ҹаваб сизә ајдындыр (Мәс. 14:17; 29:22). Бәс руһдан дүшмүш инсан неҹә, дүзҝүн гәрар верә биләр? (Сај. 32:6—12; Мәс. 24:10). Демәли, биз һиссләримизин јох, «Аллаһын Ганунунун» гулу олмалыјыг, бу, ән ағыллы һәрәкәтдир (Ром. 7:25). Хүласә, һиссләрә әсасланыб гәрар вермәк алданмаг демәкдир.

ВЕРДИЈИМИЗ ГӘРАРЫ ДӘЈИШМӘК ОЛАР?

14. Нәјә әсасән дејә биләрик ки, һәрдән вердијимиз гәрарлары дәјишмәк нормалдыр?

14 Бәли, һәјатда дүзҝүн гәрарлар вермәк ваҹибдир. Анҹаг бу о демәк дејил ки, нә олур олсун, вердијимиз гәрарын үстүндә дајанмалыјыг. Һәрдән гәрарларымыза јенидән бахмаг, һәтта онлары дәјишмәк лазым ҝәлә биләр. Јеһова Аллаһ Јунус пејғәмбәрин дөврүндә јашајан нејнәвалыларла рәфтары илә бу саһәдә ҝөзәл нүмунә гојуб. Јунус 3:10 ајәсиндә јазылыб: «Аллаһ онларын бу һәрәкәтини, пис јолдан әл чәкдијини ҝөрәндә фикриндән дашынды вә дедији бәланы онларын башына ҝәтирмәди». Јеһова нејнәвалыларын төвбә етдијини, дүшүнҹә тәрзини дәјишдијини ҝөрәндә гәрарыны дәјишди. Бурадан Јеһованын һикмәтли, һәлим вә мәрһәмәтли Аллаһ олдуғу ҝөрүнүр. Һәмчинин инсанлардан фәргли олараг, Јеһова гәзәбин тәсири алтында, дүшүнүлмәмиш гәрарлар вермир.

15. Һансы һалларда гәрары дәјишмәк лазым ҝәлә биләр?

 15 Бәс биз гәрарларымызы һансы һалларда дәјишә биләрик? Биринҹиси, вәзијјәт дәјишәндә. Јеһова да һәрдән вәзијјәтә ҝөрә гәрарыны дәјиширди (1 Пад. 21:20, 21, 27—29; 2 Пад. 20:1—5). Икинҹиси, гәрарымыза тәсир едән јени мәлумат аланда. Мисал үчүн Давуд падшаһа Талутун нәвәси Мефибошет һаггында јанлыш мәлумат чатдырмышдылар. Амма падшаһ һәгигәти биләндә гәрарыны дәјишди (2 Ишм. 16:3, 4; 19:24—29). Лазым ҝәләрсә, биз дә ејнән давранмалыјыг.

16. а) Дүзҝүн гәрар вермәк истәјириксә, һансы мәсләһәтләрә әмәл етмәлијик? б) Вердијимиз гәрарлары дәјишмәјә нә заман еһтијаҹ јарана биләр вә буна неҹә јанашмалыјыг?

16 Аллаһын Кәламы бизә гәрар верәндә тәләсмәмәји мәсләһәт ҝөрүр (Мәс. 21:5). Мәсәлә илә бағлы бүтүн мәлуматлары ҝөтүр-гој етмәјә вахт ајырсаг, чох еһтимал ки, дүзҝүн гәрар верәрик (1 Салон. 5:21). Мәсәлән, аилә башчысы гәрар гәбул етмәздән өнҹә Мүгәддәс Китабы вә нәшрләримизи арашдырмаг үчүн вахт ајырмалы, һәмчинин аилә үзвләринин фикрини өјрәнмәлидир. Јадыныздадырса, Јеһова Аллаһ Ибраһим пејғәмбәрә арвадынын сөзүнә гулаг асмағы мәсләһәт ҝөрмүшдү (Јар. 21:9—12). Ағсаггаллар да арашдырма апарыб сонра гәрар вермәлидирләр. Онлар вердикләри гәрара тәсир едән јени мәлумат аланда гәрарларыны дәјишмәјә һазыр олмалы, башгаларынын ҝөзүндән дүшәҹәкләриндән горхмамалыдырлар. Дәрракәли вә тәвазөкар ағсаггал еһтијаҹ јарананда дүшүнҹә тәрзини вә гәрарыны дәјишмәјә һазыр олмалыдыр. Биз дә белә ағсаггаллардан нүмунә ҝөтүрмәлијик. Бунун сајәсиндә јығынҹагда сүлһ вә низам-интизам һөкм сүрәр (Һәв. 6:1—4).

ВЕРДИЈИНИЗ ГӘРАРА УЈҒУН ЈАШАЈЫН

17. Бизә дүзҝүн гәрар вермәјә нә көмәк едә биләр?

17 Бәзи гәрарлар диҝәрләринә нисбәтән даһа ваҹиб олур. Бу ҹүр гәрарлары вермәздән әввәл даһа чох фикирләшмәк, дуа етмәк вә тәбии ки, даһа чох вахт сәрф етмәк лазымдыр. Бәзән һәјатда ҹидди гәрарлар вермәли олуруг: аилә гурум-гурмајым, киминлә аилә гурум, нә вахт вә неҹә таммүддәтли хидмәтә башлајым. Белә мәсәләләрдә Јеһоваја там ҝүвәнмәк вә Онун мәсләһәтинә әмәл етмәк ваҹибдир (Мәс. 1:5). Бунун үчүн ән ҝөзәл мәсләһәтләрин мәнбәји олан Мүгәддәс Китаба үз тутмалы вә Аллаһдан дуада көмәк истәмәлијик. Әмин ола биләрик ки, Јеһова бизә Онун ирадәсинә ујғун гәрарлар гәбул етмәк үчүн лазыми кејфијјәтләр верәҹәк. Ваҹиб гәрар верәркән өзүнүздән сорушун: «Вердијим гәрар Јеһованы севдијими ҝөстәрәҹәк? Аиләмә севинҹ вә сүлһ ҝәтирәҹәк? Бундан сәбирли вә меһрибан олдуғум ҝөрүнәҹәк?»

18. Нәјә ҝөрә Јеһова сечими бизим ихтијарымыза бурахыб?

18 Јеһова бизи Ону севмәјә вә Она хидмәт етмәјә мәҹбур етмир. Сечими бизим ихтијарымыза вериб. Бизә ирадә азадлығы бәхш етдији үчүн Јеһова ибадәт мәсәләсиндә гәрар вермәк һүгугумуза һөрмәтлә јанашыр (Јуш. 24:15; Ваиз 5:4). Амма О, биздән Мүгәддәс Китаба әсасән вердијимиз гәрарлара ујғун јашамағы тәләб едир. Бәли, Јеһоваја ҝүвәнмәк вә Онун мәсләһәтләринә әмәл етмәк бизә дүзҝүн гәрарлар вермәјә вә гәтијјәтли олмаға көмәк едәҹәк (Јаг. 1:5—8; 4:8).