Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  март 2017

Аса, Јәһушафат, Һизгијјә, Јушијјә

Јеһоваја сидги-үрәкдән ибадәт един!

Јеһоваја сидги-үрәкдән ибадәт един!

«Јеһова,.. нә олар, јадына сал, мән неҹә өнүндә сидги-үрәклә, сәдагәтлә јеримишәм» (2 ПАД. 20:3).

НӘҒМӘ: 52, 65

1—3. Аллаһа сидги-үрәкдән ибадәт етмәк нә демәкдир? Нүмунә чәкин.

ГЕЈРИ-КАМИЛ олдуғумуз үчүн сәһв етмәк ганымыздадыр. Амма шүкүрләр олсун Јеһоваја ки, бизи Оғлунун фидјә гурбанлығы әсасында бағышламаға һазырдыр. Лакин Јеһова буну бир шәртлә едир: әҝәр инсан өзүнү ашағы тутуб төвбә едир вә Ондан әфв диләјирсә. Белә һалда О, «бизимлә ҝүнаһларымыза ҝөрә» рәфтар етмир (Зәб. 103:10). Јеһованын ибадәтимизи гәбул етмәјини истәјириксә, Давуд падшаһ оғлу Сүлејмана дедији кими Аллаһа сидги-үрәкдән хидмәт етмәлијик (1 Салн. 28:9). Дүздүр, гејри-камил олмағымыз бу иши бир аз чәтинләшдирир, амма бу, јенә дә мүмкүндүр.

2 Буна әмин олмаг үчүн ҝәлин Јәһуданын ики падшаһы Аса илә Амисајы мүгајисә едәк. Онларын һәр икиси Јеһова Аллаһын бәјәндији ишләри ҝөрүрдү, анҹаг Амисајдан фәргли олараг, Аса буну сидги-үрәкдән едирди (2 Салн. 15:16, 17; 25:1, 2; Мәс. 17:3). Һәр ики падшаһ гејри-камил иди вә сәһвләр едирди. Лакин Аса, демәк олар ки, һеч вахт Аллаһын сөзүндән чыхмамышды, чүнки Јеһоваја үрәкдән бағлы иди. Амисај исә Аллаһа там садиг дејилди. О, Аллаһын дүшмәнләри үзәриндә гәләбә чаландан  сонра онларын аллаһларыны өзү ил ҝәтириб онлара сәҹдә гылмышды (2 Салн. 25:11—16).

3 Аллаһа сидги-үрәкдән хидмәт етмәк һәмишә Она садиг олмаг демәкдир. Мүгәддәс Китабда, адәтән, «үрәк» дејәндә инсанын дахили аләми нәзәрдә тутулур. Инсанын дахили аләми онун арзулары, дүшүнҹәләри, хасијјәти, әһвал-руһијјәси, баҹарыглары, нијјәтләри вә мәгсәдләриндән ибарәтдир. Демәли, Јеһоваја сидги-үрәкдән ибадәт едән инсан зәррә гәдәр дә олсун ријакарлыға јол вермир, јәни, о, садәҹә, үздән диндар ҝөрүнмүр. Бәс бизим һаггымызда нә демәк олар? Гејри-камил олсаг да, ријакарлыг етмәдән Аллаһа һәмишә садиг галсаг, биз дә дејә биләрик ки, Она сидги-үрәкдән ибадәт едирик (2 Салн. 19:9).

4. Бу мәгаләдә нә барәдә данышылаҹаг?

4 Ҝәлин Аллаһа көнүлдән бағлы олан дөрд Јәһуда падшаһынын, Аса, Јәһушафат, Һизгијјә вә Јушијјәнин нүмунәсини нәзәрдән кечирәк. Бу мүзакирә бизә Аллаһа сидги-үрәкдән хидмәт етмәјин нә демәк олдуғуну там баша дүшмәјә көмәк едәҹәк. Бу инсанлар сәһвләр етсә дә, Јеһова онлардан разы иди вә онларын Она сидги-үрәкдән хидмәт етдијини демишди. Ҝөрәсән, нәјә ҝөрә Јеһова бу падшаһлар һагда бу фикирдә иди вә биз онлардан нәдә өрнәк ҝөтүрә биләрик?

«АСАНЫН ҮРӘЈИ... БҮТҮНЛҮКЛӘ ЈЕҺОВАЈА БАҒЛЫ ГАЛДЫ»

5. Аса падшаһ һансы гәти аддымлары атмышды?

5 Исраил ики һиссәјә, Јәһуда вә Исраил падшаһлығына бөлүнәндән сонра Аса Јәһуда падшаһлығынын үчүнҹү падшаһы олуб. О, өз мәмләкәтини бүтпәрәстликдән тәмизләмиш вә «мәбәд фаһишәлији илә мәшғул олан кишиләри өлкәдән» говмушду. Аса һәтта нәнәси Мәкаһы да бүт дүзәлтдији үчүн мәликәликдән мәһрум етмишди (1 Пад. 15:11—13). О, һәмчинин халга «Јеһоваја ибадәт етмәји, Онун Ганунуна, әмрләринә әмәл етмәји» бујурмушду. Бәли, Аса пак ибадәти дәстәкләјирди (2 Салн. 14:4).

6. Һәбәшләр Јәһудаја јүрүш едәндә Аса падшаһ нә етди?

6 Асанын һакимијјәтинин илк он или Јеһованын көмәјилә Јәһудада сүлһ вә әмин-аманлыг һөкм сүрмүшдү. Амма бир дәфә һәбәш Зараһ 1 000 000 нәфәрлик орду вә 300 ҹәнҝ арабасы илә Јәһудаја гаршы јүрүш едир (2 Салн. 14:1, 6, 9, 10). Бәс бу ҹүр ағыр вәзијјәтдә Аса неҹә давраныр? О әмин иди ки, Јеһова халгынын көмәјинә чатаҹаг, буна ҝөрә дә Она үз тутур. (2 Салнамәләр 14:11 ајәсини охујун.) Асанын сәмими дуасына ҹаваб олараг Јеһова она там гәләбә верди, Һәбәш ордусунда бир нәфәр дә сағ галмады (2 Салн. 14:12, 13). Һәрдән бәзи падшаһлар Јеһоваја садиг олмаса да, Јеһова Өз ады наминә дүшмәни онлара тәслим едирди (1 Пад. 20:13, 26—30). Анҹаг Аса Јеһоваја бел бағладығы үчүн Јеһова онун дуасыны ешитди. Тәәссүф ки, сонралар Аса Јеһованын ишләрини унудуб ағылсыз һәрәкәтләрә јол верди. Мисал үчүн, о, Јеһовадан јох, Арам падшаһындан көмәк истәмишди (1 Пад. 15:16—22). Бунунла белә, Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, «Асанын үрәји өмрү боју бүтүнлүклә Јеһоваја бағлы галды». Бәс биз Асанын јахшы ишләриндән неҹә нүмунә ҝөтүрә биләрик (1 Пад. 15:14).

7, 8. Асадан нәдә нүмунә ҝөтүрә биләрик?

7 Һәр биримиз үрәјимизи тәһлил етмәлијик, ҝөрәк, биз дә Аллаһа там садигик? Өзүнүздән сорушун: «Мән Јеһованы разы салмаг, пак ибадәти дәстәкләмәк вә Аллаһын халгыны пис тәсирдән мүдафиә етмәк үчүн гәти аддымлар атмаға  һазырам?» Тәсәввүр едирсиниз, нәнәси Мәкаһа, мәликә анаја гаршы чыхмаг үчүн Асаја нә гәдәр ҹәсарәт лазым иди?! Чәтин ки сиз һәјатда Мәкаһ кими бир инсанла растлашасыныз, амма Аса кими ҹәсарәтли олмағы тәләб едән вәзијјәтләрлә үзләшә биләрсиниз. Мәсәлән, аилә үзвләриниздән бири вә ја јахын достунуз ҝүнаһ едиб төвбә етмәдији үчүн јығынҹагдан кәнар олунарса, неҹә давранаҹагсыныз? Онунла үнсијјәти кәсәҹәксиниз? Үрәјиниз сизи нәјә тәшвиг едәҹәк?

8 Јеһоваја Аса кими сидги-үрәкдән хидмәт етдијинизи һәтта ән ағыр тәгибләрлә гаршылашанда белә, Она там ҝүвәнмәклә сүбут едә биләрсиниз. Ола билсин, Јеһованын Шаһиди олдуғунуз үчүн мәктәбдә сизи лаға гојурлар. Јахуд ибадәтинизлә бағлы мәзунијјәт ҝөтүрәндә вә ја даһа чох пул газанмаг үчүн иш саатындан артыг ишләмәјәндә иш јолдашларыныз сизә ришхәнд едирләр. Белә вәзијјәтләрдә Аса кими Јеһоваја дуа един. Ҹәсарәтли олун, Јеһоваја ҝүвәнин вә Онун ҝөзүндә доғру олан ишләри ҝөрүн. Әмин олун ки, Јеһова Асаја көмәк етдији кими, сизә дә көмәк едәҹәк.

9. Јеһоваја сидги-үрәкдән хидмәт етдијимизи тәблиғ ишиндә неҹә ҝөстәрә биләрик?

9 Аллаһын хидмәтчиләри Аса кими пак ибадәти дәстәкләјирләр. Онлар анҹаг өзләринин Јеһова илә мүнасибәтләрини фикирләшмирләр, башгаларыны да Она ибадәтә тәшвиг едирләр. Биз мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк вә инсанларын әбәди рифаһыны дүшүндүјүмүз үчүн мүждәни тәблиғ едәндә Јеһова фәрәһләнир!

ЈӘҺУШАФАТ ЈЕҺОВАЈА СИДГИ-ҮРӘКДӘН ИБАДӘТ ЕДИРДИ

10, 11. Јәһушафатдан нәдә нүмунә ҝөтүрә биләрсиниз?

10 Асанын оғлу Јәһушафат да атасынын јолу илә ҝетди (2 Салн. 20:31, 32). О да атасы кими халгы Јеһоваја ибадәтә тәшвиг едирди. Јәһушафат ҝөстәриш вермишди ки, «Јеһованын вердији Ганун китабы»ндан халга тәлим верилсин (2 Салн. 17:7—10). О, халгы Јеһоваја тәрәф дөндәрмәк үчүн һәтта Исраил падшаһлығынын әразисинә, Әфраим дағлыг бөлҝәсинәдәк ҝедиб чыхмышды (2 Салн. 19:4). Ҝөрүндүјү кими Јәһушафат Јеһоваја сидги-үрәкдән ибадәт едән падшаһ иди (2 Салн. 22:9).

11 Бу ҝүн һәр биримиз Јеһованын тәшкил етдији ән бөјүк маарифләндирмә ишинә төһфәмизи верә биләрик. Бәс сиз кимәсә Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәк, ону Јеһованын јолуну тутмаға тәшвиг етмәк истәјирсиниз? Ҹәһд ҝөстәрсәниз вә Јеһовадан көмәк истәсәниз, бу арзунуза чата биләрсиниз. Бәс бу барәдә дуа едирсиниз? Өзүнүзә ајырдығыныз вахты кимәсә дәрс кечмәјә сәрф етмәк лазым ҝәлсә белә, буну етмәјә һазырсыныз? Халгы пак ибадәтә дөндәрмәк үчүн Әфраим әразисинә гәдәр ҝедиб чыхан Јәһушафат кими, сиз дә гејри-фәал тәблиғчиләри зијарәт едиб онлара көмәк едә биләрсиниз. Ағсаггаллар да јығынҹагдан кәнар олунмуш, амма ҝүнаһлы әмәлләрдән әл чәкмиш инсанлара баш чәкиб көмәк едирләр.

12, 13. а) Чыхылмаз вәзијјәтдә оланда Јәһушафат нә етди? б) Нәјә ҝөрә биз дә Јәһушафат кими аҹиз олдуғумузу етираф етмәлијик?

12 Јәһушафат бөјүк бир ордунун һәдә-горхусу гаршысында белә, атасы Аса кими Аллаһа садиг галды. (2 Салнамәләр 20:2—4 ајәләрини охујун.) Сөзсүз ки, бу вәзијјәтдә Јәһушафат горхмушду. Амма о, «Јеһоваја үз тутду». Дуада о, өзүнүн вә халгын адындан етираф етмишди: «Бу бөјүк издиһамын гаршысында аҹизик, билмирик нә едәк». Сонра о демишди: «Ҝөзүмүзү Сәнә дикмишик». Бу сөзләрдән  ҝөрүнүр ки, Јәһушафат тамамилә Јеһоваја ҝүвәнирди (2 Салн. 20:12).

13 Һәрдән биз дә Јәһушафат кими билмирик нә едәк, һәтта ҹанымыза горху дүшүр (2 Кор. 4:8, 9). Амма диггәт јетирин ки, Јәһушафат ҹамаат гаршысында өзүнүн вә халгын ҝүҹсүз олдуғуну етираф етмишди (2 Салн. 20:5). Мәсиһи аилә башчысы проблемләрлә үзләшәндә Јәһушафатдан нүмунә ҝөтүрәрәк Јеһовадан мәсләһәт вә ҝүҹ истәмәлидир. Аиләсинин јанында Јеһовадан јалварыб көмәк истәмәјә утанмамалыдыр. Белә һалда аилә үзвләри онун Јеһоваја үрәкдән ҝүвәндијини ҝөрәҹәкләр. Аилә башчысы әмин ола биләр ки, Јеһова Јәһушафата көмәк етдији кими, она да көмәк едәҹәк.

ҺИЗГИЈЈӘ ЈЕҺОВАНЫН БӘЈӘНДИЈИ ИШЛӘРИ ҜӨРҮРДҮ

14, 15. Һизгијјә Јеһоваја архаландығыны неҹә ҝөстәрди?

14 Инди исә ҝәлин Јеһоваја бағлы галан Һизгијјә падшаһын нүмунәсинә бахаг. Јәһушафатын атасындан фәргли олараг, онун атасы бүтпәрәст иди. Һизгијјә атасынын пис тәсиринә дүшмәмәк үчүн мүбаризә апармалы олмушду. О, «дик дашлары парча-парча етди, Ашера бүтүнү кәсди. Һәмчинин Мусанын дүзәлтдији мис иланы да сындырды», чүнки халг ону бүтләшдирмишди. Һизгијјә «Јеһованын Мусаја вердији әмрләрә» әмәл етдији үчүн Јеһоваја сонадәк садиг галмышды (2 Пад. 18:1—6).

15 Һәтта о дөврүн ән гүдрәтли дөвләти олан Ашшур Јәһуда әразисинә сохулуб Јерусәлими дағытмагла һәдәләјәндә Һизгијјә бүтүн үрәји илә Јеһоваја ҝүвәнмишди. Ашшур падшаһы Синахериб Јеһоваја истеһза едирди. О, Һизгијјәни горхуја салмаға чалышырды ки, о тәслим олсун. Һизгијјә исә Јеһоваја дуа едиб Онун гүдрәтинә архаландығыны сөјләди. (Әшија 37:15—20 ајәләрини охујун.) Аллаһ онун дуасыны ешитди, мәләјини ҝөндәриб ашшурлуларын ордуҝаһында 185 000 нәфәри гырды (Әшј. 37:36, 37).

16, 17. Бир мәсиһи кими Һизгијјәдән неҹә нүмунә ҝөтүрә биләрик?

16 Сонралар Һизгијјә өлүмҹүл хәстәлијә тутулур. О, Јеһоваја јалварыр ки, онун сәдагәтини јадына салсын. (2 Падшаһлар 20:1—3 ајәләрини охујун.) Мүгәддәс Китабда јазыланлардан билирик ки, бизим дөврдә Јеһова нә мөҹүзә илә шәфа вермир, нә дә өмрү узатмыр, буна ҝөрә дә буну Јеһовадан ҝөзләмирик. Амма һәр биримиз Һизгијјә кими дуада Аллаһа дејә биләрик: «Өнүндә сидги-үрәклә, сәдагәтлә јеримишәм». Бәс сиз инанырсыныз ки, јатаға дүшәндә белә, Јеһова сизә дајаг олаҹаг? (Зәб. 41:3).

17 Һизгијјәнин нүмунәсини нәзәрдән кечирәндә, ола билсин, баша дүшдүнүз ки, Јеһова илә мүнасибәтинизә зәрәр вуран вә сизи ибадәтдән јајындыран шејләри һәјатыныздан чыхарыб атмаг лазымдыр. Мәсәлән, бу ҝүн инсанлар сосиал шәбәкәләрдә кимләрисә илаһиләшдирир. Ајдындыр ки, биз онлар кими олмаг истәмирик. Дүздүр, мәсиһиләр дә гоһумлары вә достлары илә әлагә сахламаг үчүн сосиал шәбәкәләрдән истифадә едирләр. Лакин дүнјадакы инсанлар бу шәбәкәләрин хәстәсинә чеврилибләр: танымадыглары инсанларын һәјатыны изләјир, бүтүн вахтларыны онларын шәкилләринә бахмаға, онларла бағлы мәлумат охумаға сәрф едирләр. Мәсиһиләр еһтијатлы олмасалар, инсанын бүтүн вахтыны алан бу ҹүр мәнасыз шејләрә гуршана биләрләр. Һәтта бәзән мәсиһи сосиал шәбәкәләрдә јерләшдирдији шәкилләри вә мәлуматы чохлары бәјәнәндә, неҹә дејәрләр, «лајк» едәндә гүрурлана, кимсә артыг онун сәһифәсини изләмәјәндә инҹијә биләр. Һәвари Булусун, ја да Аквиласла Прискилланын һәр ҝүн  отуруб сәһифәләринә шәкил јерләшдирдијини, јахуд јығынҹагдан олмајан бир адамын сәһифәсини изләдијини тәсәввүр едә билирсиниз?! Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, һәвари Булус «бүтүн вахтыны Аллаһын сөзүнү јајмаға» һәср едирди. Прискилла илә Аквилас исә вахтларыны башгаларына «Аллаһын јолуну даһа дәгигликлә» изаһ етмәк үчүн сәрф едирдиләр (Һәв. 18:4, 5, 26). Ҝәлин өзүмүздән сорушаг: «Кимисә һәјатымда илаһиләшдирмәмәк, вахтымы мәнасыз шејләрә сәрф етмәмәк үчүн нә дәрәҹәдә еһтијатлыјам?» (Ефеслиләрә 5:15, 16 ајәләрини охујун.)

ЈУШИЈЈӘ ЈЕҺОВАНЫН ӘМРЛӘРИНӘ ТАБЕ ОЛУРДУ

18, 19. Јушијјәдән өзүнүзә нәдә нүмунә ҝөтүрүрсүнүз?

18 Һизгијјәнин нәтиҹәси Јушијјә падшаһ да сидги-үрәкдән Јеһованын әмрләринә табе олурду (2 Салн. 34:31). Һәлә чох ҝәнҹ јашларында о, «әҹдады Давудун Аллаһына ибадәт етмәјә», ијирми јашында исә Јәһуданы бүтләрдән тәмизләмәјә башламышды. (2 Салнамәләр 34:1—3 ајәләрини охујун.) Јәһуда падшаһларынын арасында Јеһованы разы салмаг үчүн Јушијјә гәдәр гәтијјәт ҝөстәрән икинҹи падшаһ олмајыб. Анҹаг бир дәфә, чох еһтимал ки, Муса пејғәмбәрин јаздығы Төврат китабы тапыланда вә Јушијјәнин һүзурунда охунанда падшаһ баша дүшүр ки, Јеһованы разы салмаг үчүн ҝөрүләси һәлә чох иш вар. Јушијјә халгы да Јеһова Аллаһа ибадәтә сәсләди. Беләҹә, «онун дөврүндә һеч ким... Јеһованын јолундан чыхмады» (2 Салн. 34:27, 33).

19 Ҝәнҹләр Јушијјәдән нүмунә ҝөтүрәрәк еркән јашларындан Јеһованы ахтармалыдырлар. Ола билсин, Јушијјәнин бабасы, ҝүнаһларындан төвбә етмиш Мәнәссә падшаһ она Јеһованын мәрһәмәти барәдә данышмышды. Әзиз ҝәнҹләр, Аллаһа сәдагәтлә хидмәт едән јашлы аилә үзвләринизлә вә һәгигәт јолунда сәдагәтлә өмүр сүрүб јаша долмуш диндашларынызла үнсијјәт един. Онлардан Јеһованын онлара етдији јахшылыглар барәдә сорушун. Јадыныздадырса, Јушијјәјә тәсир едән вә ону һәрәкәтә тәшвиг едән Мүгәддәс Јазылар олмушду. Мүгәддәс Китабы охумаг Јеһова илә достлуғунузу мөһкәмләндирәҹәк, сизи хошбәхт едәҹәк. Һәмчинин сиздә һәвәс ојадаҹаг ки, башгаларына Јеһоваја јахынлашмаға көмәк едәсиниз. (2 Салнамәләр 34:18, 19 ајәләрини охујун.) Мүгәддәс Китабы мүталиә едәндә хидмәтинизи мәһарәтлә јеринә јетирмәк үчүн чатышмајан мәгамлары ҝөрә биләрсиниз. Белә оланда Јушијјә кими лазыми аддымлар атын.

ЈЕҺОВАЈА СИДГИ-ҮРӘКДӘН ИБАДӘТ ЕДИН!

20, 21. а) Јәһуданын дөрд падшаһы арасында охшар ҹәһәт һансыдыр? б) Нөвбәти мәгаләдә һансы суала ҹаваб тапаҹағыг?

20 Јеһоваја сидги-үрәкдән хидмәт едән дөрд Јәһуда падшаһынын нүмунәсиндән нә өјрәнирик? Онлар Аллаһын ирадәсини гәтијјәтлә јеринә јетирирдиләр вә өмүрләри боју Она садиг олмушдулар. Бу падшаһлар һәмишә, һәтта ҝүҹлү дүшмәнлә үз-үзә оланда белә, Аллаһы разы салан ишләр ҝөрүрдүләр. Ән әсасы исә онлар Јеһоваја сәмими-гәлбдән ибадәт едирдиләр.

21 Нөвбәти мәгаләдә ҝөрәҹәјик ки, бу падшаһларын һәр бири сәһвләр едирди. Амма үрәкләри арашдыран Јеһова Аллаһ онлара нәзәр саланда онларын сидги-үрәкдән хидмәт етдијини ҝөрмүшдү. Биз дә сәһвләр едирик. Бәс Јеһова бизим үрәјимизә баханда нә ҝөрәҹәк, биз Она сәмими-гәлбдән хидмәт едирик? Бу суалы нөвбәти мәгаләдә ҹавабландыраҹағыг.