Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һәлимлик һикмәтин бәзәјидир

Һәлимлик һикмәтин бәзәјидир

Хәстә бахыҹысы ишләјән Тони гапынын зәнҝини чалыр. Гапыны ортајашлы бир гадын ачыр. О, ҝеҹ ҝәлдији үчүн Тонинин үстүнә гышгырыр. Тони бу гадынын јашлы анасына бахыр. Әслиндә, Тони ҝеҹикмәјиб, садәҹә, вахты данышанда онлар бир-бирини дүз баша дүшмәјибләр. Бунунла белә, Тони гадындан үзр истәјир.

НӨВБӘТИ дәфә гадын јенә Тонинин үстүнә гышгырыр. Бәс бу дәфә Тони нә едир? Тони бөлүшүр: «Чох чәтин вәзијјәт иди. О, һагсыз јерә мәни тәһгир едирди». Анҹаг Тони бу дәфә дә ондан үзр истәјир вә дејир ки, онун нәләр чәкдијини јахшы баша дүшүр.

Тонинин јериндә сиз олсајдыныз, нә едәрдиниз? Сиз дә һәлим давранмаға чалышардыныз? Өзүнүзү әлә алмаг чәтин оларды, јохса асан? Тәбии ки, белә бир вәзијјәтдә өзүнү әлә алмаг асан дејил. Ҝәрҝин вәзијјәт јарананда вә кимсә бизи әсәбиләшдирәндә һәлим давранмаг чох чәтин ола биләр.

Бунунла белә мәсиһиләр һәлим давранмалыдыр, чүнки Мүгәддәс Китабда белә бујрулур. Орада һәлимлијин һикмәтлә бағлы олдуғу вурғуланыр. Јагуб пејғәмбәр јазмышды: «Аранызда һикмәтли вә дәрракәли кимдир? Гој буну јахшы давраныш вә һикмәтә хас мүлајимликлә әмәлдә ҝөстәрсин» (Јаг. 3:13). Нәјә ҝөрә демәк олар ки, мүлајимлик вә ја һәлимлик  һикмәтин ҝөстәриҹисидир? Јухарыдан назил олан бу хүсусијјәти өзүмүздә неҹә јетишдирә биләрик?

ҺӘЛИМЛИЈИН ФАЈДАСЫ

Һәлимлик ҝәрҝин вәзијјәти јүнҝүлләшдирә биләр. «Мүлајим ҹаваб һирси јатырар, кобуд сөз гәзәб ојадар» (Мәс. 15:1).

Ҝәрҝин вәзијјәт јарананда гәзәблә ҹаваб вермәк одун үстүнә јағ төкмәк кими бир шејдир (Мәс. 26:21). Һәлимлик исә, адәтән, ҝәрҝинлији јатырыр, һәтта чох гәзәбли инсаны белә, сакитләшдирмәјә гадирдир.

Тони бунун шәхсән шаһиди олмушду. О, үстүнә гышгыран һәмин гадына мүлајим шәкилдә ҹаваб верәндә гадын ағламаға башлајыр. Дејир ки, һәм шәхси, һәм дә аилә проблемләри башындан ашыр. Тони она Аллаһын Кәламындакы һәгигәти чатдырыр вә онунла Мүгәддәс Китаб дәрси башлајыр. Бүтүн бунлар баҹынын һәлимлији сајәсиндә баш верди.

Һәлимлик инсаны хошбәхт едир. «Һәлимләр хошбәхтдир, чүнки Јер онларын олаҹаг» (Мәт. 5:5).

Нәјә ҝөрә демәк олар ки, һәлим инсанлар хошбәхтдирләр? Чох чылғын хасијјәтли инсанлар бу хүсусијјәти јетишдирәндән сонра өзләрини хошбәхт һисс едирләр. Онларын һәјаты јахшылыға доғру дәјишир вә онлар ҹәннәт үмиди илә јашајырлар (Кол. 3:12). Ҝәлин ҝөрәк, Испанијада рајон нәзарәтчиси кими хидмәт едән Адолфо һәгигәтә ҝәлмәздән әввәлки һәјатыны неҹә тәсвир едир.

«Һәјатым учурума доғру ҝедирди. Тез-тез өзүмдән чыхырдым. Вәзијјәт о јерә чатмышдыр ки, достларым белә, мәндән горхурду. Бир ҝүн дава вахты алты бычаг јарасы алдым. Ганахмадан аз гала өлмүшдүм. Бу һадисә һәјатымда дөнүш нөгтәси олду».

Бу ҝүн исә Адолфо инсанлара сөзләри вә давранышы илә һәлим олмағы өјрәдир. Мүлајим вә ҝөзәл хасијјәти инсанлары она ҹәлб едир. Адолфо дејир ки, һәјатында етдији дәјишикликләр ону хошбәхт едиб. О, Јеһова Аллаһа она һәлим инсан олмаға көмәк етдији үчүн миннәтдардыр.

Һәлимлик Јеһованын үрәјини севиндирир. «Оғлум, һикмәтли ол, гәлбим севинсин, Мәнә мејдан охујана ҹаваб верә билим» (Мәс. 27:11).

Јеһованын гаты дүшмәни олан Шејтан Она мејдан охујур. Буна ҝөрә дә Јеһованын гәзәбләнмәјә там һаггы вар, амма Мүгәддәс Китабда дејилир ки, О, сәбирли Аллаһдыр (Чых. 34:6). Аллаһын сәбир вә һәлимлик кими ҝөзәл хүсусијјәтләрини әкс етдирмәклә биз һикмәтли инсан олдуғумузу ҝөстәририк вә беләҹә, Аллаһын ризасыны газанырыг (Ефес. 5:1).

Бу ҝүн әксәр инсанлар бир-биринә әдавәт бәсләјир. Инсанларын нә гәдәр «ловға, өзүндән разы, күфр данышан,.. бөһтанчы, өзүнә һаким олмајан, залым» олдуғу ајдын ҝөрүнүр (2 Тим. 3:2, 3). Анҹаг бу, мәсиһиләрә өзләриндә һәлимлик јетишдирмәјә мане олмамалыдыр. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «јухарыдан назил олан һикмәт... сүлһпәрвәр, мүлајим»дир (Јаг. 3:17). Сүлһпәрвәр вә мүлајим олмагла илаһи һикмәтә саһиб олдуғумузу сүбут едирик. Ҝәрҝин вәзијјәт јарананда бу һикмәт бизә һәлимлик ҝөстәрмәјә көмәк едәҹәк вә бизи сонсуз һикмәт саһиби олан Јеһова Аллаһа даһа да јахынлашдыраҹаг.