Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Лүтф сизи азад етди

Лүтф сизи азад етди

«Ҝүнаһ сизин үзәриниздә ағалыг етмәмәлидир, ахы сиз... лүтфүн табелијиндәсиниз» (РОМ. 6:14).

НӘҒМӘ: 2, 61

1, 2. Ромалылара 5:12 ајәсини нә дәрәҹәдә тез-тез истифадә едирик?

ЈАХШЫ билдијимиз вә тез-тез истифадә етдијимиз ајәләрин сијаһысыны тутмаг истәсәјдиниз, Ромалылара 5:12 ајәсини сијаһынын башында јазардыныз? Ајәдә дејилир ки, «ҝүнаһ бир адам васитәсилә, өлүм дә ҝүнаһ васитәсилә дүнјаја ҝирди. Беләҹә, өлүм бүтүн адамлара кечди, чүнки һамы ҝүнаһ ишләјиб». Бу ајәни нә дәрәҹәдә тез-тез ишләдирсиниз?

2 «Мүгәддәс Китаб тәлимләри» китабында бу ајә дәфәләрлә ишләниб. Ушагларынызла вә ја башга киминләсә бу китабын 3, 5 вә 6-ҹы фәсилләриндәки Аллаһын јер үчүн нијјәти, фидјә вә өлүмлә бағлы мөвзулары кечәндә Ромалылара 5:12 ајәсини, чох еһтимал ки, охумусунуз. Бәс бу ајәнин Јеһова илә мүнасибәтләринизлә, давраныш тәрзинизлә вә үмидинизлә неҹә бағлы олдуғуну һеч дүшүнмүсүнүз?

3. Һәр биримиз һансы һәгигәти бојнумуза алмалыјыг?

3 Бојнумуза алмалыјыг ки, һамымыз ҝүнаһлыјыг вә һәр ҝүн ҝүнаһ ишләјирик. Амма нә јахшы ки, Аллаһ торпагдан јарандығымызы унутмур вә бизә мәрһәмәт ҝөстәрир (Зәб. 103:13, 14). Иса Мәсиһ дә бизә ҝүнаһларын бағышланмасы үчүн дуа етмәји бујурмушду (Лука 11:2—4). Дуа едиб әфв диләјәндә Јеһова бизи бағышлајыр, одур ки төрәтдијимиз ҝүнаһа ҝөрә өзүмүзү дидиб-парчаламаға дәјмәз. Ҝәлин ҝөрәк Јеһова  Аллаһ бизи нәјин әсасында бағышлајыр.

АЛЛАҺЫН ЛҮТФҮ ӘФВӘ ЈОЛ АЧЫР

4, 5. а) Ромалылара 5:12 ајәсинә нә ајдынлыг ҝәтирир? б) Ромалылара 3:24 ајәсиндә ишләнән «лүтф» сөзү јунан дилиндә һансы мәнаны дашыјыр?

4 Ромалылара мәктубун мүәјјән фәсилләри, хүсусән дә 6-ҹы фәсли Ромалылара 5:12 ајәси илә бағлы ваҹиб мәлумат ачыглајыр. Бу мәлумат Јеһованын нәјин әсасында ҝүнаһларымызы бағышладығыны баша дүшмәјә көмәк едир. Ромалылара 3:23, 24 ајәләриндә дејилир: «Һамы ҝүнаһ ишләјиб... Лакин онлар Мәсиһ Исанын өдәдији фидјә васитәсилә гуртулуб салеһ сајылырлар. Бу, Аллаһын Өз лүтфү сајәсиндә вердији бир әнамдыр». Бир елми әсәрә әсасән, Булусун бу ајәдә ишләтдији «лүтф» сөзү јунан дилиндә «үрәкдән вә тәмәннасыз шәкилдә едилән јахшылыг» мәнасыны дашыјыр. Бәли, бу, инсанын газанмадығы һалда она едилән јахшылыгдыр.

5 Алим Ҹон Паркһөрст јазмышды: «Бу сөз Аллаһла вә Мәсиһлә бағлы ишләнәндә чох вахт онларын инсанлары, лајиг олмадыглары һалда, хилас етмәк үчүн етдији тәмәннасыз јахшылыға аид едилир». Ҝәлин ҝөрәк Јеһова бу лүтфү, јәни јахшылығы неҹә ҝөстәриб, һәмчинин бу лүтф Онунла арамыздакы мүнасибәтлә вә үмидимизлә неҹә бағлыдыр.

6. Аллаһын лүтфү һансы немәтләрә јол ачыр вә бундан кимләр фајдалана биләр?

6 Ҝүнаһ вә өлүм бир адам, јәни Адәм васитәсилә дүнјаја ҝирди. Беләҹә, «бир нәфәрин ҝүнаһы уҹбатындан вә онун васитәсилә өлүм һөкмранлыг едир». Амма Аллаһ «тәк бир шәхс — Иса Мәсиһ васитәсилә» бизә «бол лүтф» ҝөстәриб (Ром. 5:12, 15, 17). Бу лүтф бүтүн бәшәријјәтин гаршысында ҝөзәл немәтләрә јол ачыр. Белә ки, «бир шәхсин [Исанын] итаәти... чохлу инсаны салеһ едәҹәк», јәни Аллаһын лүтфү инсаны «Иса Мәсиһ сајәсиндә әбәди һәјата» апара биләр (Ром. 5:19, 21).

7. Нәјә ҝөрә демәк олар ки, фидјә Аллаһын бизә ҝөстәрдији лүтфдүр?

7 Јеһова Аллаһ Оғлуну фидјә олараг јер үзүнә ҝөндәрмәјә борҹлу дејилди. Һәмчинин һеч бир инсан ҝүнаһлы олдуғу үчүн Аллаһын вә Иса Мәсиһин өдәдији фидјәјә лајиг дејил. Бәли, доғрудан да, ҝүнаһларымызын бағышланмасы вә әбәди һәјат үмиди Аллаһын лүтфүдүр. Биз исә бу лүтфүн гаршылығында Аллаһа үрәкдән миннәтдар олмалы вә бу миннәтдарлығымызы һәјат тәрзимизлә ҝөстәрмәлијик.

ЛҮТФҮНӘ ҜӨРӘ АЛЛАҺА МИННӘТДАРЫГ

8. Бәзиләриндә ҝүнаһ ишләтмәклә бағлы һансы јанлыш дүшүнҹә ола биләр?

8 Адәмин ҝүнаһлы нәсли олдуғумуз үчүн ҝүнаһ ишләмәк, сәһв етмәк һәр биримизин ганындадыр. Анҹаг Аллаһын лүтфүнү бәһанә ҝәтирәрәк: «Дүздүр, бу һәрәкәт Аллаһын хошуна ҝәлмир, амма О, мәрһәмәтлидир, мәни бағышлајар», — дејиб өзүмүзә бәраәт газандырмаг јанлыш һәрәкәтдир. Тәәссүф ки, һәвариләрин дөврүндә бәзи мәсиһиләр бу ҹүр дүшүнүрдү. (Јәһуда 4 ајәсини охујун.) Бәлкә дә биз һеч вахт бу сөзләри дилимизә ҝәтирмәјәҹәјик, амма, ола билсин, биздә ҹүзи дә олса, бу ҹүр дүшүнҹә вар ја да нә вахтса јарана биләр.

9, 10. Булусла диҝәр мәсһ олунмуш мәсиһиләр ҝүнаһ вә өлүмдән неҹә азад олмушдулар?

9 Һәвари Булус Ромалылара јаздығы мәктубда вурғуламышды ки, мәсиһиләр «Аллаһ мәни баша дүшүр. О, ҝүнаһымдан кечәр» кими фикирләри гәти шәкилдә говмалы идиләр. Чүнки Булусун јаздыгларына әсасән, онлар ҝүнаһ үчүн өлмүшдүләр. (Ромалылара 6:1, 2 ајәләрини охујун.) Бу,  неҹә ола биләр, ахы Булусун бу сөзләри үнванладығы инсанлар һәмин вахт сағ идиләр?

10 Јеһова Аллаһ фидјәнин әсасында Булусун вә диҝәр мәсиһиләрин ҝүнаһларыны бағышламыш, онлары мүгәддәс руһла мәсһ етмиш вә Өзүнүн руһани оғуллары адландырмышды. Бунунла да онлара ҝөјдә јашамаг үмиди бәхш етмишди. Әҝәр бу мәсиһиләр ахырадәк садиг галсајдылар, Мәсиһлә бирҝә ҝөјдә јашајыб сәмави һөкумәтдә һакимијјәт сүрәҹәкдиләр. Лакин Булус «биз ҝүнаһ үчүн өлмүшүк» дејәндә онлар һәлә сағ идиләр, јердә хидмәт едирдиләр. Фикринә ајдынлыг ҝәтирмәк үчүн Булус Исаны нүмунә ҝәтирмишди. Мәсиһ ҹисмани бәдәндә өлмүш, өлмәз руһани варлыг кими дирилмишди. Өлүм артыг онун үзәриндә ағалыг етмирди. Мәсһ олунмуш мәсиһиләр һаггында да ејни шеји демәк оларды. Онлар өзләрини ҝүнаһ үчүн өлмүш сајыр вә Мәсиһ Иса васитәсилә Аллаһ үчүн јашајырдылар (Ром. 6:9, 11). Онларын һәјат тәрзи артыг әввәлки кими дејилди. Онлар даһа ҹисмин ҝүнаһлы арзуларынын гулу дејилдиләр, әввәлки һәјат үчүн артыг өлмүшдүләр.

11. Јер үзүндә јашамаға үмид едән мәсиһиләр һансы мәнада ҝүнаһ үчүн өлүбләр?

11 Бәс Булусун сөзләрини буҝүнкү мәсиһиләрә аид етмәк олар? Мәсиһи олмаздан әввәл биз тез-тез ҝүнаһ едирдик вә ҝүнаһларымызын Аллаһын ҝөзүндә нә гәдәр ағыр олдуғуну дәрк етмирдик. Биз, санки, «ганунсузлуғун вә натәмизлијин гулу» олмушдуг, демәк олар ки, «ҝүнаһын гулу» идик (Ром. 6:19, 20). Амма бир ҝүн Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башладыг, һәјатымызда дәјишиклик етдик, өзүмүзү Аллаһа һәср етдик вә вәфтиз олдуг. О вахтдан етибарән биз Аллаһын гајда-ганунларына үрәкдән итаәт едирик вә беләҹә, «ҝүнаһын әсарәтиндән гуртулуб салеһлијин гулу» олмушуг (Ром. 6:17, 18). Буна ҝөрә биз дә дејә биләрик ки, ҝүнаһ үчүн өлмүшүк.

12. Һәр биримизин гаршысында һансы сечим вар?

12 Ҝәлин Булусун Ромалылара 6:12 ајәсиндә јаздығы сөзләрин үзәриндә дүшүнәк: «Гојмајын ки, ҝүнаһ фани бәдәниниздә һөкмранлыг етсин вә сиз бәдәнинизин истәкләринә табе оласыныз». Биз ҝүнаһлы бәдәнимизин арзуларынын далынҹа гачанда изин веририк ки, ҝүнаһ бизә һөкмранлыг етсин. Белә чыхыр ки, сечим бизим әлимиздәдир: биз ҝүнаһын һөкмранлығыны ја рәдд едәҹәјик, ја да она табе олаҹағыг. Буна ҝөрә дә өзүмүзә нөвбәти суаллары вермәлијик: «Гәлбимдә ҝүнаһлы арзулары јетишдириб бөјүтдүјүм һаллар олур? Дејә биләрәмми ки, мән ҝүнаһ үчүн өлмүшәм? Мәсиһ Иса васитәсилә Аллаһ үчүн јашајырам?» Бизә лүтф едиб ҝүнаһларымызы бағышладығына ҝөрә Аллаһа, доғрудан да, миннәтдарыгса, вар ҝүҹүмүзлә Ону разы салмаға чалышаҹағыг.

СИЗ ГАЛИБ ҜӘЛӘ БИЛӘРСИНИЗ

13. Нәјин әсасында дејә биләрик ки, ҝүнаһлы әмәлләрдән әл чәкмәк мүмкүндүр?

13 Јеһованын хидмәтчиләри Ону танымаздан әввәл хәҹаләт ҝәтирән вә өлүмә апаран бәһрәләр ҝәтирирди, амма Ону севәндән вә Она хидмәт етмәјә башлајандан онларын һәјатлары дәјишиб (Ром. 6:21). Булусун мәктуб јаздығы Коринф јығынҹағындакы мәсиһиләр дә ејни шеји етмишдиләр. Онлардан бәзиләри бүтпәрәст, зинакар, кишибаз, оғру, ички дүшкүнү вә саир мурдар әмәлләр саһиби иди. Амма онлар јујулуб тәмизләнмиш вә мүгәддәс едилмишдиләр (1 Кор. 6:9—11). Рома јығынҹағында да беләләри вар иди. Булус онлара јазмышды: «Бәдәнинизи һагсызлыг силаһы кими ҝүнаһа тәгдим етмәјин, өзүнүзү өлүмдән һәјата гајытмыш инсанлар  кими, бәдәнинизи дә салеһлик силаһы кими Аллаһа тәгдим един» (Ром. 6:13). Булус әмин иди ки, бу мәсиһиләр ибадәтләрини пак сахламаға гадирдирләр вә бунун сајәсиндә Аллаһын лүтфүндән даим бәһрәләнә биләрләр.

14, 15. Јеһова Аллаһа итаәтлә бағлы өзүмүзә һансы суаллары вермәлијик?

14 Бу ҝүн дә мәсиһиләрин арасында Коринф јығынҹағындакы баҹы-гардашлар кими вахтилә пис әмәлләрлә мәшғул олмуш инсанлар вар. Онлар да өз һәјатларыны көкүндән дәјишиб, јујулуб тәмизләнибләр. Јеһованы разы салмаг үчүн һәр биримиз һәјатымызда мүәјјән дәјишикликләр етмишик. Ҝәлин өзүмүздән сорушаг: «Лүтф едиб мәни бағышладығы үчүн Аллаһа миннәтдарлыгдан ирәли ҝәләрәк ҝүнаһлы арзуларла мүбаризә апарырам? Өзүмү Аллаһа өлүмдән һәјата гајытмыш инсан кими тәгдим едирәм?»

15 Бунун үчүн биз Коринф јығынҹағындакы бәзи мәсиһиләрин вахтилә төрәтдији ҹидди ҝүнаһлардан узаг дурмалыјыг. Бу ҹүр ҝүнаһлары едә-едә Аллаһын лүтфүнә сығыныб Онун бизи бағышладығыны дүшүнмәк ағылсызлыгдыр. Бәс Јеһова Аллаһа үрәкдән итаәт едирик, бәзи инсанларын елә дә ҹидди ҝүнаһ сајмадығы әмәлләрдән дә узаг дурмаг үчүн вар ҝүҹүмүзлә чалышырыг? (Ром. 6:14, 17).

16. Нәјә әсасән дејә биләрик ки, мәсиһиләр јалныз 1 Коринфлиләрә 6:9—11 ајәләриндә ады чәкилән ҝүнаһларла мүбаризә апармамалыдырлар?

16 Ҝәлин бир аз да һәвари Булус һаггында данышаг. Әмин ола биләрик ки, о, 1 Коринфлиләрә 6:9—11 ајәләриндә ады чәкилән мурдар әмәлләри төрәтмәмишди. Анҹаг өзүнүн дә етираф етдији кими, о, ҝүнаһлы инсан иди. О јазмышды: «Мән... ҝүнаһа сатылмыш ади инсанам. Нә етдијими өзүм дә анламырам. Истәдијим шеји етмирәм, нифрәт етдијим шеји едирәм» (Ром. 7:14, 15). Бу ајәләрдән ҝөрүнүр ки, Булусун ҝөзүндә ҝүнаһ сајылан башга әмәлләр дә вар иди вә о, онларла мүбаризә апарырды. (Ромалылара 7:21—23 ајәләрини охујун.) Ҝәлин биз дә Булус кими вар ҝүҹүмүзлә чалышыб Јеһоваја үрәкдән итаәт едәк.

17. Дүрүст олмаг нәјә ҝөрә ваҹибдир?

17 Мисал үчүн, ҝөтүрәк дүрүстлүк мәсәләсини. Дүрүстлүк һәр бир мәсиһи үчүн тәләбдир. (Мәсәлләр 14:5; Ефеслиләрә 4:25 ајәләрини охујун.) Шејтан «јаланын атасыдыр» вә һеч биримиз јалан данышараг она бәнзәмәк истәмәздик. Һәнәнјајла арвады јалан данышдыглары үчүн һәјатларыны итирдиләр. Онлардан ибрәт ҝөтүрүб јаландан узаг дурмалыјыг (Јәһ. 8:44; Һәв. 5:1—11). Лакин дүрүст олмаг үчүн јалныз јаландан узаг дурмаг аздыр. Аллаһа лүтфүнә ҝөрә миннәтдар олдуғумузу һәр шејдә дүрүст олмагла ҝөстәрмәлијик.

18, 19. Дүрүст олмаг нә демәкдир?

18 Јалан данышмаг данышаркән һәгигәти ҝизләтмәкдир. Јеһова Өз хидмәтчиләриндән садәҹә јалан данышмамағы јох, ондан артығыны тәләб едир. О, кечмишдә Исраил халгына демишди: «Сиз мүгәддәс олмалысыныз, чүнки Мән, Аллаһыныз Јеһова мүгәддәсәм». Сонра Јеһова мүгәддәслијә хас бәзи ҹәһәтләри вурғуламышды: «Оғурлуг етмәјин, адам алдатмајын, бир-биринизә кәләк ҝәлмәјин» (Лав. 19:2, 11). Тәәссүф ки, бәзиләри јалан данышмасалар да, башгаларына кәләк ҝәләрәк онлары алдадырлар.

Мәсиһи тәкҹә јаландан јох, кәләкдән дә узаг олмалыдыр (19-ҹу абзаса бахын)

19 Туталым, бир нәфәр мүдиринә вә ја иш јолдашларына дејир ки, сабаһ ишә ҝәлмәјәҹәк ја да ишдән тез чыхаҹаг, чүнки һәкимә ҝетмәлидир. Әслиндә, онун һәкимә ҝетмәси садәҹә аптекә дәјмәкдән вә ја  һәкимә пул өдәмәкдән ибарәтдир. Сабаһ ишә ҝәлмәмәјинин, ишдән тез чыхмағынын тамам башга сәбәби вар: сабаһ о, сәјаһәтә чыхмалы вә ја аиләси илә бирҝә дәнизә ҝетмәлидир. Дүздүр, онун «һәкимә ҝетмәлијәм» сөзләриндә, ҹүзи дә олса, һәгигәт вар. Бәс әслиндә онун бу һәрәкәтинә нә ад вермәк олар: дүрүстлүк, јохса кәләк? Јәгин сиз белә һалларын шаһиди олмусунуз. Ола билсин, бу инсанлар проблемдән гачмаг вә ја кимдәнсә истифадә етмәк мәгсәди илә бу ҹүр давранырлар. Дүздүр, онлар ачыг-ајдын јалан данышмырлар, амма демәк олармы ки, онлар Аллаһын «адам алдатмајын» әмринә табе олурлар? Бәс Ромалылара 6:19 ајәсиндәки «Мүгәддәс олмаг үчүн бәдәнинизин үзвләрини салеһлијин гулу един» бујруғуна ујғун давранырлар?

20, 21. Аллаһын лүтфү бизи нәјә тәшвиг етмәлидир?

20 Узун сөзүн гысасы: Аллаһа лүтфүнә ҝөрә миннәтдарлығымызы ҝөстәрмәк үчүн зинадан, әјјашлыгдан вә диҝәр ҝүнаһлы әмәлләрдән гачмаг аздыр. Биз нәинки әхлагсызлыгдан узаг дурмалыјыг, һәмчинин, әхлагсыз әјләнҹәләрә мејли дә өлдүрмәлијик. Бәдәнимизин үзвләрини салеһлијин гулу етмишиксә, тәкҹә сәрхошлугдан узаг дурмаг аздыр, биз һәм дә өзүмүзү сәрхошлуға јахын вәзијјәтә салмамалыјыг, јәни о дәрәҹәдә ичмәмәлијик ки, өзүмүзү гејри-ади апараг. Дүздүр, бу ҹүр мејилләри өлдүрмәк әсл мүбаризә ола биләр, амма әмин ола биләрик ки, бу савашда галиб ҝәлмәк мүмкүндүр.

21 Мәгсәдимиз һәм ҹидди, һәм дә хырда ҝүнаһлардан гачмагдыр. Тәбии ки, һәрдән јыхылдығымыз анлар олаҹаг. Амма тәслим олмамалыјыг, Булус кими галхыб мүбаризәјә давам етмәлијик. Булус диндашларына јазмышды: «Гојмајын ки, ҝүнаһ фани бәдәниниздә һөкмранлыг етсин вә сиз бәдәнинизин истәкләринә табе оласыныз» (Ром. 6:12; 7:18—20). Бүтүн ҝүнаһлы әмәлләрлә мүбаризә апармагла биз Аллаһа Иса Мәсиһ васитәсилә ҝөстәрдији лүтфә ҝөрә үрәкдән миннәтдар олдуғумузу сүбут едирик.

22. Лүтфүнә ҝөрә Аллаһа миннәтдар олдуғуну әмәлләри илә сүбут едән инсаны һансы мүкафат ҝөзләјир?

22 Аллаһ лүтфүндән ирәли ҝәләрәк бизим кечмиш ҝүнаһларымызы бағышлајыб вә бундан сонра да бағышламаға һазырдыр. Ҝәлин буна ҝөрә Аллаһымыза миннәтдар олаг, башгаларынын ҝөзүндә елә дә ҹидди олмајан ҝүнаһлардан белә узаг дураг. Бунун әвәзиндә бизи Булусун Ромалылара 6:22 ајәсиндә тәсвир етдији бөјүк мүкафат ҝөзләјир. Орада дејилир: «Инди сиз ҝүнаһын әсарәтиндән гуртулуб Аллаһын гуллары олдуғунуз үчүн мүгәддәслик бәһрәси ҝәтирирсиниз вә сонда әбәди һәјата говушаҹагсыныз».