Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) декабр 2016

Бу сајда 2017-ҹи ил јанварын 30-дан февралын 26-дәк арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

LIFE STORY

Һәр ҹүр адам үчүн һәр шеј олдум

Дентон Һопкинсонун ҹаванлыгдан алдығы тәјинатлар она Јеһованын һәр ҹүр инсана олан мәһәббәтини ҝөрмәјә көмәк етди.

Лүтф сизи азад етди

Јеһованын бизи ҝүнаһдан неҹә азад етдији арашдырмаг һәр биримиз үчүн чох фајдалыдыр.

Даима руһани шејләр барәсиндә дүшүнмәк һәјат вә сүлһ ҝәтирир

Јеһова Аллаһ бүтүн бәшәријјәтә мүкафат тәклиф едир вә «Ромалылара мәктуб»ун 8-ҹи фәслиндә бу мүкафаты неҹә алмағын јолу ҝөстәрилир.

Јадыныздадырмы?

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин сон сајларыны диггәтлә охумусунузса, ашағыдакы суаллара ҹаваб вермәјә чалышын.

Бүтүн гајғыларынызы Јеһова Аллаһын үзәринә гојун

Аллаһын хидмәтчиси дә бәзән нәләрә ҝөрәсә нараһатчылыг кечирә биләр. Дөрд үсул «Аллаһын... сүлһү»нү дујмаға бизә көмәк едәҹәк.

Јеһова Ону ҹидд-ҹәһдлә ахтаранлара мүкафат верир

Јеһованын садиг хидмәтчиләринә мүкафат вермәк вәди бизә неҹә көмәк едир? О, кечмишдә јашамыш вә буҝүнкү хидмәтчиләринә неҹә мүкафат верир?

Һәлимлик һикмәтин бәзәјидир

Кимсә бизимлә әдаләтсиз даврананда тәмкинли олмаг асан дејил, амма Мүгәддәс Китаб мәсиһиләри һәлим олмаға сәсләјир. Аллаһа хош ҝедән бу хүсусијјәти өзүмүздә јетишдирмәјә бизә нә көмәк едәр?

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2016-ҹы ил үчүн тематик индекси

Күтләви вә тәлим нәшриндә олан мәгаләләрин мөвзулара ујғун сијаһысы.