Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  август 2016

Охуҹуларын суаллары

Охуҹуларын суаллары

Нәјә ҝөрә Исанын дүшмәнләри үчүн әл јумаг ҹидди мәсәлә иди?

Дүшмәнләри чох шејә ҝөрә Исаны вә шаҝирдләрини ҝүнаһландырырдылар. Әл јумаг мәсәләси дә онлардан бири иди. Мусанын ганунунда инсаны натәмиз едән шејләр садаланырды. Мәсәлән, гануна әсасән бәдәндән ифразат ахмасы, ҹүзам хәстәлији, өлүјә вә һејван лешинә тохунмаг инсаны мурдар едирди. Орада һәмчинин пакланмагла бағлы ҝөстәришләр верилирди. Бунун үчүн инсан гурбан ҝәтирмәли, јујунмалы вә ја онун үзәринә су чиләнмәли иди (Лав. 11—15 фәс.; Сај. 19 фәс.).

Јәһуди раввинләри Мусанын ганунуна өз гајда-ганунларыны әлавә етмишдиләр. Бир мәнбәдә дејилир ки, онлар инсаны мурдар едән шејләрлә вә мурдарланмыш инсанын башгаларыны неҹә напак етдији илә бағлы чохлу гајда-ганунлар ујдурмушдулар. Онлар һәмчинин мурдарлығын һансы габлара вә әшјалара кечиб-кечмәдијинә даир гајдалар вә пакланмагла бағлы ајинләр тәсис етмишдиләр.

Бир дәфә Исанын дүшмәнләри ондан сорушмушду: «Нәјә ҝөрә сәнин шаҝирдләрин дәдә-бабаларымызын гојдуғу адәт-әнәнәјә риајәт етмир, мурдар әллә јемәк јејирләр?» (Марк 7:5). Әслиндә, бу дин хадимләрини тәмизлик мәсәләси јох, ајинләр марагландырырды. Онларын ганунларына ҝөрә јемәкдән әввәл әлләрин үстүндән су ахыдылмалы иди. Јухарыдакы мәнбәдә һәмчинин дејилир ки, «нөвбәти мәсәләләр мүбаһисә доғурурду: әл јумаг үчүн су һансы габа долдурулмалыдыр, неҹә судан истифадә олунмалыдыр, сују ким төкмәлидир вә әлин нә гәдәр һиссәси јујулмалыдыр».

Иса Мәсиһ инсан адәт-әнәнәләринә неҹә јанашырды? Бу суалын ҹавабыны онун дин хадимләринә дедији сөзләр ҝөстәрир: «Икиүзлүләр, Әшија сизин һаггынызда јахшы пејғәмбәрлик етмишдир: “Бу халг Мәнә [Јеһоваја] дилдә һөрмәт едир, үрәкдә исә Мәндән чох узагдыр. Онлар Мәнә әбәс јерә ибадәт едирләр, чүнки онларын өјрәтдикләри ади инсан әмрләридир”. Сиз Аллаһын әмрини кәнара гојуб инсан әнәнәләринә риајәт едирсиниз» (Марк 7:6—8).