Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  август 2016

Башгаларына руһани ҹәһәтдән тәрәгги етмәјә көмәк един

Башгаларына руһани ҹәһәтдән тәрәгги етмәјә көмәк един

«Сизә ҝөзәл нәсиһәт верәрәм» (МӘС. 4:2).

НӘҒМӘ: 93, 96

1, 2. Нәјә ҝөрә башгаларына руһани мәгсәдләрә ҹан атмаға көмәк етмәлијик?

ПАДШАҺЛЫГ һаггындакы хош хәбәри тәблиғ етмәк Иса Мәсиһин әсас иши иди. Бунунла белә, о, башгаларыны нәзарәтчи вә мүәллим кими һазырламаг үчүн вахт ајырырды (Мәт. 10:5—7). Филип бир мүждәчи кими чох фәал олса да, сөзсүз ки, дөрд гызына мәһарәтли мүждәчи олмағы өјрәтмишди (Һәв. 21:8, 9). Бәс бу ҝүн бу ҹүр тәлим нә дәрәҹәдә ваҹибдир?

2 Бүтүн дүнјада мүждәјә һај верән инсанларын сајы ҝүнү-ҝүндән артыр. Һәлә вәфтиз олмајан инсанлара Мүгәддәс Китабы шәхсән арашдырмағын мүһүм олдуғуну баша салмаг ҝәрәкдир. Онлара һәмчинин тәблиғ етмәји вә шаҝирд һазырламағы өјрәтмәк лазымдыр. Јығынҹагдакы гардашлары тәшвиг етмәлијик ки, јығынҹаг хидмәтчиси вә ағсаггал олмаға ҹан атсынлар. Тәҹрүбәли мәсиһиләр «ҝөзәл нәсиһәт» вермәклә јениләрә руһани ҹәһәтдән ирәли ҝетмәјә көмәк едә биләрләр (Мәс. 4:2).

 ЈЕНИЛӘРӘ КӘЛАМДАН ҜҮҸ ВӘ ҺИКМӘТ АЛМАҒА КӨМӘК ЕДИН

3, 4. а) Булусун сөзләринә әсасән, Мүгәддәс Китабы арашдырмағын хидмәтә һансы тәсири вар? б) Дәрс кечдијимиз инсанлары шәхси мүталиәјә тәшвиг етмәздән әввәл нә етмәлијик?

3 Сизҹә, Мүгәддәс Китабы мүталиә етмәк нә дәрәҹәдә ваҹибдир? Бу суалын ҹавабыны һәвари Булусун Колосдакы мәсиһиләрә јаздығы нөвбәти сөзләрдә тапа биләрик: «Сиздән өтрү һәмишә дуа едир вә диләјирик ки, сиз Аллаһын ирадәси һаггындакы дәгиг биликлә ашыб-дашасыныз, буна там һикмәтлә вә руһун вердији дәрракә илә саһиб оласыныз. Беләҹә, Јеһованын адына лајиг јашајасыныз ки, һәр бир јахшы ишдә бәһрә ҝәтирәрәк вә ҝет-ҝедә Аллаһы јахындан таныјараг Ону там разы саласыныз» (Кол. 1:9, 10). Дәгиг билијин сајәсиндә Колосдакы мәсиһиләр Јеһованын адына лајиг јашајыб Ону там разы сала биләрдиләр. Бунун нәтиҹәсиндә онлар «һәр бир јахшы ишдә», хүсусилә дә, мүждәнин тәблиғиндә ҝөзәл бәһрә ҝәтирәҹәкдиләр. Хидмәтдә мәһарәтли олмаг истәјән мәсиһи Мүгәддәс Китабы мүнтәзәм арашдырмалыдыр. Бунун ваҹиблијини Мүгәддәс Китабы өјрәтдијимиз инсанлара да баша салмалыјыг.

4 Анҹаг башгаларыны шәхси мүталиәјә тәшвиг етмәздән әввәл бунун нә дәрәҹәдә мүһүм олдуғуну илк нөвбәдә өзүмүз дәрк етмәлијик. Биз вахтлы-вахтында Мүгәддәс Китабы арашдырмалыјыг, бу, биздә вәрдиш олмалыдыр. Бунун сајәсиндә ев сакини Мүгәддәс Китаба зидд фикир сөјләјәндә вә ја гәлиз суал верәндә она Кәлама әсасән ҹаваб верә биләҹәјик. Иса Мәсиһин, һәвари Булусун вә диҝәрләринин хидмәтдә ҝөстәрдији гәтијјәт барәдә охујанда биздә дә ејни ҹүр гәтијјәт олаҹаг. Аллаһын Кәламындакы ҝөзәл фикирләрә вә мәсләһәтләрә һәр биримизин еһтијаҹы вар. Башгаларына шәхси мүталиәнин бизә нә гәдәр фајда ҝәтирдијини данышсаг, онларда Аллаһын Кәламыны дәриндән арашдырмаға һәвәс ојанаҹаг.

5. Шаҝирдә шәхси мүталиәни неҹә севдирмәк олар?

5 Сиздә суал јарана биләр: «Шаҝирдә шәхси мүталиә етмәји неҹә өјрәдә биләрәм?» Илк нөвбәдә Мүгәддәс Китаб дәрсләринә һазырлашмағы өјрәтмәк олар. Әсас дәрс вәсаитинин әлавәләр бөлмәсиндәки мәлуматы вә истинад олунан ајәләри охумағы төвсијә един. Она јығынҹаг ҝөрүшләринә һазырлашмаға, шәрһ һазырламаға көмәк един. «Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналларыны һәр ај охумаға тәшвиг един. Әҝәр онун дилиндә «Јеһованын Шаһидләринин нәшрләри үзрә ахтарыш вәсаити» вә ја «Ҝөзәтчи Гүлләсинин ОНЛАЈН КИТАБХАНАСЫ» варса, онларын васитәсилә Мүгәддәс Китабла бағлы суаллара ҹаваб тапмағы өјрәдин. Бу мәсләһәтләрә риајәт етсәниз, чох еһтимал ки, дәрс кечдијиниз инсан тез бир заманда Аллаһын Кәламыны һәвәслә мүталиә етмәјә башлајаҹаг.

6. а) Шаҝирдин үрәјиндә Аллаһын Кәламына мәһәббәт јаратмаг үчүн нә едә биләрсиниз? б) Шаҝирд үрәјиндә Мүгәддәс Китаба мәһәббәт јетишдирсә, һансы бәһрәни бичәҹәк?

 6 Тәбии ки, шаҝирди шәхси мүталиә илә мәшғул олмаға мәҹбур етмәмәлијик. Мүгәддәс Китабы арашдырмаг она зөвг вермәли вә Јеһованы даһа јахындан танымаға көмәк етмәлидир. Буна ҝөрә дә ҝәлин Јеһова Аллаһын тәшкилатынын тәгдим етдији аләтләрин көмәји илә шаҝирдләрдә Мүгәддәс Китабын дәринлијинә вармаға һәвәс ојадаг. Вахт кечдикҹә нөвбәти сөзләр һәгигәтә әсл марағы олан шаҝирдин дә гәлбиндән ҝәләҹәк: «Мәнимчүнсә Аллаһа јахынлашмаг хошдур. Күлли-Ихтијар Јеһоваја сығындым» (Зәб. 73:28). Чалышган вә руһани билијә дәјәр верән шаҝирдә Јеһова Өз руһу илә көмәк олаҹаг.

ЈЕНИЛӘРИ МҮЖДӘЧИ ВӘ МҮӘЛЛИМ КИМИ ЈЕТИШДИРИН

7. Иса Мәсиһ һәвариләрини мүждәчи олмаға неҹә һазырлајырды? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

7 «Мәтта» китабынын 10-ҹу фәслиндә Иса Мәсиһин 12 һәварисинә тәблиғлә бағлы вердији мәсләһәтләр гәләмә алыныб. Иса онлара конкрет мәсләһәтләр вермишди [1]. О, һәвариләрә мәһарәтлә тәблиғ етмәји баша салырды, онлар да Исаја диггәтлә гулаг асырдылар. Сонра онлар мүждәни тәблиғ етмәјә ҝетдиләр. Һәвариләр Исанын неҹә тәблиғ етдијини мүшаһидә едирдиләр, буна ҝөрә дә Аллаһын Кәламынын мәһарәтли мүәллимләри олмушдулар (Мәт. 11:1). Биз дә дәрс кечдијимиз инсана јахшы мүждәчи олмағы өјрәтмәлијик. Ҝәлин бунун ики үсулуну нәзәрдән кечирәк.

8, 9. а) Иса Мәсиһ тәблиғ етдији инсанларла неҹә данышырды? б) Јени тәблиғчиләрин Иса кими тәблиғ етмәси үчүн нә едә биләрик?

8 Сөһбәт етмәји өјрәдин. Иса Мәсиһ инсанларла Падшаһлыг һагда сөһбәт едирди. Мәсәлән, бир дәфә о, Сихар шәһәриндә, Јагубун гујусунун јанында бир гадынла сөһбәт етмишди. Бу сөһбәт чох мараглы вә сәмәрәли алынмышды (Јәһ. 4:5—30). О һәмчинин верҝијыған Мәтта (диҝәр ады Лави) илә дә сөһбәт етмишди. Мүждәләрдә онларын бу сөһбәти барәдә, демәк олар ки, һеч нә јазылмајыб. Бир шеј дәгиг мәлумдур ки, Мәтта Исанын дәвәтини гәбул едиб онун давамчысы олур. Сонра Иса Мәттанын евиндә верилән гонаглыгда онунла вә башгалары илә әтрафлы сөһбәт едир (Мәт. 9:9; Лука 5:27—39).

9 Бир дәфә исә Иса Мәсиһ Натанаил адлы бир инсанла сөһбәт етмишди. Натанаил Насирәдән оланлар һагда мәнфи фикирдә олса да, Иса онунла меһрибан данышды. Сонра Натанаил дүшүнҹә тәрзини дәјишди. О, Насирәдән олан инсандан, Исадан тәлим алмаг истәди (Јәһ. 1:46—51). Биз дә јени тәблиғчиләри инсанларла сөһбәт едәндә Иса кими меһрибан вә сәрбәст олмағы өјрәтмәлијик [2]. Онлар бу мәсләһәтләрә әмәл едиб инсанларын хош мүнасибәтини ҝөрәндә чох севинәҹәкләр.

10—12. а) Иса Мәсиһ мүждәјә һај верән инсанларын марағыны артырмаг үчүн нә едирди? б) Јени тәблиғчиләрә Аллаһын Кәламынын мәһарәтли мүәллими олмаға неҹә көмәк едә биләрик?

10 Инсанларын марағыны артырмағы өјрәдин. Иса Мәсиһин она тапшырылан тәблиғ ишини һәјата кечирмәк үчүн вахты мәһдуд иди. Буна бахмајараг, о, мүждәјә һај верән инсанларын марағыны артырмаг үчүн вахт ајырырды. Мәсәлән, бир дәфә о, гајыгда әјләшиб саһилдә топлашан ҹамаатын гаршысында вәз етмәјә башлады. Вәзини битирәндән сонра о, бир мөҹүзә ҝөстәрди: Бутрус тору суја атыб чохлу балыг тутду вә Иса она деди: «Индән белә адам овлајаҹагсан». Иса Мәсиһин сөзләри вә һәрәкәтләри Бутрусла јолдашларына неҹә тәсир етди? «Онлар гајыглары саһилә чыхартдылар вә һәр шеји гојуб Исанын ардынҹа ҝетдиләр» (Лука 5:1—11).

11 Синедрионун үзвү олан Никодем адлы  бир киши Мәсиһин тәблиғинә мараг ҝөстәрмишди вә ондан тәлим алмаг истәјирди. Амма ҹамаат ичиндә Иса илә сөһбәт етмәјә горхурду. Иса Никодемин һиссләрини баша дүшүрдү, буну нәзәрә алыб онун үчүн ајрыҹа вахт ајырды, онунла ҝеҹә ҝөрүшдү (Јәһ. 3:1, 2). Бу һадисә бизә нә өјрәдир? Аллаһын Оғлу инсанларын иманыны ҝүҹләндирмәк үчүн вахтыны әсирҝәмирди. Биз дә бу мәсәләјә ҹидди јанашмалыјыг, вахт ајырыб һәгигәтә мараг ҝөстәрән инсанларын јанына тәкрарән ҝетмәли вә онларла дәрс кечмәлијик.

12 Јени тәблиғчиләрлә тәблиғә чыхсаг, онлар тәлим вермәк ишиндә даһа тәҹрүбәли олаҹаглар. Онлары өјрәтмәлијик ки, ҹүзи дә олса, мараг ҝөстәрән инсанларын јанына тәкрарән ҝәлсинләр. Инсанларла тәкрар сөһбәт етмәјә вә ја Мүгәддәс Китаб дәрси кечмәјә ҝедәндә јени тәблиғчиләри өзүмүзлә апарсаг, јахшы олар. Бу, онлара јахшы тәблиғ етмәјә вә хидмәтдән севинҹ дујмаға көмәк едәҹәк. Нәтиҹәдә онларда һәвәс јаранаҹаг ки, өз саһәләриндәки инсанларла тәкрарән сөһбәт етсинләр вә Мүгәддәс Китаб дәрси башласынлар. Онлар һәмчинин сәбирли олмағы вә евдә тапмадыглары инсанларын јанына дөнә-дөнә ҝәлмәји өјрәнәҹәкләр. (Гал. 5:22; « Тәслим олмајын» адлы чәрчивәјә бахын.)

ЈЕНИЛӘРӘ ҺӘМИМАНЛЫЛАРЫНА ХИДМӘТ ЕТМӘЈИ ӨЈРӘДИН

13, 14. а) Башгалары уғрунда бөјүк гурбанлар верән гәдимдә јашамыш инсанларын нүмунәси сизи нәјә тәшвиг едир? б) Јени тәблиғчиләрә вә ҝәнҹләрә башгаларына мәһәббәт ҝөстәрмәји неҹә өјрәтмәк олар?

13 Мүгәддәс Китаб бизи гардашлыг мәһәббәти ҝөстәрмәјә вә бир-биримизә хидмәт етмәјә тәшвиг едир. (1 Бутрус 1:22; Лука 22:24—27 ајәләрини охујун.) Мәсәлән, Аллаһын Оғлу инсанлар уғрунда һәр шејдән, һәтта ҹанында белә кечмишди (Мәт. 20:28). Табитә «чох хејирхаһ иди вә касыблара һәмишә әл тутурду» (Һәв. 9:36, 39). Ромада јашајан Мәрјәм адлы баҹы јығынҹагдакы баҹы-гардашлар үчүн чохлу зәһмәт чәкмишди (Ром. 16:6). Бәс баҹы-гардашлара хидмәт етмәјин нә дәрәҹәдә ваҹиб олдуғуну јениләрә неҹә баша сала биләрик?

Јениләрә баҹы-гардашлара мәһәббәт ҝөстәрмәји өјрәдин (13 вә 14-ҹү абзаса бахын)

14 Тәҹрүбәли мәсиһиләр хәстә вә ја јашлы баҹы-гардаша баш чәкәндә јениләри өзләри илә апарсалар јахшы олар. Әҝәр мүнасибдирсә, валидејнләр бу ҹүр һәмиманлыларымызын јанына ҝедәндә ушагларыны өзләри илә ҝөтүрә биләрләр. Ағсаггаллар јығынҹагдакы јашлы инсанлара базарлыг едәндә вә ја евләрини тәмир едәндә ҝәнҹләри вә јениләри көмәјә чағыра биләрләр. Бунун сајәсиндә һәм ҝәнҹләр, һәм дә јығынҹағын јени үзвләри јахшылыг етмәји өјрәнәҹәкләр. Бир ағсаггал уҹгар әразидә тәблиғ едәндә орадакы баҹы-гардашлара баш чәкирди. Гардашын бу һәрәкәти тез-тез онунла әмәкдашлыг едән ҹаван гардашы јығынҹағын бүтүн үзвләринә мәһәббәт ҝөстәрмәјә тәшвиг етмишди (Ром. 12:10).

15. Нәјә ҝөрә ағсаггаллар јығынҹагдакы гардашлара ирәли ҝетмәјә көмәк етмәлидирләр?

15 Јеһова јығынҹагда Мүгәддәс Китабы өјрәтмәји кишиләрә тапшырыб. Буна ҝөрә дә гардашлар бир натиг кими инкишаф етмәлидирләр. Јығынҹаг хидмәтчиләри мәрузә вә ја һәфтәарасы ҝөрүшүн һансыса бәндини һазырлајанда ағсаггалларын әввәлҹәдән онлара гулаг асмалары мәсләһәтдир. Онларын көмәјилә бу гардашлар Аллаһын Кәламынын мәһарәтли мүәллимләри ола биләрләр (Нәһ. 8:8) [3].

16, 17. а) Булус Тимутинин ирәли ҝетмәси үчүн нә етмишди? б) Ағсаггаллар јығынҹаг хидмәтчиләрини ағсаггал олмаға неҹә һазырлаја биләрләр?

16 Јығынҹагларда ағсаггаллара тәләбат ҝет-ҝедә артыр, буна ҝөрә дә гардашлары ағсаггал олмаға һазырламаг лазымдыр. Булусун Тимутијә јаздығы нөвбәти сөзләрдә гардашлара тәлим вермәклә бағлы үмуми  ҝөстәриш вар: «Оғлум, Аллаһын Мәсиһ Иса илә вәһдәтдә оланлара вердији лүтф васитәсилә даима ҝүҹ ал, мәндән ешитдијин вә бир чохларынын шәһадәт етдији шејләри садиг адамлара әманәт ет ки, онлар да тәлим вермәк үчүн јарарлы олсунлар» (2 Тим. 2:1, 2). Тимути бу јашлы инсанла, һәвари Булусла хидмәт едәрәк тәлим алмышды. Сонралар Тимути һәвари Булусдан өјрәндикләрини тәблиғдә вә јығынҹагда тәтбиг едирди (2 Тим. 3:10—12).

17 Булус дүшүнмүрдү ки, Тимути һәр шеји өз-өзүнә өјрәнәҹәк. О, бу ҝәнҹи өзү илә апарырды ки, ҝетдији јерләрдә ону мүшајиәт етсин (Һәв. 16:1—5). Ағсаггаллар Булусун нүмунәсини изләјәрәк, әҝәр мүнасибдирсә, јығынҹаг үзвләринә баш чәкәндә јарарлы јығынҹаг хидмәтчиләрини өзләри илә ҝөтүрә биләрләр. Бу јолла јығынҹаг хидмәтчиләри ағсаггаллардан тәлим вермәји, сәбирли олмағы, мәһәббәт ҝөстәрмәји вә јығынҹаг үзвләринин гејдинә галанда Јеһоваја ҝүвәнмәји өјрәнәҹәкләр (1 Бут. 5:2).

ТӘЛИМ ВЕРМӘК МҮТЛӘГДИР

18. Јениләрә тәлим вермәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?

18 Јениләрә тәлим вермәк олдугҹа ваҹибдир, чүнки ҝүнү-ҝүндән тәшкилатда тәләбат артыр вә Јеһоваја хидмәтдә јени-јени имканлар ачылыр. Иса Мәсиһин вә һәвари Булусун тәлим вермәк үсуллары бу ҝүндә кечәрлидир. Јеһова истәјир ки, Онун хидмәтчиләри тапшырыгларыны јеринә јетирмәк үчүн јахшы тәлим алсынлар. О, бизә шәрәфли бир иш тапшырыб: биз јениләрә јығынҹагдакы ишләрини мәһарәтлә јеринә јетирмәјә көмәк етмәлијик. Сонун јахын олдуғу бу дөврдә тәблиғ саһәсиндә чохлу иш олдуғу үчүн јениләрә тәлим кечмәк һәм мүтләгдир, һәм дә тәҹили.

19. Нәјә ҝөрә әмин ола биләрсиниз ки, башгаларыны өјрәтмәк үчүн чәкдијиниз зәһмәт бәһрә ҝәтирәҹәк?

19 Дүздүр, јениләрә тәлим вермәк үчүн вахт вә ҝүҹ лазымдыр. Амма нараһат олмајын, Јеһова вә Онун севимли Оғлу бу ишдә бизә ҝүҹ вә һикмәт верәҹәк. Тәлим вердијимиз инсанларын зәһмәт чәкиб вар ҝүҹү илә чалышдығыны ҝөрәндә севинәҹәјик (1 Тим. 4:10). Ҝәлин өзүмүз дә бу мүгәддәс хидмәтдә руһани ҹәһәтдән тәрәгги етмәјә давам едәк.

^ [1] (7-ҹи абзас) Исанын һәвариләрә вердији мәсләһәтләрдән бир нечәси бунлардыр: 1) Падшаһлыг һагда тәблиғ етмәк; 2) Аллаһын вердији шејләрлә кифајәтләнмәк; 3) Ев сакинләри илә мүбаһисә етмәмәк; 4) Тәгиб олунанда Аллаһа ҝүвәнмәк; 5) Горхуја дүшмәмәк.

^ [2] (9-ҹу абзас) «Теократик Хидмәт Мәктәбиндә тәлим алырыг» китабынын 62—64 сәһифәләрдә тәблиғдә инсанларла сөһбәт етмәклә бағлы ҝөзәл мәсләһәтләр верилир.

^ [3] (15-ҹи абзас) «Теократик Хидмәт Мәктәбиндә тәлим алырыг» китабынын 52—61 сәһифәләриндә јахшы натиг олмагла бағлы мәсләһәтләр верилир.