Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Бир ҝүн саваш силаһлары олмајаҹаг

Мүгәддәс Китабын ҹавабы

Мүгәддәс Китабын ҹавабы

Елә бир ҝүн ҝәләҹәкми ки, дүнјада сүлһ вә әмин-аманлыг олсун?

Бу барәдә нә дејәрдиниз?

  • Бәли

  • Хејр

  • Ола билсин

Мүгәддәс Китабда дејилир:

Бир ҝүн Аллаһ дүнјаны ҹәннәтә дөндәрәҹәк, онда «ај дурдугҹа һәр јанда сүлһ олаҹаг» (Зәбур 72:7).

Мүгәддәс Китабда даһа нә дејилир?

  • Аллаһ-Таала јер үзүндән шәр инсанларын көкүнү кәсәҹәк, о заман салеһ инсанлар «әмин-аманлығын боллуғундан һәзз алаҹаглар» (Зәбур 37:10, 11).

  • Худавәнд бүтүн дүнјада мүһарибәләрә сон гојаҹаг (Зәбур 46:8, 9).

Бу дүнјада гәлб раһатлығы тапмаг мүмкүндүр?

Бәзи инсанлар дүшүнүр ки, әзаб-әзијјәт вә һагсызлыгла долу олан бу дүнјада гәлб раһатлығы тапмаг мүмкүн дејил. Сиз бу барәдә нә дејәрдиниз?

Мүгәддәс Китабда дејилир:

Аллаһа јахын олан инсанлар бу кешмәкешли дүнјада белә, раһатлыг тапа биләр, чүнки Аллаһ онлара «һәр бир ағылдан үстүн олан сүлһү»нү верир (Филиппилиләрә 4:6, 7).

Мүгәддәс Китабда даһа нә дејилир?

  • Аллаһ-Таала вәд едир ки, зүлм-ситәми вә әдаләтсизлији арадан галдыраҹаг (Вәһј 21:4, 5).

  • Һәр бир инсанын Аллаһа еһтијаҹы вар вә бу еһтијаҹы тәмин едән инсанлар гәлб раһатлығы тапыр (Мәтта 5:3).