Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  № 5, 2017

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | МӘЛӘКЛӘР. БИЛДИКЛӘРИМИЗ ВӘ БИЛМӘДИКЛӘРИМИЗ

Мәләкләрин һәјатымыза тәсири

Мәләкләрин һәјатымыза тәсири

Күрасао адасында јашајан Кенет вә Филомена адлы әр-арвад бир ҹүтлүјә Мүгәддәс Китабы * өјрәдирди. Бир базар ҝүнү Кенетҝил һәмин аиләјә баш чәкмәјә ҝедәндә онларын башына мараглы һадисә ҝәлир.

Кенет дејир: «Биз онларын евинә јахынлашанда ҝөрдүк ки, гапы бағлыдыр вә машын һәјәтдә јохдур. Амма елә бил кимсә мәнә деди ки, гадынын телефонуна зәнҝ ет».

Гадын телефону ачыб деди ки, әри евдә јохдур, ишә ҝедиб. Амма Кенетлә Филоменанын онларын евинин јанында олдуғуну биләндә гапыны ачыб онлары евә дәвәт етди.

Филоменаҝил гадыны ҝөрән кими баша дүшдүләр ки, о ағлајыб. Кенет дәрсә башламаг үчүн дуа едәндә гадын јенә ағлады. Онлар гадындан нәјә ҝөрә ағладығыны сорушдулар.

О деди ки, өзүнү өлдүрмәк истәјирди, Кенет она зәнҝ едәндә әринә мәктуб јазырды. Сөһбәт әснасында онун депрессијадан әзијјәт чәкдији мәлум олду. Филоменаҝил она Мүгәддәс Китабдан белә вахтларда инсана тәсәлли верән ајәләр охудулар. Бу ајәләр, демәк олар, онун һәјатыны хилас етди.

Кенет дејир: «Шүкүрләр олсун Јеһоваја ки, пәришан һалда олан бу гадына көмәк етмәк үчүн бизи онун гапысына ҝөндәрди, билмирәм мәләји, јахуд мүгәддәс руһу васитәсилә бизи она зәнҝ етмәјә тәшвиг етди» *.

Ҝөрәсән, доғруданмы, Кенет вә Филоменанын дүшүндүјү кими Аллаһ онлары мәләк вә ја мүгәддәс руһ васитәсилә һәмин гадынын көмәјинә ҝөндәрмишди? Јохса, бу, садәҹә, тәсадүф иди?

Бу барәдә конкрет фикир демәк мүмкүн дејил. Амма бир шеј дәгиг мәлумдур ки, Аллаһ-Таала инсанлары һагг јола ҝәтирмәк, онлара Өзүнү танытмаг үчүн мәләкләрини ҝөндәрир. Буна мисал кими Мүгәддәс Китабда јазылмыш бир һадисәни ҝәтирмәк олар. Бир һәбәшистанлы мәмур Аллаһын Кәламыны охујур, амма охудугларыны баша дүшмүрдү. Аллаһ мәләји васитәсилә мүгәддәс хидмәтчиләриндән бирини ҝөндәрди ки, охудугларыны она баша салсын (Һәвариләрин ишләри 8:26—31).

Әксәр динләр ҝөзәҝөрүнмәз варлыгларын олдуғуну өјрәдир. Бәзи динләрдә бу варлыгларын Аллаһын ирадәсини јеринә јетирдији вә инсанлары горудуғу фикри ашыланыр. Бир чох инсан исә мәләкләрин онлара көмәк етдијинә инаныр. Амма мараглыдыр ки, мәләкләрин варлығына инанмајанлар да вар.

Ҝәлин ҝөрәк, доғруданмы, мәләк адлы варлыглар мөвҹуддур? Онлар неҹә јараныб? Мүгәддәс Китабда мәләкләр барәдә нә јазылыб? Онларын бизә һансыса тәсири вармы?

^ абз. 3 Төврат, Зәбур, Инҹил.

^ абз. 8 Мүгәддәс Китаба әсасән, Аллаһын ады (Зәбур 83:18).