Аллаһа садиг мәләкләр Онун ирадәсини фәал сурәтдә јеринә јетирир вә јердәки бәндәләрин рифаһы үчүн чалышырлар. Мүгәддәс Кәламын бир ајәсинә ҝөрә Аллаһ Јер күрәсини јараданда мәләкләр бирҝә севиниб-шадланмыш, Аллаһа алгыш охумушдулар (Әјјуб 38:4, 7). Пејғәмбәрләрин дүнјанын ҝәләҹәји илә бағлы јаздығы ајәләр мәләкләр үчүн һәмишә мараглы олуб, онлар бу сөзләрин дәринлијинә вармаг истәјибләр (1 Бутрус 1:11, 12).

Мүгәддәс Китабдан белә мәлум олур ки, Аллаһ-Таала бәзән мәләкләрини ҝөндәриб јердәки мүгәддәс гулларыны һифз етмишдир (Зәбур 34:7). Нөвбәти һадисәләрдән бунун сүбутуну ҝөрмәк олар.

  • Аллаһ гәдимдә чох позғун инсанларын јашадығы Сәдум вә Әмурә шәһәрләрини дағытмаға гәрар верәндә мәләкләрини ҝөндәриб садиг бәндәси Луту вә онун аилә үзвләрини хилас етмишди (Јарадылыш 19:1, 15—26).

  • Гәдим Бабил дөвләтинин һөкмдары Аллаһа сәдагәтлә хидмәт едән үч ҝәнҹи бүтә сәҹдә гылмадыглары үчүн гызмар собаја атдырмышды. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Күлли-Ихтијар мәләјини ҝөндәриб бу гулларыны һифз етмишди (Дәнјал 3:19—28).

  • Аллаһын мөмин бәндәси Дәнјал пејғәмбәри ширләр гујусуна атмышдылар. О, бүтүн ҝеҹәни гујуда галса да, ширләр она хәтәр јетирмәмишди, чүнки Аллаһ мәләјини ҝөндәриб ширләрин ағзыны бағламышды (Дәнјал 6:16, 22).

Мәләкләр та гәдимдән Аллаһын мөмин бәндәләринә көмәк едир

МӘЛӘКЛӘР БИРИНҸИ ӘСРДӘ ПАК ИБАДӘТИ ДӘСТӘКЛӘЈИРДИ

Аллаһын сәмави елчиләри пак ибадәтин чичәкләнмәси үчүн Онун ирадәсинә ујғун олан мәгамларда јердәки бәндәләрин көмәјинә ҝәлирдиләр. Нөвбәти һадисәләрдән бунун сүбутуну ҝөрмәк олар.

  • Мәләк зинданын гапысыны ачыб һәвариләри азад етмишди ки, онлар мәбәддә Аллаһын мүждәсини тәблиғ етсинләр (Һәвариләрин ишләри 5:17—21).

  • Мәләк Аллаһын јердәки мүждәчиләриндән биринә Јерусәлимдән Гәззәјә енән јола чыхыб Јерусәлимә ибадәтә ҝәлән һәбәшли бир кишијә мүждәни тәблиғ етмәји бујурмушду (Һәвариләрин ишләри 8:26—33).

  • Аллаһ та гәдимдән башга халглары да пак ибадәтә ҝәтирмәји нијјәт етмишди. Бу мәгам јетишәндә мәләк Рома ордусунун јүзбашысына вәһјдә ҝөрүнүб бујурур ки, адам ҝөндәриб һәвари Бутрусу евинә дәвәт етсин (Һәвариләрин ишләри 10:3—5).

  • Һәвари Бутрус зинданда оланда бир мәләк онун гаршысында пејда олмуш вә зинданын гапысыны ачыб ону азад етмишди (Һәвариләрин ишләри 12:1—11).

 МӘЛӘКЛӘР БИЗӘ НЕҸӘ КӨМӘК ЕДИР?

Мәләкләрин јухарыдакы һадисәләрдә олдуғу кими бу ҝүн дә мөҹүзәви шәкилдә инсанлара көмәк етдијинә һеч бир сүбут јохдур. Амма онлар бир ишдә инсанлара көмәк едирләр. Иса Мәсиһ бизим дөврә ишарә едәрәк демишди: «Падшаһлыг һаггындакы бу мүждә халгларын һамысына шәһадәт олсун дејә, бүтүн јер үзүндә тәблиғ едиләҹәк вә сон о вахт ҝәләҹәк» (Мәтта 24:14). Бәли, бу тәблиғ иши мәләкләрин нәзарәти алтында һәјата кечир.

Мәләкләр мүждәнин дүнја үзрә тәблиғиндә иштирак едир

Мүгәддәс Китабын «Вәһј» бөлмәсинә әсасән, бу мәләкләр бүтүн дүнјада инсанлара Аллаһ һаггында елм алмаға вә ҹәннәт барәдә мүждәни ешитмәјә фәал шәкилдә көмәк едир. Һәвари Јәһја јазмышды: «Ҝөјүн үзү илә учан башга бир мәләк ҝөрдүм. Бу мәләкдә јер үзүнүн сакинләринә — һәр халга, тајфаја, дилә вә үммәтә ҹар чәкмәк үчүн әбәди мүждә варды. О, уҹадан дејирди: “Аллаһдан горхун, Ону уҹалдын, чүнки Онун һөкм вахты јетишди. Ҝөјү, јери, дәнизи вә булаглары јарадана тәзим един”» (Вәһј 14:6, 7). Дөврүмүздә баш верән бир чох һадисәләр мәләкләрин Јеһованын Шаһидләринин дүнја үзрә һәјата кечирдији тәблиғ ишини дәстәкләдијини ҝөстәрир. Буна ҝөрә дә, бир ҝүнаһкар төвбә едиб Јеһова Аллаһа ибадәт едәндә бу мәләкләр севинир (Лука 15:10).

Бир ҝүн бу тәблиғ иши сона чатаҹаг. Онда Мүгәддәс Китабда Армаҝеддон адланан мүһарибә башлајаҹаг. Гадир Аллаһын бөјүк ҝүнүндә олаҹаг бу мүһарибәдә падшаһлар Падшаһы Иса Мәсиһи мәләкләрдән ибарәт «сәмави гошунлар» мүшајиәт едәҹәк (Вәһј 16:14—16; 19:14—16). Иса Мәсиһ онун һаггындакы мүждәјә итаәт етмәјәнләрдән гисас алмаг үчүн ҝәлдији һәмин ҝүн мәләкләр Аллаһын бу инсанлара чыхардығы һөкмү иҹра едәҹәк (2 Салоникилиләрә 1:7, 8).

Әмин ола биләрсиниз ки, мәләкләр сизә гаршы биҝанә дејилләр. Онлар Аллаһа ибадәт етмәк истәјән инсанларын рифаһы үчүн чалышырлар. Јеһова Аллаһ вәфалы хидмәтчиләрини мәләкләри васитәсилә дәфәләрлә мөһкәмләндирмиш вә горумушдур (Ибраниләрә 1:14).

Бу ҝүн һәр биримиз сечим гаршысындајыг. Бу, өлүм-дирим мәсәләсидир. Сиз һансы сечими едәҹәксиниз? Дүнја үзрә тәблиғ олунан мүждәјә һај верәҹәксиниз? Бунунла сиз бу иши һәјата кечирән гүдрәтли мәләкләрин көмәјини дујаҹагсыныз. Јеһованын Шаһидләри мәмнунијјәтлә сизә бу ишдә көмәк едәр.