Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  № 5, 2017

Билирсиниз?

Билирсиниз?

Нәјә әсасән демәк олар ки, Иса Мәсиһин күчүкләрлә бағлы чәкдији мәсәл тәһгир сајылмырды?

Јунан вә ја Рома мәдәнијјәтинә аид әлиндә күчүк тутан балаҹа гыз һејкәли (б. е. ә. I — б. е. II әсрләри)

Бир дәфә Иса Мәсиһ Исраил сәрһәдләриндән кәнарда, Романын Сурија әјаләтиндә оланда бир јунан гадын ондан гызына шәфа диләмишди. Иса Мәсиһ исә гејри-јәһудиләрә ишарә едәрәк бир бәнзәтмә кими күчүкләри мисал ҝәтирмишди. Муса пејғәмбәрә верилән гануна әсасән, ит мурдар һејван сајылырды (Лавилиләр 11:27). Кимдәсә фикир јарана биләр ки, бунунла Иса Мәсиһ һәмин јунан гадыны, үмумијјәтлә, бүтүн гејри-јәһудиләри тәһгир етмишди. Бәс доғурданмы бу, белә иди?

Һеч дә јох. Шаҝирдләринә дә дедији кими, һәмин дөврдә Иса Мәсиһин әсас мәгсәди јәһудиләрә көмәк етмәк иди. Буна ҝөрә дә јунан гадына бу мәсәли чәкмишди: «Чөрәји ушагларын әлиндән алыб күчүкләрин габағына атмаг дүзҝүн дејил» (Мәтта 15:21—26; Марк 7:26). О дөврдә јунанлар вә ромалылар итләри чох севирди вә евдә ит сахлајырдылар, һәтта ушаглары итләрлә ојнајырды. Буна ҝөрә дә һәмин гадын күчүк сөзүнү ешидәндә јәгин ки, онда хош һиссләр јаранмышды. О, Исанын сөзүнүн ҹаныны баша дүшдү, буна ҝөрә дә она белә ҹаваб верди: «Дүз дејирсән, Аға, амма ахы күчүкләр дә ағаларынын сүфрәсиндән төкүлән гырынтылары јејирләр». Мәсиһ бу гадыны белә ҝүҹлү иман саһиби олдуғу үчүн тәрифләди вә онун гызына шәфа верди (Мәтта 15:27, 28).

Һәвари Булусун дәниз сәјаһәтини тәхирә салмаг мәсләһәти нәјә ҝөрә јериндә иди?

Јүк ҝәмисинин релјеф тәсвири (б. е. I әсри)

Бир дәфә дустаг олан һәвари Булусу ҝәми илә Италијаја апарырдылар. Ҝәми күләјә гаршы үздүјү үчүн онлар бир лиманда дајанмалы олур. Онда һәвари сәјаһәти тәхирә салмағы мәсләһәт ҝөрүр (Һәвариләрин ишләри 27:9—12). Һәвари Булусун бу мәсләһәти вермәјә әсасы вар иди?

Гәдим дөврләрдә дәнизчиләр күләкли ајларда Аралыг дәнизиндә сәјаһәт етмәјин тәһлүкәли олдуғуну билирдиләр. Буна ҝөрә дә нојабр ајынын ортасындан март ајынын ортасына кими онлар сәјаһәтә чыхмырды. Амма һәвари Булусун миндији ҝәми сентјабр вә ја октјабр ајында дәнизә чыхмышды. Рома јазычысы Публиј Флавиј IV әсрин сонларында јаздығы бир әсәрдә Аралыг дәнизиндә сәјаһәт етмәклә бағлы демишди: «Бәзи ајлар чох әлверишли, бәзиси рисклидир, бәзи ајларда исә сәјаһәт етмәк үмумијјәтлә мүмкүн дејил» («Epitome of Military Science»). Јазычы һәмчинин гејд етмишди ки, мајын 27-дән сентјабрын 14-нә гәдәр дәнизә чыхмаг мүнасиб иди, амма сентјабрын 15-дән нојабрын 11-нә вә мартын 11-дән мајын 26-на кими дәниздә сәјаһәт етмәк чох рискли, һәтта тәһлүкәли иди. Тез-тез ҝәми илә сәјаһәт етдији үчүн һәвари Булус буну чох јахшы билирди. Чох еһтимал ки, капитанын вә ҝәми саһибинин дә бундан хәбәри вар иди, амма онлар һәваринин мәсләһәтинә гулаг асмадылар. Нәтиҹәдә ҝәми гәзаја уғрады (Һәвариләрин ишләри 27:13—44).