Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | ГЕЈБ АЛӘМИНИН СИРЛӘРИ

Гејб аләминин сирләри

Гејб аләминин сирләри

Гејб аләми! Ора һарадыр? Кимләрин мәскәнидир? Бу суаллар минилликләр боју милјонларла инсаны марагландырыб. Индијә кими гејб аләми илә бағлы мүхтәлиф фәрзијјәләр ирәли сүрүлүб. Бәзиләри инаныр ки, гејб аләми улу әҹдадларымызын өләндән сонра јашадығы јердир. Диҝәрләри фәрз едир ки, гејб аләми мәләкләрин вә өлән инсанларын руһунун јашадығы ҹәннәтдир. Бир башгаларынын фикринҹә исә, гејб аләми илаһ вә илаһәләрин евидир.

Чох адам дејир ки, орада нәләрин баш вердијини һеч ким дәгиг дејә билмәз, чүнки орадан һеч ким ҝәлмәјиб. Әслиндә, бу ҹүр иддиалар әсассыздыр. Чүнки гејбә чәкилән Иса Мәсиһ јер үзүнә ҝәлмәздән өнҹә ҝөјдә јашамышды. О, биринҹи әсрдә јашамыш дин хадимләринә ачыг-ашкар демишди: «Мән өзүмүн јох, мәни ҝөндәрәнин ирадәсини јеринә јетирмәк үчүн ҝөјдән ҝәлмишәм». Иса Мәсиһ ҝөјдән ҝәлдији үчүн шаҝирдләринә гејб аләми илә бағлы бу мәлуматы вермишди: «[Аллаһын] евиндә галмаға јер чохдур» (Јәһја 6:38; 14:2).

Ҝөјләр Јеһова * Аллаһын евидир (Зәбур 83:18). Она ҝөрә дә ҝөјдә нәләрин баш вердији һагда ән дәгиг мәлуматы Јеһова Аллаһдан вә Иса Мәсиһдән јахшы һеч ким верә билмәз. Онлар садиг бәндәләринә вәһјләр вермәклә гејб аләминин сирләрини ачмышлар.

Нөвбәти мәгаләдә сөһбәт бу вәһјләрдән ҝедәҹәк. Бу һагда охујаркән унутмајын ки, гејб аләми әллә тохунан вә ҝөзлә ҝөрүлә билән бир мәкан дејил. Јеһова Аллаһ гејб аләминин неҹә бир јер олдуғуну тәсәввүр едә билмәјимиз үчүн ајдын олан сөзләрдән вә терминләрдән истифадә едиб. Бу вәһјләрин сајәсиндә јухарыдакы суалларын ҹавабыны тапаҹагсыныз.

^ абз. 5 Мүгәддәс Китаба әсасән, Аллаһын ады.