Аллаһ кимләрин дуасыны динләјир?

НЕҸӘ ДҮШҮНҮРСҮНҮЗ?

  • Һамынын

  • Бәзи инсанларын

  • Һеч кимин

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР:

«Јеһова Ону чағыранлара... јахындыр» (Зәбур 145:18).

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДАҺА НӘ ДЕЈИЛИР?

  • Аллаһ Онун ганунларына ујғун јашамајан инсанларын дуаларыны динләмир (Әшија 1:15). Анҹаг онлар пис јолларындан дөнүб Аллаһа јахынлашсалар, Аллаһ онларын дуаларыны гәбул едәр (Әшија 1:18).

  • Аллаһын дуаларымызы динләмәсини истәјириксә, Онун Кәламында јазылмыш тәләбләрә ујғун јашамалыјыг (1 Јәһја 5:14).

Дуа заманы хүсуси дуруш тәрзи тәләб олунур?

БӘЗИ ИНСАНЛАР ДҮШҮНҮР КИ, дуа едән заман диз чөкүб әлләри ҝөјә ачмаг лазымдыр. Бәс сиз нә дүшүнүрсүнүз?

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДЕЈИЛИР:

Биз ајаг үстә, отураг вәзијјәтдә вә ја диз үстә дуа едә биләрик (1 Салнамәләр 17:16; 2 Салнамәләр 30:27; Үзејир 10:1; Һәвариләрин ишләри 9:40). Аллаһ дуа едән инсандан хүсуси дуруш тәрзи тәләб етмир.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА ДАҺА НӘ ДЕЈИЛИР?