Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Биографија

Әлим-голум олмаса да, Аллаһын Кәламындан бәрк јапышмышам

Әлим-голум олмаса да, Аллаһын Кәламындан бәрк јапышмышам

Инсанын ајағы бүдрәјәндә дәрһал нәдәнсә јапышыр. Анҹаг мән буну едә билмирәм, чүнки нә әлим вар, нә дә голум. Једди јашым оланда һәјатымы хилас етмәк үчүн голларымы чијнимдән ашағы ампутасија етдиләр.

Мән 1960-ҹы илдә дүнјаја ҝәлмишәм. Һәмин вахт анамын 17 јашы вар иди. Мән һәлә дүнјаја ҝәлмәмиш атам бизи атыб ҝетмишди. Анамла мән Алманија Демократик Республикасынын Бург шәһәриндә анамын валидејнләринин јанында галырдыг. Бурадакы ҹамаатын әксәријјәти атеист иди. Елә бизим аилә дә. Аллаһын олдуғуна инанмырдыг.

Бабам мәнә чох вахт ајырырды. О, мәнә ағаҹлары будамаг кими ҹүрбәҹүр ишләр тапшырырды. Белә ишләрдән чох хошум ҝәлирди. Һәјатым гајғысыз вә шән кечирди.

ҺӘЈАТЫМЫ АЛТ-ҮСТ ЕДӘН БӘДБӘХТ ҺАДИСӘ

Бу хошбәхтлијим једди јашыма гәдәр чәкди. Икинҹи синфә тәзәҹә кечмишдим. Бир ҝүн мәктәбдән евә гајыданда електрик дирәјинә чыхдым. Һарадаса сәккиз метр јухары галхмышдым ки, бирдән мәни ҹәрәјан вурду. Ҝерисиндән хәбәрим олмады. Ҝөзүмү ачанда ҝөрдүм ки, хәстәханадајам. Голларымы һисс етмирдим, онлар чох пис јанмышдылар. Һәкимләр деди ки, әҝәр ампутасија олунмаса, ганыма зәһәр кечәҹәк. Анамла бабамҝилин һәмин вахт нә кечирдикләрини јәгин тәсәввүр едә биләрсиниз. Анҹаг мән ушаг олдуғум үчүн бунун һансы фәсадлар ҝәтирәҹәјини дәрк етмирдим.

Хәстәханадан чыхандан сонра јенидән мәктәбә ҝетдим. Ушаглар мәни әлә салырдылар, итәләјирдиләр, гәсдән үстүмә нәсә атырдылар, чүнки билирдиләр ки, онлара һеч нә едә билмәјәҹәјәм. Онларын белә гәддар мүнасибәти, мәни алчалтмалары гәлбими јаралајырды. Ахырда мәни Биркенвердердәки физики гүсурлу ушаглар үчүн мәктәбә ҝөндәрдиләр. Мәктәб евимиздән чох узаг олдуғу үчүн анамҝил јаныма ҝәлә билмирди. Онлары анҹаг тәтилдән-тәтилә ҝөрүрдүм. Беләҹә, он ил анамдан вә бабамҝилдән узагда бөјүдүм.

ГОЛСУЗ ЈАШАМАҒЫ ӨЈРӘНИРӘМ

Мән чох шеји ајагларымла етмәји өјрәндим. Һеч һәјатынызда гашығы вә ја чәнҝәли ајаг бармаглары илә тутуб јемәк јејән инсан ҝөрмүсүнүз? Мән буну биртәһәр өјрәндим. Ајағымын көмәји илә дишләрими фырчаламағы вә сачымы дарамағы да өјрәндим. Һәтта инсанларла данышанда да ајагла жестләр едирәм. Бәли, ајагларым әлләрими әвәз етди.

Јенијетмә јашларында елми фантастик әдәбијјатлар охумағы севирдим. Бәзән өз-өзүмә тәсәввүр  едирдим ки, ҝуја һәр бир иши ҝөрә билән робот голларым вар. Он дөрд јашым оланда сигарет чәкмәјә башладым. Сигарет чәкмәк өзүмә инамымы артырырды, өзүмү һамы кими нормал һисс едирдим. Бунунла санки өз-өзүмә дејирдим: «Нә олсун ки, голум јохдур, мән дә сигарет чәкә биләрәм. Мән дә бөјүк инсанам».

Һәмишә һансыса ишлә мәшғул олурдум. Иҹтимаи фәалијјәтләрдә иштирак едирдим. Дөвләтин дәстәкләдији Азад Алман Ҝәнҹләри тәшкилатынын үзвү олдум. Орада катиб кими ишләјирдим. Бу, чох һөрмәтли вәзифә иди. Һәмчинин мусиги клубуна ҝедирдим, поезија ҝеҹәләри тәшкил едирдим, физики гүсурлу инсанлар үчүн идман нөвләри илә мәшғул олурдум. Пешә мәктәбини битирәндән сонра шәһәримиздәки ширкәтләрин бириндә ишләмәјә башладым. Вахт кечдикҹә протез голларымы тез-тез тахырдым, чүнки нормал инсан олмаг истәјирдим.

АЛЛАҺ ҺАГДА ҺӘГИГӘТИ ГӘБУЛ ЕДИРӘМ

Бир ҝүн ишә ҝетмәк үчүн гатар ҝөзләјәндә бир киши мәнә јахынлашыб сорушду: «Сиз билирсиниз ки, Аллаһ сизин голларынызы ҝери гајтара биләр?» Онун бу суалыны ешидәндә бир анлыг дурухдум. Дүздүр, истәјәрдим голларым олсун, анҹаг бу, һеч вахт мүмкүн ола билмәзди. Атеист олдуғум үчүн әмин идим ки, Аллаһ јохдур. О вахтдан һәмин кишини ҝөрәндә јолуму дәјиширдим.

Бир мүддәт сонра иш јолдашым мәни өз евинә дәвәт етди. Сүфрә архасында валидејнләри Јеһова Аллаһ һагда данышмаға башладылар. Аллаһын адынын олдуғуну илк дәфә иди ешидирдим (Зәбур 83:18). Үрәјимдә дедим: «Адынын нә олмасынын фәрги јохдур, чүнки Аллаһ онсуз да мөвҹуд дејил. Онлара сәһв олдугларыны сүбут едәҹәјәм». Аллаһын олмадығына там әмин олдуғум үчүн бу мөвзуда давамлы сөһбәт етмәјә разылыг вердим. Лакин мараглысы онда олду ки, онлара буну сүбут едә билмәдим.

Мүгәддәс Китабдакы пејғәмбәрликләри арашдырдыгҹа Аллаһын варлығы илә бағлы фикирләрим дәјишмәјә башлады. Аллаһын јүзләрлә, һәтта минләрлә ил өнҹә дедији сөзләрин һамысы јеринә јетмишди. Мүгәддәс Китаб мөвзусунда апардығымыз сөһбәтләрин бириндә һал-һазырда дүнјада ҹәрәјан едән һадисәләри Мәтта 24, Лука 21 вә 2 Тимутијә 3-ҹү фәсилдәки пејғәмбәрликләрлә мүгајисә етдик. Неҹә ки һәким бир нечә симптом әсасында хәстәјә дүзҝүн диагноз гоја билир, ејнилә, бу ајәләрдә јазыланларын һамысынын ејни вахтда баш вердијини ҝөрмәк «ахырзаманда» * јашадығымызы анламаға көмәк едир. Мән мәәттәл галмышдым: бүтүн бу дејиләнләр мәним ҝөзүмүн өнүндә јеринә јетирмиш.

Өјрәндикләримин һәгигәт олдуғуна әмин олдум. Јеһова Аллаһа дуа етмәјә башладым. Дәһшәт сигарет чәкән олсам да, ону тәрҝитдим. Һарадаса бир ил әрзиндә Мүгәддәс Китабы өјрәндим. 1986-ҹы ил апрелин 27-си ванна отағында ҝизлинҹә вәфтиз олундум. Ҝизлинҹә вәфтиз олмағымын сәбәби һәмин вахтлар Алманијада Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтинин гадаға алтында олмасы иди.

 БАШГАЛАРЫНА КӨМӘК ЕДИРӘМ

Фәалијјәтимиз гадаған олундуғу үчүн биз кичик груплар шәклиндә евләрдә јығышырдыг, буна ҝөрә дә чох аз адамы таныјырдым. Ҝөзләнилмәдән дөвләт мәнә Гәрби Алманијаја ҝетмәјә изин верди. Орада Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти гадаған олунмамышды. Һәјатымда биринҹи дәфә Јеһованын Шаһидләринин бөјүк топлантысында иштирак етдим. Мән орада минләрлә диндашымы ҝөрдүм. Кечирдијим һиссләри сөзлә ифадә едә билмәрәм.

Берлин дивары ашырыландан сонра Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтинә гојулмуш гадаға ҝөтүрүлдү. Нәһајәт, биз Јеһова Аллаһа азад шәкилдә ибадәт едә биләрдик. Мән һәмишәкиндән чох тәблиғ етмәк истәјирдим. Анҹаг танымадығым инсанларла үнсијјәт гурмагдан чәкинирдим. Әлил олдуғума ҝөрә, һәмчинин ушаглыг илләримин чохуну физики гүсурлу ушаглар үчүн интернат евиндә кечирдијим үчүн өзүмү башгаларындан ашағы һисс едирдим. Анҹаг 1992-ҹи илдә гаршыма мәгсәд гојдум ки, бир ај әрзиндә 60 саат башгаларына Аллаһ һаггында тәблиғ едәҹәјәм. Буну баҹардым вә чох севинирдим. Беләҹә, гәрара ҝәлдим ки, һәр ај тәблиғә бу гәдәр вахт ајырым вә бу, мәндә дүз үч ил алынды.

Мүгәддәс Китабда јазылмыш бир ајәни һеч вахт унутмурам: «Ким зәифдирсә, мән дә онунла бирликдә зәифәм» (2 Коринфлиләрә 11:29). Нә олсун, әлим-голум јохдур, ағлымла сәсим ки јериндәдир. Буна ҝөрә дә башгаларына баҹардығым гәдәр көмәк етмәјә чалышырам. Әлил олдуғум үчүн физики гүсурлу инсанларын һиссләрини баша дүшүрәм. Нәјисә етмәк истәјиб, лакин едә билмәмәјин нә демәк олдуғуну јахшы билирәм. Бу сәбәбдән белә һиссләр кечирәнләрә сөзләримлә гол-ганад вермәјә чалышырам. Инсанлара бу ҹүр көмәк етмәк мәни хошбәхт едир.

Башгаларына Мүгәддәс Китабдакы хош хәбәри чатдырмаг мәни хошбәхт едир

ЈЕҺОВА АЛЛАҺ МӘНӘ ҺӘР ҜҮН ДАЈАГДЫР

Етираф едирәм ки, һәрдән бәдбинлијә гапылырам. Тәк истәдијим, һамы кими нормал инсан олмагдыр. Ҝүндәлик ишләри өзүм ҝөрә билирәм, анҹаг буна чохлу вахтым, ҝүҹүм вә енержим ҝедир. Һәр ҝүнүмү бу шүарла јашајырам: «Мәнә гүввәт верәнин сајәсиндә һәр шејә ҝүҹүм чатыр» (Филиппилиләрә 4:13). Ҝүндәлик ишләри ҝөрмәк үчүн Јеһова Аллаһ мәнә һәр ҝүн ҝүҹ верир. Бир шеј билирәм ки, Јеһова мәндән һеч вахт көмәјини әсирҝәмир. Бәс мән нијә Она ибадәт етмәји дајандырым?

Јеһова Аллаһ мәнә ушаглығымдан бәри һәсрәтиндә олдуғум аилә нәсиб едиб. Мәним Елка адында чох ҝөзәл һәјат јолдашым вар. О, чох меһрибан вә шәфгәтлидир. Бундан әлавә, милјонларла Јеһованын Шаһиди мәним баҹым вә гардашым олуб.

Мән вә һәјат јолдашым Елка

Аллаһын јер үзүнү Ҹәннәтә чевирмәси илә бағлы вәди мәнә тәскинлик верир. Бу вәдә әсасән, Аллаһ һәр шеји тәзәләјәҹәк, елә мәним голларымы да (Вәһј 21:5). Иса пејғәмбәрин јер үзүндә оларкән етдикләри үзәриндә дүшүнәндә бу сөзләри даһа јахшы баша дүшүрәм. О, шикәст инсанлары сағалдырды, һәтта гулағы кәсилмиш инсанын гулағыны бәрпа етмишди (Мәтта 12:13; Лука 22:50, 51). Јеһова Аллаһын вердији вәдләр вә Иса пејғәмбәрин ҝөстәрдији мөҹүзәләр мәни әмин едир ки, мән чох тезликлә нормал инсан олаҹағам.

Ән бөјүк немәт исә Јеһова Аллаһы танымагдыр. О, мәним үчүн һәм ата, һәм дә достдур. Ҝүҹү вә тәсәллини Ондан алырам. Давуд пејғәмбәрин кечирдији һиссләрә шәрикәм: «Јеһова ҝүҹүм, галханымдыр... Онун көмәјини ҝөрдүм, гәлбим севинҹдән ҹошур» (Зәбур 28:7). Аллаһын Кәламындан өјрәндијим бу мөһтәшәм һәгигәти бүтүн өмрүм боју горумаг истәјирәм. Әлим-голум олмаса да, ондан икиәлли јапышмышам.

^ абз. 17 Ахырзаманын әламәтләри һагда әтрафлы мәлуматы «Мүгәддәс Китаб тәлимләри» китабынын 9-ҹу фәслинин «Дүнјанын сону» адлы мәгаләсиндән тапа биләрсиниз. Китаб Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән нәшр олунуб вә ону www.jw.org/az-cyrl сајтындан әлдә едә биләрсиниз.