«АВТОБУС ҝедә биләр, чинли оғлан исә бурада галыр!» Александра бу сөзләри ешидәндә автобусда иди. Бу автобус ики Ҹәнуби Америка өлкәси арасындакы сәрһәддә дајанмышды. Александра нә баш вердијини билмәк үчүн автобусдан енәндә ҝөрүр ки, бир чинли оғлан сәрһәд мүһафизәчисинә испан дилиндә ҝүҹ-бәла илә нәсә баша салмаға чалышыр. Александра Јеһованын Шаһидләринин чиндилли јығынҹағына ҝетдијиндән бу дили јахшы билирди, она ҝөрә дә бу оғланын нә демәк истәдијини һәмин мүһафизәчијә тәрҹүмә едир.

Бу оғлан баша салмаг истәјирди ки, о, бу өлкәдә гануни јашајыр, садәҹә, онун сәнәдләрини вә пулуну оғурлајыблар. Забит әввәлҹә онун дедикләринә инанмырды, һәтта Александранын да инсан алвери илә мәшғул олдуғуну дүшүндү. Буна бахмајараг, забит сонда бу оғланын изаһатыны гәбул едир. Анҹаг оғланын сәнәдләри олмадығына ҝөрә ијирми доллар ҹәримә өдәмәли иди, онун исә пулу јох иди. Буна ҝөрә ҹәримәни онун јеринә Александра өдәјир. Һәмин оғлан Александраја неҹә миннәтдар олаҹағыны билмир вә пулу она артыгламасы илә ҝери гајтараҹағыны дејир. Анҹаг Александра билдирир ки, она һеч нә лазым дејил вә көмәк едә билдијинә ҝөрә чох севинир. Александра һәмин ҹаван оғлана Мүгәддәс Китаба әсасланан бир нечә нәшр верир вә ону тәшвиг едир ки, Јеһованын Шаһидләрини тапыб онларла Мүгәддәс Китабы өјрәнсин.

Инсанларын ҝөстәрдикләри бу кими хејирхаһ ишләр һагда ешидәндә адамын үрәји даға дөнүр. Сөзсүз ки, дининдән асылы олмајараг, бу ҹүр саваб ишләр ҝөрән инсанлар чохдур. Һәтта Аллаһа инанмајан инсанлар арасында да хејирхаһ әмәл саһибләри аз дејил. Бәс сизин барәниздә дә буну демәк олар? Бу суалын үзәриндә дүшүнмәјә дәјәр. Чүнки бир пејғәмбәр демишди: «Вермәк алмагдан даһа чох хошбәхтлик ҝәтирир» (Һәвариләрин ишләри 20:35). Бу фикир елмә дә мараглыдыр, чүнки тәдгигатлар ҝөстәрир ки, хејирхаһлығын инсанын өзүнә дә хејри вар. Ҝәлин ҝөрәк һансы саһәләрдә.

«ҜҮЛӘРҮЗЛӘ ВЕРӘН»

Тәҹрүбә ҝөстәрир ки, хејирхаһлыг вә хошбәхтлик бир-бири илә сых әлагәлидир. Аллаһын Кәламында јазылыб: «Аллаһ ҝүләрүзлә верәни севир». Бу сөзләр дарда олан диндашларына көмәк әли узадан инсанлар барәсиндә дејилмишди (2 Коринфлиләрә 8:4; 9:7). Ајәдә дејилмир ки, онлар хошбәхт идиләр, она ҝөрә диндашларына әл тутмушдулар, әксинә, онлар әл тута билдикләри үчүн хошбәхт идиләр.

Тәдгигат нәтиҹәсиндә мәлум олуб ки, әлиачыглыг «бејнин зөвг, мүнасибәт вә етибарла бағлы саһәләрини фәалијјәтә ҝәтирәрәк инсанда хош һиссләр јарадыр». Бир арашдырма заманы мараглы факт ортаја чыхыб — иштиракчылар пулу башгаларына хәрҹләјәндә даһа чох севинирдиләр, нәинки өзләринә.

Бәлкә дә, сизә елә ҝәлир ки, кимәсә нәсә вермәјә имканыныз јохдур. Амма әслиндә, ҝүләрүзлә вермәјин севинҹини һәр кәс дада биләр. Дүзҝүн нијјәтлә верилән шејин баһа олмасы мүтләг дејил. Бир Јеһованын Шаһиди бу  журналын наширләринә ианә илә бирликдә мәктуб ҝөндәрмишди: «Бүтүн бу илләр әрзиндә мән чох аз ианә едә билирдим. Анҹаг Јеһова Аллаһ бунун әвәзини мәнә артыгламасы илә вериб... Сағ олун ки, бу ианәләри етмәјә шәраит јарадырсыныз. Ианә едәндә өзүмү чох јахшы һисс едирәм».

Шәрт дејил ки, кимәсә анҹаг пул верәк. Јахшылығы башга јолларла да етмәк олар.

ХЕЈИРХАҺЛЫГ САҒЛАМЛЫҒА ХЕЈИРДИР

Хејирхаһлыг һәм өзүмүзүн, һәм дә башгаларынын хејринәдир

Аллаһын Кәламында јазылыб: «Хејирхаһ адам өзүнә хејир едир, гәддар исә өз башына бәла ачар» (Мәсәлләр 11:17). Хејирхаһ инсан сәхавәтлидир, әлиачыгдыр. О, вахтыны, ҝүҹүнү, диггәтини башгаларына ајырмаға һәмишә һазырдыр. Бунун онун өзүнә дә, мәсәлән, сағламлығына да хејри вар.

Тәдгигатлар ҝөстәрир ки, башгаларына көмәк етмәјә һазыр олан инсан ағрылардан, депрессијадан узаг олур. Бу ҹүр инсанлар чох вахт даһа сағлам олурлар. Сәхавәтли олмаг һәтта хроники хәстәлији оланларын да, мәсәлән, сәпәләнмиш склероз вә ИИВ-дән (инсанын иммунчатышмазлығы вирусу) әзијјәт чәкәнләрин дә сәһһәтинә мүсбәт тәсир ҝөстәрир. Бундан әлавә, мүшаһидә олунуб ки, мүалиҹә алан әјјашлар башгаларына көмәк едәндә даһа аз депрессијаја дүшүр вә онларын јенидән ичкијә гуршанмаг еһтималы азалыр.

Бу неҹә баш верир? Арашдырмалара әсасән, «шәфгәт, хејирхаһлыг, јахшылыг кими хүсусијјәтләр инсанда мәнфи һиссләрә јер гојмур». Хејирхаһлыг һәмчинин стресси азалдыр вә ган тәзјигинин галхмасынын гаршысыны алыр. Һәјат јолдашыны итирмиш инсан башгаларына көмәк едәндә өзүнә даһа тез ҝәлир.

Һеч бир шүбһә јохдур ки, хејирхаһлыг ҝөстәрмәк инсанын хејринәдир.

ХЕЈИРХАҺЛЫГ БАШГАЛАРЫНА ДА СИРАЈӘТ ЕДИР

Бир пејғәмбәр демишди: «Һәмишә верин, онда сизә дә верәҹәкләр. Әтәјинизә силкәләниб-басылмыш, ағзынаҹан долдурулмуш, допдолу бир өлчү илә төкәҹәкләр. Чүнки һансы өлчү илә өлчүрсүнүзсә, һәмин өлчү илә дә сизә өлчәҹәкләр» (Лука 6:38). Инсан кимәсә хејирхаһлыг ҝөстәрәндә бу, гаршы тәрәфдә миннәтдарлыг һисси ојадыр вә ону да хејирхаһ олмаға тәшвиг едир. Беләҹә, бу хүсусијјәт әмәкдашлыг вә достлуг мүнасибәтләрини јахшылашдырыр.

Хејирхаһлыг хүсусијјәти әмәкдашлыг вә достлуг мүнасибәтләрини јахшылашдырыр

Инсан мүнасибәтләри үзрә мүтәхәссисләр гејд едирләр ки, «бир нәфәрин һәмишә хејирхаһлыг, фәдакарлыг ҝөстәрмәси башгаларыны да бу ҹүр олмаға тәшвиг едир». Адиҹә «киминсә етдији хејирхаһ әмәл һагда охујанда инсан да о ҹүр олмаг истәјир». Белә ки, бир арашдырмаја әсасән мәлум олуб ки, «һәр кәс танымадығы, ҝөрмәдији онларла, һәтта јүзләрлә инсана тәсир едә биләр». Башга сөзлә, ҹәми бир хејирхаһлыг зәнҹирвари шәкилдә бир инсандан диҝәринә сирајәт едә биләр. Јәгин ки, сиз дә белә инсанларын әтрафында јашамаг истәјәрдиниз. Һәгигәтән дә, нә гәдәр чох инсан хејирхаһлыг етсә, нәтиҹә бир о гәдәр ҝөзәл олаҹаг.

Флоридада (АБШ) баш верән бир һадисә буна әјани нүмунәдир.  Бир груп Јеһованын Шаһиди орада түғјан едән ҝүҹлү гасырғадан сонра зәрәрчәкәнләрә јардым ишиндә көмәк едирдиләр. Онлар ишләдикләри ев үчүн лазым олан ләвазиматларын ҝәлмәсини ҝөзләјән вахт ҝөрдүләр ки, гоншунун һасары јарарсыз һала дүшүб вә ону тәмир етдиләр. Һәмин гоншу бир мүддәт сонра Јеһованын Шаһидләринин баш идарәсинә белә бир мәктуб ҝөндәрир: «Онлара јерлә-ҝөј гәдәр миннәтдарам. Бу инсанлар индијәдәк раст ҝәлдијим ән ҝөзәл инсанлардыр». Һәмин гоншу миннәтдарлыг әламәти олараг мәктубла бирликдә ианә ҝөндәрмишди.

ӘН БӨЈҮК ХЕЈИРХАҺЛЫГ НҮМУНӘСИ

Бир елми арашдырманын ҝәлдији нәтиҹәјә ҝөрә, «башгаларына көмәк етмәк инсан хисләтинә хас олан бир шејдир». Һәтта «ушаглар һәлә дил ачмаздан өнҹә хејирхаһ ишләр ҝөрмәјә башлајырлар». Сәбәб? Мүгәддәс Китабда дејилир ки, инсанлар Аллаһын бәнзәриндә јарадылыблар, јәни инсанларда илаһи хүсусијјәтләр вар (Јарадылыш 1:27).

Јеһова Аллаһын мүбарәк сифәтләриндән бири дә сәхавәтдир. О, бизә һәјат, хошбәхт олмағымыз үчүн һәр шеј вериб (Һәвариләрин ишләри 14:17; 17:26—28). Мүгәддәс Китабы охумагла Аллаһы даһа јахындан таныја вә Онун бизимлә бағлы олан фикирләрини өјрәнә биләрик. Орада һәмчинин ҝөстәрилир ки, Аллаһ-Таала бизим ҝәләҹәк фираванлығымыз үчүн мүәјјән тәдбирләр ҝөрүб * (1 Јәһја 4:9, 10). Сәхавәт хүсусијјәти Јеһовадан гајнагландығы үчүн вә биз дә Аллаһын бәнзәриндә јарадылдығымыза ҝөрә бу хүсусијјәти тәзаһүр етдирмәклә тәбии ки, һәм өзүмүз севинәҹәјик, һәм дә Јеһованы севиндирәҹәјик (Ибраниләрә 13:16).

Бу мәгаләнин әввәлиндә ады чәкилән Александра јадынызда? Билмәк истәјәрдиниз, о һадисәнин ахыры неҹә олду? Александранын јол јолдашы ону гынајыб дејирди ки, сән пулу елә бил һаваја атдын. Анҹаг сонунҹу дајанаҹагда чинли оғлан өз достлары илә әлагә сахлады вә Александранын 20 долларыны ҝери гајтарды. Бундан әлавә, оғлан Александранын мәсләһәтинә гулаг асыб Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлады. Үч ајдан сонра Александра һәмин оғланы Јеһованын Шаһидләринин Перудакы чиндилли топлантысында ҝөрәндә чох севинди. Чинли оғлан миннәтдарлығыны билдирмәк үчүн Александраны вә онунла топлантыја ҝәләнләри өз ресторанына дәвәт етди.

Кимәсә јахшылыг етмәк инсанын әһвалыны јүксәлдир. Бундан әлавә, бу хүсусијјәт бизи тәшвиг едәҹәк ки, инсанлара һәр ҹүр јахшылығын мәнбәји олан Јеһова Аллаһы танымаға көмәк едәк! (Јагуб 1:17). Бәс сиз башгаларына јахшылыг етмәји хошлајырсыныз?

^ абз. 21 Даһа әтрафлы мәлумат алмаг үчүн «Мүгәддәс Китаб тәлимләри» китабына бахын. Китаб Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунуб вә ону jw.org сајтындан јүкләјә биләрсиниз. (НӘШРЛӘР > КИТАБ ВӘ БРОШҮРЛӘР бөлмәсинә бахын.)