Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | АЛЛАҺЫН ВЕРДИЈИ ӘН ҜӨЗӘЛ ӘНАМ

Бәнзәрсиз һәдијјә

Бәнзәрсиз һәдијјә

ҸОРДАНА верилән гајыг формалы карандашјонанда гејри-ади бир шеј јохдур. Амма бу, онун ән әзиз әшјасыдыр. Ҹордан хатырлајыр: «Аилә достумуз Рассел бу һәдијјәни мәнә верәндә балаҹа идим». Амма Рассел өләндә Ҹордан билмишди ки, аиләсинин ән чәтин анларында Рассел онлара дајаг олуб, онлар үчүн чох шеј едиб. Ҹордан дејир: «Рассел һаггында бүтүн бунлары биләндән сонра онун вердији һәдијјә мәним үчүн даһа әзиз олду».

Бу әһвалатдан ҝөрдүјүмүз кими, һансыса һәдијјә киминсә үчүн һеч бир мәна дашымадығы һалда, башгасы үчүн чох әзиз ола биләр. Мүгәддәс Китабда бәнзәри олмајан бир һәдијјә һагда данышылыр. Орада јазылыб: «Аллаһ дүнјаны о гәдәр севир ки,.. [Иса Мәсиһи] онун уғрунда фәда етди. Буну она ҝөрә етди ки, она иман едәнләр мәһв олмасын, онларын әбәди һәјаты олсун» (Јәһја 3:16).

Әбәди һәјат! Инсана әбәди јашамаг имканы верән һәдијјәдән даһа дәјәрли нә ола биләр? Бәзи инсанлар бу һәдијјәнин дәјәрини дәрк етмәдији һалда, Аллаһы ахтаран инсанлар онун нә гәдәр гијмәтли олдуғуну јахшы билирләр (Зәбур 49:8; 1 Бутрус 1:18, 19). Бәс нәјә ҝөрә Аллаһ Иса Мәсиһи инсанларын уғрунда гурбан верди?

Мүгәддәс Китаб бу суала белә ҹаваб верир: «Ҝүнаһ бир адам васитәсилә, өлүм дә ҝүнаһ васитәсилә дүнјаја ҝирди. Беләҹә, өлүм бүтүн адамлара кечди» (Ромалылара 5:12). Илк инсан олан Адәм билә-билә ҝүнаһ ишләди, ҝүнаһынын ҹәзасы исә өлүм олду. Адәмин васитәси илә өлүм онун бүтүн нәслинә, јәни бүтүн бәшәријјәтә кечди.

 «Ҝүнаһын өдәдији һагг өлүмдүр, Аллаһын вердији әнам исә Ағамыз Мәсиһ Иса сајәсиндә әбәди һәјатдыр» (Ромалылара 6:23). Бәшәријјәти өлүмдән хилас етмәк үчүн Аллаһ Иса Мәсиһи јер үзүнә ҝөндәрди ки, о һамынын уғрунда өз камил бәдәнини гурбан версин. Онун бу гурбанлығы «фидјә» адланыр. Бу фидјәјә иман едән һәр кәс әбәди һәјат алаҹаг (Ромалылара 3:24).

Бу барәдә Мүгәддәс Китабда дејилир: «Бу фүсункар әнам үчүн Аллаһа шүкүрләр олсун!» (2 Коринфлиләрә 9:15). Бәли, фидјә олдугҹа фүсункардыр, ону сөзлә ифадә етмәк белә мүмкүн дејил. Бәс нә үчүн фидјә Аллаһын бизә вердији әнамлар арасында хүсусилә өнәмлидир? Ону фәргли едән нәдир? * Аллаһын бу әнамына ҝөрә неҹә шүкүр едә биләрик? Мүгәддәс Китабын бу суаллара вердији ҹавабы нөвбәти ики мәгаләдән охуја биләрсиниз.

^ абз. 8 Иса Мәсиһ өз ҹаныны уғрумузда фәда етди (1 Јәһја 3:16). Амма фидјәни Аллаһ тәгдим едиб. Буна ҝөрә дә нөвбәти мәгаләләрдә әсас диггәт Аллаһа јөнәлдилиб.