Һәдијјә инсан үчүн әсасән нә вахт дәјәрли олур? Буна, адәтән, дөрд амил тәсир едир: 1) бахыр ону ким вериб; 2) һәдијјә һансы мәгсәдлә верилиб; 3) һәдијјәни верән бундан өтрү нәләрдән кечиб вә 4) верилән һәдијјәјә нә дәрәҹәдә еһтијаҹымыз вар иди. Бу дөрд амил Аллаһын бөјүк немәти олан фидјә гурбанлығынын гәдрини билмәјә көмәк едәҹәк.

ОНУ КИМ ВЕРИБ?

Сәлаһијјәтли, һөрмәт етдијимиз шәхсдән алдығымыз һәдијјә бизим үчүн чох гијмәтли олур. Һәмчинин аилә үзвүмүз, ја да јахын достумуздан алдығымыз һәдијјә дә бизә чох әзиз олур, һәтта уҹуз олса белә. Илк мәгаләдә ады чәкилән Ҹорданын Расселдән алдығы һәдијјә мәһз бу сәбәбдән онунчүн әзиз иди. Бәс фидјәни дәјәрли едән нәдир?

Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Аллаһ [Иса Мәсиһи] дүнјаја ҝөндәрди ки, онун васитәсилә һәјата говушаг» (1 Јәһја 4:9). Фидјәнин Аллаһ тәрәфиндән верилмәси артыг өзү өзлүјүндә ону дәјәрли едир. Бир мәзмурчу демишди: «Ады Јеһова * олан Сән, дүнјада тәк Сән уҹасан» (Зәбур 83:18). Бәли, һеч ким Аллаһдан уҹа ола билмәз; буна ҝөрә Аллаһын вердији һәдијјәдән дәјәрли һәдијјә јохдур.

Икинҹиси, Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһ бизим Атамыздыр (Әшија 63:16). Һансы мәнада Аллаһ «Ата» адланыр? О, бизә һәјат вериб. Бундан әлавә, Аллаһ, бизим гајғымызы чәкир. О, Өз гәдим халгы һагда демишди: «Мәҝәр Әфраим әзиз оғлум, севимли өвладым дејил?.. Онун үчүн үрәјим ган ағлајыр, она рәһм едәҹәјәм» (Әрәмја 31:20). Бу ҝүн дә Аллаһа ибадәт едән инсанлар Онун үчүн әзиздир. Бәли, Аллаһ нәинки Күлли-Ихтијар Јарадандыр, О һәмчинин бизим Атамыз вә Достумуздур. Һәгигәтән дә, Ондан алдығымыз истәнилән һәдијјә бизим үчүн чох гијмәтлидир.

 О, ҺАНСЫ МӘГСӘДЛӘ ВЕРИЛИБ?

Һәдијјәнин борҹ һиссиндән јох, үрәкдән верилмәси ону хүсусилә дәјәрли едир. Һәдијјәни үрәкдән верән инсан онун гаршылығыны ҝөзләмир.

Аллаһ бизи севдији үчүн Иса Мәсиһи гурбан верди. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Аллаһ мәһәббәти бизә бу ҹүр изһар олду: Аллаһ [Иса Мәсиһи] дүнјаја ҝөндәрди ки, онун васитәсилә һәјата говушаг» (1 Јәһја 4:9). Аллаһ фидјәни борҹ һиссиндән ирәли ҝәләрәк вермәјиб, чүнки О, буну етмәјә борҹлу дејилди. «Мәсиһ Исанын өдәдији фидјә» Аллаһын лүтфүнүн изһарыдыр (Ромалылара 3:24).

Фидјә һансы мәнада Аллаһын лүтфүнүн изһарыдыр? Мүгәддәс Китаб буну белә изаһ едир: «Аллаһ исә Өз мәһәббәтини бизә онунла ҝөстәрир ки, биз һәлә ҝүнаһлы икән Мәсиһ уғрумузда өлдү» (Ромалылара 5:8). Аллаһ мәһәббәтиндән ирәли ҝәләрәк ҝүнаһлы, зәиф, чарәсиз инсанларын уғрунда Мәсиһи гурбан верди. Биз буна лајиг дејилдик вә әвәзини дә һеч вахт өдәјә билмәрик. Аллаһын вердији бу әнам бәшәр тарихиндә ән бөјүк севҝи ифадәсидир.

О, НӘЈИН БАҺАСЫНА ӘРСӘЈӘ ҜӘЛИБ?

Һәдијјә һәм дә о вахт дәјәрли олур ки, ону верән шәхс бундан өтрү нәләрдәнсә кечир. Әҝәр инсан она әзиз олан бир шеји бизә һәдијјә едирсә, бу бәхшиш бизә хүсусилә гијмәтли олур.

Аллаһ бизә ҝөрә она чох әзиз олан бир варлығы — Иса Мәсиһи гурбан вериб. Аллаһ Каинаты јараданда Иса Мәсиһ Онун јанында иди вә көнлүнү шад едирди (Мәсәлләр 8:30). Мүгәддәс Китаба әсасән, Иса Мәсиһ бүтүн хилгәтин илки олдуғу үчүн Аллаһын Оғлу * адланыр (Јәһја 3:16). Иса Мәсиһ «ҝөрүнмәз Аллаһын бәнзәр»и вә севимли Оғлудур (Колослулара 1:13—15). Бәли, ҝөрүндүјү кими, Иса Мәсиһ Аллаһ үчүн чох әзиздир!

Бунунла белә, Аллаһ Иса Мәсиһи «әсирҝәмәјиб һамымызын уғрунда» фәда етди (Ромалылара 8:32). Бәли, Аллаһ биздән өтрү Онун үчүн чох әзиз олан бир варлыгдан кечиб.

ОНА ЕҺТИЈАҸЫМЫЗ ВАР ИДИМИ?

Әҝәр бизә еһтијаҹымыз олан бир шеји һәдијјә едибләрсә, бу һәдијјәјә ҝөрә лап чох севинәҹәјик. Туталым, бир нәфәр өлүмҹүл хәстәдир, лакин мүалиҹә олунмаға имканы чатмыр. Бу заман кимсә мүалиҹәнин бүтүн хәрҹләрини өз үзәринә ҝөтүрүр. Јәгин разылашарсыныз ки, бу, мүалиҹә алан инсан үчүн нәјә десән, дәјәр!

«Неҹә ки Адәмин уҹбатындан һамы өлүр, Мәсиһин сајәсиндә дә һамы һәјата говушаҹаг» (1 Коринфлиләрә 15:22). Адәмдән ҝүнаһы мирас алдығы үчүн инсан өз ҝүҹү илә нә Аллаһла инсан арасында итирилмиш мүнасибәти бәрпа едә, нә ҝүнаһларыны јуја, нә дә ҹаныны хәстәлик вә өлүмдән гуртара биләр. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Һеч бири гардашыны гуртара билмәз, онун үчүн Аллаһа фидјә верә билмәз». Инсан фани олдуғу нә өзүнә, нә дә башгасына әбәди һәјат верә билмәз. Инсан һәјатынын фидјәси елә баһадыр ки, һеч бир инсанын она әли чатмаз (Зәбур 49:7, 8). Буна ҝөрә дә бизим хиласкара еһтијаҹымыз вар. Өзүмүзә галса, һеч бир ҝөзәл ҝәләҹәјә үмид едә билмәрик.

Јеһова Аллаһ нәһајәтсиз мәһәббәтиндән ирәли ҝәләрәк, «мүалиҹәнин» хәрҹини өдәди ки, Мәсиһин  сајәсиндә һамы һәјата говушсун. Бу, неҹә мүмкүн олур? «Исанын ганы бизи бүтүн ҝүнаһлардан тәмизләјир». Бәли, Иса Мәсиһин ахыдылан ганына иман етсәк, ҝүнаһларымыз бағышланаҹаг вә әбәди јашамаг имканымыз олаҹаг (1 Јәһја 1:7; 5:13). Бәс фидјәнин өлән инсанлар үчүн һансы фајдасы вар? «Өлүм инсан васитәсилә ҝәлдији кими, өлүләрин дирилмәси дә инсан [Иса Мәсиһ] васитәсиләдир» * (1 Коринфлиләрә 15:21).

Ҝөрдүјүмүз кими, фидјәјә бәрабәр икинҹи бир әнам јохдур: Биринҹиси, ону бизә һансыса инсан јох, һамыдан уҹа олан Аллаһ вериб. Икинҹиси, фидјә Аллаһын инсанлара мәһәббәтинин изһарыдыр. Үчүнҹүсү, Аллаһ бу әнамы вермәкдән өтрү Она ән әзиз олан варлыгдан кечиб. Дөрдүнҹүсү, бу фидјәјә сон дәрәҹә еһтијаҹымыз вар, чүнки онун сајәсиндә биз ҝүнаһ вә өлүмүн әсарәтиндән гуртула биләрик. Бәли, фидјә әнамы Аллаһын вердији ән фүсункар әнамдыр!

 

^ абз. 6 Мүгәддәс Китаба әсасән, Аллаһын ады.

^ абз. 14 Иса Мәсиһ бирбаша Аллаһ тәрәфиндән јарадылмыш јеҝанә варлыгдыр, буна ҝөрә Аллаһын оғлу адланыр. Әтрафлы мәлумат үчүн jw.org/az сајтында дәрҹ олунан «Нәјә ҝөрә Иса Мәсиһ Аллаһын Оғлу адланыр?» адлы мәгаләјә бахын. (МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРЫН ТӘЛИМЛӘРИ > МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ бөлмәсинә дахил олун.)

^ абз. 19 Өлүләрин дирилмәси илә бағлы Аллаһын вердији вәд һагда әтрафлы мәлумат алмаг үчүн «Мүгәддәс Китаб тәлимләри» китабынын 7-ҹи фәслинә бахын. Китаб Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән нәшр олунуб вә ону www.jw.org/az сајтындан әлдә едә биләрсиниз.